หนังสือใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

 

SketchUp 2017+V-ray

006.693 ภ493ส [2560]
ภาสกร ภาเจริญ. (2560). SketchUp 2017+V-ray. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.

สารบัญ : รู้จักกับ SketchUp -- การตั้งค่าก่อนสร้างโมเดล -- กาอ้างอิงตำแหน่งบนโมเดล -- การควบคุมมุมมองภาพ -- ทำงานกับโมเดลด้วย ชุดเครื่องมือ Principal -- สร้างโมเดลจากภาพร่างด้วย ชุดเครื่องมือ Drawing -- วัดระยะและอ้างอิงตำแหน่งด้วย ชุดเครื่องมือ Construction -- สร้างโมเดล 3D ด้วยชุดเครื่องมือ Modification -- สร้างความคุ้นเคยด้วยWorkshop -- การจัดการโมเดลที่ซับซ้อน -- สร้างโมเดลด้วยชุดเครื่องมือ Solid Tools -- สร้าง และตกแต่งโมเดลด้วยรูปภาพ -- สร้างพื้นผิวต่างระดับ ด้วยชุดเครื่องมือ Sandbox -- Dynamic Component -- การใช้งานร่วมกับ Google Maps และ Google Earth -- การสร้างโมเดลจากไฟล์ CAD -- การควบคุมมุมมองภาพเพื่อการนำเสนอ -- สร้างซีน (Scenes) และแอนิเมชั่น (Animation) -- การใช้งานสไตล์ (Style) -- สร้างสไตล์เส้นขอบด้าย Style Builder -- ช่องทางการนำเสนอโมเดล -- นำเสนอโมเดลด้วย LayOut -- รู้จักกับ V-Ray -- กำหนดคุณสมบัติพื้นผิววัสดุ -- การจัดแสดง และเรนเดอร์โมเดล
 

สร้างและการจัดการแบบจำลอง 3 มิติด้วยโปรแกรม MAYA 2017

006.696 ป148ส [2560]
ปณิธิ แก้วสวัสดิ์. (2560). สร้างและการจัดการแบบจำลอง 3 มิติด้วยโปรแกรม MAYA 2017. กรุงทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สารบัญ : การใช้งานซอฟต์แวร์มายารุ่น 2017 -- การจัดการกับวัตถุเบื้องต้น -- การสร้างและการจัดการแบบจำลองสามมิติด้วยวิธีการใชรูปหลายเหลี่ยม -- การสร้างและการจัดการแบบจำลองสามมิติด้วยวิธีการใช้เส้นโค้งและNURBS -- การสร้างและการจัดการวัสดุให้กับแบบจำลองสามมิติ -- การประมวลผลภาพ -- ตัวประมวลผลภาพเมนทัลเรย์ -- ตัวประมวลผลภาพอาร์โนด์ -- การสร้างและการจัดแสง -- การสร้างและการจัดการกล้อง
 

พลังแห่งความเมตตา (The power of kindness)

177.7 ฟ689พ [2556]
เฟอร์รุชชี่, เปียไร. (2556). พลังแห่งความเมตตา (The power of kindness). กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน.

สารบัญ : จริงใจ -- อบอุ่น -- ให้อภัย -- เชื่อมโยง -- เป็นส่วนหนึ่ง -- ไว้ใจ -- ใส่ใจ -- ร่วมรู้สึก -- อ่อนน้อม -- อดกลั้น -- เอื้อเฟื้อ -- ให้ความสำคัญ -- ยืดหยุ่น --จำได้ -- มั่นคง -- รู้คุณ -- ให้บริการ -- เป็นสุข

 

พระสูตรบทพระมหานิพพาน เล่ม 1-6

294.3823 พ414 [2560]
พระสูตรบทพระมหานิพพาน เล่ม 1-6. (2560). กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก.

สารบัญ : อายุวัฒนะ ตอนที่1-3 -- แสดงธรรมแห่งวัชระ -- กุศลกรรม -- พุทธตาแห่งพระพุทธเจ้า ตอนที่1-7 -- ปุถุชนทูลถาม ตอนที่1-2 -- แลเห็นพระพุทธองค์ทรงอาพาธ -- เมธาจารย์ ตอนที่1-4 -- ดำเนินพรหมจรรย์ ตอนที่1-7 -- การบำเพ็ญดั่งทารก -- เกียรติคุณความดีงามแห่งพระแสงรุ่งโรจน์ราชาโพธิสัตว์มหาสัตว์ ตอนที่1-6 -- พระสีหนาทโพธิสัตว์มหาสัตว์ ตอนที่1-7 -- พระกัสสะปะโพธิสัตว์มหาสัตว์ ตอนที่1-6 -- พระอัญญาโกณฑัญญะ ตอนที่1-บทสุดท้าย -- โอวาทบทสุดท้าย ตอนที่1-3 -- พระสรีระอันว่างเปล่าแต่เปี่ยมล้นไปด้วยความชุ่มชื่น
 

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2555-2559

304.6021 ล761ป [2560]
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2555-2559. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : จำนวนประชากรไทย -- ปีการศึกษาเฉลียของประชากรไทย -- ระดับการศึกษาของประชากรไทยวัยแรงงาน

 

ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

307.14 ศ371 [2560]
ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน. (2560). กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบญญัติแห่งชาติรวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

สารบัญ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำ -- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรป่าไม้ -- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรดิน -- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตร -- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพ -- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข -- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสวัสดิการสังคม -- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการศึกษา -- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการคมนาคม -- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการสื่อสาร -- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านนวัตกรรม -- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน

330.9593 ส579ว [2560]
สันติ กีระนันทน์. (2560). วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

สารบัญ : เศรษฐกิจพอเพียง -- พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง -- Sufficiency Economy -- Philosophy of the "Sufficiency Economy" -- เนื้อหาสาระ -- เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรารภ -- จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง -- หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง -- การวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : บริบทตลาดทุน -- คุณสมบัติข้อแรก ความพอประมาณ -- คุณสมบัติข้อสอง ความมีเหตุผล -- คุณสมบัติข้อสาม การมีภูมิคุ้มกันที่ดี -- เงื่อนไขสำคัญ ๒ เงื่อนไข -- เงื่อนไขความรู้ -- เงื่อนไขคุณธรรม -- การสอดประสานของ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข -- ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน -- ความยั่งยืน -- ความยั่งยืน: แนวคิดเริ่มต้นดั้งเดิม -- การพัฒนาเพื่อความยั่งยื่น: นิยามทางธุรกิจ -- ตลาดทุนที่ยั่งยืนกับธุรกิจที่ยั่งยืน -- เศรษฐกิจพอเพียง: นัยแห่งความยั่งยืน -- ตัวอย่าง: เหตุการณ์ล่าสุด -- ผู้ออกตั๋วแลกเงิน -- สื่อมวลชน -- นักลงทุน
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0

330.9593 ส881ป [2560]
สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2560). ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สารบัญ : การปรับเปลี่ยนโมเดลประเทศให้สอดคล้องรับกับพลวัตโลกศตวรรษที่ 21 -- กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก -- วัฒนธรรมชุดใหม่ 4 ชุด -- 3 บทเรียน 3 กับดับใน Thailand 3.0 -- Thailand 4.0 : โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยัางยืน -- หลักคิดของ Thailand 4.0 ตั้งอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -- Thailand 4.0 : การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -- 3 กลไลขับเคลื่อน Thailand 4.0 -- Thailand 4.0 in Action -- ทุนมนุษย์ : หัวใจของการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 -- อุตสาหกรรมแห่งอนาคต -- สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ดชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่สังคมโลก -- ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ผ่านกลไกลประชารัฐ
 

จริตจิตวิทยาการลงทุน

332.6322 ม189จ [2560]
มยุรี โชวิกรานต์. (2560). จริตจิตวิทยาการลงทุน. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

สารบัญ : "ซื้อต่ำ ขายสูง" พูดง่ายทำยาก -- ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด -- หลงผิดคิดว่าตัวเองถูกเสมอ -- เอาภาพเล็กมาประเมินภาพใหญ่ -- เลือกโลกสวยแต่ปิดการเรียนรู้จากความผิดพลาด -- ขาย the winner ถือ the loser -- อยากชนะแต่ละความเพียร -- ราคาเหมาะสมไม่ใช่ข้อสรุปของทุกสิ่ง -- หุ้นจบรอบแต่นักลงทุนไม่ยอมจบ -- นางฟ้าหรือซาตาน -- ถอนพิษ เมื่อติดหุ้น -- ALL-IN-BET เมื่อต้องเทหมดหน้าตัก -- หุ้นหลักร้อยแพงจริงหรือ -- จิตวิทยาหมู่ใช้ได้จริง -- กรณีศึกษา -- 7 Rules of Thumb
 

หนังสือหุ้น [อีก] สักเล่ม ใช้สติหาสตางค์ : [อีก] แง่คิดการลงทุนจากผู้จัดการกองทุน

332.6322 ส757ห [2560]
สุชัย สุตภาคย์. (2560). หนังสือหุ้น [อีก] สักเล่ม ใช้สติหาสตางค์ : [อีก] แง่คิดการลงทุนจากผู้จัดการกองทุน. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

สารบัญ : แตะศาสตร์การวิเคราะห์ [สักนิด] -- อ่าน คิด [วิเคราะห์] แล้วตัดสินใจ -- การเลือกทางเลือก และทางของเรา -- สถิติวิทยาการลงทุน

 

รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560

333.79021 พ453ร [2560]
กระทรวงพลังงาน. สำนักนโยบายและแผนพลังงาน. (2560). 
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560. กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

สารบัญ : สถานการณ์พลังงานไทยในปี 2560 : พลังงานขั้นต้น ; พลังงานขั้นสุดท้าย ; ปริมาณสำรองพลังงาน -- น้ำมัน : น้ำมันดิบ/คอนเดนเสท ; การกลั่น ; น้ำมันสำเร็จรูป ; อุปสงค์และอุปทาน -- ก๊าซธรรมชาติ : การผลิต/การนำเข้า ; การใช้/การจำหน่าย -- ถ่านหิน/ลิกไนซ์ : การผลิต/การใช้ ; การนำเข้า -- ไฟฟ้า : การผลิต ; การใช้เชื้อเพลิง ; การใช้/การจำหน่าย -- มูลค่าพลังงาน -- พลังงานกับเศรษฐกิจ : ข้อมูลเศรษฐกิจ ; การวิเคราะห์ -- ราคานำมันปิโตรเลียม -- การปล่อยมลพิษทางอากาศในภาคพลังงาน
 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

610.72 ว539จ [2560]
วิชัย โชควิวัฒน์. (2560). จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.).

สารบัญ : จริยธรรมการวิจัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและการวิจัยทางพันธุกรรมและแนวทางการพิจารณาด้านจริยธรรม -- แนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่สำคัญ : กฎนูเรมเบิร์ก ; ปฏิญญาเฮลซิงกิ ; รายงานเบลมองต์ -- หลักจริยธรรมและแนวทางสำหรับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ -- แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ -- แนวทางสากลเพื่อทบทวนด้านจริยธรรมในการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา -- แนวทางการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรมผู้มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ -- การสำรวจและประเมินผลการดำเนินการทบทวนด้านจริยธรรม -- มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่กระทำในมนุษย์ -- แนวทางดำเนินการการจัดตั้งและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย -- แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี -- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก -- ต้นแบบการศึกษาวิจัยแบบสุ่มเปรียบเทียบ -- คำกล่าวขอโทษของประธานาธิบดีคลินตันต่อเหยื่อวิจัยที่ทัสกีจี -- การศึกษาวิจัยการใช้ยาเอแซดทีป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกในประเทศไทย
 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ

658.3 จ138ก [2560]
จตุรงค์ นภาธร. (2560). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ -- การกำหนดโครงสร้างและกลยุทธ์ขององค์การที่ดำเนินธุรกิจในระดับนานานชาติ -- ความสำคัญของวัฒนธรรมต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ -- การบริหารพนักงานข้ามชาติ -- การบริหารความหลากหลายในองค์การ -- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของการควบรวมกิจการระหว่างประเทศ
 

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง

660.2815 ส759ท [2560]
สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร. (2560). เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : ระบบควบคุมในกระบวนการผลิตทางชีวภาพ -- การปรับปรุงและภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิต -- การขยายส่วนและการลดส่วนระดับการผลิต -- การประเมินวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตทางชีวภาพ -- ระบบบำบัดน้ำเสียและการคัดเลือกถังปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย -- วิศวกรรมความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทางชีวภาพ -- การวิเคราะห์ต้นทุนและการงบประมาณ
 

108 ปี ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง

704.9 ร192 [2560]
108 ปี ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง. (2560). กรุงเทพฯ : สำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม.

สารบัญ : -


 

จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์ เทวสถาน สำหรับพระนคร

726.143 พ358จ [2557]
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)...[และคนอื่นๆ]. (2557). จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์ เทวสถาน สำหรับพระนคร. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

สารบัญ : ประวัติเทวสถาน สำหรับพระนคร -- การบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน สำหรับพระนคร -- จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน พ.ศ.2552-2555 -- ศิลปกรรมและศิลปวัตถุประจำเทวสถาน สำหรับพระนคร -- วันสำคัญประจำปีและกิจกรรมสำคัญของเทวสถาน สำหรับพระนคร -- ประธานพระครูพราหมณ์และคณะพราหมณ์ -- พิธีสมโภชเทวสถาน สำหรับพระนคร
 

ดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

781.62 ส761ด [2560]
สุชาติ แสงทอง. (2560). ดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ : ซีดี เอ็กซ์เพิร์ท.

สารบัญ : ดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา / สุชาติ แสงทอง -- ดนตรีนอกวจนานุกรมว่าด้วยเรื่อง : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านเพื่อการประดิษฐ์สร้างดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย -- บริบทความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของชุมชนคนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา -- ต้นทุนความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมชุมชนคนต้นแม่น้ำเจ้าพระยาต่อการประดิษฐ์สร้างดนตรีพื้นบ้าน -- การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านใหม่แต่ละกลุ่ม ชาติพันธุ์ว่าด้วยแนวคิดประพันธ์ทำนอง
 

หัวใจนักรบ

895.912 ม113ห [2560]
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (2560). หัวใจนักรบ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : -


 

มณีแห่งปัญญา ราชาแห่งธรรม

895.915 ว734ม [2560]
วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ, ภัททิรา วิภวภิญโญ และ เชิดชาติ หิรัญโร. (2560). มณีแห่งปัญญา ราชาแห่งธรรม. เชียงราย : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

สารบัญ : ทาน (ทานํ) คือการให้ -- ศีล (สีลํ) คือการประพฤติดีงาม -- ปริจาคะ (ปริจฺจาคํ) คือการเสียสละความสุขส่วนตน -- อาชวะ (อาชฺชวํ) คือความซื่อตรง -- มัทวะ (มทฺทวํ) คือความอ่อนโอน -- ตบะ (ตปํ) คือความเพียร -- อักโกธะ (อกฺโกธํ) คือความไม่โกรธ -- อวิหิงสา (อวิหิงฺสา) คือความไม่เบียดเบียน -- ขันติ (ขนฺติ) คือความอดทน -- อวิโรธนะ (อวิโรธนํ) คือความเที่ยงธรรม
 

ปฏิทินเทศกาลงานประเพณี ประจำปี 2561

915.9304 ก454ป [2561]
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2561). ปฏิทินเทศกาลงานประเพณี ประจำปี 2561. กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

สารบัญ : -


 

นวมินทราธิราชฤก

923.1593 ป615น [2560]
ปิติรัชต์ จูช่วย. (2560). นวมินทราธิราชฤก. กรุงเทพฯ : ปารามิต้า พับลิชชิ่ง.

สารบัญ : นวมินทราธิราชประวัติ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช -- พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 -- พระปีใหม่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ส.ค.ส. พระราชทาน -- เรื่องเล่าจากโครงการพระราชดำริ -- นวมินทราธิราโชวาท-นวมินทราธิราชดำรัส พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่องค์กรและคณะบุคคลในโอกาสต่างๆ -- พระเจ้าอยู่หัวในความทรงจำ -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับ สวนสมเด็จย่า ในความทรงจำ -- นิทรรศการ เย็นศิระเพราะพระบริบาล -- พระบรมนามาภิไธยย่อ ภอ. -- พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม
 

กรุงเทพฯ ลับสุดยอด : ปฏิบัติการเสรีไทยสายอังกฤษ

940.59593 ก683ก [2560]
กิลคริสต์, เชอร์แอนดรูว์. (2560). กรุงเทพฯ ลับสุดยอด : ปฏิบัติการเสรีไทยสายอังกฤษ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์.

สารบัญ : นโยบายระดับสูงและยุทธศาสตร์ -- ขบวนการเสรีไทย -- กองกำลัง ๑๓๖-ทหาร ไม่ใช่จารชน -- แผนกประเทศไทย -- เส้นทางข้าพเจ้า -- ปฏิบัติการแรกของปีเตอร์ -- คิดต่อได้! -- ตำบลบ้านดี -- แผนงานกับการเมือง -- การโต้แย้ง -- แผนประเทศไทย -- ใกล้เข้าไป? -- พลพรรคเสรีไทย -- ปฏิบัติการอินฟลักซ์ -- ปฏิบัติการซีเควนซ์ -- สงครามการเมือง? ไม้ขีดไฟปีศาจ! -- ความเป็นอยู่ -- ปฏิบัติการโรเจอร์! -- การจัดตั้งพรีสต์ -- ปฏิบัติการพรีสต์ -- เอส.ซี.เอส.คืนเหย้า -- ความล้มเหลว -- ยุทธวิธีและพวกอเมริกัน -- รอคอยอาวุธปืน -- ภารกิจสุดท้าย
 

เล่าเรื่องเมืองไทย เล่ม 3

959.3 ท226ล [2560]
ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์. (2560). เล่าเรื่องเมืองไทย เล่ม 3. กรุงเทพฯ : กองบัญชาการกองทัพไทย.

สารบัญ : -


 

005.12 S681 [2017]
Software architecture for big data and the cloud. (2017). Cambridge, MA : Morgan Kaufmann.

Contents : Software architecture for cloud and big data : an open quest for the architecturally significant requirements -- Hyperscalability - the changing face of software architecture -- Architecting to deliver value from a big data and hybrid cloud architecture -- Domain-driven design of big data systems based on a reference architecture -- An architectural model-based approach to quality-aware DevOps in cloud applications -- Bridging ecology and cloud : transposing ecological perspective to enable better cloud autoscaling -- Evaluating web PKIs -- Performance isolation in cloud-based big data architectures -- From legacy to cloud : risks and benefits in software cloud migration -- Big data : a practitioners perspective -- A taxonomy and survey of stream processing systems -- Architecting cloud service for the digital Me in a privacy-aware environment -- Reengineering data-centric information systems for the cloud - a method and architectural patterns promoting multitenancy -- Exploring the evolution of big data technologies -- A taxonomy and survey of fault-tolerant workflow management systems in cloud and distributed computing environment -- The HARNESS platform : a hardware- and network-enhanced software system for cloud computing -- Auditable version control systems in untrusted public cloud -- Scientific workflow management system for clouds -- Outlook and future directions
 

005.8 K62g [2017]
Joseph Migga. (2017). Guide to computer network security. Fourth edition. Cham, Switzerland : Springer.

Contents : Computer network fundamentals -- Computer network security fundamentals -- Security threats and threat motives to computer networks -- Introduction to computer network vulnerabilities -- Cyber crimes and hackers -- Scripting and security in computer networks and web browsers -- Security assessment, analysis and assurance -- Disaster management -- Access control and authorization -- Authentication -- Cryptography -- Firewalls -- System intrusion detection and prevention -- Computer and network forensics -- Virus and content filtering -- Standardization and security criteria : Security evaluation of computer products -- Computer network security protocols -- Security in wireless networks and Devices -- Security in sensor networks -- Other efforts to secure data in computer networks and beyond -- Virtualization technology and security -- Cloud computing technology and Security -- Mobile Systems and Corresponding Intractable Security Issues -- Internet of Things (IoT): Growth, Challenges, and Security -- Conquering the last frontier in the digital invasion : the home front -- Projects
 

Embedded sensor systems

006.22 A277e [2017]
Agrawal, Dharma Prakash. (2017). Embedded sensor systems. Singapore : Springer.

Contents : Introduction to cell phones and wireless technologies -- Applications of sensor networks -- Different types of transducers -- Transducer’s range modeling -- Clock synchronization and localization -- Topology discovery, residual energy and energy harvesting -- TCP, neighborhood formation, reliable transport and simulators for WSNs -- Sensor Nodes (SNs), Camera Sensor Nodes (C-SNs) and Remote Sensor Nodes (RSNs) -- Sensor Node coverage and connectivity for random deployment -- Medium access and routing -- Broadcasting, data aggregation and opportunistic forwarding -- Clustering and energy consumption minimization -- Intrusion detection using WSNs -- Coverage and connectivity for regular deployments -- Routing and performance of regular WSNs -- Personal/body area networks and healthcare applications -- Authentication, encryption and secured communication -- Interaction with actuators and WSN test beds -- Deployed large-scale WSNs and associated design steps -- Recent advances
 

Proceedings 4th international social sciences and business research conference 22-25 November 2017, Palazzo Asmundo, Palermo, Italy

015.593075 P963 [2017]
Proceedings 4th international social sciences and business research conference 22-25 November 2017, Palazzo Asmundo, Palermo, Italy. (2017). Bangkok : Political Science Association of Kasetsart University.

Contents -


 

Water management and climate change towards Asia is water-energy-food nexus

015.593075 W297 [2017]
Water management and climate change towards Asia's water-energy-food nexus. (2017). Bangkok : Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.

Contents -


 

Understanding behaviorism : behavior, culture and evolution

150.1943 B347u [2017]
Baum, William M. (2017). Understanding behaviorism : behavior, culture and evolution. Third edition. Malden, MA : John Wiley & Sons.

Contents : Behaviorism : definition and history -- Behaviorism as philosophy of science -- Public, private, natural and fictional -- Evolutionary theory and reinforcement -- Purpose and reinforcement -- Stimulus control and knowledge -- Verbal behavior and language -- Rule-governed behavior and thinking -- Freedom -- Responsibility, credit and blame -- Relationships, management and government -- Values : religion and science -- The evolution of culture -- Design of culture : experimenting for survival
 

The ethical journalist : making responsible desicions in the digital age

174.907 F715e [2016]
Foreman, Gene. (2016). The ethical journalist : making responsible desicions in the digital age. Second edition. West Sussex, UK : Wiley Blackwell.

Contents Why ethics matters in journalism -- Ethics, the bedrock of a society -- The news media’ s role in society -- For journalists, a clash of moral duties -- The public and the media : love and hate -- Applying four classic theories of ethics -- Using a Code of ethics as a decision tool -- Making moral decisions you can defend -- Stolen words, invented facts or worse -- Conflicts of interest : appearances count -- The business of producing journalism -- Getting the story right and being fair -- Dealing with sources of information -- Making news decisions about privacy -- Making news decisions about taste -- Deception, a controversial reporting tool -- Covering a diverse, multicultural society -- Ethics issues specific to digital journalism -- Ethics issues specific to visual journalism -- Some thoughts to take with you
 

Proceedings of the 7th national and international Conference on humanities and social sciences 19-20 October 2017, Rangsit University, Pathum thani, Thailand

300 P963 [2017]
Proceedings of the 7th national and international Conference on humanities and social sciences 19-20 October 2017, Rangsit University, Pathum thani, Thailand. (2017). Bangkok : Political Science Association of Kasetsart University.

Contents : -

 

Proceedings 3rd national and international Conference on interdisciplinary humanities and social sciences 24-25 December 2017 Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

300 P963 [2017]
Proceedings 3rd national and international Conference on interdisciplinary humanities and social sciences 24-25 December 2017 Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. (2017). Bangkok : Political Science Association of Kasertsart University.

Contents : -

 

Community organizing : fanning the flame of democracy

307.14 W215c [2015]
Walls, David. (2015). Community organizing : fanning the flame of democracy. Cambridge, UK : Polity.

Contents : Making change -- Saul alinsky and the industrial areas foundation -- An organizing worldview -- Tools of the trade -- New networks innovate -- Organizing and electoral politics -- Alternative approaches -- What’s next?
 

Principles of cybercrime

345.0268 C647p [2016]
Clough, Jonathan. (2016). Principles of cybercrime. Second edition. Cambridge, UK : Cambridge University Press.

Contents : Cybercrime -- Computer as target -- Access offences -- Modification or impairment of data -- Misuse of devices -- Interception of data -- Fraud -- Criminal copyright infringement -- Spam -- Child pornography -- Grooming -- Harassment -- Voyeurism -- Jurisdiction
 

Strategic management in public services organizations : concepts, schools and contemporary issues

352.34 F357s [2015]
Ferlie, Ewan and Ongaro, Edoardo. (2015). Strategic management in public services organizations : concepts, schools and contemporary issues. New York, NY : Routledge.

Contents : Introduction : our core argument and overview -- Schools of strategic management and their implications for contemporary public services organization : part 1 - from structure to culture -- Further proliferation of schools of strategic management : part 2 - the 1980s onwards -- Strategy as process : a review and prospective agenda -- Strategy making and governance in the third sector -- Framing the context : managing strategically public service organizations in different politico-administrative houses -- Strategy and performance -- Strategic management the quest for excellence and the best practices research in public management -- Conclusion : strategic management in the public sector as both science and art and profession
 

Social media marketing

658.872 T966s [2015]
Tuten, Tracy L. and Solomon, Michael R. (2015). Social media marketing. Second edition. London : SAGE.

Contents : Foundations of social media marketing -- The horizontal revolution -- Social media marketing strategy -- Social consumers -- Network structure and group influence in social media -- The four zones of social media -- Social community -- Social publishing -- Social entertainment -- Social commerce -- Social media data management and measurement -- Social media for consumer insight -- Social media metrics
 

Dynamics of public relations and journalism

659.2 D997 [2017]
Dynamics of public relations and journalism. (2017). New York, NY : Arcler Press.

Contents : Journalism and public relations -- Do public relations and journalism’s converging roles affect how they perceive each other an Italian outlook -- Journalists and Pr practitioners -- The myth of the gagged clam : William Lyon Mackenzie King’s press relations -- Social media and the new role of public relations in organizations -- Pr consultants and new media -- Relationship of food bloggers and Pr practitioners in the hospitality sector -- Impression management : presentations by Ceos on social network sites -- Strategies and techniques of communication and public relations -- Social media lessons for corporate communications -- Social media as a strategic tool for corporate communication -- Public relations – the tool for communication on the internet -- Organization and public relationships : building trust -- War without violence : leveraging the Arab spring to win the war on terrorism -- Communication strategies for effective disaster risk reduction -- Promotional activity on the microblog Weibo – The ramparts we watch : film documentary discourse in the field of public relations -- Public relations and the social media -- The role of public ralations in the marketing of tourist destinations in Croatia
 

หัวข้ออื่นๆ