หนังสือใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564

305.908087 ผ931 [2560]
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564. (2560). กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.

สารบัญ : สถานการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ -- ทิศทางยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 -- การแปลงแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

 

คาสิโนม้าแข่ง

306.482 ส545ค [2559]
สังศิต พิริยะรังสรรค์ ... [และคนอื่นๆ]. (2559). คาสิโนม้าแข่ง. พิมพ์ครั้งที่ 2. ปทุมธานี :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต.

สารบัญ : ภาพรวมอุตสาหกรรมคาสิโนโลก -- คาสิโนในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่่งสาธารณรัฐประชาชนจีน -- คาสิโนในสิงคโปร์และมาเลเซีย -- การแข่งม้าในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน -- การพนันแข่งม้าและการจัดเก็บภาษีในประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ -- ทัศนคติของประชาชนไทยที่มีต่อรีสอร์ตคาสิโนครบวงจร
 

ประชาธิปไตยในวิถีไทย : ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่สังคมสุขภาวะ

321.8 น431ป [2559]
นันทิยา ดวงภุมเมศ, นันธิดา จันทรางศุ, นิธิดา แสงสิงแก้ว. (2559). ประชาธิปไตยในวิถีไทย : ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่สังคมสุขภาวะ. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.

สารบัญ : ประชาธิปไตยกับสังคมสุขภาวะ -- ประชาธิปไตยกับความหมายที่หลากหลาย -- ถอดรหัสประชาธิปไตยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย -- การจัดการการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย -- เสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนไทย -- แนวทางการสร้างสังคมสุขภาวะผ่านประชาธิปไตยในวิถีไทย
 

ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2560

331 ร914ด [2560]
กระทรวงแรงงาน. (2560). ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน.

สารบัญ : -


 

กลไกตลาดทุนสำหรับบริหารความเสี่ยง ด้านลมฟ้าอากาศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย

332.632 ค125ก [2560]
คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23. (2560). กลไกตลาดทุนสำหรับบริหารความเสี่ยง ด้านลมฟ้าอากาศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

สารบัญ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพฤติกรรมของลมฟ้าอากาศและการบริการความเสี่ยงด้านลมฟ้าอากาศ -- ระบบเศรษฐกิจไทย ความเสี่ยงด้านลมฟ้าอากาศและการบริหารจัดการ -- กลไกตลาดทุนไทยสำหรับบริหารความเสี่ยงด้านลมฟ้าอากาศ -- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของอุณหภูมิ
 

บทวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม

338.47384 ค121บ [2560]
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2560). บทวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

สารบัญ : สถานะและทิศทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ -- นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง -- สถานะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย -- การอนุญาตและกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นบริการโทรคมนาคม -- รูปแบบบริการและแนวโน้มเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคม -- ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559)
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564

338.9593 ค123ผ [2560]
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สารบัญ : -

 

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ในความทรงจำ

347.593 ช194ศ [2560]
ชยาธร เฉียบแหลม [และคนอื่นๆ]. (2560). ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ในความทรงจำ. อุตรดิตถ์ : ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์.

สารบัญ : ศาลยุติธรรม -- ศาลยุติธรรมกับสังคมไทย -- พัฒนาการศาลยุติธรรมไทย -- ระบบศาลยุติธรรมไทย -- จังหวัดอุตรดิตถ์ -- ความหมายและความสำคัญของศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ -- พัฒนาการของศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ -- ศาลเมืองพิไชย -- ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีต -- ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน -- ข้อพิจารณาการจัดตั้งและกำหนดเขตศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ -- ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอนาคต
 

40 ปี แห่งความภูมิใจ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด

353.4 ป512ส [2559]
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (2559). 40 ปี แห่งความภูมิใจ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

สารบัญ : พัฒนาเพื่อการแก้ไข : สู่ผลงานที่ภาคภูมิใจ -- ชี้ทิศทางอนาคต สำนักงาน ป.ป.ส. -- รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สำนักงาน ป.ป.ส.

 

จดหมายเหตุ กสทช. พ.ศ.2554-2559

354.75 ค121จ [2559]
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2559). จดหมายเหตุ กสทช. พ.ศ.2554-2559. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

สารบัญ : ประวัติการสื่อสาร การจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย -- คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) -- ผลงานสำคัญของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
 

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียน ประจำปี 2015

363.45 ร451 [2560]
รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียน ประจำปี 2015. (2560). กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน.

สารบัญ : ภาพรวมของแนวโน้มสถานการณ์และรูปแบบของปัญหายาเสพติดในอาเซียน -- รายงานของประเทศสมาชิกอาเซียน -- ยาเสพติดที่เป็นปัญหาหลักในอาเซียน -- ความรู้วิชาการวิจัยและนวัตกรรม -- นโยบายและการดำเนินงานที่สำคัญ

 

โครงการบำบัดน้ำเสีย (คลองด่าน) ใครสั่งเลิก? รัฐต้องจ่ายค่าโง่ 9 พันล้าน

364.1323 ก832ค [2560]
เกาศัลย์ แก้วยิ่งยงค์. (2560). โครงการบำบัดน้ำเสีย (คลองด่าน) ใครสั่งเลิก? รัฐต้องจ่ายค่าโง่ 9 พันล้าน. นนทบุรี : มติชนปากเกร็ด.

สารบัญ : กำเนิดโครงการ : ตัวละครเริ่มต้น -- สร้าง 6 ปี : วิบัติเพราะการเมือง -- ต้นตอวิบัติ ใครทำชาติเสียหาย -- วัฒนา เหยื่อดาบอธรรม (ย้อนรอยที่ดินคลองด่าน) -- ไต่สวนเลือกข้าง : ยุติธรรม มีตำหนิ -- ข้อเท็จจริงซ่อนเร้นหรือไต่สวนแกล้งลืม -- ใคร? ต้องจ่ายค่าเสียหาย?
 

อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มิติการศึกษา

370.0959 พ718อ [2560]
พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล, กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์, ธัญชิต ผดุงศุภไลย. (2560). อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน "มิติการศึกษา". กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.

สารบัญ : ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ๒o๒๕: มุ่งหน้าไปด้วยกัน -- วิสัยทัศน์ประชาคมอเซียน ๒o๒๕ -- แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒o๒๕ -- ๘ ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของอาเซียน -- แผนงานการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ -- ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการอุดมศึกษา -- ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น -- อภิธานศัพท์
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

370.113 ส581ร [2560]
สันติ เจริญพรพัฒนา, วิจิตรา มหาวรากร และ วรัญญา สิงห์เผือก. (2560). รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : นโยบายยุทธศาสตร์และแผนสำคัญที่เกี่ยวข้อง -- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี -- พัฒนาการของการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี -- คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา -- โครงสร้างหลักสูตรทวิภาคีในปัจจุบัน -- กรอบแนวคิดในการดำเนินการศึกษา -- กรอบการติดตามและประเมินผล -- การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในต่างประเทศ -- สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี -- ผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 

รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

370.1523 ป381ร [2559]
ประวีณา อัสโย...[และคนอื่นๆ]. (2559). รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน -- สื่อการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน -- การสร้างความยั่งยืนและความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้
 

บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม

370.1523 ร164บ [2559]
รวิช ตาแก้ว...[และคนอื่นๆ]. (2559). บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : ความเป็นมาลักษณะเด่นของโรงเรียน -- การดำเนินงานของโรงเรียน -- ผลลัพธ์การดำเนินงานของโรงเรียน -- ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ -- ความยั่งยืนของโครงการ -- แนวคิดเรื่องศูนย์การเรียนรู้ -- เรื่องเล่าความสำเร็จ
 

บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ค็อกนิสไทย

370.1523 ร164บ [2559]
รวิช ตาแก้ว...[และคนอื่นๆ]. (2559). บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ค็อกนิสไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : ความเป็นมาและลักษณะเด่น -- การดำเนินงานของโรงเรียน -- ผลลัพธ์การดำเนินงาน -- ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ -- ความยั่งยืนของโครงการ -- แนวคิดเรื่องศูนย์การเรียนรู้ -- เรื่องเล่าความสำเร็จ
 

บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

370.1523 ร164บ [2559]
รวิช ตาแก้ว...[และคนอื่นๆ]. (2559). บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : ความเป็นมาและลักษณะเด่น-- การดำเนินงานของโรงเรียน -- ผลลัพธ์การดำเนินงาน -- ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ -- ความยั่งยืนของโครงการ -- แนวคิดเรื่องศูนย์การเรียนรู้ -- เรื่องเล่าความสำเร็จ
 

บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี

370.1523 ร164บ [2560]
รวิช ตาแก้ว...[และคนอื่นๆ]. (2559). บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : ความเป็นมาและลักษณะเด่น -- การดำเนินงานของโรงเรียน -- ผลลัพธ์การดำเนินงาน -- ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ -- ความยั่งยืนของโครงการ -- แนวคิดเรื่องศูนย์การเรียนรู้ -- เรื่องเล่าความสำเร็จ
 

บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านถ้ำหิน

370.1523 ร164บ [2559]
รวิช ตาแก้ว...[และคนอื่นๆ]. (2559). บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านถ้ำหิน. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : ลักษณะเด่นของสถานศึกษา -- การดำเนินงานของโรงเรียน -- ผลลัพธ์การดำเนินงาน -- ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ -- ความยั่งยืนของโครงการ -- แนวคิดเรื่องศูนย์การเรียนรู้ -- การใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ -- เรื่องเล่าจากโรงเรียน -- เรื่องเล่าจากชุมชน
 

บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี

370.1523 ร164บ [2559]
รวิช ตาแก้ว...[และคนอื่นๆ]. (2559). บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : ความเป็นมาและลักษณะเด่นของโรงเรียน -- การดำเนินงานของโรงเรียน -- ผลลัพธ์จากการดำเนินงานของโรงเรียน -- ปัจจัยแห่งความสำเร็จ -- ความยั่งยืนของโครงการ -- แนวคิดเรื่องศูนย์การเรียนรู้ -- เรื่องเล่าความสำเร็จ
 

บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนบ้านเปล

370.1523 ร164บ [2559]
รวิช ตาแก้ว...[และคนอื่นๆ]. (2559). บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนบ้านเปล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : ความเป็นมาและลักษณะเด่น -- การดำเนินงานของโรงเรียน -- วิธีการดำเนินงานของโรงเรียน -- ผลลัพธ์จากการดำเนินงานของโรงเรียน -- ปัจจัยแห่งความสำเร็จ -- ความยั่งยืนของโครงการ -- แนวคิดเรื่องศูนย์การเรียนรู้ -- เรื่องเล่าความสำเร็จ
 

สภาการศึกษาเสวนา (OEC forum) 2015-2016 : จากข้อเสนอสู่นโยบาย

370.9593 ส226 [2559]
สภาการศึกษาเสวนา (OEC forum) 2015-2016 : จากข้อเสนอสู่นโยบาย. (2559). กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : มองไปข้างหน้าอย่างท้าทาย : บทบาทผู้นำการปฏิรูปการศึกษาของสภาการศึกษา -- วิกฤติครู : การสอบบรรจุครูไร้คุณภาพจริงหรือ -- ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในเวทีเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2558-2559 -- สะเต็มในการศึกษาขั้นพื้นฐาน -- เรียนฟรีใครได้ ใครเสีย -- เด็กไทยเก่งอังกฤษได้ : ไม่ใช่เรื่องยาก -- ระบบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย -- ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสำหรับประเทศไทย -- แผนการศึกษาแห่งชาติ : ถอดบทเรียนจากนานาชาติสู่ความสำเร็จ -- การศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ -- สมรรถนะเด็กปฐมวัยไทย : ก้าวไกลสู่มาตรฐานอาเซียน
 

เจาะลึกสาขาวิชาแห่งอนาคต

378.593 จ758 [2560]
เจาะลึกสาขาวิชาแห่งอนาคต. (2560). กรุงเทพฯ : เออาร์ ไอพี.

สารบัญ : Education 4.0 หันทางพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 -- เพิ่มทักษะ พัฒนาคน เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ -- ยกเครื่องอาชีวศึกษา พัฒนากำลังหลักของชาติ -- THAILAND 4.0 กับอาชีพแห่งอนาคต -- ก้าวใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี : การเปิดคลินิกทันตกรรม โครงการเปิดคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี New Dental Clinic and Bangkokthonburi Demonstration School -- มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมกับการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เน้นสร้างผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม -- มหิดล มุ่งสู่ Entrepreneurial University -- สร้างทักษะและปลูกฝัง DNA ของการเป็นนักธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปั้นพลเมืองที่ดีของโลก -- คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดปี 59 -- Directory : ข้อมูลมหาวิทยาลัย
 

ศาสนพิธีและมารยาทไทย

390 ศ376 [2560]
ศาสนพิธีและมารยาทไทย. (2560). กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.

สารบัญ : ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี -- การเตรียมและการปฏิบัติงานศาสนพิธี -- แนวทางการจัดงานศาสนพิธีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ -- แนวทางการจัดงานมงคลพิธี -- แนวทางการจัดงานอวมงคล -- การจัดทานพิธี -- มารยาทไทยในศาสนพิธี

 

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

390.09593 ค181 [2559]
ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. (2559). กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

สารบัญ : การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ -- ความหมายของความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล -- ประเภทของความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล -- เกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ -- อาหารและโภชนาการ : กระยาสารท ; แกงเขียวหวาน ; แกงเผ็ด ; แกงพุงปลา ; ขนมเบื้อง ; ข้าวต้มมัด ; ข้าวยำ ; ข้าวหลาม ; ต้มยำกุ้ง ; น้ำตาลมะพร้าว ; น้ำปลาไทย ; น้ำพริก ; ปลาร้า ผัดไทย ; ภูมิปัญญาการทำปลาดุกร้า ; มังคุดคัด ; เมื่ยงคำ ; ส้มตำ ; สำรับอาหารไทย ; อาหารบาบำ -- การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน : การนวดไทย ; การย่างไฟ ; การสักยา ; ยาหม่อง ; ยาหอม ; ฤาษีดัดตน ; ภูมิปัญญาการอยู่ไฟ ; ลูกประคบ ; ภูมิปัญญาในการรักษากระดูกหัก -- โหราศาสตร์และดาราศาตร์ : โหราศาสตร์ไทย -- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : ไก่ชนไทย ; ข้าวหอมมะลิ ; คชศาสตร์ชาวกูย ; คึฉื่ยของกะเหรี่ยง ; ปลากัดไทย ; แมวไทย ;ภูมิปัญญาการทำเส้นไหมไทย ; ภูมิปัญญาการทำเหมืองฝาย ; ภูมิปัญญาการเลี้ยงควายไทย -- ชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน : ดอนปู่ตา -- รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล (แยกตามปีที่ขึ้นทะเบียน)
 

ชีวิตไทยในผ้าทอ

391 ช583 [25--]
ชีวิตไทยในผ้าทอ. (25--). กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สารบัญ : ผ้าในพิธีกรรมของชาวใต้ / จุรีรัตน์ บัวแก้ว -- ร่างกายของผืนผ้า / กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ -- “สิ่นตีนตวย” มรดกทางวัฒนธรรมแห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย / วิศปัตย์ ชัยช่วย, คำล่า มุสิกา, เชาวนี เหล็กกล้า
 

อนุสรณ์ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ได้รับพระบรมราชานุญาตให้บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคารที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560

393.9 อ231 [2559]
อนุสรณ์ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ได้รับพระบรมราชานุญาตให้บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคารที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560. (2559). กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย.

สารบัญ : ประวัติคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน -- พิธีกงเต็ก -- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กับคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
 

วรรณกรรมพื้นบ้าน : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

398.2 ว242 [2559]
วรรณกรรมพื้นบ้าน : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. (2559). กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

สารบัญ : ความหมายของวรรณกรรมพื้นบ้าน -- ประเภทของวรรณกรรมพื้นบ้าน -- เกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ -- นิทานพื้นบ้าน : นิทานขุนช้าง-ขุนแผน ; นิทานดาวลูกไก่ ; นิทานดาม่องล่าย ; นิทานท้าวปาจิต-อรพิมพ์ ; นิทานนายดัน ; นิทานปลาบู่ทอง ; นิทานปัญญาสชาดก ; นิทานพระรถ-เมรี ; นิทานพระสุธนมโนห์รา ภาคใต้ ; นิทานยายกะตา ; นิทานวันคาร ; นิทานวรวงศ์ ; นิทานศรีธนญชัย ; นิทานสังข์ทอง -- ตำนานพื้นบ้าน : ตำนานกบกินเดือน ; ตำนานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ; ตำนานจามเทวี ; ตำนานเจ้าแม่เขาสามมุก ; ตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ; ตำนานเจ้าแม่สองนาง ; ตำนานเจ้าหลวงคำแดง ; ตำนานชาละวัน ; ตำนานนางโภควดี ; ตำนานนางเลือดขาว ; ตำนานปู่แสะย่าแสะ ; ตำนานผาแดงนางไอ่ ; ตำนานพญากงพญาพาน ; ตำนานพญาคันคาก ; ตำนานพระแก้วมรกต ; ตำนานพระเจ้าเลียบโลก ; ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ ; ตำนานพระธาตุดอยตุง ; ตำนานพระธาตุประจำปีเกิดล้านนา ; ตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ; ตำนานพระพุทธรูปลอยน้ำ ; ตำนานพระพุทธสิหิงค์ ; ตำนานพระร่วง ; ตำนานพันท้ายนรสิงห์ ; ตำนานแม่นากพระโขนง ; ตำนานสงกรานต์ ; ตำนานสร้างโลกภาคใต้ ; ตำนานหลวงปู่ทวด ; ตำนานอุรังคธาต -- บทร้องพื้นบ้าน : กาพย์เซิ้งบั้งไฟ ; เพลงแห่นางแมว -- บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม : บททำขวัญข้าว ; บททำขวัญควาย ; บททำขวัญช้าง ; บททำขวัญนาค ; บทเวนทาน -- สำนวนภาษิต : ผญาอีสาน -- ตำรา : ตำราพรหมชาติ ; ตำราพิชัยสงคราม ; ตำรานรลักษณ์ ; ตำราแมวไทย ; ตำราเลขยันต์ ; ตำราศาสตรา ; ปักขะทึนล้านนา -- รายการมรดกวรรณกรรมพื้นบ้านของชาติ (แยกตามปีที่ขึ้นทะเบียน)
 

ภาษา : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

417.2 ภ483 [2559]
ภาษา : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. (2559). กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

สารบัญ : ความหมายของภาษา -- ประเภทภาษา -- เกณฑ์การขึ้นทะเบียน -- ภาษาท้องถิ่น : ภาษากะซอง ; ภาษาก๋อง ; ภาษากูย/กวย ; ภาษาเขมรถิ่นไทย ; ภาษาชอง ; ภาษาชอุง ; ภาษาซัมเร ; ภาษาโซ่ (ทะวืง) ; ภาษาญ้อ ; ภาษาญัฮกุร ; ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) ; ภาษาไทยฌคราช/ไทยเบิ้ง ; ภาษาบีซู ; ภาษาผู้ไทย ; ภาษาพวน ; ภาษาพิเทน ; ภาษามลาบรี ; ภาษามอแกน ; ภาษามานิ (ซาไก) ; ภาษาเลอเวือะ ; ภาษาสะกอม ; ภาษาแสก ; ภาษาอึมปี้ ; ภาษาอูรักลาโวยจ ; อักษรไทยน้อย ; อักษรธรรมล้านนา ; อักษรธรรมอีสาน -- รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาภาษา (แยกตามปีที่ขึ้นทะเบียน)
 

ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

495.91 ร419ภ [2559]
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2559). ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.

สารบัญ : หมวดหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย -- หมวดศัพท์กฎหมายไทยที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ ๒๕๕๔ -- หมวดภาษาอาเซียน -- หมวดศัพท์บัญญัติน่ารู้
 

รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย :  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนในการสอนภาษาจีนให้แก่ชาวต่างชาติ

495.910711 ว656ร [2559]
วิภาวรรณ สุนทรจามร. (2559). รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนในการสอนภาษาจีนให้แก่ชาวต่างชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลจีนต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่ชาวต่างชาติ (กรณีศึกษาที่ประเทศจีน) -- หลักสูตรและระบบการบริหารการจัดการ (กรณีศึกษาที่ประเทศจีน) -- กระบวนการการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (กรณีศึกษาที่ประเทศจีน) -- สรุป : ข้อสังเกตและข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวมของกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
 

นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย

583.75 ส663น [2559]
สายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]. (2559). นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

สารบัญ : ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ -- การจัดทำคำบรรยายและการวัดขนาดของอวัยวะส่วนต่างๆ -- รูปวิธานจำแนกชนิดพืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย -- หม้อแกงค่าง -- เขนงนายพราน -- หม้อแกงไวกิ้ง -- หม้อแกงลิงเล็ก -- น้ำเต้าพระฤาษี -- น้ำเต้าลม -- หม้อแกงชะนี -- หม้อแกงลิงเขา -- ลูกผสมตามธรรมชาติ
 

ย่านเก่าเล่าเรื่อง ครบเครื่องเรื่องอร่อย

647.95 ย245 [2555]
ย่านเก่าเล่าเรื่อง ครบเครื่องเรื่องอร่อย. (2555). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

สารบัญ : ย่านนางเลิ้ง : อาคารในราชตฤณมัยสมาคม -- ตลาดนางเลิ้ง -- โรงภาพยนตร์เฉลิมธานี -- แผนที่ย่านนางเลิ้ง -- นันทาขนมไทย -- เนื้อตุ๋นนางเลิ้ง -- รุ่งเรืองบะหมี่ -- ขนมถ้วยตะไลมณฑา -- ขนมคุณยาย (ขนมกง) -- ไส้กรอกปลาแนม -- สาคูไส้หมูแม่สะอิ้ง -- ขนมหวานแม่กวา -- ก๋วยเตี๋ยวเดินดง ณ นางเลิ้ง -- Milk & More -- สเต็ก Dojoe Steak Expert -- คุณไก่ ผัดไทเส้นจันท์ -- ย่านสามแพร่ง : ตึกแถวแพร่งนรา -- ตึกแถวแพร่งภูธร -- เสาชิงช้า -- เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ -- วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร -- แผนที่ย่านสามแพร่ง -- บุญทอนโภชนา -- อุดมโภชนา -- ห้องอาหารเสรี -- ครัวส้มหอม -- บะหมี่แพร่งภูธร -- โตซาลาเปา -- ก๋วยจั๊๊บน้ำข้นมัสยา -- นายมัก -- ย่ง เซ่ง หลี -- ก๋วยเตี๋ยวหมูเฮียท้าว -- ก๋วยเตี๋ยวปลาเมืองเพชร -- ขนมจีนแพร่งนรา (เจ๊จันทร์) -- ขนมเบื้องแพร่งนรา -- ขนมหวานลุงแดง -- ชิกัจฉา -- ลูกชิ้นเนื้อวัวกิมทอง -- ไอศกรีมนัฐพร -- มนต์นมสด -- ก๋วยเตี๋ยวแคะ (หลังวัดสุทัศน์) -- ย่านท่าเตียน : ตึกแถวหน้าพระลาน -- ตึกแถวและอาคารท่าช้างวังหลวง -- พระบรมมหาราชวัง -- สวนนาคราภิรมย์ -- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร -- แผนที่ย่านท่าเตียน -- รับอรุณ -- แอ๊ว ท่าพระจันทร์ -- มิตรโภชนา -- อร่อย ท่าพระจันทร์ -- นิวย่งฮั้วโภชนา -- มิ่งหลี -- ต.บรรจง -- Bote (โบ้เต้) -- คุณปุ๊ -- ย่านแปลงนาม : วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร -- แผนที่ย่านแปลงนาม -- นำซิง รักนก -- มธุรส -- ลูกชิ้นเนื้อเท็กซัส -- เล่าตั้ง ห่านพะโล้ -- เซี้ย เหล่ายี่ห้อ -- ข้าวต้มเป็ดกระเพาะหมู -- ขนมจีบแป๊ะเซี้ย -- ตะเกียงโบราณ เลี่ยงกวงพานิช -- บูรพารักนก -- ขนมเปี๊ยะ อื้อ เล่ง เฮง -- ย่านพระอาทิตย์ : ตึกแถวถนนพระอาทิตย์ -- ตำหนักพระวรวงศ์เธอ -- วังกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ -- ทำเนียบท่าช้าง -- วังมะลิวัลย์ -- แผนที่ย่านพระอาทิตย์ -- Joy Luck Club -- The Gingerbread House (บ้านขนมปังขิง) -- Ann's Sweet -- โรตีมะตะบะ -- บัวสอาด
 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

658.022 ส786ก [2560]
สุธีรา อะทะวงษา. (2560). การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

สารบัญ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม -- การประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ -- จริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม -- การจัดการเชิงกลยุทธ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ -- การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ -- การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- การจัดการการเงิน -- การจัดการการตลาด -- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ -- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม -- การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -- กรณีศึกษา : เถ้าแก่น้อย ; ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด -- Kenko -- ไขสูตรสำเร็จ SMEs เวลบี ; โพธิ์ ทรี วอลเปเปอร์สั่งได้ ; ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ชีป ; บริษัทเอ็น แอนด์ บี พิซซ่า เครป จำกัด ; การท่องเที่ยวชุมชน บ้านแม่กำปอง ; อุดรกระจกรถยนต์เพชรน้ำดีแดนอีสาน ; กาแฟดอยช้าง
 

คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนำวิศวกรรมคุณค่า (Value engineering, VE) ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีทำให้เยือกแข็ง

658.1552 ค695 [2560]
คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนำวิศวกรรมคุณค่า (Value engineering, VE) ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีทำให้เยือกแข็ง. (2560). กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

สารบัญ : อุตสาหกรรมถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีทำให้เยือกแข็ง -- การนำวิศวกรรมคุณค่าไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม -- กรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีทำให้เยือกแข็ง
 

สอนงานอย่างไร...ให้ได้งาน

658.3 อ631ส [2548]
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2548). สอนงานอย่างไร...ให้ได้งาน. กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์.

สารบัญ : มารู้จัก coaching กันเถอะ -- หัวหน้างานกับธรรมชาติของการ coach -- ธรรมชาติของการเป็นลูกน้อง -- Coaching บนพื้นฐานของการบริหารประสิทธิภาพการดำเนินงาน

 

เรือนพระกรรมสักขี

728.82 ร876 [2560]
เรือนพระกรรมสักขี. (2560). กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

สารบัญ : เรือนพระกรรมสักขี : พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ ; ประวัติ ; วิวัฒนาการของเรือนไม้ ; สภาพเรือนก่อนบูรณะ ; ประมวลภาพ -- เรือนพระสุรภี : ประวัติ ; รายงานการศึกษาเรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี ; สภาพเรือนก่อนบูรณะ ; ขั้นตอนการดำเนินงานบูรณะ ; ประมวลภาพ

 

งานช่างฝีมือดั้งเดิม : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

745.5 ง299 [2559]
งานช่างฝีมือดั้งเดิม : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. (2559). กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

สารบัญ : ความหมายของงานช่างฝีมือดั้งเดิม -- ประเภทของงานช่างฝีมือดั้งดิม -- เกณฑ์การขึ้นทะเบียน -- ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า : ซิ่นตีนจก ; ผ้าขาวม้า ; ผ้าทอเกาะยอ ; ผ้าทอไทพวน ; ผ้าทอไทยวน ; ผ้าทอไทลื้อ ; ผ้าทอนาหมื่นศรี ; ผ้าทอผู้ไทย ; ผ้าทอเมืองอุบลฯ ; ผ้าแพรวา ; ผ้ามัดหมี่ ; ผ้ายก ; ผ้าย้อมคราม -- เครื่องจักสาน : ก่องข้าวดอก ; ขัวแตะ ; เครื่องจักสานไม้ไผ่ ; เครื่องจักสานย่านลิเภา ; ตะกร้อหวาย -- เครื่องรัก : เครื่องมุกไทย ; เครื่องรัก -- เครื่องปั้นดินเผา : เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง ; โอ่งมังกรราชบุรี -- เครื่องโลหะ : กระดิ่งทองเหลือง ; กริช ; การปั้นหล่อพระพุทธรูป ; ขันลงหินบ้านบุ ; เครื่องเงินไทย ; เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว ; ฆ้องบ้านทรายมูล ; งานคร่ำ ; บาตรบ้านบาตร ; ประเกือมสุรินทร์ ; มีดอรัญญญิก -- เครื่องไม้ : เกวียนสลักลาย ; งานแกะสลักกะโหลกซอ ; งานช่างแทงหยวก ; เรือกอและ ; เรือนไทยพื้นบ้านดั้งเดิม -- เครื่องหนัง : รูปหนังตะลุง ; รูปหนังใหญ่ -- เครื่องประดับ : เครื่องทองโบราณสกุลช่างเพชรบุรี -- งานศิลปกรรมพื้นบ้าน : โคมล้านนา ; งานช่างแกะสลักผักผลไม้ ; งานช่างดอกไม้สด ; งานช่างตอกกระดาษ ; งานช่างผ้าลายทองแผ่ลวด ; งานตีทองคำเปลว ; บายศรี ; ปราสาทผึ้ง ; ปราสาทศพสกุลช่างลำปาง ; สัตตภัณฑ์ล้านนา ; หัวโขน -- ผลิตภัณฑ์อย่างอื่น : เครื่องแต่งกายมโนห์รา ; เครื่องบูชาอย่างไทย ; งานช่างสนะ -- รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม (แยกตามปีที่ขึ้นทะเบียน)
 

กฎ กติกา การเล่นกีฬาหมากล้อมเบื้องต้น

794.4 ก113 [2559]
กฎ กติกา การเล่นกีฬาหมากล้อมเบื้องต้น. (2559). กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา.

สารบัญ : พื้นฐานการเล่น -- พิ้นฐานการรุก-รับอย่างถูกวิธี -- ความเป็นความตายของกลุ่มหมาก -- กลยุทธ์ในระยะการเล่นและบัญญัติ 10 ประการ -- ประวัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

 

กีฬาภูมิปัญญาไทย : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

796 ก697 [2559]
กีฬาภูมิปัญญาไทย : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. (2559). กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

สารบัญ : ความหมายของกีฬาภูมิปัญญาไทย -- ประเภทของกีฬาภูมิปัญญาไทย -- เกณฑ์การขึ้นทะเบียน -- การเล่นพื้นบ้าน : กาฟักไข่ ; โค้งตีนเกวียน ; งูกินหาง ; แนดข้ามส้าว ; ไม้หึ่ม ; เสือกินวัว ; เสือข้ามห้วย ; หนอนซ้อน -- เกมพื้นบ้าน : โคมลอยลอดห่วง ; หมากเก็บ ; หมากรุกไทย ; อีตัก -- กีฬาพื้นบ้าน : แข่งโพนจังหวัดพัทลุง ; แข่งเรือ ; ชักเย่อเกวียนพระบาท ; ตะกร้อ ; ตะกร้อลอดห่วง ; ตาเขย่ง หรือ ตั้งเต ; ตีไก่คน ; ตีขอบกระด้ง ; ตี่จับ ; มวยตับจาก ; มวยทะเล ; แย้ลงรู ; รถม้าชาวเสียม ; ลูกข่าง ; ว่าวไทย ; วิ่งควาย ; วิ่งวัว -- ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว : กระบี่กระบอง ; เจิง ; ซีละ ; มวยไทย ; มวยโบาราณสกลนคร -- รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขากีฬาภูมิกีฬาภูมิปัญญาไทยที่ขึ้นทะเบียน ปัญญาไทย (แยกตามปีที่ขึ้นทะเบียน)
 

คู่มือการตัดสินกรีฑาคนพิการ

796.42087 พ447ค [2559]
กรมพลศึกษา. (2559). คู่มือการตัดสินกรีฑาคนพิการ. กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

สารบัญ : ประวัติกีฬาคนพิการนานาชาติและในประเทศไทย -- ข้อบังคับและกติกาการแข่งขันความพิการที่คณะกรรมการพาราลิมปิกสากลรับรอง -- กติกาการแข่งขันของกลุ่มความพิการ : กลุ่มตา 11-13 -- กลุ่มปัญญา T20 -- กลุ่มสมอง TF35-38 -- กลุ่มความเคลื่อนไหว (แขน-ขา) TF40-47 -- กลุ่มทางไขสันหลังและโปลิโอ (Wheel chair) T32-34, T51-57 -- กลุ่มความบกพร่องทางหู -- กติกาสากล (IAAF)
 

คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

915.9304 ค695 [2560]
คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. (2560). กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ.

สารบัญ : กำเนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ -- ประวัติความเป็นมา -- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกอาเซียน มรดกโลก -- แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ -- กิจกรรมที่น่าสนใจ -- ปฏิทินท่องเที่ยว -- สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ -- ข้อควรปฏิบัติในอุทยานแห่งชาติ -- การเดินทางและติดต่อสอบถาม

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าศิลปิน ทรงชุบชูชีวินปวงชน

923.1593 ด445ส [2560]
ดาวรัตน์ ชูทรัพย์. (2560). สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าศิลปิน ทรงชุบชูชีวินปวงชน. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.

สารบัญ : พระประวัติ -- ทรงดนตรีเปียโน -- ทรงขับร้องเพลง -- ทรงกู่เจิง -- ถักร้อยสร้อยรัก น้ำพระทัยและไมตรีเพื่อเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ -- ทรงออกแบบเครื่องประดับอัญมณี -- ทรงวาดภาพ

 

9 พระราชสมัญญาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

923.1593 ส747ก [2560]
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ. (2560). 9 พระราชสมัญญาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contents : อภิวันท์พระจอมไทย -- พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช -- ราชาแห่งราชัน -- พระราชสมัญญา -- 70 ปี แห่งการครองราชย์ ทวยราษฎร์ น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา -- มสธ. อาลัย น้อมดวงใจถวายองค์ "ภูมิพล" -- พระราชสมัญญาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 14

959.3 ป247 [2560]
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 14. (2560). กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.

สารบัญ : ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 20 จดหมายเหตุเรื่องทางไมตรีในระหว่างกรุงศรีอธยุธยากับกรุงญี่ปุ่น -- เรื่องที่ปรากฏในหนังสือวือโกอิชิรัน -- การค้าสำเภาจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- บันทึกเกี่ยวกับสยามและปัตตานี จากเอกสารใน "เระคิไดโฮยอัง" พ.ศ.1968-2113 (ค.ศ.1425 - 1570) -- บันทึกการเดินทางสู่สยามของโอโตะริ เคซึเกะ (Ootori Kesuke) -- เอกสารว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ชวา -- คำให้การจีนกั๊ก เรื่องเมืองบาหลี -- จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศในรัชกาลที่ ๕ เสด็จเมืองสิงคโปร์ และเมืองเบตาเวียครั้งแรก -- ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๔ พวศาวดารและโบราณวัตถุสถานในเกาะเชวา พระบรมราชาอธิบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสชวา พ.ศ. ๒๔๓๙ -- จดหมายเหตุเสด็จประพาสเกาะชวา ในราชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๔๓๙ ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน -- ระยะทางเสด็จพระนาชดเนินประพาสประเทศชวา ในราชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๔๔ -- พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันของพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งหลัง -- เล่าเรื่องไปชวา ครั้งที่ ๓ -- จดหมายเหตุระยะทางพระบาทสมเด็จพระเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสสิงคโปร์ชวา และบาลี -- พระราชหัตถเลขพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระธิดาสมเด็ดเจ้าฟ้า กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในคราวเสด็จประพาสเกาะชวาเมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๗๒.
 

ถึงลูกชายเล็ก

959.3035 จ657ถ [2560]
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453. (2560). ถึงลูกชายเล็ก. กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์.

สารบัญ : การเดินทางไกลสู่อังกฤษ จดหมายจากชวา -- การเสด็จประพาสยุโรป พระราชโอรสมาเฝ้าฯ -- เรียนภาษารัสเซีย ชีวิตในวังที่เซ็นต์ปีเตอร์สเบอร์ก -- โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เยี่ยมสยามครั้งแรก -- สมเด็จพระบรมฯ เสด็จรัสเซียงานพระบรมศพกษัตริย์อุมแบร์โตเรียนหนักที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง -- สอบปีสุดท้ายที่โรงเรียนมหาดเล็กตกหลุมรักนางบัลเล่ต์ชื่อดัง รัชกาลที่ 5 ประพาสชวาครั้งที่ 3 เป็นมหาดเล็กประจำจักรพรรดินี -- เข้ารับราชการเป็นทหารม้าฮุสซาร์ ตามเสด็จฯ ไปสหรัฐอเมริกา งานร้อยปีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง -- ชีวิตในกรมทหารม้าฮุสซาร์ งานฉลองสามร้อยปีโรมานอฟ กลับมาเยี่ยมสยามครั้งที่สอง -- เสด็จกลับสู่แผ่นดินรัสเซีย สงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น เข้าโรงเรียนเสนาธิการทหาร -- ชีวิตในกองทหารม้าฮุสซาร์ โรงเรียนเสนาธิการทหาร -- การเปลี่ยนแปลงการปกครอง -- กลับสยาม -- เกิดเรื่องอื้อฉาว -- พระโอรสประสูติ -- ปีสุดท้ายในรัชกาลที่ 5
 

Proceedings 3rd national and international conference on education research and social development 27-28 April 2017 Rangsit University, Pathumthani, Thailand

015.593075 P963 [2017]
Proceedings 3rd national and international conference on education research and social development 27-28 April 2017 Rangsit University, Pathumthani, Thailand. (2017). Bangkok : Political Science Association of Kasetsart University.

Contents Conceptual Frmamework to Study Democracy and Social Welfare of Local Administration / Chairat Wongkitrungruang -- Factor Affecting the lnappropritate Dressing Behavior of Students of Kasetsart Universit, Bangkaen Campus / Srirath Gohwong, Gonrawee Sriyanong, Supatsara Vallsawad, et al -- The Satisfaction of undergraduate Students towards infirmary Services of kasetsart University, Bangken Campus / Srirath Gohwong, Suchanan Areekul, Kulnaree Fookiat, et al -- The Satisfaction of Undergraduate Students towards informational Materials of Kasetsart University, Bangkaen Campus / Srirath Gohwong, Suwanum Mhaimun, Songchai Promyothin, et al -- Knowledge and Understanding towards the Computer - related Crme Act (No.2) 2017 of underaduate Students of Kasetsart university, Bangkhen Campus / Srirath Gohwong, Thanapol Wangaree, Jitlada Pansiri, et al -- Control of Entertainment Venues in Responsible Areas of Thonglor Police Station / Thanatip Chombhunich and jomdet Trimek -- The Organizatiomal commitment and job performance of the office of the national Anti-corruption Commission Offcials / Niraworn Brahmakasikara and chiocharn Aruwattanakul -- The Development of Pre-Sentence lnvestigation for Foreign National offenders in Thai Probation Systen49 / Thanittanan Meksamrit -- Causal Relationship Model of Theory Acceptance Process of Technology on Communication Behavior 56 in Organizations through Social Media of Chulachomklao Royal Military Academy officers / Chatchalerm Kerdsawad and Sumaman Pankham -- Causal Relationship Model of Factors lnfluence Buying Decision Gunpla for Facebook / Nucha Khontchomphu and Sumaman Pankham -- The People's Partipation on Waste Reduction in the Huai Mae Priang initiative Development project Area, District of keaeng Krachan,Phethaburi Province / Chanuma Sattayadit and Supatra Chunnapiya -- Consumers'Burnout among Emplpyee of Thailand's public Warehouse Organization,Ministry of commerce / Kittisak jermsittiparsert and Kriangkrai Khongkhadee -- Quality of Work Life of Personnel to Perform the Royal Development Projects,Royal lnitiative Office,Department of national Parks Wildliife and Plant -- Knowledge and Understanding of People in Hua Pho Sub-district,Bang Phae District,Ratchaburi Province towards Dengue Fever Prevention and Contol / Srirath Gohwong and saksit Panjamnong -- The Opinions of Penople Towards Life lnsurance of Kasikonthai Bank,Srisuriyawong Ratchaburi Road Branch,Muang District,Ratchaburi Province / Srirath Gohwong and Amonrat Yamkran -- Digital Weapons / Srirath Gohwong -- Fear of crime among People in Service Area of Surat Provincial Station, Surat Thani Province / Poranat jina -- Thailand and lnternational Cooperation on Cyber Security (2011-2015) / Nattida Sukajjaskul and Nadhawee Bunnag -- The Management Ability of Special Border Econmic Zone:A Case Study of Khlong yai District,trat Province (2014-2016) / Kamonnat Jitrada and Nadhawee Bunnag -- The Perception Gap of information System Service Quality between information Technology Students and information Technology Stsff in a Private University / Yasir Amer Abdulameer Al-Khafaji and thotsapon Sortrakul -- Lmproving Vocabulary Learing through Songs fot Mattayomsuksa 2 Students Trat Province (2014-2016) / Srijan Meekhom,Chookiat Jarat and Kampeeraphab lntanoo -- Song UtiliZation lmprove English Listening Skill for Vocational Students / Wirasak Promsopha,Chookiat Jarat and Nawamin Prachanat -- Study of conditions and Problems Affecting Production of Future Postgraduate Graduates at King Mongkut's lnstitute os Technology Ladkrabang / Kranravee Komoldit,Malai Tawisook and Nataya Pilanthananong -- A Causal Relationship Model of Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Affecting offcers in the Armed Forces Academies Preoapatorg School's lnternal Communication Behavior via Social Media Application / Attasit Sarapat and Somchai Lekcharoen -- Option Embedded in Covertible Bonds versus Exchange Traded Options: Do their Implied Volatilites Differ? / Supawut Sinthawat -- An investigation of Chinese Teachers' Compatence and their Teaching Challenges at International Schools in Bangkok, Thailand / Yan Ye
 

Essential reading skills for college students

428.4 K97e [2016]
Kusuma Lohday. (2016). Essential reading skills for college students. Pathum Thani : Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.

Contents : -

 

 

Marketing scales handbook : multi-item measures for consumer insight research volume 8

658.83028 B894m [2016]
Bruner, Gordon C. (2016). Marketing scales handbook : multi-item measures for consumer insight research volume 8. Texas : GCBII Productions.

Contents : -

 

 

Deploying wireless sensor networks : Theory and practice

681.2 S478d [2016]
Senouci, Mustapha Reda and Mellouk, Abdelhamid. (2016). Deploying wireless sensor networks : Theory and practice. London : ISTE Press.

Contents : Wireless sensor networks -- Random deployment -- Deterministic deployment -- Fusion-based deterministic deployment -- Dynamic deployment


 

 

หัวข้ออื่นๆ