หนังสือใหม่ประจำเดือน เมษายน 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

172 ก522 [2559]
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล. (2559). กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : -

 

 

พุทธคือพระศาสนาแห่งจักรวาล (5)

294.3015 ส869พ [2559]
สุวรรณ เพชรนิล. (2559). พุทธคือพระศาสนาแห่งจักรวาล (5). กรุงเทพฯ : ทรงสิทธิวรรณ.

สารบัญ : พระศาสนาของผู้ตื่น -- เหตุใดภารตะจึงเป็นแดนพุทธภูมิ -- ชีวิตผู้พิชิตสงคราม -- ตรัสภาษาวิทยาศาสตร์ -- ลัทธิญาณวิปยุต -- แปลกแต่จริง -- ประกายเพชรจากสวนสัตว์ -- อิทธิฤทธิ์กับโลกวิทยาศาสตร์ -- แนวคิดเรื่องคนเหาะ

 

อริยธรรม 44

294.34 อ397 [2559]
อริยธรรม 44. (2559). เชียงใหม่ : กลุ่มศรัทธาธรรม (เชียงใหม่).

สารบัญ : -

 

 

หมู่บ้านในเงาฝน

307.14 ศ529ห [2559]
มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะวิทยาการจัดการ. (2559). หมู่บ้านในเงาฝน. เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี.

สารบัญ : -

 

 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

330.9593 ค123ข [2559]
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน. กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สารบัญ : ภาพรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน -- การกำหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน -- การสนับสนุนจากภาครัฐ -- ผลกระทบและการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะต่อไป

 

Thailand is MICE industry report medical and healthcare

338.4761 ส145ท [2559]
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน). (2559). Thailand's MICE industry report medical and healthcare. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน).

สารบัญ : ความสำคัญและบทบาทของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพต่อเศรษฐกิจไทย -- ภาพรวมอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ -- นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทย -- แนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของโลกและของไทย -- ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพกับอุตสาหกรรมไมซ์ -- บทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในประเด็นที่น่าสนใจ -- ความสำคัญของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพต่ออุตสาหกรรมไมซ์ -- ศักยภาพของประเทศไทยการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับนานาชาติที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ -- กิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในปี 2559 -- ภาพรวมและทิศทางของนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ -- กรณีศึกษาอุตสาหกรรมไมซ์ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ -- ศักยภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ในมุมมองนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย -- การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ -- การเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์กับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพควรได้รับการพัฒนา -- ข้อเสนอแนะพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพให้เติบโตอย่างโดดเด่นและยั่งยืน
 

โทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน

364.66 อ488ท [2559]
อังคณา สังข์ทอง...[และคนอื่นๆ]. (2559). โทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

สารบัญ : รายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน -- ความเป็นมา -- อำนาจหน้าที่ -- ข้อเท็จจริงและข้อมูลประกอบการพิจารณา -- หลักการและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิต -- ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย -- มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 

การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา

371.26 ส581ก [2559]
สันติ เจริญพรพัฒนา...[และคนอื่นๆ]. (2559). การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : หลักการติดตามและประเมินผล -- นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา -- การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย -- การวิเคราะห์บทบาทการติดตามและประเมินผลของหน่วยงานด้านการศึกษา -- ศึกษาระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของต่างประเทศ
 

Best practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่าย ตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร

378.104 ค124บ [2559]
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2559). Best practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่าย ตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

สารบัญ : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก -- วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน -- วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน -- วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคภาคเหนือตอนบน -- วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง -- วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง -- วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง -- วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง -- วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
 

แนวคิดการกล่าวโทษเหยื่อ และหน้าที่ด้านสุขภาพ

613 ท463น [2559]
ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ และ อวยพร แต้ชูตระกูล. (2559). แนวคิดการกล่าวโทษเหยื่อ และหน้าที่ด้านสุขภาพ. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

สารบัญ : การกล่าวโทษเหยื่อด้านสุขภาพ -- หน้าที่ด้านสุขภาพ

 

 

อายุวัฒนะ

613 พ996อ [2556]
ไพศาล พืชมงคล. (2556). อายุวัฒนะ. พิมพ์ครั้งที่ 26. กรุงเทพฯ : มูลนิธิธรรมนิติ.

สารบัญ : ลำนำชีวิต -- วิธีดื่มน้ำรักษาโรค -- การอยู่ร่วมกับมะเร็งอย่างสันติ -- วิธีรักษาโรคไก่ -- เรื่องของอาหารเสริม -- แดกด่วน-ดับด่วน -- โรคอ้วน...ปัญหาใหม่ของคนไทย -- ข่าวดีของคนไม่อยากแก่ -- สำหรับผู้ต้องการมีอายุยืน -- ซูเปอร์เอดส์...มหันตภัยใหม่ของมนุษย์ -- ความหวังของคนเป็นโรคเอดส์ -- ว่างด้วยเรื่องของเลือด -- เรื่องของโรคเครียด -- โรคซึมเศร้า...อันตรายใหม่ของมนุษยชาติ -- การระวังและป้องกันเส้นเลือดแตกในสมอง -- หัดหายใจให้เป็น -- โรคนอนไม่หลับ -- นอนหลับให้เป็น -- ยาอายุวัฒนะ -- ข้าวยาคู...ยาอายุวัฒนะ -- โอสถวิเศษของพระพุทธเจ้า -- ทิพยอำนาจกับความมีอายุยืน -- ใครเป็นโรคตับ...เชิญทางนี้ -- มัจจุราชในห้องนอน
 

ปัญหาการสื่อสารในสังคมและองค์การ

658.45 ช387ป [2559]
ชัยนันท์ นันทพันธ์. (2559). ปัญหาการสื่อสารในสังคมและองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

สารบัญ : ปรัชญาและแนวความคิดการสื่อสาร -- ปัญหาการสื่อสารภายในบุคคล -- ปัญหาการสื่อสารระหว่างบุคคล --ปัญหาการสื่อสารกลุ่ม -- ปัญหาการสื่อสารสาธารณะ -- ปัญหารการสื่อสารของสื่อมวลชน -- ทฤษฎีการสื่อสารในองค์การ -- ความสำคัญและลักษณะของการสื่อสารในองค์การ -- ปัญหาการจัดองค์กรเพื่อการสื่อสาร -- ปัญหาการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสาร – แนวความคิดใหม่ในการจัดระบบการสื่อสารในองค์การ – แนวความคิดใหม่ในการแก้ปัญหาการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ -- แนวความคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ -- แนวความคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารกับบริหารงานองค์การ
 

Operations management ในโลกธุรกิจ

658.5 อ976 [2559]
Operations management ในโลกธุรกิจ. (2559). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : กรณีศึกษาการบริหารการปฏิบัติการของบริษัท Ookbee / นภดล ร่มโพธิ์ -- OM สำหรับ SMEs-บริษัทเอเชียสตีลเวิร์คจำกัด “แค่ทำก็สำเร็จ” / เอกจิตต์ จึงเจริญ -- ร้านอาหารไทยสไตล์ OM ไทยศิลาดล นครเซมเบิร์ก / ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ -- การออกแบบแผนผังโรงงาน: กรณีศึกษา บริษัทพีเอสเฟอร์ดีไซน์ จำกัด / คมน์ พันธรักษ์ -- ปรับปรุงบริการเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยการใช้ข้อมูลจริง / พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม -- มาตรฐาน...ทางรอดของอุตสาหกรรมแผ่นไม้อัด / พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ -- ก้าวไปอีกระดับกับคุณภาพบริการของสยามพาร์คซิตี้ / กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ -- ตอบโจทย์ลูกค้าด้วย OM : ระบบงานคุณภาพที่ CPRAM / ศจี ศิริไกร
 

จักรพันธุ์ โปษยกฤต ๖ รอบ เล่ม 2

704.9 จ225จ [2558]
จักรพันธุ์ โปษยกฤต. (2558). จักรพันธุ์ โปษยกฤต ๖ รอบ เล่ม 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต.

สารบัญ : -

 

 

สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

704.94935 ป483ส [2559]
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2559). สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475. นนทบุรี : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.

สารบัญ : ประวัติสังเขป มหาอำมาตย์โท พระยาเพชรดา (สะอาด ณ ป้อมเพชร์) -- ภาพตรวจราชการมณฑลเทศาภิบาล พ.ศ.2470 : นครราชสีมา ; สุรินทร์ ; ศรีสะเกษ ; อุบลราชธานี ; พิบูลมังสาหาร ; โขงเจียม ; ปากเซ ; เขมราฐ ; ตระการพืชผล ; สถานที่ราชการ ; ร้อยเอ็ด ; กาฬสินธุ์ ; คณะนักเรียนและลูกเสือ ; พิธีบายศรีสู่ขวัญ ; ภาพหมู่ราชการ ; พิมาย -- ภาพตรวจราชการมณฑลเทศาภิบาล พ.ศ.2474 ; นครราชสีมา ; ขอนแก่น ; เวียงจันทน์ ; นครพนม ; ธาตุพนม ; สกลนคร ; กุสุมาลย์ ; ด่านช่องเม็ก ; พิบูลมังสาหาร ; อุบลราชธานี ; สุรินทร์
 

แกะสลักผักผลไม้ วิจิตรสยาม

736.9 ส984ก [2558]
โสภา สำราญสุข. (2558). แกะสลักผักผลไม้ วิจิตรสยาม. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์.

สารบัญ : หยดใจ -- สยาม -- บานชื่อซ้อนรักเร่หยัก -- รักซ้อน -- เกล็ดสยาม -- ทับทิมสยาม -- เกลียวมณี -- ปีกหงส์พุตตาล -- เกลียวบงกช -- ฉัตรบงกช -- ทิพย์มณฑา -- พริ้วพรายลายคาเนชั่น

 

การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม

808.066 ก425ก [2559]
กาญจนา แก้วเทพ. (2559). การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม. กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ.

สารบัญ : อารัมภบท : กระบวนทัศน์ใหม่ของวิชาการเพื่อสังคม -- เกณฑ์ประเมินคุณภาพบทความวิจัยเพื่อสังคม -- หลุมร่องที่ต้องระวัง


 

TOP 10 : เส้นทางเที่ยวไทยกับวิริยะประกันภัย

915.9304 ท331 [2556]
TOP 10 : เส้นทางเที่ยวไทยกับวิริยะประกันภัย. (2556). กรุงเทพฯ : วิริยะประกันภัย.

สารบัญ : เยือนถิ่นล้านนาตะวันออก : เชียงราย ; พะเยา ; น่าน ; ของกิน ; ของฝาก -- ยลถิ่นล้านนาตะวันตก : เชียงใหม่ ; ลำพูน ; ลำปาง ; ของกิน ; ของฝาก -- ท่องแดนเหนือแต่ตอนใต้ : สุโขทัย ; พิษณุโลก ; เพชรบูรณ์ ; ของกิน ; ของฝาก -- ผจญภัยถิ่นอีสาน : กาฬสินธุ์ ; ขอนแก่น ; ชัยภูมิ ; ของกิน ; ของฝาก -- อีสานเลียบโขง : นครพนม ; มุกดาหาร ; อุบลราชธานี ; ของกิน ; ของฝาก -- อู่อารยธรรมภาคกลาง : อ่างทอง ; พระนครศรีอยุธยา ; สุพรรณบุรี ; ของกิน ; ของฝาก -- ตะวันตกสนุกสุดแดน : สมุทรสงคราม ; ราชบุรี ; กาญจนบุรี ; ของกิน ; ของฝาก -- ล้อคลื่นชายฝั่งตะวันออก : สมุทรปราการ ; ชลบุรี ; ระยอง ; จันทบุรี ; ตราด ; ของกิน ; ของฝาก -- ดื่มด่ำธรรมชาติกลางถิ่นใต้ : ชุมพร ; สุราษฎร์ธานี ; นครศรีธรรมราช ; ของกิน ; ของฝาก -- ชมฝั่งทะเลอันดามัน : ระนอง ; พังงา ; ภูเก็ต ; ของกิน ; ของฝาก
 

ไขศรี ศรีอรุณ จากคุณครูสู่คุณหญิง

920.72 ศ529ข [2559]
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ. (2559). ไขศรี ศรีอรุณ จากคุณครูสู่คุณหญิง. เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี.

สารบัญ : เด็กบ้านนอก -- สาวจุฬาฯ -- ครูภาษา -- นักเรียนนอก -- อาจารย์ฝรั่งเศส -- นักบริหารจำเป็น -- ไพร่ 100% -- อธิการฯมือใหม่ -- โจทย์ยาก -- หน้งหน้าไฟ -- มอญซ่อนผ้า -- โชคชะตา -- รัฐมนตรีแก่ -- ฝันค้าง -- จากคุณครูสู่คุณหญิง
 

ตามรอยพระยุคลบาท เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรม

923.1593 ช691ต [2559]
ชูสิทธิ์ ชูชาติ. (2559). ตามรอยพระยุคลบาท เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรม. เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

สารบัญ : พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์ : ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ; พระราชดำริในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม -- ตามรอยพระยุคลบาท เรื่อง ชีวิตวัฒนธรรม : ความรู้ ; คุณธรรม ; ความพอเพียง ; ความเพียร ; สติ ; ปัญญา ; วินัย ; ความเสียสละ ; ความสามัคคี ; การทำงานอย่างมีความสุข -- ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการตอบสนองพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า เรารักในหลวง

923.1593 ส245ท [2560]
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2560). ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง". พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย.

สารบัญ : -

 

 

คนที่ผมรู้จัก

923.3593 ป492ค [2559]
ป๋วย อึ้งภากรณ์. (2559). คนที่ผมรู้จัก. พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : เต็ม สุวิกรม -- เล็ก ต้นเต็มทรัพย์ -- ละม้าย ดุริยางกรู -- มนูเสรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา -- เกษม ล่ำซำ -- เจือ ฉั่วประยูร -- ส้อย ทัพพันธุ์ -- หลวงชำนาญอักษร -- สิริ ปกาสิต -- ดิเรก ชัยนาม -- พระยาศรีวิสารวาจา -- ฟ. ฮีแลร์ -- สาคร เอมโอชะ -- ประสิทธิ์ พุ่มชูศรี -- เจริญ เกิดมณี -- เทพ เสมถิติ -- พล.ต.อ.อดุล อดุลเดชจรัส -- เทียนไล้ ใหญ่กว่าวงษ์ -- ม.จ.สิทธิพร กฤดากร -- สตางค์ มงคลสุข -- กำพล อิงคภากร -- สมบูรณ์ เหล่าวานิช -- พร้อม วัชระคุปต์ -- ขำ พงศ์หิรัญ -- ปิ่น กลัมพะวนิช -- ฮูแบร์โต -- สันธนา เทพวัชรานนท์ -- คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร -- บุญหลง สายศร -- ผิว พูสวัสดิ์ -- พ.ต. ม.จ.ลักษณเลิศ ชยางกูร -- ประทีป สนธิสุวรรณ -- ปรีดี พนมยงค์
 

อัตชีวประวัติ : เหลียวหลัง แลหน้า

923.3593 ป492อ [2559]
ป๋วย อึ๊งภากรณ์. (2559). อัตชีวประวัติ : เหลียวหลัง แลหน้า. พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : อัตชีวประวัติ -- กวีนิพนธ์ -- รวมสุนทรพจน์เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปี ของสมาคมธนาคารไทย -- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

วิเคราะห์บทบาทและงานเขียน อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์

923.3593 ว583ว [2559]
วิทยากร เชียงกูล. (2559). วิเคราะห์บทบาทและงานเขียน อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : ภูมิหลังและชีวิตในวัยต้น -- บทบาทของอาจารย์ป๋วยในฐานะข้าราชการวิชาชีพ -- ความคิดของอาจารย์ป๋วยในช่วงปี 2492-2501 -- บทบาทและความคิดของอาจารย์ป๋วยในยุคสฤษดิ์และถนอมช่วงแรก (2501-2514) -- ความคิดและการสื่อสารแสดงออกของอาจารย์ป๋วยในช่วงปี 2492-2514 -- ความคิดเรื่องการศึกษาและศาสนาของอาจารย์ป๋วย -- บทบาทของอาจารย์ป๋วยในฐานะนักการศึกษาผู้ห่วงใยและปัญญาชนผู้วิพากษ์วิจารณ์ -- บทบาทและความคิดของอาจารย์ป๋วย หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 -- สรุปและประเมินบทบาทของอาจารย์ป๋วย -- บทเพิ่มเติม 80 ปี ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ -- ประวัติโดยสังเขปของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ -- การคลังและเศรษฐกิจของไทยในทศวรรษ 2490 -- โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2500 -- การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษ 2500 -- การพัฒนาประเทศและการพัฒนาชนบท -- ประวัติและแนวคิดทางสังคม -- บทบาทของนักเศรษฐศาสตร์และปัญญชน -- แนวคิดทางการศึกษาและศาสนา -- แนวคิดทางการเมือง
 

The literature review : six steps to success

001.4 M149l [2016]
Machi, Lawrence A. and McEvoy, Brenda T. (2016). The literature review : six steps to success. Third edition. Thousand Oaks, CA : SAGE.

Contents : Step one : select a topic -- Step two : develop the tools of argumentation -- Step three : search the literature -- Step four : survey the literature -- Step five : critique the literature -- Step six : write the review

 

100 activities for teaching research methods

001.42 D272o [2016]
Dawson, Catherine. (2016). 100 activities for teaching research methods. London : SAGE.

Contents : Finding and using sources of information -- Planning a research project -- Conducting research -- Using and analyzing data -- Disseminating results -- Acting ethically -- Developing deeper research skills

 

Introduction to qualitative research methods : a guidebook and resource

001.42 T246i [2016]
Taylor, Steven J., Bogdan, Robert and DeVault, Marjorie L. (2016). Introduction to qualitative research methods : a guidebook and resource. Fourth edition. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.

Contents : Introduction : go to the people -- Research design and pre-fieldwork -- Participant observation : in the field -- In-depth interviewing -- Montage : discovering methods -- Working with data : data analysis in qualitative research -- Writing and publishing qualitative studies -- "You're Not a Retard, You're Just Wise" : disability, social identity and family networks -- Producing family time : practices of leisure activity beyond the home -- Ethnicity and expertise : racial-ethnic knowledge in sociological research -- Citizen portraits : photos of people with disabilities as personal keepsakes -- They asked for a hard Job : World War II conscientious objectors on the front lines
 

Quantifying the user experience : practical statistics for user research

004.019 S259q [2016]
Sauro, Jeff and Lewis, James R. (2016). Quantifying the user experience : practical statistics for user research. Second edition. Cambridge, MA : Morgan Kaufmann.

Contents : Introduction and how to use this book -- Quantifying user research -- How precise are our estimates? confidence intervals -- Did we meet or exceed Our Goal? -- Is there a statistical Difference between designs? -- What sample sizes do we need? part 2 : formative Studies -- Standardized usability questionnaires -- Six enduring controversies in measurement and statistics -- An introduction to correlation, regression and ANOVA -- Wrapping up -- A crash course in fundamental statistical concepts
 

Foundations of software engineering

005.1 A286f [2016]
Ahmed, Ashfaque and Prasad, Bhanu. (2016). Foundations of software engineering. Boca Raton, FL : CRC Press.

Contents : Introduction to software engineering -- Software engineering methodologies -- Feasibility study -- Software requirements specifications -- Software high-level design and modeling -- Software user interface design and construction -- Software middle layer design and construction -- Database design and construction -- Software testing (Verification and Validation) -- Software release -- Software maintenance -- Configuration and version management -- Software project management
 

Introduction to software engineering

005.1 L434i [2016]
Leach, Ronald J. (2016). Introduction to software engineering. Second edition. Boca Raton, FL : CRC Press.

Contents : Project management -- Requirements -- Software design -- Coding -- Testing and integration -- Delivery, installation and documentation -- Maintenance and software evolution -- Research issues in software engineering

 

Big data of complex networks

005.7 B592 [2017]
Big data of complex networks. (2017). Boca Raton, FL : CRC Press.

Contents : Network analyses of biomedical and genomic big data / Mayur Sarangdhar, Ranga Chandra Gudivada, Rasu B. Shrestha, Yunguan Wang and Anil G. Jegga -- Distributed or network-based big data? / Bo Hu and Klaus Arto -- Big data text automation on small machines / Ming Jia, Yiqi Bai, Jingwen Wang, Wenjing Yang, Hao Zhang and Jie Wang -- Big data visualization for large complex networks / Lei Shi, Yifan Hu and Qi Liao -- Finding small dominating sets in large-scale networks / Liang Zhao -- Finding small dominating sets in large-scale networks / Liang Zhao -- Techniques for management and querying of big data in large-scale communication networks / Yacine Djemaiel and Noureddine Boudriga -- Large random matrices and big data analytics / Robert Caiming Qiu -- Big data of complex networks and data protection law : an introduction to an area of mutual conflict / Florent Thouvenin -- Structure, function and development of large-scale complex neural networks / Joaquin J. Torres -- ScaleGraph : a billion-scale graph analytics library / Toyotaro Suzumura -- Challenges of computational network analysis with R / Shiwen Sun, Shuai Ding, Chengyi Xia and Zengqiang Chen -- Visualizing life in a graph stream / James Abello, David DeSimone, Steffen Hadlak, Hans-Jorg Schulz and Mika Sumida
 

A first course in machine learning

006.31 R729f [2017]
Rogers, Simon and Girolami, Mark. (2017). A first course in machine learning. Second edition. Boca Raton, FL : CRC Press.

Contents : Linear modelling : a least squares approach -- Linear modelling : a maximum likelihood approach -- The Bayesian approach to machine learning -- Bayesian Inference -- Classification -- Clustering -- Principal components analysis and latent variable models -- Advanced topics -- Gaussian processes -- Markov chain Monte Carlo sampling -- Advanced mixture modeling
 

Data mining and predictive analytics

006.312 L331d [2015]
Larose, Daniel T. and Larose, Chantal D. (2015). Data mining and predictive analytics. Second edition. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.

Contents : Data Preparation : An Introduction to Data Mining and Predictive Analytics -- Data Preprocessing -- Exploratory Data Analysis -- Dimension-Reduction Methods -- Statistical Analysis : Univariate Statistical Analysis -- Multivariate Statistics -- Preparing to Model the data -- Simple Linear Regression -- Multiple Regression and Model Building -- Classification : k-Nearest Neighbor Algorithm -- Decision trees -- Neural Networks -- Logistic Regression -- Naïve Bayes and Bayesian Networks -- Model Evaluation Techniques -- Cost-Benefit Analysis Using Data-Driven Costs -- Cost-Benefit Analysis For Trinary and k-Nary Classification Models -- Graphical Evaluation of Classification Models -- Clustering : Hierarchical and k-Means Clustering -- Kohonen Networks -- Birch Clustering -- Measuring Cluster Goodness -- Association Rules : Association Rules -- Enhancing Model Performance : Segmentation Models -- Ensemble Methods: Bagging and Boosting -- Model Voting and Propensity Averaging -- Further Topics : Genetic Algorithms -- Imputation of Missing Data -- Case Study: Predicting Response to Direct-Mail Marketing -- Case Study, Part 1: Business Understanding, Data Preparation, and Eda -- Case Study, Part 2: Clustering and Principal Components Analysis -- Case Study, Part 3: Modeling And Evaluation For Performance And Interpretability -- Case Study, Part 4: Modeling And Evaluation For High Performance Only
 

Research skills for journalists

070.43072 E26r [2016]
Edwards, Vanessa. (2016). Research skills for journalists. New York, NY : Routledge.

Contents : Sources of news -- Digital research -- Data journalism -- Non-digital research -- People -- Interviews -- Research for print and text -- Working overseas -- The future

 

 

Sustainable media : critical approaches to media and environment

070.4493637 S964 [2016]
Sustainable media : critical approaches to media and environment. (2016). New York, NY : Routledge.

Contents : Introduction : sustainable media / Janet Walker and Nicole Starosielski -- 500,000 kilowatts of stardust : an eco-materialist reframing of singin’ in the rain / Hunter Vaughan -- Pipeline ecologies : rural entanglements of fiber-optic cables / - Nicole Starosielski -- Making data sustainable : backup culture and risk perception / Shane Brennan -- There ain’t no gettin offa this train : final fantasy VII and the Pwning of environmental crisis / Colin Milburn -- Mediating infrastructures : (Im)mobile toxicity and cell antenna publics / Rahul Mukherjee -- The lack of media : the Invisible domain post 3.11 / Minori Ishida -- John Shiga, Ping and the Material Meanings of Ocean Sound / -- Going the distance : steadicam’s ecological aesthetic / Amy Rust -- Ecologies of fabrication / Sean Cubitt -- Re-thingifying the internet of things / Jennifer Gabrys -- So-called nature : Friedrich Kittler and ecological media materialism / Jussi Parikka -- Think galactically, act microscopically,? the science of scale in video games / Alenda Y. Chang -- Toward symbiosis : human-viral futures in the "Molecular Movies"/ Bishnupriya Ghosh -- Coupling complexity : ecology, cybernetics and non-representational modes of environmental action / Erica Robles-Anderson and Max Liboiron -- The invisible Axis : from polar media to planetary networks Peter Krapp
 

Proceedings of the 4th national and international conference on humanities and social sciences

300 P963 [2016]
Proceedings of the 4th national and international conference on humanities and social sciences. (2016). Bangkok : Political Science Association of Kasetsart University.

Contents : -

 

 

Communication science theory and research : an advanced introduction

302.2 K91c [2016]
Krcmar, Marina, Ewoldsen, David R. and Koerner, Ascan. (2016). Communication science theory and research : an advanced introduction. New York, NY : Routledge.

Contents : Introducing theory -- What is communication? -- History of communication -- Philosophical underpinnings of quantitative approaches -- Positivism/causality/explanation -- Doing research in communication science -- Effects models of mass communication -- Media use models -- Message processing -- Interpersonal communication -- Organizational and small group communication -- Persuasion -- Political communication -- Social media and the internet -- Health communication -- Relationships, marriage and family communication -- The future of communication
 

Social media : communication, sharing and visibility

302.23 M512s [2016]
Meikle, Graham. (2016). Social media : communication, sharing and visibility. New York, NY : Routledge.

Contents : What are social media? -- The sharing industry -- Remix cultures -- Convergence and the limits of citizen journalism -- TMI -- Distributed citizenship
 

 

Emotions, technology and social media

302.23019 E54 [2016]
Emotions, technology and social media. (2016). London : Academic Press.

Contents : Affect, people and digital social networks / Adam Nash -- Online community empowerment, emotional connection, and armed love in the Black Lives Matter movement / Joshua Schuschke and Brendesha M. Tynes -- The role of shared emotions in the construction of the cyberculture : from cultural industries to cultural actions : the case of crowdfunding / Gloria Gomez-Diago -- Social media and sorting out family relationships / Jolynna Sinanan Understanding emotional expressions in social media through data mining / John Ranellucci, Eric G. Poitras, Francois Bouchet, Susanne P. Lajoie and Nathan Hall -- Social media as a venue for emotion regulation among adolescents / Fran C. Blumberg, Jaime L. Rice, Anne Dickmeis -- Facebook as a tool for enhancing communication and self-expression / Theresa A. Thorkildsen, Kuan Xing -- Affective impacts of learning on Facebook : postsecondary students' voices / Jenny S. Wakefield, Scott J. Warren and Pam Ponners
 

The handbook of communication in cross-cultural perspective

303.482 H236 [2017]
The handbook of communication in cross-cultural perspective. (2017). New York, NY : Routledge.

Contents : Introducing the handbook --The Idea(l)s of communication in cultural context -- Critical inquiry through plaintive forms of cultural communication, national identity -- Cultural styles of communication with special attention to identity -- Electronic and written media, mobile communication -- Interpersonal communication, gender, respect, sociability -- Organizational communication -- Political communication -- Religious-based communication
 

A Siamese for all seasons : collected Articles 320.9593 P977s [2016]
Puey Ungphakorn. (2016). A Siamese for all seasons : collected Articles. Seventh edition. Bangkok : Thammasat University.

Contents : National policy priorities in Thailand -- The scope and the promise of non-governmental cultural interchange within Southeast Asia -- Violence and the coup d'Etat, 6 October 1976 -- Crisis in Thailand: Politics, development, and agony of intellectuals -- Trends in Thailand -- Human rights in Thailand -- The prospects of cooperation among S.E. Asian countries -- Action to "step to international monetary order" -- Step to international monetary order -- Temporary soldiers -- Looking back, looking ahead -- Right is Migh: Puey's formula for Thailand by Surin Pitsuwan -- A meeting with Dr. Puey Ungphakorn in London -- A remenbrance of Dr. Puey Murray Thomson -- Dr. Puey's memoranda
 

Best wishes for Asia : a chronicle of hope from womb to tomb

330.959 P977b [2016]
Puey Ungphakorn. (2016). Best wishes for Asia : a chronicle of hope from womb to tomb. Third edition. Bangkok : Thammasat University.

Contents : The role of ethics and religion in national development -- Truth-unity-sacrifice -- The society of Siam -- Thailand's economic progress -- Economics and population relationships -- The international economic position of Thailand -- Government and business -- My beloved brother, Thamnu... -- Thailand : a time for unity -- Dr. Puey speaks out -- The Meklong integrated rural development programme -- Best wishes for Asia -- Building peace in South-East Asia -- The quality of life of a South-East Asian -- Agricultural research and economic development -- Co-ordination of monetary policy, fiscal policy and debt management
 

Food tourism : a practical marketing guide 338.47641 S788f [2015]
Stanley, John and Stanley, Linda. (2015). Food tourism : a practical marketing guide. Wallingford, UK : CABI.

Contents : The changing tourist -- On-farm marketing and activities -- Off-farm marketing and retailing -- Agri-entertainment or agri-tourism -- Accommodation -- Independent garden centres and nurseries -- The food offer -- Marketing -- The future of food tourism

 

Heritage tourism destinations : preservation, communication and development 338.4791 H548 [2016]
Heritage tourism destinations : preservation, communication and development. (2016). Boston, MA : CAB International.

Contents : Does the culture of context matter in urban regeneration processes? / Maria Della Lucia, Mariapina Trunfio and Frank M. Go -- Social memory and identity in the Gentrifying Neighbourhood of Tophane (Istanbul) / Karen Schuitema -- Urban archaeology and community engagement : The Kucukyali ArkeoPark in Istanbul / Alessandra Ricci and Aysegul Yilmaz -- Developing food tourism through collaborative efforts within the heritage tourism destination of Foca, Izmir / Burcin Hatipoglu, Volkan Aktan, Demir Duzel, Eda Kocabas and Busra Sen -- Heritage sporting events in the territorial development / Joel Pinson -- A social media approach to evaluating heritage destination perceptions : the case of Istanbul / Stella Kladou and Eleni Mavragani -- Theoretical perspectives on world heritage management : stewardship and stakeholders / Sean Lochrie -- Cultural heritage, development, employment : territorial vocation as a rationalized myth / Piero Mastroberardino, Giuseppe Calabrese and Flora Cortese -- Archaeological heritage and regional development in Portugal / Adriaan de Man -- The governance dynamics in Italian State Museums / Claudio Nigro, Enrica Iannuzzi and Miriam Petracca -- Taking responsibility beyond heritage : the challenge of integral planning in the Cusco Valley, Peru / Mireia Guix, Zaida Rodrigo, Richard Santoma and Xavier Vicens -- Conclusions and implications for heritage tourism destinations / Frank M. Go, Maria D. Alvarez and Atila Yuksel
 

Environment and natural resources : trade-offs and management options case study materials for teaching and training

363.737 E19e [2016]
Economy and Environment Program for Southeat Asia (EEPSEA). (2016). Environment and natural resources : trade-offs and management options case study materials for teaching and training. Philippines : Economy and Environment Program for Southeat Asia (EEPSEA).

Contents : Protected area or development project / Pham Khanh Nam -- Mangrove protection vs ecotourism development in Kota Marudu, Sabah Malaysia / Awang Noor Abd. Ghani -- Save the forest, the people, or both? a cost-benefit analysis of resettlement policy, Ob Luang National Park, Northern Thailand / Orapan Nabangchang -- To kill or not to kill elephants? converting human-elephant conflict into human-elephant harmony / Rawadee Jarungrattanapong -- Fish kill due to the mismanagement of aquaculture : a teaching case / Zenaida M. Sumalde -- Saving Songkla lake : can market mechanisms work / Kunlayanee Pornpinatepong -- The impacts of artifical reefs on the sustainability of Malaysian fisheries / Shaufique Fahmi Sidique -- In there a way to restore the mangroves after typhoon yolanda / Alice Joan G.Ferrer -- Cleaning up the sty : regualating nonpoint source pollution / Maria Angeles O. Catelo -- Whin option for wastewater treatment in an agro-processing village in Vietnam? / Nguyen Mau Dung -- Water pollution in China / Wang Zanxin -- Options to reduce the environmental and economic costs of energy consumption in rural households / San Vibol -- Substituting natural gas for coal : is this a good choice for China? / Mao Xianqiang -- Dilemmas of the Indonesian fuel subsidy : a teaching case study / Arief Anshory Yusuf
 

Action research : improving schools and empowering educators 370.72 M575a [2017]
Mertler, Craig A. (2017). Action research : improving schools and empowering educators. Fifth edition. Thousand Oaks, CA : SAGE.

Contents : Introduction to action research -- Overview of the action research process -- Planning for action research & reviewing related literature -- Developing a research plan -- Collecting data -- Analyzing data -- Next steps and future cycles : developing an action plan -- Writing an action research report -- Sharing and reflecting
 

Social media in academia : networked scholars 378.198 V436s [2016]
Veletsianos, George. (2016). Social media in academia : networked scholars. New York, NY : Routledge.

Contents : Networked scholarship -- Anna : a social media advocate and networked scholar -- Networks of knowledge creation and dissemination -- Jaime : the complicated realities of day-to-day social media use -- Networks of tension and conflict -- Nicholas : a visitor -- Networks of inequity -- Networks of disclosure -- Fragmented networks -- Scholarly networks or Scholars in networks?
 

Aviation logistics : the dynamic partnership of air freight and supply chain 387.744 S163a [2016]
Sales, Michael. (2016). Aviation logistics : the dynamic partnership of air freight and supply chain. London : Kogan Page.

Contents : Air cargo - trying harder -- The world of air cargo, Oliver Evans, former TIACA -- Air cargo history -- Airport connections -- Cargo handling agents - the impact of IT -- Road feeder service -- Freight forwarder -- Cool logistics -- Express and mail -- Special air cargoes -- Cargo security and risk -- Environment -- Innovation and trends in air logistics -- Views on the future -- The law - organizations and regulations governing international aviation
 

An introduction to audio description : pracitical guide 418.020871 F893i [2016]
Fryer, Louise. (2016). An introduction to audio description : pracitical guide. New York, NY : Routledge.

Contents : Introducing audio description -- A brief history, legislation and guidelines -- Putting the audio into description -- The audience for audio description -- Audio description skills : writing -- Audio description skills : script preparation -- Audio description skills : delivery -- Beyond the basics : audio description by genre -- Beyond the basics : text on screen -- Beyond the basics : accessible filmmaking and describing camerawork -- Audio description and censorship -- Audio introductions -- Contentious issue and future directions in audio description -- Afterword
 

Marine and coastal ecosystem valuation, institutions, and policy in Southeast Asia 577.70959 M338 [2016]
Marine and coastal ecosystem valuation, institutions, and policy in Southeast Asia. (2016). Singapore : Springer.

Contents : Introduction : marine and coastal ecosystem valuation, institutions and policy in Southeast Asia -- Economic valuation of The Philippine's Caramoan Beachscape -- An economic analysis of coral reefs in the Andaman Sea of Thailand -- Conservation versus development : valuation of coral reefs questions port expansion plan in Vietnam -- An economic valuation of coastal ecosystems in Phang Nga Bay, Thailand -- Willingness to pay for whale shark conservation in Sorsogon, Philippines -- Mobilizing resources for marine turtle nonservation in Asia : a cross-country perspective -- Pollution control and sustainable fisheries management in Southern Songkhla Lake, Thailand -- Pollution-induced fish kills in Bolinao : effects of excessive aquaculture structures and overstocking -- Reverting disused fishpond lease agreement areas To mangrove forests in region VI (Western Visayas), Philippines -- Environmental trade-offs from coastal reclamation : the case of Cebu, Philippines -- A fishery in transition : impact of a community marine reserve on a coastal fishery in Northern Mindanao, Philippines -- Do institutions affect the performance of marine protected areas? evidences from the Philippines -- Fisheries management options for Visayan Sea, Philippines : the case of Northern Iloilo -- Response of fishermen to fishing control Policies in Southern Songkhla Lake, Thailand : a field experiment -- The impacts of artificial reefs on the income of artisanal fishers in Terengganu, Malaysia -- Economic evaluation of implementing minimum legal size on blue swimming crab fishery In Indonesia
 

Occupational ergonomics : a practical approach 658.382 S775o [2016]
Stack, Theresa, Ostrom, Lee T. and Wilhelmsen, Cheryl A. (2016). Occupational ergonomics : a practical approach. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.

Contents : The basics of ergonomics -- Anthropometry -- Office ergonomics -- Administrative controls and stretch and flex program -- Elements of ergonomics programs -- Biomechanics -- Psychophysics -- Hand tools -- Vibration -- Industrial workstation design -- Manual materials handling -- Work-related musculoskeletal disorders -- How to conduct an ergonomic assessment and ergonomic assessment tools -- Ergonomics in the healthcare industry -- Case studies
 

Strategic innovation : the definitive guide to outlier strategies 658.4063 V172s [2016]
Valikangas, Liisa...[et al.]. (2016). Strategic innovation : the definitive guide to outlier strategies. Old Tappan, NJ : Pearson Education.

Contents : Outliers from a theoretical and methodological perspective -- Workbook : the strategic novelty tools and how to use them for innovating and amplifying strategy -- Fondia : "We law your business" -- A quirky way to product innovation -- Grow VC group -- Scoopshot : Pulling the scoop on the trendy photo crowdsourcing platform -- Made in the future : shapeways' manufacturing model -- "One size does not need to fit all"-Nor1 eStandby upgrade solution -- Sculpteo : A factory in the cloud for the 3D printing revolution -- BUG: friendly wasps for pest control in farming -- BioCurious: the curious case of the community biotech laboratory -- TaskRabbit: Hop online and pull a rabbit out of your service network -- Gengo : winning in translation through crowdsourcing -- Microtask: extreme approach to digital work, two-second tasks at a time -- Kaggle: getting quant brains to play data games -- MakieLab: custom-made, born-digital toys -- Zenrobotics: riveting robots to reduce and recycle -- Spire: launching crowdfunding beyond earth -- Organovo: leaving 3D bioprints for others to follow -- Power to the people: participant-driven health research at genomera -- Robin hood: The merry adventures of an asset management cooperative -- Bang & Olufsen: modulating strategic renewal through innovation and organizational design -- Outlook for the strategist
 

Creating value with big data analytics : Making smarter marketing decisions 658.83 V514c [2016]
Verhoef, Peter C., Kooge, Edwin and Walk, Natasha. (2016). Creating value with big data analytics : Making smarter marketing decisions. New York, NY : Routledge.

Contents : Big data challenges -- Creating value using big data analytics -- Value-to-customer metrics -- Value-to-firm metrics -- Data, data everywhere -- Data integration -- Customer privacy and data security -- How big data are changing analytics -- Classic data analytics -- Big data analytics -- Creating impact with storytelling and visualization -- Building successful big data capabilities -- Every business has (big) data; let’s use them -- Concluding thoughts and key learning points
 

Advertising concept and copy 659.1 F325a [2013]
Felton, George. (2013). Advertising concept and copy. Third edition. New York, NY : W.W. Norton & Company.

Contents : Creating an advertising strategy -- Researching your client's product -- Understanding consumer behavior -- Analyzing the marketplace -- Defining strategic approaches -- Developing the creative brief -- Telling stories -- Thinking in words and pictures -- Words I : establishing voice -- Words II : writing well -- Interactive advertising and social media -- Television and video -- Radio -- Other media and genres -- How to be creative -- How to write a headline -- How to create slogans, theme lines and names -- The power of fact – Testimonials : the power of personality -- Two-fers : comparisons, before and after and other dualities -- Reversal -- Visual metaphor -- Verbal Metaphor -- Postmodern advertising -- Human truth -- Grace notes
 

Creative advertising : an introduction 659.1 S714c [2014]
Sorrentino, Miriam. (2014). Creative advertising : an introduction. London : Laurence King.

Contents : The business of advertising -- The development of advertising -- A branded world -- Starting a conversation -- Thinking of what to say -- How will you say it? -- Crafting your ideas -- Executing the executions -- Career plans

 

Hidden persuasion : 33 Psychological influence techniques in advertising 659.1019 A568h [2014]
Andrews, Marc Van, Leeuwen, Matthijs van and Baaren, Rick van. (2014). Hidden persuasion : 33 Psychological influence techniques in advertising. Second edition. Amsterdam : BIS.

Contents : Acknowledging resistance -- Fluency -- Foot-in-the-door -- Promised land -- Self-persuasion -- Altercasting -- Social proof -- Guarantees -- Attractiveness -- Humor -- Scarcity -- Fleeting attraction -- Decoy -- That's not all -- Mere exposure -- Anchoring -- Astroturfing -- Anthropomorphism -- Trustworthiness -- Disrupt & reframe -- Metaphors -- Implementation intentions -- Reciprocity -- God terms -- Sex -- Authority -- Loss or gain -- Recency & primacy -- Fear appeals -- Doublespeak -- Projection -- Door-in-the-face – Subliminals
 

The photography teacher is handbook : practical methods for engaging students in the flipped classroom 770.76 H816p [2016]
Horner, Garin. (2016). The photography teacher's handbook : practical methods for engaging students in the flipped classroom. New York, NY : Focal Press.

Contents : Know your audience : the photo student -- Designing or revising a successful course -- Tips for the first day of class -- Developing a learning community of photo learners -- Flipping the photography classroom -- Experiential learning -- Team learning -- Engaging, inspiring and motivating learners -- Photography experience points -- Kinesthetic learning -- Gamification -- Badge awards -- Quizzes that empower -- Competition where everybody wins! -- The photo critique -- Student e-Portfolios -- Emerging educational technologies -- Enhancing teaching effectiveness (Professional Development) -- Course Assignments
 

3D filmmarking : techniques and best practices for stereoscopic fimmakers 777 T823t [2017]
Tricart, Celine. (2017). 3D filmmarking : techniques and best practices for stereoscopic fimmakers. New York, NY : Routledge.

Contents : 3D theoretical and technical foundations : Stereoscopic vision; History of 3D cinema ; Stereoscopic basis and techniques ; 3D viewing and projection -- 3D a filmmaking language : Stereoscopy a new art? ; 3D as a storytelling tool ; Make a film in 3D ; Key concepts
 

Photoviz : Visualizing information through photography 779.90014226 F327p [2016]
Felton, Nicholas. (2016). Photoviz : Visualizing information through photography. Berlin : Gestalten.

Contents : -


 

The art of movie storyboards : Visualising the action of the world is greatest films 791.430223 H189a [2015]
Halligan, Fionnuala. (2015). The art of movie storyboards : Visualising the action of the world's greatest films. Lewes : Ilex.

Contents : Menzies, Dali, Hitchcock -- Gone with the wind (1939) -- Spellbound (1945) -- Psycho (1960) -- The birds (1963) -- The Golden Age of Hollywood -- Man hunt (1941) -- The magnificent Ambersons (1942) -- The big sleep (1946) -- Rebel without a cause (1955) -- A farewell to arms (1957) -- The Archers: Hein Heckroth, Ivor Beddoes, and The red shoes -- The red shoes (1948) -- The Inn of the Sixth Happiness (1958) -- Lawrence of Arabia (1962) -- Saul Bass and the sixties -- Spartacus (1960) -- West Side story (1961) -- The longest day (1962) -- To kill a mockingbird (1962) -- Who's afraid of Virginia Woolf? (1966) -- Fresh forces in American filmmaking -- Star wars (1977) -- Apocalypse now (1979) -- Raging bull (1980) -- Raiders of the lost ark (1981) -- Rain man (1988) -- The crow (1994) -- Great eccentrics -- The boy friend (1971) -- Brazil (1985) -- Caravaggio (1986) -- The adventures of Baron Munchausen (1988) -- Storyboarding animation -- Animal farm (1954) -- Who framed Roger Rabbit (1988) -- The wrong trousers (1993) -- International perspectives -- Pather panchali (1955) -- Ran (1985) -- Amélie (2001) -- Oldboy (2003) -- Pan's labyrinth (2006) -- Drawing the twenty-first century -- Gladiator (2000) -- Cold mountain (2003) -- Harry Potter and the goblet of fire (2005) -- Land of the dead (2005) -- The chronicles of Narnia: The voyage of the Dawn Treader (2010) -- Anna Karenina (2012) -- The invisible woman (2013) -- The crossing (2014)
 

Special effects : new histories / theories / contexts 791.43024 S741 [2015]
Special effects : new histories / theories / contexts. (2015). London : British Film Institute.

Contents : Ectoplasm and oil / Ethan de Seife -- Fleshing it out / Lisa Bode -- (Stop)motion control / Andrea Comiskey -- Magic mirrors / Katharina Loew -- Photorealism, nostalgia and style / Barbara Flueckiger -- Bleeding synthetic blood / Drew Ayers -- Blackface, Happy feet / Tanine Allison -- Being Georges Melies / Dan North -- The battlefield for the soul / Stacey Abbott -- Baroque facades / Angela Ndalianis -- Guillermo del Toro's practical and digital nature / Michael S. Duffy -- Digital 3D, technological auteurism and the rhetoric of cinematic revolution / Chuck Tryon -- Shooting stars / Bob Rehak -- Designed for everyone who looks forward to tomorrow! / Julie Turnock -- The right stuff? / Gregory Zinman -- 'Don't you mean extinct?' / Oliver Gaycken -- Inception's timespaces / Aylish Wood -- A conversation with Lev Manovich / Dan North
 

Writing for journalists 808.06607 H631w [2016]
Wynford Hicks ... [et al.]. (2016). Writing for journalists. Third edition. New York, NY : Routledge.

Contents : Introduction -- Writing news -- Writing features -- Writing columns and blogs -- Writing reviews -- Writing for digital publication -- shortform -- Writing for digital publication- longform -- Style

 

หัวข้ออื่นๆ