เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IEEE Xplore Digital Library (ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2561)

 

 
 

       เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น Computer Science, Engineering Education, Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation โดยรวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งเอกสารที่รวบรวมประกอบด้วย วารสาร รายงานการประชุมวิชาการ และเอกสารมาตรฐานซึ่งกำหนดโดย IEEE ตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน
  

หัวข้ออื่นๆ