หนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9

015.593075 ก482 [2559]
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9. (2559).  กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สารบัญ : อัตลักษณ์ชนเผ่ายรุ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของภาพยนตร์กับบริบททางสังคม -- ความพร้อมของผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน +6 -- ความต้องการของประชาชนจังหวัดนครปฐมในการท่องเที่ยววิถีไทย -- บูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย -- การบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม -- ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร -- ความตั้งใจในการทำวิจัยของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล -- การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของงานส่งเสริมและบริหารการวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล -- การประเมินคุณภาพการบริการของงานส่งเสริมและบริหารการวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ -- แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษารายวิชาการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารมวลชน -- ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด -- ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การกับประสิทธิผลองค์การ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวัน -- การพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม: ศึกษาเฉพาะกรณี วัดท่าการ้อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา -- พุทธสื่อสารการใช้หลัก อิทธิบาท 4 ในการบริการผู้โดยสารของลูกเรือการบินไทย -- Growth of Photosynthetic Bacteria (Rhodopseudomonas palustris) Degrading Cooking Oils -- ทัศนคติของนักเรียนต่อการใช้ Google Apps สำหรับการศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง -- ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณานำเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณืสื่อสารแห่งหนึ่ง -- พุทธวิถีการสื่อสารศีล 5 เพื่อการพัฒนาชุมชนของเกษตรกร : กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา -- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับตัวแปรทางตลาดการเงิน -- ผลกระทบของความผันผวนในราคาทองคำต่อปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า -- ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ : กลุ่มอุตสหากรรมธุรกิจการเงิน -- ผลตอบแทนของสินทรัพย์เปรียบเทียบระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยต่อปริมาณกระแสเงินทุนต่างชาติในประเทศไทย --ปัจจัยพุทธวิธีการสื่อสารที่สร้างภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตศรัทธาเรื่องการไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย : กรณีศึกษาพระสงฆ์ในเขตการปกครอง 156 คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร -- การศึกษาวิธีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) -- การประยุกต์แนวการสอนธรรมจากพุทธกิจ 5 เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมไทย -- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศีล กับ สมาธิ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท -- การสื่อสารสารัตถะกำเนิดมนุษย์ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เถรวาท -- การศึกษาการเผยแผ่พุทธธรรมผ่านพระพุทธรูป : ศึกษาเฉพาะกรณีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม -- พุทธบูรณารามความกตัญญูตามรอยพระพุทธเจ้าเพื่อสังคมยุคใหม่ -- รูปแบบการสื่อสารทางเฟชบุ๊กที่เหมาะสมของพระภิกษุและสามเณรในยุคสารสนเทศ -- การเลือกอ่านข่าวของผู้อ่านยุคดิจิทัลและแนวนโยบายของบรรณาธิการ: กรณีศึกษาเว็บไซต์พีพีทีวี -- แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ -- การมีส่วนร่วมและความเชื่อมั่นของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้นฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง -- ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการระบายน้ำ -- การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นประเภทผ้าซิ่นตีนจก (ผ้าคูบัว) โดยการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน -- ศักยภาพทางการตลาดสินค้าและบริการของชุมชนเขตผ่อนปรนทางการค้าระหว่างชายแดน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -- การให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน
 

พุทธธรรม : ชีวิตงามสังคมดีธรรมชาติเป็นรมณีย์

294.34 พ349พ [2559]
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2559). พุทธธรรม : ชีวิตงามสังคมดีธรรมชาติเป็นรมณีย์. กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์.

สารบัญ : ธรรมชาติแวดล้อมแต่ล้วนรมณีย์ -- ทำบุญสร้างชุมชนให้อยู่กันดี -- พัฒนาคน จนกว่าเป็นภาวิต 4 -- บุคคลที่พัฒนาจบครบ 4 ภาวนา เป็นภาวิต 4 ด้าน

 

พระธรรมคำสอนของหลวงปู่

294.3444 พ369พ [2559]
พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี). (2559). พระธรรมคำสอนของหลวงปู่. กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์.

สารบัญ : การฝึกจิตให้มีสติทุกเมื่อ -- วิธีหาจิต -- อัปปมัญญา 4 -- ธรรมปฏิบัติ สนทนาธรรมะระหว่างอาจารย์กับศิษย์ -- กองปริศนา -- เทสโกวาท

 

เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ การลงโทษโดยสังคม Social sanctions

303.484 ส545ศ [2559]
สังศิต พิริยะรังสรรค์. (2559). เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ การลงโทษโดยสังคม Social sanctions. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต.

สารบัญ : แนวคิดและทฤษฎีการลงโทษโดยสังคม -- การลงโทษโดยสังคม: กรณีศึกษาฟิลิปปินส์ ไต้หวัน อียิปต์ และอินโดนีเซีย -- การต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยมาตรการลงโทษทางสังคม -- การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก: บทวิเคราะห์การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ -- สรุปและอภิปรายทั่วไป
 

คู่มือนักเจรจาไกล่เกลี่ย

303.69 ช825ค [2558]
โชติช่วง ทัพวงศ์. (2558). คู่มือนักเจรจาไกล่เกลี่ย. นนทบุรี : ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

สารบัญ : การไกล่เกลี่ย : ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกลเกลี่ย ; กฎหมายกับการไกล่เกลี่ย ; บทบาทผู้ไกล่เกลี่ย -- หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการไกล่เกลี่ย : หลักการเจรจาที่ผู้ไกล่เกลี่ยควรรู้ ; เครื่องมือแก้ปัญหาและหาทางออกที่คน ; เครื่องมือแก้ปัญหาและหาทางออกที่ปัญหา -- กระบวนการไกล่เกลี่ย : การเตรียมการไกล่เกลี่ย ; การเปิดประชุมไกล่เกลี่ย ; การรวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ; การแก้ปัญหาและหาทางออก ; การปิดประชุมไกล่เกลี่ย -- เทคนิคการไกล่เกลี่ย -- การทำข้อตกลง : ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำข้อตกลง ; การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ -- มุมมองหนึ่งของการไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา -- การบริหารจัดการคดีตามแนวคิดเรื่องปรองดองสมานฉันท์ของศาลยุติธรรม
 

มันยากที่จะเป็นมลายู

305.697 ศ146ม [2559]
ศรยุทธ เอี่ยมเอี้อยุทธ. (2559). มันยากที่จะเป็นมลายู. กรุงเทพฯ : มติชน.

สารบัญ : ทางแพร่งของการศึกษาชาติพันธุ์ -- ภาพแทนตนของปัตตานี: ประวัติศาสตร์ ผู้คน และมุมมองเรื่องความขัดแย้ง -- ฮิกายัตป๊ะนาเฆะ: "ภูมิทัศน์ของอดีต" ในเรื่องเล่า -- รอยตะเข็บในความเป็นมลายู: การต่อรองของกลุ่มต่างๆ ในกระแสอิสลามานุวัตร -- "ความเป็นมลายู" ในบริบทของอำนาจรัฐ

 

หลักการประเมินผลนโยบายสาธารณะ

320.6 อ142ห [2559]
อติพร เกิดเรือง. (2559). หลักการประเมินผลนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ : รังษีการพิมพ์.

สารบัญ : การประเมินผลนโยบายสาธารณะ -- ประเภทของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ -- วิธีการประเมินผลนโยบายสาธารณะ -- หลักเกณฑ์การวัดผลนโยบายสาธารณะ -- จริยธรรม และปัญหาการประเมินผลนโยบายสาธารณะ

 

ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด

331.398 น785ถ [2559]
เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ). (2559). ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด. ปทุมธานี : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : สองทศวรรษที่สูญหายกับนโยบายอาเบะโนมิกส์ -- การจ้างงานตลอดชีพกับพนักงานไม่ประจำ -- เศรษฐกิจพลังผู้หญิง -- การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน -- แรงงานผู้สูงอายุ -- แรงงานหนุ่มสาว -- แรงงานต่างชาติ -- ผู้บริหารระดับโลก
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ

333.1 ค123ก [2559]
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (2559). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

สารบัญ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่่ดินของหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการที่ดินโดยตรง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข -- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน -- ความสำคัญของการจัดทำแนวเขต สภาพปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแนวเขตที่ดิน -- สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ ข้อคิดเห็นของประชาชนและการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากพื้นที่กรณีศึกษา
 

อินเดีย-อาเซียน : โอกาสเติบโตของประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่

337.593054 อ277อ [2559]
อมรชีพ โลจัน และ นิติ ภาซิน. (2559). อินเดีย-อาเซียน : โอกาสเติบโตของประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่. นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.

สารบัญ : Classical Sea Routes between India and Southeast Asia เส้นทางทางทะเลสายคลาสสิกระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- India-ASEAN : Situating Thailand in the Growing New Economic Opportunities อินเดีย-อาเซียน: ตำแหน่งของประเทศไทยกับโอกาสใหม่ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ -- A Compilation of Events and Activities on commemorating the 20 years India-ASEAN Relations ประมวลเหตุการณ์และกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อินเดีย-อาเซียน --ASEAN-India อาเซียน-อินเดีย -- 20 years Celebration การเฉลิมฉลองในวาระ 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและอาเซียน -- Mekong-Ganga Cooperation (MGC) กลุ่มความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ลุ่มน้ำคงคา -- ASEAN-India Car Rally แรลลี่อาเซียน-อินเดีย -- India-ASEAN Naval Cooperation : An Important Strategy ความร่วมมือทางทะเลระหว่าง อินเดีย-อาเซียน: กลยุทธ์ที่สำคัญ -- ASEAN-India Students Exchange Programme โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อาเซียน-อินเดีย -- INS Sudarshini เรือหลวงสุธาสินี
 

ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นมณฑลยูนนาน

352.140951 น215ป [2559]
นรชาติ วัง. (2559). ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นมณฑลยูนนาน. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์.

สารบัญ : การก่อตั้งและวิวัฒนาการของรัฐบาลท้องถิ่น -- ลักษณะและบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น -- อำนาจของรัฐบาลท้องถิ่น -- ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น

 

ทำไมจังหวัดต้องจัดการตนเอง

352.283 ท429 [2558]
ทำไมจังหวัดต้องจัดการตนเอง. (2558). นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

สารบัญ : บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง -- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ... -- หลักการกระจายอำนาจและการกำหนดเจตจำนงตนเอง -- ปัญหาการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย -- การกระจายอำนาจสู่จังหวัดจัดการตนเองจังหวัดปกครองตนเอง -- หลักการกำหนดร่างกฎหมายจังหวัดจัดการตนเองจังหวัดปกครองตนเอง
 

การประกอบการระหว่างประเทศ : ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน

382.456413 น785ก [2559]
เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ). (2559). การประกอบการระหว่างประเทศ : ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน. กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : การประกอบการระหว่างประเทศของเอสเอ็มอี -- ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการระหว่างประเทศ -- โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก -- สถานภาพและปัญหาของธุรกิจร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน -- ปัจจัยความสำเร็จของการประกอบการในอาเซียน
 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2559-2569

613 ร399 [2559]
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2559-2569. (2559). นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

สารบัญ : สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2558 -- (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569 -- แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569 -- ประมาณการงบประมาณ
 

คลุกฝุ่นกับงาน เล่ม 3

658 ศ464ค [2556]
ศิริพล ยอดเมืองเจริญ และ พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ. (2556). คลุกฝุ่นกับงาน เล่ม 3. รุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์.

สารบัญ : เรายังเป็นที่หนึ่ง...โรงสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก -- ร้านถูกใจกับร้านค้าย่อย...หนังคนละม้วน -- รายได้หด-รายจ่ายเพิ่ม...ต้องระวังให้ดี -- เกาหลีแดนศิวิไล..แต่โชห่วยเคล้าน้ำตาตกใน -- รถมือหนึ่ง vs รถมือสอง...ใครได้ -- ระบบงานราชการที่ดี...ควรมอบรางวัลให้ -- ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์...สร้างยุคทองเศรษฐศาสตร์ไทย -- Bangkok Gams กับ Hong Kong Fair..ชนะทั้งคู่ ? -- ยังมีข้าราชการอีกมาก...ใน 3 จังหวัดใต้ -- 9 เดือนแรก...อินเดียเป็นแชมป์ข้าวเหนือทุกประเทศ -- Man made…นครดูไบแดนเนรมิต -- ข้าวไทยฝากไว้กับใคร...ในมิติตลาดข้าวจริง(1) -- ข้าวไทยฝากไว้กับใคร...ในมิติตลาดข้าวจริง(2) -- ข้าวไทยฝากไว้กับใคร...ในมิติตลาดข้าวจริง(3) -- เรียกร้องกันใหญ่ --ไม่รักษากฎการค้า -- House Brand ที่เป็นฟรีไรเดอร์...คือการค้าที่ไม่แฟร์ -- เกิน-ขาด เราถนัด...แตกต่างกับชาติอื่น -- การใช้อำนาจฝ่ายเดียว... UCA เป็นธรรมหรือไม่ -- เรื่องแก๊สโซฮอล์ให้ทำต่อเพราะอนาคต...จะต้องมีปัญหาเรื่องเชื้อเพลิง...อย่าทิ้ง... -- ข้าว-นิทานอีสปยังใช้ได้อยู่...เต่าชนะกระต่าย -- ปัญหาอยู่ที่ใคร...การค้าที่ไม่เป็นธรรม -- AEC…กฎเหล็กทางการค้าต้องมี -- อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน...ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา -- ลุยปากซองไฮแลนด์...ดินแดน Coffee Town -- ASEAN’ Coffee… ยุทธศาสตร์ร่วมกันหรือคนละทาง -- มหาเศรษฐีประเทศเพื่อนบ้าน...รวยไม่ใช่เล่น -- ต่างช่วยดูแลราคาสินค้า...แต่วิ่งทับลู่กันใหญ่ -- Doing Business ยาก-ง่าย...ทำธุรกิจในประเทศไทย -- ลองผิด-ลองถูก...นโยบายข้าวไทย -- ลองผิด-ลองถูก...นโยบายข้าวไทย -- จันทบุรี..ต้องให้เป็นศูนย์กลางตลาดพลอยก้อน AEC -- เกาหลีเหนือนายแน่มาก...แต่เหนียวหนี้ค่าข้าวไทย -- ทุจริตคอรัปชั่น...จะทำลายทุกอย่าง -- การสัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำ -- บริบทของประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -- เศรษฐกิจการค้าของประเทศพม่า -- การค้าไทยพม่า ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC -- ความสัมพันธ์ระหว่างไทยพม่า ภายใต้กรอบอาเซียน -- ปัจจัยที่สนับสนุนการค้าชายแดนไทย -- อุปสรรคทางการค้าไทยพม่า -- นโยบายสนับสนุนการค้าของพม่าและผลกระทบ -- ผู้ประกอบการไทยไปพม่า -- พม่าน่าลงทุน
 

คลุกฝุ่นกับงาน เล่ม 4

658 ศ464ค [2557]
ศิริพล ยอดเมืองเจริญ และ พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ. (2557). คลุกฝุ่นกับงาน เล่ม 4. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์.

สารบัญ : เศรษฐีพันล้านเหรียญ...บิลเลี่ยนแนร์ไทย -- รักศักดิ์ศรีพาณิชย์...เป็นเรื่องน่ายกย่อง -- รับจำนำข้าว...กลายเป็นตำนานต้องเล่าขาน -- จำนำข้าว...จะแบกตลาดโลกไว้ต่อคงไม่ไหว -- รางวัลบริการภาครัฐ...ที่หน่วยงานควรสมัครเข้าชิง -- ขี่ม้ารอบค่ายมานาน...ทุจริตคอร์รัปชั่น -- คนไทยหน้าใหญ่...เสียหายจากเดิมพันทองอย่างหนัก -- รวบอำนาจตลาดอยู่ในมือ...เมืองนอกไม่ทำกัน -- จีนส่งเสริม SMEs…ให้มีโอกาสเติบโตจริง -- กระบวนงานโปร่งใส...ป้องกันทุจริตได้ระดับหนึ่ง -- ควรป้องกันมิให้ปลาใหญ่...กลายเป็นปลาหมึกยักษ์ -- Vicenza Oro งานอัญมณีเครื่องประดับที่ยังนิยม -- SMEs อิตาลีมีวาสนาได้เติบโต...เป็นปลาใหญ่ในอนาคต -- อินเดียก้าว-ไทยกลุ้ม...ส่งออกอัญมณี&เครื่องประดับ -- กระตุ้นให้ลุ่มหลง...ลุ้นชิงโชครางวัลสูง -- โบว์ดำหรือโบว์แดง...การบังคับใช้กฎหมายผูกขาด -- แตะคันเร่งหรือเหยียบเบรค...การควบรวมธุรกิจ -- ธุรกิจกาแฟ...เข้าตำราเสี่ยงมาก-ได้มากจริงหรือ -- นมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ...สวนจิตรลดา -- การแข่งบริการงานภาครัฐ...ในพื้นที่เสี่ยงภาคใต้ -- ยางพาราต้องร่ำร้อง...ขอสิทธิ์ช่วยเหมือนข้าว(1) -- ยางพาราต้องร่ำร้อง...ขอสิทธิ์ช่วยเหมือนข้าว(2) -- ข้าวไทย...แยกเลี้ยวไปทางถูกหรือเจอทางตัน -- ค้ำประกันสินเชื่อ...ช่วย SMEsไต้หวันเติบโต (2) -- ค้ำประกันสินเชื่อ...ช่วย SMEsไต้หวันเติบโต (2) ควันหลงดูงานไต้หวัน...มีอะไรแปลกเล่าสู่กันฟัง -- ทุบหม้อข้าวตัวเอง...Government Shutdown -- อเมริกา-ชาติเสรีการค้า...ยังต้องมีขอบเขต -- อเมริกา-ชาติเสรีการค้า...ยังต้องมีขอบเขต (2) -- ไปวอชิงตัน ดีซี...ได้อะไรเพิ่มหลายอย่าง -- ล้มแชมป์-ทวงอันดับ...เวทีมหาเศรษฐีโลก -- รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกสิ่งที่เป็น AFET…ท่านศิริพล ยอดเมืองเจริญ -- America and the Western Pacific : สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก -- China and Japan, and the Western Pacific จีน ญี่ปุ่น และภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก -- China and Japan-จีน และญี่ปุ่น -- The Sino-Japanese Balance of Power : การถ่วงดุล ชิโน-เจแปนนิส -- American Strategy: Playing for Time : กลยุทธ์ของสหรัฐฯ : เล่นตามจังหวะ -- India-อินเดีย -- The Asian Game-เกมของอาเซียน: ประวัติท่านศิริพล ยอดเมืองเจริญ และคุณพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ
 

รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2559

658.872021 พ534ร [2559]
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2559). รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2559. กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

สารบัญ : มูลค่า E-Commerce ในประเทศไทย -- มูลค่า E-Commerce ในประเทศไทย จำแนกตามประเภทของผู้ประกอบการ -- มูลค่า E-Commerce ในประเทศไทย จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม -- มูลค่า E-Commerce ในประเทศไทย จำแนกตามขนาดของผลประกอบการ E-Commerce -- การให้บริการช่องทางการชำระเงิน ของผู้ประกอบการ กลุ่ม SMEs ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล -- ประเด็นที่ส่งผลกระทบสำคัญต่อผู้ประกอบการ E-Commerce ไทยและข้อเสนอแนะ
 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย

709.593 ศ525 [2559]
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย. (2559). กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์.

สารบัญ : ทัศนศิลป์ -- สถาปัตยกรรม -- วรรณศิลป์ -- ดนตรีและศิลปะการแสดง -- ศิลปะการออกแบบ -- ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว


 

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา รางวัลคึกฤทธ์ สาขาศิลปะการแสดง พุทธศักราช 2559

792.09 ร183 [2559]
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา รางวัลคึกฤทธ์ สาขาศิลปะการแสดง พุทธศักราช 2559. (2559). ขอนแก่น : กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สารบัญ : การสนทนาและวิจารณ์ละคร เรื่อง ราโชมอน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ณ ห้องกรณีศึกษา อาคาร HS.03 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


 

สุมาอี้ ผู้ที่ยืนอยู่เหนือเมฆ

895.130927 ห898ส [2555]
โหราจารย์. (2555). สุมาอี้ ผู้ที่ยืนอยู่เหนือเมฆ. กรุงเทพฯ : ไพลิน.

สารบัญ : สุมาอี้ใช้แผนเสี้ยมเข้าให้ชนกัน -- โจโฉฝากผีกับสุมาอี้ -- เฝ้ารอสถานการณ์ -- เด่นเกินงานจักมีภัย -- ความอดทนเท่านั้นที่ชนะหมู่มาร -- คนทรยศสมควรตาย -- สอนศาสตร์พิชัยยุทธ์ให้กับบุตรหลาน -- เสียทีเพราะหวาดระแวงจนเกินไป -- ถึงที่ตายไม่ตาย -- ยั่วสุมาอี้ให้รบ -- ตระกูลสุมาคิดการใหญ่ -- รวบรวมแผ่นดิน -- สองพี่น้องมัวเมาในอำนาจ -- ส่อแววผู้นำ -- สุมาเจียวไม่ยอมเสวยราชสมบัติ -- หนามยอกอกสุมาเจียว -- สุมาเจียวเรียกอำนาจคืน -- แต่งตั้งบุตรขึ้นเป็นใหญ่ -- เลี้ยงพระเจ้าเล่าเสี้ยน -- ไว้เป็นเครื่องประดับบารมีตน -- สุมาเอี๋ยนรวบรวมอำนาจ -- ปราบง่อก๊กล้มล้างราชวงศ์โจ -- แต่งตั้งราชวงศ์จิ้น
 

วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้

895.9109 ป299ว [2559]
ประพนธ์ เรืองณรงค์. (2559). วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์.

สารบัญ : ภูมิหลังภาคใต้ -- วรรณกรรมมุขปาฐะ : บทร้องสำหรับเด็ก ; บทร้องสำหรับเด็ก ; บทเพลงพื้นบ้านสำหรับผู้ใหญ่ ; บทสวนในพิธีกรรม ; ปริศนาคำทาย ; นิทานและตำนานพื้นบ้าน -- วรรณกรรมลายลักษณ์ : วรรณกรรมพระพุทธศาสนา ; วรรณกรรมคำสอน ; วรรณกรรมนิทาน ; วรรณกรรมตำนาน ; วรรณกรรมตำรา ; วรรณกรรมพรรณนาอารมณ์ -- การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เชิงวิเคราะห์ : การศึกษาเรื่องพระวรวงศ์ วรรณกรรมพื้นบ้าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี : มองหัวเมืองภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) จากวรรณกรรมภาคใต้ ; มุขตลกในวรรณกรรมภาคใต้ -- บางประเด็นในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ : คุณค่าและภูมิปัญญาในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ; ลุงสอนหลาน คำสอนพิสดารในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ : คำสอนหญิงสาวจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ; นางพรหมจารี สตรีเก่งในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ -- ภาษาถิ่นใต้ : ระบบเสียงในภาษาถิ่นใต้ ; การตัดคำ-การสร้างคำ -- การใช้คำ : คำตามหลักภาษาไทย ; การเรียงคำ-ประโยค -- คำยืมในภาษาถิ่นใต้ : ลักษณะคำยืมในภาษาถิ่นใต้ ; ตัวอย่างคำยืม -- สำนวนและความเปรียบในภาษาถิ่นใต้ : สำนวนในภาษาถิ่นใต้ ; ความเปรียบเทียบในภาษาถิ่นใต้
 

895.911 ธ716ก [2559]
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (2559). การประชันกลอนสด ครั้งที่ 26 "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์". กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

สารบัญ : -

 

 

บางคนอาจเดินสวนทางเราไป

895.911 บ253บ [2559]
บัญชา อ่อนดี. (2559). บางคนอาจเดินสวนทางเราไป. กรุงเทพฯ : แพรว.

สารบัญ : -

 

 

895.911 ศ541ท [2559]
ศิวกานท์ ปทุมสูติ. (2559). ทางจักรา. กรุงเทพฯ : แพรว.

สารบัญ : -

 

 

นาฏยวรรณกรรมวิจักษณ์ : บทละครคุณสมภพ

895.912 อ324น [2559]
อรทัย เพียยุระ. (2559). นาฏยวรรณกรรมวิจักษณ์ : บทละครคุณสมภพ. ขอนแก่น : ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สารบัญ : นาฏยศิลป์ไทยในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ -- บทละครคุณสมภพ : ด้านวรรณศิลป์ -- บทละครคุณสมภพ : ด้านนาฏยศิลป์ -- ละครคุณสมภพ

 

7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา

895.915 ล761จ [2559]
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). 7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

สารบัญ : ทศวรรษที่ 1 พุทธศักราช 2489-2500 -- ทศวรรษที่ 2 พุทธศักราช 2501-2510 -- ทศวรรษที่ 3 พุทธศักราช 2511-2520 -- ทศวรรษที่ 4 พุทธศักราช 2521-2530 -- ทศวรรษที่ 5 พุทธศักราช 2531-2540 -- ทศวรรษที่ 6 พุทธศักราช 2541-2550 -- ทศวรรษที่ 7 พุทธศักราช 2551-2559
 

องค์รัชทายาท 2515 ของขวัญจากฟ้าสู่ดิน

923.1593 อ114 [2559]
องค์รัชทายาท 2515 ของขวัญจากฟ้าสู่ดิน. (2559). กรุงเทพฯ : บวรสารเทรดดิ้ง.

สารบัญ : -

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ กับหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

923.7593 ก428ศ [2559]
กาญจนี ละอองศรี, วารุณี โอรสถารมย์ และ อังคาร จันทร์เมือง. (2559). ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ กับหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : เส้นทางชีวิต (พ.ศ.2469-2517) -- ภูมิหลังการศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไปในระบบอุดมศึกษา -- การศึกษาพื้นฐานศิลปศาสตร์กับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2502-2518 -- การศึกษาวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ : กระแสต่อต้านแลการปรับตัว -- วิชาพื้นฐานทั่วไป : สู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทุกมหาวิทยาลัย -- เมล็ดพันธุ์วิชาพื้นฐาน : นักศึกษาศิลปศาสตร์
 

นักคิด...ศาสตราจารย์ยรรยง จิระนคร : ถอดบทเรียน ความคิด ชีวิต และประสบการณ์

951 น372 [2557]
นักคิด...ศาสตราจารย์ยรรยง จิระนคร : ถอดบทเรียน ความคิด ชีวิต และประสบการณ์. (2557). ปทุมธานี : สถาบันคลังปัญญาค้นหายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตไทย มหาวิทยาลัยรังสิต.

สารบัญ : ผู้รู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาหารแห่งยูนนาน / วิจารณ์ พานิช -- ผู้มีเมตตากรุณาในชิวิตและงานทางวิชาการ / วรศักดิ์ มหัทธโนบล -- ผู้มีคุณูปการในวงวิชาการประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชนชาติไทตอนใต้ของจีน / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา -- สิบสองพันนาและความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน / ยรรยง จิระนคร -- การสำรวจสังคมชนเผ่าไทสิบสองพันนาโดยรวม / ยรรยง จิระนคร
 

บ้านในโคลน

นว ก675บ [2559]
กิตติศักดิ์ คเชนทร์. (2559). บ้านในโคลน. นครศรีธรรมราช : แมวบ้าน.

สารบัญ : -

 

 

เมือง บ้าน ผม

รส จ377ม [2559]
จำลอง ฝั่งชลจิตร. (2559). เมือง บ้าน ผม. นครศรีธรรมราช : แมวบ้าน.

สารบัญ : -

 

 

กลับสู่โลกสมมุติ

รส ร348ก [2559]
รัชศักดิ์ จิรวัฒน์. (2559). กลับสู่โลกสมมุติ. กรุงเทพฯ : มติชน.

สารบัญ : - 

 

 

อาคเนย์คะนึง

รส อ231อ [2559]
อนุสรณ์ ติปยานนท์. (2559). อาคเนย์คะนึง. กรุงเทพฯ : มติชน.

สารบัญ : -

 

 

Essential mathematics for economic analysis

330.0151 S982e [2016]
Sydsaeter, Knut ...[et al.]. (2016). Essential mathematics for economic analysis. Fifth edition. Harlow : Pearson Education.

Contents : Essentials of logic and set theory -- Algebra -- Solving equations -- Functions of one variable -- Properties of functions -- Differentiation -- Derivatives in use -- Single-variable optimization -- Integration -- Topics in financial mathematics -- Functions of many variables -- Tools for comparative statics -- Multivariable optimization -- Constrained optimization -- Matrix and vector algebra -- determinants and inverse matrices -- Linear programming
 

Supervision in the hospitality industry

647.940683 W181s [2017]
Walker, John R. and Miller, Jack E. (2017). Supervision in the hospitality industry. Eighth edition. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.

Contents : The supervisor as manager -- The supervisor as leader -- Planning, organizing and goal setting -- Communicating effectively -- Equal opportunity laws and diversity -- Recruitment, selection and orientation -- Performance effectiveness -- Motivation -- Supervising teams team building and coaching -- Employee training and development -- Conflict management, resolution and prevention -- Discipline -- Decision marking and control -- Delegating
 

Qualitative methods in business research

650.072 E68q [2016]
Eriksson, Paivi and Kovalainen, Anne. (2016). Qualitative methods in business research. Second edition. London : SAGE.

Contents : Research philosophy -- Research design and process -- Research questions and literature review -- Access and relationships -- Ethics in research -- Introduction to qualitative data -- Interviews and observations -- Digital data -- Qualitative content analysis -- Case study research -- Ethnographic research -- Action research -- Focus group research -- Grounded theory research -- Narrative research -- Discourse theoretical research -- Critical research -- Feminist research -- Visual research -- Writing process -- Evaluation -- Publishing -- Breaking the boundaries
 

100 great building success ideas

650.1 S535o [2016]
Shaw, Peter. (2016). 100 great building success ideas. Singapore : Marshall Cavendish Business.

Contents : Balance priorities well -- Understand the drivers of your ambition -- Address what might hold you back -- Generate forward momentum -- Handle setbacks with care -- Build your reputation -- Balance the short term and the long term -- Sustain the success -- Grow team success -- Engage with the future
 

e-Learning and the science of instruction : proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning

658.312402854678 C594e [2016]
Clark, Ruth Colvin. and Mayer, Richard E. (2016). e-Learning and the science of instruction : proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. Fourth edition. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.

Contents : e-Learning : promise and pitfalls -- How do people learn from e-courses? -- Evidence-based practice -- Applying the multimedia principle: use words and graphics rather than words alone -- Applying the contiguity principle: align words to corresponding graphics -- Applying the modality principle: present words as audio narration rather than on-screen text -- Applying the redundancy principle: explain visuals with words in audio or text but not both -- Applying the coherence principle: adding extra material can hurt learning -- Applying the personalization and embodiment principles: use conversational style, polite wording, human voice, and virtual coaches -- Applying the segmenting and pretraining principles: managing complexity by breaking a lesson into parts -- Engagement in e-learning -- Leveraging examples in e-learning -- Does practice make perfect? -- Learning together virtually -- Who's in control? guidelines for e-learning navigation -- e-Learning to build thinking skills -- Learning with computer games -- Applying the guidelines
 

Using games and simulations for teaching and assessment : Key issues

790.1 U85 [2016]
Using games and simulations for teaching and assessment : Key issues. (2016). New York, NY : Routledge.

Contents : A framework to create effective learning games and simulations / Eva L. Baker and Girlie C. Delacruz -- Computational issues in modeling user behavior in serious games / Markus R. Iseli and Rajesh Jha -- A framework for validating 21st century assessment tools / Roy Stripling, John J. Lee and Joseph V. Cohn -- Intelligent tutoring systems, serious games and the generalized intelligent / Arthur C. Graesser, Xiangen Hu, Benjamin D. Nye and Robert A. Sottilare -- Using crowdsourcing as a formative evaluation technique for game Icons / Ayesha Madni, Gregory K.W.K. Chung, Eva L. Baker and Noelle C. Griffin -- Lessons learned from intelligent tutoring research for simulation / Ray S. Perez, Anna Skinner and Paul Chatelier -- Measuring learning in simulations and games / Allen Munro -- The role of neurobiology in teaching and assessing games / Ray S. Perez, Jason Ralph and James Niehaus -- Role of metacognition in STEM games and simulations / Richard E. Mayer -- The role of motivation, affect and engagement in simulation/game environments : a proposed model / Robert Rueda, Harold F. O'Neil and Elena Son -- Can games facilitate access to college? / Zoe B. Corwin, Robert W. Danielson, Gisele Ragusa and William G. Tierney -- Inference in game-based assessment / Kristen E. DiCerbo, Robert J. Mislevy and John T. Behrens -- On the role of multilevel item response models in multisite evaluation studies for serious games / Li Cai, Kilchan Choi and Megan Kuhfeld
 

หัวข้ออื่นๆ