หนังสือใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

อ370.3 ล761ส [2559]
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2559). สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

สารบัญ : พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี -- คำศัพท์ สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 -- โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -- เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน -- ทูลกระหม่อมอาจารย์ พลเอกหญิงศาสตราจารย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พุทธศักราช 2523-2558 -- ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา -- พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต -- รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี -- โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) -- โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ -- วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล : ของขวัญล้ำค่าจากพระปรีชาญาณ -- วิทยาลัยในวัง -- วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล : ราชสุดา จากสร้อยพระนามาภิไธยมาเป็นมงคลนาม ของสถาบันวิชาการระดับชาติ -- วิศิษฏศิลปิน -- ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี -- ปูชนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย ศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล -- ปูชนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอำรุง -- ปูชนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร -- ปูชนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต -- กรอบความคิดของความรู้ในการสอนเนื้อหาโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ -- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ -- การจัดการศึกษาฐานราก -- การบริหารจัดการการศึกษาเชิงพื้นที่ -- การเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการและการชี้แนะ -- การเรียนการสอนด้วยการตกผลึกทางปัญญา -- การเรียนรู้ชีวิตกว้าง -- การเรียนรู้ทุกหนทุกแห่ง -- การเรียนรู้แบบผสมผสาน -- การเรียนเสมือนจริง -- การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ -- การศึกษาแนวพุทธ -- การศึกษาแบบองค์รวม -- การศึกษาผู้สูงอายุ -- การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน -- การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง -- การศึกษาหลังยุคอุตสาหกรรม -- การศึกษาอาเซียน -- การสร้างวินัยเชิงบวก -- การเสริมพลัง -- ข้อตกลงในการพัฒนางาน -- ครูผู้อำนวยความสะดวก -- ครูมืออาชีพ -- คลาวด์เทคโนโลยี -- คุรุชน -- คุรุสดุดี -- ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ -- ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 -- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย -- มหาวิทยาลัยเด็ก -- มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู -- รุ่งอรุณทางการศึกษา -- โรงเรียนกำเนิดวิทย์ -- โรงเรียนนวัตกรรม -- โรงเรียนผลิตภาพ -- โรงเรียนมาตรฐานสากล -- สมรรถนะข้ามพิสัย -- สมาคมวิชาชีพทางการศึกษา -- สะเต็มศึกษา -- สัตตศิลา หลัก 7 ประการของการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษา -- ห้องเรียนกลับทาง -- ห้องเรียนอัจฉริยะ -- หออัครศิลปิน
 

 วิจัยจากงานประจำเรียนแบบทีละขั้น : R to R step by step

001.42 ศ463ว [2556]
ศิริพร จิรวัฒน์กุล และ อรุณ จิรวัฒน์กุล. (2556). วิจัยจากงานประจำเรียนแบบทีละขั้น : R to R step by step. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.

สารบัญ : อาร์ทูอาร์ : อะไร ทำไม และอย่างไร -- คำถามงานวิจัยจากงานประจำ -- คำถามงานวิจัยแบบงานวิจัยที่ใช้มากในงานประจำ --แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์งานประจำ -- แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อทดลองใช้วิธีการใหม่ในงานประจำ -- โครงร่างการวิจัยเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ -- แนวทางการเขียนโครงร่างงานวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนาวิธีการ

 

การสื่อข่าว

070.43 อ383ก [2559]
อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน์. (2559). การสื่อข่าว. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

สารบัญ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข่าวและการสื่อข่าว -- ผู้สื่อข่าว -- แหล่งข่าว -- การรวบรวมข้อมูลข่าว -- การสัมภาษณ์เพื่อการสื่อข่าว -- กระบวนการสื่อข่าวแบบหลอมรวม -- หลักการเขียนข่าว -- การสื่อข่าวประเภทต่างๆ -- ทฤษฎีการสื่อข่าว -- หลักจริยธรรมในการสื่อข่าว

 

การดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่อง

170 น586ก [2559]
นิติพล ธาระรูป...[และคนอื่นๆ]. (2559). การดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่อง. กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน).

สารบัญ : นโยบายด้านคุณธรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม -- บทบาทของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ต่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม -- แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม -- สถานการณ์การดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมของ 4 จังหวัดนำร่อง -- จังหวัดพิจร -- จังหวัดบุรีรัมย์ -- จังหวัดราชบุรี -- จังหวัดพัทลุง

 

ฝึกให้ไม่คิด

294.3444 พ385ฝ [2559]
พระริวโนะสุเกะ โคะอิเกะ. (2559). ฝึกให้ไม่คิด. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ.

สารบัญ : โรคความคิด เพราะการคิดทำให้เรา “ไม่รู้” -- วิธีจัดการกับร่างกายและจิตใจ ฝึกขจัดความหงุดหงิดและความกังวล : การพูด ; การฟัง ; การดู ; การเขียน/การอ่าน ; การกิน ; การละทิ้ง ; การสัมผัส ; การดูแล -- บทสนทนาระหว่างยูจิ อิเคะกะยะ กับพระสงฆ์ถามนักวิจัยเรื่อง “สัมพันธ์ที่แปลกประหลาดระหว่างสมองกับจิตใจ” -- แผนภูมิประยุกต์ “วิธีจัดการกับร่างกายและจิตใจ”

 

ความหวังกับจินตนาการทางมนุษยศาสตร์

301 ค181 [2559]
ความหวังกับจินตนาการทางมนุษยศาสตร์. (2559). กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์.

สารบัญ : รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง: ว่าด้วยรักในกระแสการเปลี่ยนแปลงในปรัชญาของเคียร์เคอการ์ด / รชฎ สาตราวุธ -- ผีเสื้อกับโจวกง: ข้อเสนอทางปรัชญาว่าด้วยความฝัน 55 ความหวัง และการแปรเปลี่ยนในปรัชญาขงจื่อและจวงจื่อ / ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ -- “แม้ไม่มีใครรู้จักก็ไม่หวั่นไหว”: บทวิเคราะห์ความพยายามของขงจื่อในการหาตําแหน่งแห่งที่ของตนในสังคม / นุชรี วงศ์สมุท -- ชายแต่งหญิง หญิงแต่งชาย: พินิจกรอบความคิดเรื่องเพศกับการแต่งกายข้ามเพศของตัวละครเอกหญิงในบทละคร สุขนาฏกรรมของเชกสเปียร์ / ภูมิ ชาญป้อม -- จากต้นธารหลานชางสู่ลําาน้ำโขง: จากวรรณกรรมจีนสู่วรรณกรรมภาษาจีนในประเทศไทย / ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ -- ฮิกายัต ปัตตานี ในฐานะวรรณกรรม: หน้าที่ทางการเมืองของเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง / พิเชฐ แสงทอง -- “แผ่นดินนี้” ใน สี่แผ่นดิน: ภาษาและอุดมการณ์ในเพลงประกอบละครเวที สี่แผ่นดิน เดอะ มิวสิคัล กับปริบทสังคมวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย / ดนัย พลอยพลาย, สิรีมาศ มาศพงศ์ -- การประกวดศิลปกรรมก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475: ปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ ภายใต้บทบาทการอุปถัมภ์โดยราชสํานัก / สิทธิธรรม โรหิตะสุข -- กระแสลัทธิมาร์กซตะวันตก (Western Marxism)กับความคิดและความหวังทางการเมืองของปัญญาชน ฝ่ายซ้ายไทยภายหลังการตกต่ำล่มสลายของ พคท. (ระหว่าง พ.ศ. 2524 – 2534) / ธิกานต์ ศรีนารา -- การกลับมาของ Antonio Negri: ว่าด้วยการตีความ Spinoza จากมุมมองมาร์กซิสต์ ทุนนิยม และโครงการทางการเมืองของคอมมิวนิสม์ / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ -- วิกฤติเชิงคุณค่าของประชาธิปไตยไทย: ประชาธิปไตยแบบชนชั้นนํา กับความเท่าเทียม (เทียม) ในพื้นฐานตรรกะ ว่าด้วยการทำประชามติเรื่องความปรองดองในทางการเมือง / พิสิษฐิกุล แก้วงาม -- รื้อสร้างวรรณกรรม “ภาพแทนชุมชนป่า” / บัณฑิต ไกรวิจิตร -- ถั่ว แป้ง และเนย: เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยอาหารของตำรวจอินเดียในพม่าสมัยอาณานิคม, 1887–1937 / ลลิตา (หิงคานนท์) หาญวงษ์ -- ผู้หญิงสมัยใหม่กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในพม่า ค.ศ. 1885–1945 / นิสารัตน์ ขันธโภค -- ปาฐกถานํา “ทุกข์ใหม่ของสังคมไทย” / มารค ตามไท -- บทบรรยายพิเศษ “บุหงาของฉันหายไปไหน”: สังคมเปลี่ยน, ความภักดีแปลง / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ -- บทอภิปรายเรื่องพรมแดนมนุษยศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมร่วมสมัย / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ยศ สันตสมบัติ, สุรเดช โชติอุดมพันธ์
 

สื่อมืออาชีพในยุคสงครามออนไลน์

302.2322 ส226ส [2559]
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ. (2559). สื่อมืออาชีพในยุคสงครามออนไลน์. กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.

สารบัญ : ความท้าทายของสื่อมืออาชีพ -- "สื่อมืออาชีพ" กับ "สื่อสมัครเล่น" ยุคดิจิทัล -- ความบกพร่องทางจริยธรรมเพื่อความอยู่รอดในการบริหารจัดการและนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยุคดิจิทัล -- การสำรวจประเด็นทางจริยธรรมในการบริหารจัดการและนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคอีสาน -- การสำรวจประเด็นทางจริยธรรมในการบริหารจัดการและนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ในยุคดิจิทัล : กรณีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ -- สื่อมวลชน "มืออาชีพ" ในยุคสังคมสารสนเทศ "ดิจิทัล" -- "สื่อท้องถิ่นมืออาชีพ ในสื่อยุคสงครามออนไลน์" -- ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลไทย บนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี -- กำเนิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- การเลือกตั้งกรรมการสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- บันทึกเจตนารมณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ -- ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2541 -- ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 -- ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 -- ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546 -- ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติว่าด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2556 -- ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติว่าด้วยการดำเนินการเพื่อให้มีผู้มาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง พ.ศ.2557 -- แนวปฏิบัติ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ.2553 -- ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การพาดหัวข่าวและตัวโปรยที่ใช้ภาษารุนแรงหยาบคาย -- แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ -- แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าวกีฬา -- แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์และศาสนา -- แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การรับเชิญไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ -- แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ -- แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ -- แนวปฏิบัติการได้มาและการนำเสนอข่าว และภาพข่าวของสื่อมวลชนโดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว -- ประกาศขอความร่วมมือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม -- ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ 2/2546 เรื่องแนวทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ เอชไอวี หรือ เอดส์ ในหนังสือพิมพ์ -- แถลงการณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การตีพิมพ์ภาพและข่าวอันเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก -- สรุปเรื่องร้องเรียนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติปี 2558
 

ใครเป็นผู้รับผิดชอบความรุนแรง

303.6 ธ482ค [2559]
ธัมมนันทาภิกษุณี (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์). (2559). ใครเป็นผู้รับผิดชอบความรุนแรง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา.

สารบัญ : -

 

 

มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ : ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

306.361 ช495ม [2559]
ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ และ ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว. (2559). มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ : ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

สารบัญ : กรอบแนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุข -- คนทำงานมีความสุข -- แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข


 

ทัศนะทางการเมือง

320.9593 ป492ท [2559]
ป๋วย อึ๊งภากรณ์. (2559). ทัศนะทางการเมือง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : การปกครองแบบรัฐสภาในประเทศบริเทน -- ข้อคิดจากสหรัฐอเมริกา -- สนทนากับนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ -- จดหมายของนายเข้ม เย็นยิ่ง เรียนนายทำนุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ -- อนุสนธิจากจดหมายของนานเข้มฯ -- บันทึกประชาธรรมไทยโดยสันติวิธี -- ทางออกของไทยหลังสงครามอินโดจีน -- เสียชีพ อย่าเสียสิ้น -- ข้อคิดปีใหม่ 2517 -- ประชาธิปไตยของไทย -- สนทนากับอาจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์...นายเข้ม เย็นยิ่ง -- แนวทางการเมืองและแนวรัฐธรรมนูญ -- ธรรมศาสตร์กับการเมือง -- บทบาทนักเรียน นักศึกษาในการเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบัน -- เป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย -- ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 -- แนวโน้มของเมืองไทย -- แนวทางสันติวิธี -- การสืบพยานเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
 

 2 ปี ยุคคสช. มีผลงานอะไรบ้าง?

320.9593 ย253ส [2559]
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ รสสุคนธ์ หงษ์ทอง. (2559). 2 ปี ยุคคสช. มีผลงานอะไรบ้าง?. กรุงเทพฯ : เปนไท พับลิชชิ่ง.

สารบัญ : -

 

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง : ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

338.1733 ก768ข [2559]
เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล...[และคนอื่นๆ]. (2559). ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง : ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน. กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).

สารบัญ : สถานการณ์พืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน -- ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของพืชเศรษฐกิจกับการเป็นประชาคมอาเซียน -- ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง -- กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของพืชเศรษฐกิจกับการเป็นประชาคมอาเซียน
 

ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กับมิติสิทธิมนุษยชน

362.7 ป525 [2559]
ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กับมิติสิทธิมนุษยชน. (2559). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

สารบัญ : กฎหมายของประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม -- กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม -- มาตรการของภาครัฐและภาคสังคมต่อเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม -- ชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมกับมิติสิทธิมนุษยชน -- ปัจจัยผลักดันให้เยาวชนหญิงเข้าสู่ภาสะการตั้งครรภ์ไม่พร้อม -- กระบวนการการตัดสินใจที่จะดำรงครรภ์หรือยุติการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิงกับความเพียงพอของข้อมูล -- สาเหตุ/เงื่อนไข/ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมของเยาวชน -- ทัศนคติต่อประเด็นการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิงโดยไม่พร้อม -- ผลกระทบต่อเยาวชนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในมิติสิทธิมนุษยชน -- กระบวนการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในประเทศไทยในมิติสิทธิมนุษยชน -- แนวทางการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในประเทศไทยในมิติสิทธิมนุษยชน
 

สรุปสาระสำคัญรายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)

371.2 ก631ส [2559]
กิ่งกาญจน์ เมฆา...[และคนอื่นๆ]. (2559). สรุปสาระสำคัญรายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559). กรุงเทพฯ : สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : สาระสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) -- ผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)


 

ต้นธารการศึกษาสว่างวัฒนาคุณพิลาส

378.593 ต125 [2556]
ต้นธารการศึกษาสว่างวัฒนาคุณพิลาส. (2556). กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : ต้นธารการศึกษาสว่างวัฒนาวินิต -- มโนทัศน์หญิง-ชาย กับความคิดความเชื่อด้านการศึกษาในสังคมไทย -- บริบทด้านการศึกษาของสตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น -- บริบทด้านการปฏิรูปประเทศตามแบบตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว -- จากการปฏิรูปประเทศแบบตะวันตกสู่ภาพรวมในพระราชทัศนะด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระราชประวัติและพระราชวิถีแห่งการศึกษาในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า -- ความทุกข์ถวิลเทวษไห้ในพรชนม์ชีพ : แปรเป็นพลังโอบเอื้อเกื้อกูลสังคม -- เย็นฉ่ำน้ำฟ้าแห่งกระแสธาราสว่างวัฒนาเกื้อกูล : เพ็ญพูนหนุนเนื่องการสาธารณสุขไม่ขาดสาย -- เย็นฉ่ำน้ำฟ้ากระแสธาราสว่างวัฒนาเกื้อกูล : พูนเพ็ญหนุนเนื่องพัฒนาด้วยพลังแห่งการศึกษา -- ต้นธารการศึกษาของสตรี : ดุจมหานทีสถิตย์สถาพร สว่างวัฒนา -- สายธารการศึกษา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ อุปการ -- สมเด็จฯเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กับการส่งเสริมสถานภาพสตรีและการพัฒนาการศึกษา -- การศึกษาสตรีในกระแสการเปลี่ยนแปลง -- พระจริยวัตร -- หนังสือของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ -- การปกครองดูแลข้าหลวง -- กองทุนสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ -- กระแสธารพระเมตตา พระราชปนัดดาคุ้มเกล้า -- ทูลกระหม่อมแก้ว เสด็จฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2511 -- ทูลกระหม่อมแก้ว เสด็จฯ คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2513 ทอดพระเนตรนิทรรศการวิทยาศาสตร์ของนิสิตฝึกสอน -- งานมงคลครบนพเก้า -- งานร้อยใจ เชิญพรชัย 8 รอบชนมายุวิวัฒน์ -- ทูลกระหม่อมแก้ว ทรางนำท่านผู้หญิงเข้าชมพระตำหนักในวังสระปทุม -- ทูลกระหม่อมแก้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงแสดงปาฐกถา หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” -- ปฐมปูชนียาจารย์ ผู้สืบสานพระราชปณิธาน -- ชีวิตงามยามเยาว์วัย -- สร้างรากฐานความเป็นครู -- ร่มโพธิ์ร่มไทรที่ขยายกิ่งก้าง -- พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -- รำลึกพระคุณปูชนาจารย์ ขอกราบกรานด้วยดวงใจ -- สืบทอดการศึกษา สง่างวัฒนาธำรง -- ครุศาสตร์มีรากฐานงานถาวร -- ครุศาสตร์ได้เฟื่องฟูรุ่งเรืองรอง -- สืบสายธารการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปวงชน
 

รายงานสรุปโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร

379.593 ค124ร [2559]
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2559). รายงานสรุปโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

สารบัญ : 8 นโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา : การลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา ; การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ; การประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ; ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ... ; การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ; การส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัย ; การพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ; การผลิตและพัฒนาครู -- การพัฒนาอุดมศึกษาไทยของ สกอ. -- สรุปการเยี่ยมชมสถาบันอุดมศึกษา และการประชุมเสวนาร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่าย
 

ธุรกิจระหว่างประเทศ : บริบทของประเทศไทย

382 ภ262ธ [2559]
ภวิดา ปานะนนท์. (2559). ธุรกิจระหว่างประเทศ : บริบทของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ -- ความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจระหว่างประเทศ -- โลกาภิวัตน์ของตลาด -- โลกาภิวัตน์ของการผลิต -- ระเบียบเศรษฐกิจโลก -- การบูรณาการทางเศรษฐกิจ -- บริษัทข้ามชาติและการลงทุนในต่างประเทศ -- ทฤษฎีด้านการค้าระหว่างประเทศสำนักคลาสสิก -- ทฤษฎีด้านการค้าระหว่างประเทศยุคหลังคลาสสิกและทฤษฎีด้านความสามารถในการแข่งขัน -- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทข้ามชาติ -- ตลาดเกิดใหม่และบริษัทข้ามชาติจากตลาดเกิดใหม่ -- บริษัทข้ามชาติจากประเทศไทย -- บริษัทไทยและประเทศไทยในบริบทของโลกาภิวัตน์
 

โฮมีโอพาธีย์ : เวชกรรมความคล้าย รักษาโรคใกล้ตัว

615.532 บ149ฮ [2557]
บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. (2557). โฮมีโอพาธีย์ : เวชกรรมความคล้าย รักษาโรคใกล้ตัว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์.

สารบัญ : หวัด ไอ ไข้หวัดใหญ่ -- ปวดและอุบัติอันตรายต่างๆ -- ศีรษะแลใบหน้า -- ปากและฟัน -- หู ตา จมูก -- ลำคอ -- ระบบทางเดินอาหาร

 

มินามาตะ : โศกนาฏกรรมและการต่อสู้สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม

615.902 ม188 [2559]
มินามาตะ : โศกนาฏกรรมและการต่อสู้สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม. (2559). นนทบุรี : มูลนิธิบูรณะนิเวศ.

สารบัญ : มินามาตะ : โศกนาฏกรรมและการต่อสู้ สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม -- มินามาตะ : เรื่องราวที่มากกว่าโรคร้าย / เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง -- 84 ปี แห่งความสุญเสีย และการต่อสู้ที่ยังไม่จบ -- ชิสโสะคอร์ปอเรชั่น : ยักษ์ใหญ่แห่งอาณาจักรเคมีญี่ปุ่น -- บทสัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์ ดร. นพ. มาซาซูมิ ฮาราดะ ; โยอิจิ ทานิ ; ฟูจี ซาคาโมโต ; ชิโนบุ ซาคาโมโต -- รำลึกถึงอาจารย์ฮาราดะ มาซาสึมิ แห่งโรคมินามาตะ / สุริชัย หวันแก้ว
 

สุขภาพสตรีธรรมชาติบำบัดโรคมดลูกรังไข่

616.65 ล145ส [2553]
ลลิตา ธีระสิริ. (2553). สุขภาพสตรีธรรมชาติบำบัดโรคมดลูกรังไข่. กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์.

สารบัญ :  มดลูก รังไข่ เรื่องของผู้หญิง ผู้หญิง -- อาการผิดปกติในช่องเชิงกราน -- ธรรมชาติบำบัดอาการโรคของมดลูกรังไข่ -- PMS อาการก่อนมีประจำเดือน -- อาการปวดประจำเดือน -- มะเร็งปากมดลูก -- เนื้องอกมดลูก -- ซีสต์ในรังไข่ -- มะเร็งรังไข่ -- ประจำเดือนผิดปกติ
 

ล้อมวงชงชา : ตั้งกาต้มสมุนไพร เครื่องดื่มสุขภาพ-จากน้ำคั้นผักถึงเครื่องยาจีน

641.303 บ149ล [2544]
บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. (2544). ล้อมวงชงชา : ตั้งกาต้มสมุนไพร เครื่องดื่มสุขภาพ-จากน้ำคั้นผักถึงเครื่องยาจีน. กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์.

สารบัญ : อำลาเครื่องดื่มแผนเก่า -- น้ำ การหล่อเลี้ยงจากธรรมชาติ -- หลากหลายเครื่องดื่มธรรมชาติ -- น้ำผัก-สีเขียวคือชีวิต -- น้ำผัก-น้ำผลไม้ สูตรเย็น -- น้ำธัญพืช -- ชาและน้ำต้มสมุนไพร -- น้ำสมุนไพรจีน -- เครื่องดื่มและชาสำหรับปาร์ตี้

 

อร่อยกับ 200 จาน อาหารต้านมะเร็ง

641.5637 จ496อ [2542]
จิรพรรณ มัธยมจันทร์. (2542). อร่อยกับ 200 จาน อาหารต้านมะเร็ง. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์.

สารบัญ : เครื่องดื่ม -- อาหารเหลวสำหรับคนฟื้นไข้ -- อาหารว่าง -- สลัดผัก ผลไม้ -- อาหารจานเดียว -- กับข้าว -- น้ำพริก -- ยำ ลาบ -- ของหวาน
 

 

องค์กรแห่งความสุข...ท่ามกลางความหลากหลาย

658.31422 ฉ235อ [2559]
ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ. (2559). องค์กรแห่งความสุข...ท่ามกลางความหลากหลาย. กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ.

สารบัญ : บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) -- บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด -- บริษัท วู้ดเวอร์ค ยูไนเต็ด จำกัด จ.ตรัง -- สลันดาออแกนิกฟาร์ม -- บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) -- บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด

 

สร้างสุข ด้วยตนเอง

658.31422 ธ625ส [2559]
ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว. (2559). สร้างสุข ด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ.

สารบัญ : Happy Body : การพักผ่อน ; การออกกำลังกาย ; การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ; การเลิกเหล้าและบุหรี่ -- Happy Heart : ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ; การทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด -- Happy Relax : การทำงานอดิเรกที่ชอบ ; การทำกิจกรรมคลายเครียด ; การหาที่ปรึกษา -- Happy Brain : การพัฒนาทักษะชีวิต ; การพัฒนาทักษะในงาน -- Happy Soul : การทำในสิ่งที่เชื่อว่ามีคุณค่า ; การเห็นคุณค่าในตัวเอง -- Happy Money : สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ ; มีเงินเก็บ ; อยู่อย่างพอเพียง -- Happy Family : การให้ความสำคัญต่อครอบครัว ; การสร้างความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว -- Happy Society : การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ; การทำงานเป็นทีม
 

สุขภาพของพนักงาน คือพื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข

658.38 ธ625ส [2559]
ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว. (2559). สุขภาพของพนักงาน คือพื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข. กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ.

สารบัญ : การส่งเสริมการบริโภคอาหารของพนักงาน -- การรณรงค์เรื่องการออกกำลังกาย -- การส่งเสริมให้พนักงานมีครอบครัวอบอุ่น -- การรณรงค์เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ -- บุคคลต้นแบบจากการเสริมสร้างสุขภาพของพนักงาน

 

The 4 lenses of innovation เครื่องมืออันทรงพลังสำหรับความคิดสร้างสรรค์

658.406 ก677ฟ [2559]
กิบสัน, โรแวน. (2559). The 4 lenses of innovation เครื่องมืออันทรงพลังสำหรับความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์.

สารบัญ : วิธีคิดของนักนวัตกรรม -- พลังของรูปแบบ -- มองผ่านแลนส์ทั้งสี่ -- ความคิดที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นได้อย่างไร


 

ปันสุข ปี 2 ตอน เทคนิคการจัดการตนเองให้มีความสุขกับการทำงาน เล่ม 1

658.31422 ก169ป [2559]
กรพินธ คชรัตน์...[และคนอื่นๆ]. (2559). ปันสุข ปี 2 ตอน เทคนิคการจัดการตนเองให้มีความสุขกับการทำงาน เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

สารบัญ : ความสุขของคนทำงานคือองค์กรแห่งความสุข -- ความสุขในการทำงานคืออะไร -- ทำงานให้มีความสุขตามแนวคิด Happy 8 -- ทำงานให้มีความสุข สนุกกับการทำงาน -- สร้างสุขได้ง่าย ๆ ด้วยสติ -- ปรับทัศนคติ เข้าใจผู้อื่น จุดเริ่มต้นของความสุข -- ความสุขเกิดจากความสำเร็จในงานที่ทำ -- มองโลกในแง่บวก ทำให้มีมุมดี ๆ ในที่ทำงาน -- สมดุลความสุขของคนทำงาน -- มิตรภาพแห่งความสุข -- ความสุขวัดจากร้อยยิ้มคนรอบข้าง -- ชีวิตลงตัวด้วยการจัดสรรเวลา -- คิดบวก ทำบวก ชีวิตไม่ติดลบ -- ความสุขคือสิ่งที่เราคิดและทำ -- สุขที่คน สำเร็จที่งาน -- สุขกับงานด้วยวิธีคิด -- ทำอย่างไรถึงจะจัดการความสุขให้อยู่กับเราได้ -- ชีวิตบนพื้นฐานความพอดี -- สร้างสุขง่ายๆ เริ่มจากตัวเรา -- คิดเชิงบวกสร้างความสุข -- สุขง่ายๆ สร้างด้วยตนเอง -- ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ -- ใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมาย พอดี พองาม -- มีเวลาให้ครอบครัว ความสุขแค่เอื้อม -- สุขใจในรั้วบ้าน "เอ เอ็ม พี" -- เคล็ดลับสร้างสุข "ไล่ความท้อออกจากใจ" -- คิดดี ทำดี ต่อคนรอบข้างและองค์กร -- "ความสำเร็จ" เกิดจากการทำงานหนักอย่างฉลาด
 

ปันสุข ปี 2 ตอน เทคนิคการจัดการตนเองให้มีความสุขกับการทำงาน เล่ม 2

658.31422 ก169ป [2559]
กรพินธ คชรัตน์...[และคนอื่นๆ]. (2559). ปันสุข ปี 2 ตอน เทคนิคการจัดการตนเองให้มีความสุขกับการทำงาน เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

สารบัญ : สร้างสุขในการทำงานด้วยการจัดการความเครียด -- ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดในการทำงาน -- การจัดการความเครียดด้วย Happy 8 -- ความสุขที่แท้จริงของผู้บริหาร -- Happy people = Happy workplace -- เมื่อมองเห็นโอกาส เราก็จะเห็นความสุข -- การสร้างความสุขในที่ทำงาน -- ความสุขในบ้านหลังที่สอง -- เราต้องทำทุกอย่างให้ดี และมีความสุขที่สุด -- Do, don't do and must do -- บ้านอันแสนอบอุ่นคือความสุขของฉัน -- สร้างพื้นฐานครอบครัว เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อสู้กับงาน -- แต่ละงานมีคุณค่าและประสบการณ์ให้เรียนรู้ -- "สุขกับงานที่ทำ" ได้มากกว่าคำว่า "กำไร" -- คิดดี ทำดี ชีวิตงานย่อมมีความสุข -- "มองแง่ดี ยอมรับความจริง ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด" -- สูตรสำเร็จของความสุข -- บริหาร 5 เสาของชีวิต -- ความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -- มีความสุขกับงานที่ใช่ -- สามล้อพาสุข -- คิดบวก ชีวิตมีความสุข -- การเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีความสุข -- มีมุมมองชีวิตดี ความสุขก็อยู่ที่ตัวเรา -- ความสุขสร้างได้ง่ายๆกับคนใกล้ตัว -- ทำทุกวันให้มีความสุข -- จัดสรรเวลาให้ครอบครัว ความสุขที่มีค่า
 

การบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาการก่อสร้าง

692.8 ช533ก [2559]
ชำนาญ พิเชษฐพันธ์, เจตณรงค์ เชาว์ชูเดช และ กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา. (2559). การบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาการก่อสร้าง. กรุงเทพฯ : เฟิสท์ ออฟเซท.

สารบัญ : สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ -- การจัดทำเอกสารสัญญา -- ของเขตของงานทั่วไป -- หน้าที่ระหว่างคู่สัญญา -- มาตรฐานวิชาชีพ -- การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงาน -- ข้อพิพาท

 

ศิลปกับสังคม : 70 ปี สันติภาพไทย สันติภาพโลก

700.103 ศ523 [2559]
ศิลปกับสังคม : 70 ปี สันติภาพไทย สันติภาพโลก. (2559). กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์.

สารบัญ : ภาพนิทรรศการศิลปะกับสังคม 2558 เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ ครั้งที่ 8 -- ภาพนิทรรศการศิลปะทางความคิด : สันติภาพหายไปไหน? -- การแสดงปาฐกถาทางศิลปวัฒนธรรม (ภาพยนตร์) หัวข้อ “พื้นที่ต้องห้ามกับคนทำหนังสารคดี” / ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ -- การแสดงปาฐกถาทางศิลปวัฒนธรรม (ละครเวที) หัวข้อ “ศิลปะจะอยู่รอดได้อย่างไร? ในยุคดิสโทเปีย” / ธีระวัฒน์ มุลวิไล -- บทกวีนิพนธ์ -- WHAM! (A Brief History of Unknown Astronaut) ‘ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของนักบินอวกาศผู้ไม่มีใครรู้จัก’ -- My Sadako and Her Paper Cranes -- คนเก็บยะ -- S-21 -- มโนแลนด์ -- หญิงสาวในชุดเทา -- เสาวนาวรรณกรรม “อ่านหนังสือ เรื่องสั้น สันติภาพ : สงครามและสันติภาพ ฉบับเสรีไทย ในทัศนะของคนรุ่นใหม่” / สมิทธ์ ถนอมศาสนะ และ อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ -- โครงการประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น แรงบันดาลใจจากข่าวสู่งานกวีนิพนธ์ ครั้งที่ 1 -- โครงการศิลปะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15 หัวข้อ "สันติภาพ สันติธรรม" -- โครงการประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ครั้งที่ 4 พร้อมประกาศผล -- โครงการศิลปินรับเชิญ ศิลปกับสังคม 2559 ในวาระครบรอบ 40 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 : ศิลปะเชื่อมต่อความคิด มนัส เศียรสิงห์ "แดง" -- ภาพถ่ายศิลปะทางความคิด กุมภาพันธ์ 2558-มีนาคม 2559 ผลงานแสดงเดี่ยวชุดที่ 11 ของ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
 

ปี่พาทย์มอญรำ

785 พ757ป [2558]
พิศาล บุญผูก. (2558). ปี่พาทย์มอญรำ. นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สารบัญ : ปฐมบทแห่งหนังสือปี่พาทย์มอญรำ -- เครื่องดนตรีมอญ -- เพลงปี่พาทย์มอญ -- การขับลำนำของมอญ -- นาฏลีลาระบำรำฟ้อนของมอญ -- มอญรำนาฏกรรมประจำชาติมอญ -- แม่บทมอญรำ ผ่านแม่ครูผู้ถ่ายทอดแห่งบ้านเกาะเกร็ด -- เกียรติภูมิวัฒนธรรมมอญด้านดนตรีการขับร้องฟ้อนรำ

 

กุสุมาวรรณนา 6 : วิวิธวารประพันธ์

809 ก732ก [2559]
กุสุมา รักษมณี. (2559). กุสุมาวรรณนา 6 : วิวิธวารประพันธ์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สารบัญ : ชวนคิดพินิจค่า : กะดี ; กุหลาบ ; ตุ่งก่ามาระกู่ ; สมุทร ; หงส์ ; อมรโกศ ; อลังการศาสตร์ -- ชวนสังสันทน์เรื่องวรรณคดี : วรรณคดีมรดก ; ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต อีกมุมมองหนึ่ง ; ความรู้เรื่องภาษาสำหรับนักวิจัยวรรณคดีไทย ; มาตรฐานวิชาการในงานเขียนสร้างสรรค์ ; พระยาอนุมานราชธน : แบบอย่างของนักวรรณคดี ; บรรณาธิการผู้เป็นสะพานเชื่อมนักเขียนกับนักอ่าน ; มหาภารตะในโลกตะวันออกและตะวันตก ; เพียงปาณฑพาธิก ทรงเดช ; งานยากของวิษณุศรรมัน ; เรื่องเล่าของบารอนในพระราชนิพนธ์เรื่อง "กิจการของบารอนมีนเคาเส้น"และเรื่อง "นิทานโกหกเยอรมันของบารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น" ; When Asia was the ocean of stories ; "Miracle scene" : the Sanskrit figure of speedn ; "Samasokti" in Thai literary convention ; The image of the ideal monarch in the tale of Duodecagon ; The validity of the Rasa literary concept : an approach to the didactic tale of Phra Chaisuriya -- ชวนขยายภิปรายผล : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว; ของขวัญพระราชทานสำหรับปวงชนชาวไทย ; พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี : อ่านเพื่อศึกษาภาษาและวรรณกรรมต่างวัฒนธรรม ; วรรณคดีไทย : การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก ; ข้อมูลและเครื่องมือในการศึกษาจารึกและเอกสารโบราณในเชิงวรรณกรรมศึกษา ; ดิน น้ำ ลม ไฟ : อุปโลกน์ อสุรวานรอันเกิดร่วมอุทรกับคนผิด ; ตัวตนของกวีในนิยายสันสกฤต ; มหากาพย์ มหานทีแห่งนาฏวรรณกรรม -- กุสุมบรรณนิทัศน์ -- กุสุมาในหน้าบรรณ -- กุสุมา 72 -- ภูมิเลขา
 

พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์

923.1593 ช356พ [2558]
ชัชพล ไชยพร และ ศิรธัช ศิริชุมแสง. (2558). พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

สารบัญ : พระราชสถานะตามรัฐธรรมนูญ -- พระราชสมัญญา -- ปริญญากิตติมศักดิ์และสมาชิกกิตติมศักดิ์ -- สิทธิบัตรและรางวัล -- บันทึกภาพเหตุการณ์งานนิทรรศการ พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์

 

เทิดไว้เหนือเกล้าชาวไทย

923.1593 ท712 [2559]
เทิดไว้เหนือเกล้าชาวไทย. (2559). กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนด์ ลิฟ.

สารบัญ : บูรพาจักรีราช : ปฐมบรมจักรีราช รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 8 -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เทิดไว้เหนือเกล้าชาวไทย : เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ; พระคู่พระบารมี ; เสด็จครองราชย์ ; อัครศาสนูปถัมภก ; พระอัจฉริยภาพ ; แนวคิดและทฤษฎีเพื่อพสกนิกร ; 70 ปี แห่งการครองราชย์ 70 พระบรมราโชวาท แห่งการครองใจประชาชน -- ในหลวงของปวงประชา : 50 วัน แห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัย
 

สมเด็จพระบรมราชินี

923.1593 ป445ส [2559]
ปราณี ปราบริปู. (2559). สมเด็จพระบรมราชินี "ครู" ศรีแผ่นดิน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

สารบัญ : พระผู้ทรงเป็น ศรีแห่งกิติยากร -- พระผู้ทรงเป็น แม่แห่งแผ่นดิน -- พระผู้ทรงเป็น ครูแห่งแผ่นดิน -- การจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติคุณ -- พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล

 

ปังปอนด์ ด้วยจงรัก โดย...ภักดี

923.1593 ป519 [2559]
ปังปอนด์ ด้วยจงรัก โดย...ภักดี. (2559). กรุงเทพฯ : บรรลือสาส์น.

สารบัญ : -

 

 

มหาสนุก ฉบับ เมื่อเจ้าชายกลายเป็นพระราชา

923.1593 ม246 [2559]
มหาสนุก ฉบับ เมื่อเจ้าชายกลายเป็นพระราชา. (2559). กรุงเทพฯ : บรรลือสาส์น.

สารบัญ : -

 

 

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

926 ส145ร [2559]
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2559). รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์.

สารบัญ : นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี -- นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี -- ผลงานนักเทคโนโลยีดีเด่นเข้ารอบสุดท้าย ประจำปี -- ผลงานนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี

 

An introduction to qualitative research : Learning in the field

001.42 R837i [2017]
Rossman, Gretchen B. (2017). An introduction to qualitative research : Learning in the field. Fourth edition. Thousand Oaks, CA : SAGE.

Contents : Qualitative research as learning -- The researcher as learner -- The researcher as competent and ethical -- Major qualitative research -- Conceptualizing and planning the research -- Entering the field -- Gathering data in the field -- Issues that arise in the field -- Our character's data -- Analyzing and Interpreting Data -- Our characters' analyses -- Presenting the learnings
 

Psychology of the media

302.23019 G472p [2010]
Giles, David. (2010). Psychology of the media. New York, NY : Palgrave Macmillan.

Contents : Introduction to media psychology : History of the mass media ; Ways of thinking about psychology and the media -- Media influences on social behavior : Media influences on prosocial and antisocial behavior ; Persuasion and advertising ; Body image, eating disorders and the media -- The audience : Parasocial interaction ; Celebrity and fandom ; Audience participation media -- The mediated social world : Framing and the psychology of news influence ; Developmental psychology and the media -- New media : Psychology and the internet ; Psychological psychology and the media
 

Media psychology 302.23019 G494m [2015]
Giobbi, Matthew. (2015). Media psychology. New York, NY : Atropos.

Contents : An introduction to media psychology -- Media economics -- Media audiences -- Media content -- Media, technology & the self

 

 

The oxford handbook of media psychology

302.23019 O98 [2013]
The oxford handbook of media psychology. (2013). New York, NY : Oxford University Press.

Contents : Storytelling and media : narrative models from aristotle to augmented reality / Jean-Pierre Isbouts and Jason Ohler -- Arguing for media psychology as a distinct field / Pamela Brown Rutledge -- Media psychology and its history / Regina M. Tuma -- Inside media psychology : the story of an emerging discipline as told by a leading journal / Ellen Baker Derwin and Janet de Merode -- Media literacy : history, progress and future hopes / Edward T. Arke -- Research methods, design and statistics in media psychology / Sara Prot and Craig A. Anderson -- Qualitative research and media psychology / Donald E. Polkinghorne -- Why it is hard to believe that media violence causes aggression / L. Rowell Huesmann, Eric F. Dubow and Grace Yang -- Children's media use : a positive psychology approach / Erik M. Gregory -- The role of emotion in media use and effects / Elly A. Konijn -- Media violence, desensitization and psychological engagement / Jeanne Funk Brockmyer -- Sexual media practice : how adolescents select, engage with and are affected by sexual media / Autumn Shafer, Piotr Bobkowski and Jane D. Brown -- Race, ethnicity and the media / Elizabeth Behm-Morawitz and Michelle Ortiz -- Representations of gender in the media / Erica L. Scharrer -- The psychology underlying media-based persuasion / Robin L. Nabi and Emily Moyer-Guse -- Social influence in virtual environments / Jim Blascovich and Cade McCall -- Active video games : impacts and research / Barbara Chamberlin and Ann Maloney -- Serious games : What are they? What do they do? Why Should We Play Them? / Fran C. Blumberg, Debby E. Almonte, Jared S. Anthony and Naoko Hashimoto -- Violent video game and aggression / Barbara Krahe -- Children, Adolescents and the internet : are there risks online? / Ed Donnerstein -- Pathological technology addictions : what is scientifically known and what remains to be learned / Douglas A. Gentile, Sarah M. Coyne and Francesco Bricolo -- Video games and attention / Robert West and Kira Bailey -- A general framework for media psychology Scholarship / W. James Potter -- Engaging with Stories and Characters: Learning, Persuasion and Transportation into Narrative Worlds / Melanie C. Green and Karen E. Dill -- The Political Narrative of Children's Media Research / Jeff J. McIntyre -- Media Psychophysiology : The Brain and Beyond / Bruce D. Bartholow and Paul Bolls – The Japanese Approach to Research on Psychological Effects of Use of Media / A kira Sakamoto -- Media content analysis : qualitative methods / Michael R. Neal -- Media psychology : past, present and future / Karen E. Dill
 

Contemporary tourism : an international approach 338.4791 C776c [2016]
Cooper, Chris and Hall, Michael. (2016). Contemporary tourism : an international approach. Third edition. Oxford : Butterworth-Heinemann.

Contents : Contemporary tourism systems -- Contemporary tourism product markets -- Contemporary tourists, tourist behaviour and flows -- Contemporary tourism marketing -- Delivering the contemporary tourism product : the destination -- Governing the contemporary tourism product : the role of the public sector and tourism policy -- Consequences of visitation at the contemporary destination -- Planning and managing the contemporary destination -- Marketing and branding the contemporary destination -- The scope of the contemporary tourism sector -- The tourism industry: contemporary issues -- Supporting the contemporary tourism product: service management -- Tourism in the twenty-first century: contemporary tourism in an uncertain world
 

Strategy for tourism 338.4791 T822s [2016]
Tribe, John. (2016). Strategy for tourism. Second edtion. Woodeaton, Oxford : Goodfellow.

Contents : Introduction to strategy -- Mission and purpose -- Culture and strategy -- The external environment : PEST-- The external environment : competition -- The internal environment -- Strategic options -- Strategic directions and methods -- Strategic evaluation -- Organising and resourcing -- Managing and monitoring -- Strategy in action
 

Comparative politics in ASEAN

341.2473 N277c [2015]
National Institute of Development Administration (NIDA). ASEAN and Asia Studies Center. (2015). Comparative politics in ASEAN. Bangkok : ASEAN and Asia Studies Center National Institute of Development Administration.

Contents : The political system in Brunei Darussalam -- Cambodia political context analysis -- Indonesian public administration system and governance -- The political system of Lao People's Democratic Republic (LAO PDR) -- The political governance of Malaysia -- Myanmar's transition to democracy -- Dynamics, issues and concerns of the Philippine politico-administration system: decentralization and reorganization -- The political governance of Singapore: an analysis -- Thailand's political system -- Politics of Vietnam
 

Managing airports : an international perspective 387.736068 G738m [2014]
Graham, Anne. (2014). Managing airports : an international perspective. Fourth edition. New York, NY : Routledge.

Contents : The structure of the airport industry -- Airport economics and performance benchmarking -- The airport-airline relationship -- Airport operations -- Airport service quality -- Provision of commercial facilities -- Airport competition and the role of marketing -- The economic and social impact of airports -- The environmental impact of airports -- Future prospects
 

Practice exercises for the TOEFL 428.0076 S532p [2015]
Sharpe, Pamela J. (2015). Practice exercises for the TOEFL. Eight edition. Hauppauge, NY : Barron's Educational.

Contents : Plan for success -- Practice exercises for listening -- Practice exercises for speaking -- Practice exercises for structure -- Practice exercises for reading -- Practice exercises for writing -- Explanatory answers and audio script for TOFEL practice exercises -- Model tests -- Score estimates -- Bonus chapter
 

Advanced computational fluid and aerodynamics 620.1064 T893a [2016]
Tucker, Paul G. (2016). Advanced computational fluid and aerodynamics. New York, NY : Cambridge University Press.

Contents : The need and methods for studying Aerodynamics -- Governing equations -- Mesh generation -- Numerical methods -- Turbulence -- Advanced simulation -- Pre- and post-processing -- Simulation in the future

 

Catering management 642.4068 S283c [2013]
Scanlon, Nancy Loman. (2013). Catering management. Fourth edition. Hoboken, N.J. : Wiley.

Contents : Historical banqueting -- Styles of catering operations -- Catering business development -- Catering sales and marketing and digital support -- Catering-menu program -- Food-and-beverage operational controls -- Catering-menu pricing and controls -- Catering-menu design -- Catering beverage management -- Quality-service and standard training -- Managing catering equipment
 

The theory of hospitality and catering 647.94 F749t [2016]
Foskett, David, Paskins, Patricia and Pennington, Andrew. (2016). The theory of hospitality and catering. Thirteenth edition. London : Hodder Education.

Contents : What do we mean by the hospitality industry -- Employment law in the hospitality and catering industry -- Food safety -- Health, safety and security -- Kitchen planning, equipment, services and energy conservation -- Production systems -- Food commodities -- Basic nutrition, diet and health -- Menu planning, events and banqueting -- Food purchasing, storage and control -- The service of food and beverages -- Front office and accommodation services -- Marketing and sales -- Customer service -- Human resource and talent management
 

Crafting and executing strategy : the quest for competitive advantage concepts and cases 658.4012 T468c [2014]
Thompson, Arthur A...[et al.]. (2014). Crafting and executing strategy : the quest for competitive advantage concepts and cases. Nineteenth edition. Singapore : McGraw-Hill Education.

Contents : What is strategy and why is it important? -- Charting a company's direction : its vision, mission, objectives, and strategy -- Evaluating a company’s external environment -- Evaluating a company's resources, capabilities and competitiveness -- The five generic competitive strategies : which one to employ? -- Strengthening a company's competitive position : strategic moves, timing, and scope of operations -- Strategies for competing in international markets -- Corporate strategy -- Ethics, corporate social responsibility, environmental sustainability and strategy -- Building an organization capable of good strategy execution -- Managing internal operations -- Corporate culture and leadership -- Mystic monk coffee -- Costco wholesale in 2012 : mission, business model and strategy -- Harry Lindsol’s textbook decision : an eBook or a traditional college textbook -- Sift cupcake and dessert bar -- Under Armour- challenging Nike in sport apparel – Lululemon athletica, Inc. -- Coach INC. in 2012 : its strategy in the “Accessible” luxury goods market -- Tiffany’s little blue box : does it have any strategic significance -- Panera Bread Company in 2012 – pursuing growth in a weak economy -- Chipotle Mexican Grill in 2012 : can it hit a second home run --Netflix in 2012 : can it recover from its strategy missteps -- Equal exchange : trading : trading fairly and making a profit -- Google’s strategy in 2012 -- Apple Inc. in 2012 : can it sustain its growth and defend against new competitive threats -- Apple and the retail industry for specialist consumer electronics in the United Kingdom -- Eastman Kodak in 2012 : will its post-bankruptcy strategy successful --Nucor corporation in 2012 : using economic downturns as an opportunity to grow stronger -- Tata motors : can it become a global contender in the automobile industry -- 7-Eleven in Taiwan : adaptation of convenience stores to new market environments -- The Walt Disney company : its diversification strategy in 2012 -- Reinventing Accor -- ALDI in Australia (Abridged) -- Dilemma at Devil’s den -- Starbucks in 2012 : evolving into a dynamic global organization -- Herman Miller Inc. in 2012 : an ongoing case of reinvention and renewal -- Technica : expansion into Africa -- Bayonne packaging, Inc. -- Rhino sales, hunting and poaching in South Africa 2012 --The Upper Big Ranch mine disaster -- Frogs Leap Winery in 2011 –the sustainability agenda
 

Services marketing : people, technology, strategy 658.8 W799s [2016]
Wirtz, Jochen and Lovelock, Christopher. (2016). Services marketing : people, technology, strategy. Eighth edition. Hackensack, NJ : World Scientific.

Contents : Understanding service products, consumers, and markets : Creating value the service economy ; Understanding service consumers ; Positioning service in competitive markets -- Applying the 4 ps of marketing to service : Developing service products and brands ; Distributing services through physical and electronic channels ; Service pricing and revenue management ; Service marketing communications -- Managing the customer interface : Designing service processes ; Balancing demand and capacity ; Crafting the service environment ; Managing people for service advantage -- Developing customer relationships : Managing relationships and building loyalty ; Complaint handling and service recovery -- Striving for service excellence : Improving service quality and productivity ; Building a world-class service organization -- Case studies

Collection of the 22nd Asia-Pacific interior design awards vol.1 747 C697 [2013]
Collection of the 22nd Asia-Pacific interior design awards vol.1. (2016). Singapore : Basheer Graphic Books.

Contents : Food space -- Living space -- Sample space -- Hotel space -- Installation & exhibition space -- Work space -- Leisure & entertainment space -- Public space -- Shopping space

 

Collection of the 22nd Asia-Pacific interior design awards vol.2 747 C697 [2013]
Collection of the 22nd Asia-Pacific interior design awards vol.2. (2016). Singapore : Basheer Graphic Books.

Contents : Food space -- Living space -- Sample space -- Hotel space -- Installation & exhibition space -- Work space -- Leisure & entertainment space -- Public space -- Shopping space

 

Film studies an introduction 791.43 B924f [2015]
Buckland, Warren. (2015). Film studies an introduction. London : John Murray Learning.

Contents : Film aesthetics : formalism and realism -- Film structure : narrative and narration -- Film authorship : the director as auteur -- Film genres : defining the typical film -- The non-fiction film : five types of documentary -- The reception of film : the art and profession of film reviewing

 

 

 

 

 

หัวข้ออื่นๆ