เชิญใช้บริการฐานข้อมูล HeinOnline (1 Apr. 2018 - 31 Mar. 2019)

 

   

           

HeinOnline เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการวารสารด้านกฎหมายกว่า 2,100 รายชื่อ โดยแยกเป็นหมวดๆ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายภาษี กฎหมายของ UN Legal classic

คู่มือการใช้งาน (User's Guide) 
 

 

 

 

 


 

หัวข้ออื่นๆ