นักศึกษาปัจจุบัน

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
Information for Student

 
การเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
     นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้และหอสมุดโดยสถานภาพ และมีสมาชิกภาพวาระละ 1 ภาคเรียน
 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

     นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถใช้บัตรประจำตัวของมหาวิทยาลัยในการใช้บริการต่างๆของศูนย์เรียนรู้และหอสมุดได้ โดยมีสิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้