หนังสือใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

โอษฐ์เทวะ

294.342 ภ653อ [2560]
ภูเตศวร. (2560). โอษฐ์เทวะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. ลำปาง : หริหรา.

สารบัญ : หน้าที่อันถูกกำหนด -- ไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นเรื่องบังเอิญ -- เส้นทางชีวิตที่คิดไม่ถึง -- ที่สุดของคำว่าทุกข์ -- ความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์ -- ตามหาอณูแห่งเทพ -- ผู้สนองโอษฐ์กับผู้สนองบาทคู่ทุกข์คู่ยาก อันทุลักทุเล -- ญาณทัศนะเทพยดา -- อภินิหารสร้างกระแสศรัทธามหาชน -- ทมยันตี จุดพลิกผันระบบร่างทรงเก่า -- เครื่องมือสื่อสารจากเทวะ -- สัญญาเดิมอดีตกรรมมาบรรจบกันในปัจจุบันชาติ -- ไขรหัสสัมผัสแห่งเทพกับทางลับสู่ขุมพลังแห่งปัญญา -- รู้จากเทพสู่ผู้สนองโอษฐ์ -- จากเทพสู่พิเธีย -- เทวศาสตร์ : รากเหง้าแห่งเทวะ ; เทพยดาเป็นพลังงาน ; เทพยดาอยู่ได้ด้วยอะไร ; คนของเทพเจ้าต้องอยู่ด้วยหน้าที่ ; แก่นเทวธรรมคำสอนของมหาเทพ -- บันทึกหน้าสุดท้ายแห่งโอษฐ์เทวะ
 

อ่านเอาเรื่อง...เนื่องด้วยท้องถิ่น

352.14 จ246อ [2560]
จันทนา สุทธิจารี ... [และคนอื่นๆ]. (2560). อ่านเอาเรื่อง...เนื่องด้วยท้องถิ่น. เชียงใหม่ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สารบัญ : ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ หน้าที่ ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รูปแบบที่เหมาะสม -- ธรรมาภิบาลส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจากอเมริกาสู่การพัฒนาท้องถิ่นไทย -- ความซับซ้อนของการแก้ไขปัญหาฝิ่น : กรณีศึกษาปัญหาฝิ่นในพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ -- ถอดบทเรียนนโยบายการบริหารสาธารณะระดับท้องถิ่นด้านผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ -- โลกาภิวัฒน์กับความท้าทายต่อรัฐและท้องถิ่น
 

บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

362.6 พ432บ [2560]
พฤกษา บุกบุญ และ รัตนศิริ วณิชชาการ. (2560). บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ. นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

สารบัญ : สถานการณ์และทิศทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ / ประกาศิต กายะสิทธิ์ -- กรณีศึกษา 4 พื้นที่บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ / นิสากร กรุงไกรเพชร และ ฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง -- จากประสบการณ์การเรียนรู้ของเครือข่ายพื้นที่เพื่อบูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ -- นโยบายและกลไกการสนับสนุนการบูรณาการที่เชื่อมโยง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) / มุกดา สำนวนกลาง และ มธุรพร ภาคพรต -- รูปธรรมการบูรณาการเชิงบริหารสุขภาพและสังคม / ฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง, เบญจวรรณ อินมณเทียร และ ขนิษฐา ตราการ -- การสนับสนุนและเงื่อนไขสำคัญของการบูรณาการ: บทเรียนและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ / ษากุล สินไชย และ นฤมล เจริญใจ -- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดมุมมองใหม่โดยผู้ทรงคุณวุฒิ / ทัศนีย์ ญาณะ
 

แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา

613 ท333ค [2559]
ทอสการ์, แคโรลีน และ ทอสการ์, อเล็กซานเดอร์. (2559). แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี.

สารบัญ : หลักการบำบัด 3 ประการ -- สื่อทรงอิทธิพลต่อหลักการบำบัด 3 ประการ -- วิธีการว่าด้วยหลักการบำบัด 3 ประการ


 

กลยุทธ์ผู้นำร่วมสมัย

658.4092 ส239ก [2559]
สมชาย เทพแสง. (2559). กลยุทธ์ผู้นำร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก.

สารบัญ : กลยุทธ์ภาวะผู้นำธรรมชาติรังสรรค์ -- กลยุทธ์เสริมสร้างโรงเรียนแห่งปัญญา -- กลยุทธ์ผู้นำจากสำนวนไทย -- Sport man : กลยุทธ์ของภาซะผู้นำแห่งจิตวิญญาณ -- 5 V : กลยุทธ์ของภาวะผู้นำแห่งจิตวิญญาณ -- กลยุทธ์ในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของนักเรียนในคริสต์ศตวรรษที่ 21 -- กลยุทธ์ของภาวะผู้นำเชิงสมดุล -- Credit : กลยุทธ์การเขียนบทความเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ให้มีคุณภาพ -- Jasmine : กลยุทธ์ของผู้นำในคริสต์ศตวรรษที่ 21 -- 7 P : กลยุทธ์ในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ -- 5 ป : กลยุทธ์การทำวิจัยให้มีคุณภาพ -- 10 อ : กลยุทธ์ของครูคุณภาพในประชาคมอาเซียน -- Empowerment : กลยุทธ์ในการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จ -- Superstar : กลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ของผู้นำ -- 7 R : กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน -- STEMLA : กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้สู่โลกาภิวัตน์ -- Confirm : กลยุทธ์ในการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ -- 6 ย : กลยุทธ์ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ -- ภารกิจ บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ -- ความใกล้ชิด มิตรภาพ การเลือกคบเพื่อน -- ช่วยเหลือ สนับสนุน การสร้างผู้นำ -- การบริการรับใช้ -- ความรักความเมตตา จิตและวิญญาณ -- ความมุ่งมั่น -- วิสัยทัศน์ -- ความพยายาม ความอดทน -- ความหวัง การสร้างความฝัน -- การตรวจสอบความสามารถของคน -- แรงจูงใจ -- การวางแผน -- วางคนให้เหมาะสมกับงาน -- ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น -- กลยุทธ์ของผู้นำ -- ประสบการณ์ -- กระบวนทัศน์
 

ทฤษฎีวงกลมดาว : กลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ

658.421 จ557ท [2560]
จีรพรรณ กุลดิลก. (2560). ทฤษฎีวงกลมดาว : กลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สารบัญ : การค้าระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขการได้เปรียบโดยสมบูรณ์และโดยเปรียบเทียบ -- แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวงกลมดาว -- แนวคิดวงกลมดาว -- วงกลมดาวสมบูรณ์ -- วงกลมดาวเชิงซ้อน -- วงกลมดาวเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ -- วงกลมดาวประยุกต์
 

Business ethics : an ethical decision-making approach

174.4 S411b [2017]
Schwartz, Mark S. (2017). Business ethics : an ethical decision-making approach. Malden, MA : Wiley Blackwell.

Contents : What determines ethical behavior -- The ethical decision making process -- Impediments to proper ethical decision making -- Distinguishing right from wrong -- The decision to report misconduct -- Developing and sustaining an ethical corporate culture -- What would you do common workplace dilemmas -- Navigating the moral high road -- Factors affecting moral character -- Descriptive ethical decision making models -- Normative ethical decision making models -- Business ethics in Hollywood movies
 

Economics for dummies

330 F648e [2011]
Flynn, Sean. (2011). Economics for dummies. Second edition. Hoboken, NJ : Wiley.

Contents : Economics : the science of how people deal with scarcity -- Microeconomics: the theories of consumer and firm behavior -- Applying the theories of microeconomics -- Macroeconomics: the science of economic growth and stability The part of tens

 

Tourism and development v1-v4

338.4791 T727 [2015]
Tourism and development v1-v4. (2015). London : SAGE.

Contents : volume 1. The tourism-development dilemma: the benefits and costs of tourism -- Economic consequences -- Environmental consequences -- Scio-cultural consequences -- Influences on development / volume 2. Tourism and sustainable development -- Sustainable development : origins, definitions, debates and futures -- Sustainiable tourism development: a realistic policy / volume 3. Tourism alternatives -- Alternative tourism : critiques -- Community based tourism : opportunities and challenges -- Ecotourism -- The responsible tourist / volume 4. Contemporary tourism and development issues -- Poverty reduction and pro-poor tourism -- Volunteer tourism: reaching the poor -- Globalisation and tourism development -- Tourism
 

Talent management in hospitality and tourism

338.47910683 T143 [2017]
Talent management in hospitality and tourism. (2017). Oxford : Goodfellow.

Contents : Talent management defined / Susan Horner -- Talent management in the hospitality and tourism context / Philip Gibson -- Talent management in the hospitality and tourism curriculum / John Swarbrooke -- The concept of hospitableness / Conrad Lashley -- Career progression in hospitality and tourism settings / Adele Ladkin and Aliaksei Kichuk -- Human resource strategy and talent management / Andrew Jenkins – The cultural and occupational roles attributed to trust in talent management / Derek Cameron – Talent management and youth employment / Andreas Walmsley --The role of the professional body in the development of talent / Crispin Farbrother -- The role of situated learning in shaping talent / Craig Wight – The inclusive or exclusive concept in practical talent management / Susan Horner – The role of diversity in talent management / Matthew Yap – Internship and placements in the talent management process / Mandy Aggett – Local, national or international strategies for talent management / Deniz Kucukusta – Technology and talent management / Fevzi Okumus, Wei Wei, Edwin Torres, Ahmet Ozturk and Trishna Gajjar – Meanings for organisations and educational delivery / Susan Horner – Taj hotels talent development in association with the Institute of hotel management, Aurangabad / Anand Iyengar and Satish Jayaram -- Red Carnation Hotel Group, UK / Mandy Aggett -- The Rich Stein Group / Catherine Hine -- L’Aubier : is talent management different for an ecological hotel / Saskia Faulk
 

Global strategy in the service industries : dynamics, analysis, growth

658.4012 G566g [2017]
Glowik, Mario. (2017). Global strategy in the service industries : dynamics, analysis, growth. New York, NY : Routledge.

Contents : Global business dynamics -- Environmental analysis -- Strategy building -- Case studies : Alibaba Group : a successful Chinese and international digital business giant? ; Corporate social responsibility (CSR) taking the case of Facebook ; Environmental analysis for Russia in light of economic sanctions ; Healthcare Industry in Japan ; Alphabet : gaining market dominance through external knowledge resources ; Philips: Diversification strategy in practice ; Starbucks : you may think it is franchising only but it is not ; Fresenius : concentration strategies in health care business ; Boehringer Ingelheim : license driven market entry
 

Social media marketing All-in-One for dummies

658.872 Z72s [2017]
Zimmerman, Jan. and Ng, Deborah. (2017). Social media marketing All-in-One for dummies. Founth edition. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.

Contents : Making the business case for social media -- Tallying the bottom line -- Plotting your social media marketing strategy -- Managing your cybersocial campaign -- Discovering helpful tech tools -- Leveraging SEO for improved visibility -- Optimizing social media for internal and external searches -- Using social bookmarks, news, and share buttons -- Making social media mobile -- Growing your brand with content -- Exploring content-marketing platforms -- Developing a content-marketing strategy -- Getting your content to the masses -- Using Twitter as a marketing took -- Using Twitter as a networking tool -- Finding the right Twitter tools -- Social listening with Twitter -- Hosting Twitter chats -- Using Facebook as a marketing tool -- Creating and sharing content on Facebook -- Advertising on Facebook -- Streaming live video on Facebook -- Promoting yourself with LinkedIn -- Promoting your business with LinkedIn -- Starting a LinkedIn group -- Using LinkedIn as a content platform -- Pinning down Pinterest -- Snapchatting it up! -- Getting started with Instagram -- Weighing the business benefits of minor social sites -- Maximizing stratified social communities -- Profiting from mid-size social media channels -- Integrating social media -- Advertising on social media -- Delving into data -- Analyzing content-sharing metrics -- Analyzing Twitter metrics -- Analyzing Facebook metrics -- Measuring other social media networks -- Comparing metrics from different marketing techniques -- Making decisions by the numbers
 

The art of ball point : experimentation, exploration and techniques in ink

741.21 R842a [2016]
Rota, Matt. (2016). The art of ball point : experimentation, exploration and techniques in ink. New York, NY : Quartto.

Contents : Contemporary classical -- Contemporary abstraction -- Illustration and design -- Sketchbook art -- Contemporary realism


 

Drawing for animation from attack on Titan v1

741.58 D767 [2013]
Drawing for animation from attack on Titan v1. (2013). Japan : Books.

Contents -


 
 

Drawing for animation from attack on Titan v3

741.58 D767 [2013]
Drawing for animation from attack on Titan v3.
 (2013). Japan : Books.

Contents : -

 

 

Drawing for animation from attack on Titan v4

741.58 D767 [2013]
Drawing for animation from attack on Titan v4.
 (2013). Japan : Books.

Contents : -

 

 

Drawing for animation from attack on Titan v5

741.58 D767 [2013]
Drawing for animation from attack on Titan v5.
 (2013). Japan : Books.

Contents : -

 

 

Information animated infographics

741.60285 I43 [2012]
Information animated infographics. (2012). Berlin : Gestalten.

Contents : Infographic -- Developments -- Basics -- Forms of representation-- Perception -- Content -- Basic conditions of the moving image -- Storyboard -- Means of Implementation -- Narration -- Animation -- Voice over -- Sound -- Focusing the viewer's attention

 

Principles of creature design : creating imaginary animals

743.6 W613p [2015]
Whitlatch, Terryl. (2015). Principles of creature design : creating imaginary animals. Culver City, CA : Design Studio Press.

Contents : The creature's journey : the story's the thing -- How to make make-believe believable -- A sketch a day keeps creature rut away -- The Katurran Odyssey : taking the real into the fantastic -- Cat people and other denizens : exploring character types -- Just for fun : the battle of the beasts -- A galaxy far, far away : designing for Star Wars -- Chasing the unicorn : paving your own path
 

Design for sustainable change : How design and designers can drive the sustainability agenda

745.2 C533d [2011]
Chick, Anne and Micklethwaite, Paul. (2011). Design for sustainable change : How design and designers can drive the sustainability agenda. Lausanne : Ava.

Contents : From design to design thinking to design activism -- Sustainability -- Design for sustainable change

 

The form of design : Deciphering the language of mass-produced objects

745.2 K12f [2015]
Kahane, Josiah. (2015). The form of design : Deciphering the language of mass-produced objects. Amsterdam, : BIS.

Contents : The nature of man-made artifacts -- Introduction. What we read between the lines -- The mind's eye -- Reviewing the designed form -- In context 1: Aesthetics of form -- Part 2: Concepts of product form -- A conjectural framework -- Temporal aspects of form evolution -- Spatial aspects of form evolution -- External catalysts of form evolution -- In context 2: Technology leaders -- Part 3: Product form in practice -- Introduction to the case studies -- Case study 1: The camera family -- Case study 2: Personal media communications -- Case study 3: Faxes, copiers, and printers -- Case study 4: Television screens -- Case study 5: Home entertainment -- Case study 6: The automobile -- Case study 7: Two-wheel transportation -- Case study 8: Vacuum cleaners -- Case study 9: Home air-blowing devices -- Case study 10: Major home appliances -- Case study 11: Food preparation appliances -- Case study 12: Hand power tools -- Case study 13: Chairs -- Case study 14: Coffee and tea preparations -- Postscript: ...but what is it?
 

Strategic design : Eight essential practices every strategic designer must master

745.4 C141s [2016]
Calabretta, Giulia Gemser, Gerda and Karpen, Ing. (2016). Strategic design : Eight essential practices every strategic designer must master. Amsterdam : BIS.

Contents : Design vision as strategy : the KLM Crew Centre study -- Co-creating and prototyping to Trigger innovative thinking and doing -- Designing transitions : pivoting complex innovation -- Creating process understanding : design practices and abilities -- Aligning organizations through customer stories -- Designing for feasibility -- Making it count : linking design and viability -- Lasting design impact through capacity building -- Conclusion
 

Idea+ology : the designer is journey : turning ideas into inspired designs

745.4 H152i [2010]
Hainsworth, Stanley. (2010). Idea+ology : the designer's journey : turning ideas into inspired designs. Beverly, MASS : Rockport.

Contents : Introduction -- Marian Bantjes -- Stefan Bucher -- Greg Hoffman -- Katie Jain + Joel Templin -- Michael Jager -- Christopher Simmons -- Fernanda Cohen -- Jorge Alderete -- The Spark Redux -- Sean Adams -- Agnete Oernsholt -- Joel Nakamura -- John Hoke III -- Lorenzo Shakespear -- Ulyana Kalashnikova -- Wang Xu -- Flodor Sumkin -- The Struggle Redux -- Ann Willoughby -- Fumi Watanabe -- Lane Twitchell -- John Bielenberg -- Michael Vanderbyl -- Nikolaus Hafermaas -- Dario Robleto -- Ronald Kapaz -- The Work Redux -- Derek Welch -- William Drenttel + Jessica Helfand -- Dora Drimalas + Jessica Helfand -- Dora Drimalas + Brian Flynn -- Joe Duffy -- Louk De Sevaux -- Ricardo Leite -- Rodney Fitch -- Gordon Thompson III -- The Resolution Redux
 

Color + pattern : 50 playful exercises for exploring pattern design

745.4 H859c [2015]
Howell, Khristian A. (2015). Color + pattern : 50 playful exercises for exploring pattern design. Beverly, MA : Rockport.

Contents : Impact of pattern design -- Glossary of essential terms -- Gathering inspiration -- Exploring motifs -- Designing repeats -- Developing a collection


 

The everything art handbook

751 E93 [2016]
The everything art handbook. (2016). Lake Forest, CA : Walter Foster.

Contents : Getting started -- Drawing -- Fundamentals -- Painting -- Color basics -- Mixed media


 

Clouet : Jean and Francois

759.4 J75c [1997]
Jollet, Etienne. (1997). Clouet : Jean and Francois. Paris : I.G Castuera.

Contents : The "Clouet formula" -- Clouet portraits and the play of appearances at the Court of France -- Portraits in the singular


 

CG scenes : From sketch to finish

776 C425 [2014]
CG scenes : From sketch to finish. (2014). Singapore : Basheer graphic books.

Contents : Fan Ming (China) -- Jordan Grimmer (UK) -- Juan Carlos Barquet (Mexico) -- Lan Jun Wei Chiew (Malaysia) -- Park Jong Won (South Korea) -- ChangYuan Jou (Taiwan, China) -- Boco (Belgium) -- Tae Won Jun (South Korea) -- Lukasz Matuszek (Poland) -- Ramus Berggreen (Denmark) -- Camille Kuo (Taiwan, China) -- Wang Nan (China) -- Ben Andrews (UK) -- Wang Rui (China) -- Wong Jia Jun (Singapore) -- Tom Edwards (UK) -- Klaus Pillon (France) -- Sirkku Tuomela (Finland) -- Maciej Wojtala (Poland) -- Joshua J. Kim (USA) -- Saul Espinosa (USA) -- Thibault Fischer (France) -- Tyler Edlin (USA) -- Jake Collinge (Canada) -- Gaetan Weltzer (France) -- Scarlattino Jacob (Indonesia) -- Kay Huang (China) -- Jon Hrubesch (USA)
 

Zbrush character sculpting V1 : Projects, tips & techniques from the masters

776 Z39 [2012]
Zbrush character sculpting V1 : Projects, tips & techniques from the masters. (2012). Worcester, UK : 3Dtotal Publishing.

Contents : Mech warrior -- Cyborg sniper -- Armored rhino -- Greek sculpture -- Roman sculpture -- An intermission of outstanding Zbrush sculpts -- Aquatic man -- Sewer monster -- Steroid guy -- Werewolf -- Cartoon armadillo -- Bugbear mercenary -- Mountain monster -- Creature of the night -- Vegetation creature -- Fantasy dinosaur
 

The filmmaker is guide to visual effects : the art and techniques for VFX for directors, producers, editors and cinematographers

777.9 D587f [2017]
Dinur, Eran. (2017). The filmmaker's guide to visual effects : the art and techniques for VFX for directors, producers, editors and cinematographers. New York, NY : Routledge.

Contents : Core concepts -- VFX as a filmmaking tool -- From 2D and 3D : the quest for the lost dimension -- Separation : roto, green screens and the challenges of extraction The VFX workflow : an in-depth look at the various crafts of visual effects -- Workflow case studies -- Pre-production -- On set -- Post-production -- The future
 

The art of Marvel Captain America, civil war

791.4372 J72a [2016]
Johnston, Jacob. (2016). The art of Marvel Captain America, civil war. New York, NY :  Marvel Worldwide.

Contents : The fall of an empire -- Showdown in Lagos -- The Sokovia accords -- Cat and mouse -- Mind games -- Civil war -- Original sins -- Marketing Captain America: Civil war


 

The art of World of Warcraft

793.932 A784 [2015]
The art of World of Warcraft. (2015). San Rafael, CA : Insight Editions.

Contents : World of Warcraft -- The Burning Crusade -- Wrath of the Lich King -- Cataclysm -- Mists of Pandaria -- Warlords of Draenor


 

Monster hunter CG artworks 3

794.81526 M778 [2015]
Monster hunter CG artworks 3. (2015). Tokyo : Front Media.

Contents : Image & package CG -- Monster CG -- Action image & equipment CG -- Character & field CG -- Other CG


 

หัวข้ออื่นๆ