อาจารย์และบุคลากร

ข้อมูลสำหรับอาจารย์และบุคลากร
Information for Instuctor and Personnel

 

การเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

     อาจารย์ประจำและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้และหอสมุดโดยสถานภาพ และมีสมาชิกภาพตลอดระยะเวลาที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
    
อาจารย์พิเศษ ต้องสมัครสมาชิกโดยมีหนังสือรับรองจากคณบดี และใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สีหรือขาวดำ) ในการสมัครสมาชิก และมีสมาชิกภาพตลอดระยะเวลาที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

     อาจารย์ประจำและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถใช้บัตรประจำตัวของมหาวิทยาลัยในการใช้บริการต่างๆของศูนย์เรียนรู้และหอสมุดได้
     อาจารย์พิเศษ ใช้บัตรสมาชิกที่ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดออกให้ โดยมีสิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้