หนังสือใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

ข้อควรรู้...คู่มือออนไลน์

004.678 ร385ข [2559]
สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม. (2559). ข้อควรรู้...คู่มือออนไลน์. กรุงเทพฯ : สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม.

สารบัญ : รู้จักอินเทอร์เน็ตก่อนเริ่มออนไลน์ -- รูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต -- ข้อสังเกตก่อนสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต -- แนะนำการเลือกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการใช้งาน -- การคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้บริการ

 

การออกแบบเว็บไซต์

006.76 จ172ก [2560]
จรุงยศ อรัณยะนาค. (2560). การออกแบบเว็บไซต์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ -- ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ -- การออกแบบเว็บไซต์ – การออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนองกับอุปกรณ์ต่าง ๆ --กระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ -- ไฟล์ภาพ วิดีโอและเสียงที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ -- การออกแบบระบบเนวิเกชันสำหรับเว็บไซต์ -- สีกับการออกแบบเว็บไชต์ -- ตัวอักษรและการจัดรูปแบบตัวอักษรบนเว็บไซต์ -- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ – การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก – กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำดรรชนีวารสารไทยสาขาเภสัชศาสตร์ในฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร Mahidol Journal Index

025.343 ส991ค [2559]
โสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี. (2559). คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำดรรชนีวารสารไทยสาขาเภสัชศาสตร์ในฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร Mahidol Journal Index. นครปฐม : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล.

สารบัญ : บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ -- หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข -- เทคนิคในการปฏิบัติงาน -- ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน

 

เรื่องนี้เกี่ยวกับความรัก

089.95911 ป299ร [2558]
ประพนธ์ พลอยเพ็ชร. (2558). เรื่องนี้เกี่ยวกับความรัก. กรุงเทพฯ : springbooks.

สารบัญ : -

 

 

ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2558 และประมาณการปี 2559

302.2 ผ191 [2559]
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2558 และประมาณการปี 2559. (2559). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

สารบัญ : มูลค่าตลาดสื่อสาร -- มูลค่าการใช้จ่ายตามกลุ่มผู้ใช้ -- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดสื่อสาร -- แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลต่อตลาดสื่อสาร


 

วัดเซนต์ปอล : อัตลักษณ์และกระบวนการอนุรักษ์

307.14 ศ486ว [2559]
ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์, วันชัย มงคลประเสริฐ, วรรณภา พิมพ์วิริยะกุล. (2559). วัดเซนต์ปอล : อัตลักษณ์และกระบวนการอนุรักษ์. กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : ประวัติการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในภาคตะวันออก -- รูปแบบสถาปัตยกรรม -- กระบวนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม -- การอนุรักษ์อาคารในวัด -- การสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึก -- โครงการแห่งเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน

 

ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2559

333.338 ข291 [2559]
ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2559. (2559). กรุงเทพฯ : กองข้อมูลที่อยู่อาศัย.

สารบัญ : รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล -- รายละเอียดข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่


 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

338.4791 บ228ก [2559]
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน). (2559). การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน).

สารบัญ : นิยามการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน -- อพท.กับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน -- การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. -- ผลสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท. -- เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก -- การทำงานของ อพท. ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC -- กรณีศึกษาในประเทศ -- บทความและภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล -- มุมมองการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 

อาเซียนกับการประยุกต์ใช้นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว

338.959 ธ395อ [2559]
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์...[และคนอื่นๆ]. (2559). อาเซียนกับการประยุกต์ใช้นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว. กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สารบัญ : นโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของอาเซียน -- กระบวนการนำนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของอาเซียน -- แนวนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว จากประเทศต้นแบบ (เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) -- ปัจจัยสำเร็จและอุปสรรคของการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว
 

ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน

363.42 ส827ร [2558]
สุพร อภินันทเวช. (2558). ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน. กรุงเทพฯ : โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.

สารบัญ : สถานการณ์และความหมายผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน -- ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน : หลักคิด/รูปแบบจากนานาชาติ -- ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน : โครงสร้างและองค์ประกอบ -- ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน : รูปแบบและวิธีการดำเนินงาน -- ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน : บทเรียนและข้อจำกัด -- ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน : บทสรุป -- ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน : ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย
 

สอนน้อย เรียนรู้มาก : ฉบับนักปฏิบัติการไทย

370.1523 ส287ส [2551]
สมหญิง สายธนู. (2551). สอนน้อย เรียนรู้มาก : ฉบับนักปฏิบัติการไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

สารบัญ : จุดเริ่มต้น -- ทางรอด หรือ ทางเลือก -- พัฒนาโรงเรียนต้นแบบในศตวรรษที่ 21 ด้วยเรื่องเล่า -- 12 องค์ประกอบ PBL ที่ดี -- พรุ่งนี้...ก็ทำได้เลย -- คุณค่าความเป็นครูจากกระบวนการ PLC -- โครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่ส่งผลลัพธ์ต่อ -- ยั่งยืนอยู่ได้ ถ้า...
 

100 ปี สถานีกรุงเทพ

385.314 ป458ร [2559]
ปริญญา ชูแก้ว, รักพล สาระนาค. (2559). 100 ปี สถานีกรุงเทพ. กรุงเทพฯ : การรถไฟแห่งประเทศไทย.

สารบัญ : สถานีกรุงเทพ วันวาน ปัจจุบัน สู่อนาคต -- สถานีกรุงเทพนิรันดร์กาลงานศิลป์สถาปัตย์ร่วมสมัย -- วิถีชีวิตกับสถานีกรุงเทพสถานีคู่ใจคนไทย -- สถานีกรุงเทพจุดเริ่มแห่งความเจริญกรุงเทพมหานคร -- ตระการตาสถาปัตย์รถไฟในทุ่งราบภาคกลาง -- มนต์เสน่ห์งานศิลป์รถไฟในดินแดนล้านนา -- งามล้ำค่าสถาปัตย์งานศิลป์รถไฟอีสาน -- แลสถาปัตย์งานศิลป์รถไฟไทยในแดนใต้
 

ไมโครเวฟ

621.3813 น625ม [2559]
นิภาภณธ์ ศิริพล. (2559). ไมโครเวฟ. เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สารบัญ : สมบัติคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า -- ทฤษฎีสายส่ง -- การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ 2 พอร์ต -- แมตซ์อิมพีแดนซ์ -- วงจรขยายและวงจรกำเนิดสัญญาณความถี่ไมโครเวฟ -- วงจรแบ่งกำลังและไดเร็กชันนัลคัปเปลอร์ -- วงจรกรองและวงจรเรโซเนเตอร์ -- การวัดไมโครเวฟและการประยุกต์ใช้งาน

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า

658.3 ก459 [2559]
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า. (2559). รุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : การพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประเด็นท้าทายการพัฒนาองค์กรในทศวรรษหน้า -- ความสามารถในการมีงานทำ ประเด็นท้าทายการบริหารคนในทศวรรษหน้า -- การเสริมสร้างพลังอำนาจทางเศรษฐกิจผู้หญิง VS การจ้างงานผู้หญิงอย่างเสมอภาค แนวคิดใหม่ในการเปลี่ยนกรอบแนวคิด "โอกาสหญิงชายที่เท่าเทียมในเรื่องการจ้างงาน" -- การคิดเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและการบ่มเพาะ -- การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ กับบทบาทที่สำคัญของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ -- วัฒนธรรมองค์การ : เงื่อนไขสำคัญของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน -- Talent management : Is it necessary for public organizations? -- ทรัพยากรมนุษย์ องค์กรนวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรม -- แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากมุมมองการบริหารผลงานและการบริหารคนเก่ง -- สื่อสังคมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ -- HR สีเขียว : การบูรณาการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน -- คน : แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
 

การจัดการทรัพยากรบุคคลพื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

658.3 ด841ก [2559]
เดชา เดชะวัฒนไพศาล. (2559). การจัดการทรัพยากรบุคคลพื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : แนวคิดการจัดการทรัพยากรบุคคล -- งานและการวิเคราะห์งาน -- การวางแผนทรัพยากรบุคคล -- การสรรหาทรัพยากรบุคคล -- การคัดเลือกทรัพยากรบุคคล -- การเริ่มงาน -- การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -- การบริหารเส้นทางอาชีพ -- การประเมินผลการปฏิบัติงาน -- การบริหารค่าตอบแทน -- การบริหารสวัสดิการ -- สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน -- พนักงานสัมพันธ์
 

กลยุทธ์ Logistics รุก-รับ AEC และการค้าชายแดน

658.5 ส665ก [2559]
สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์. (2559). กลยุทธ์ Logistics รุก-รับ AEC และการค้าชายแดน. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและฝึกอบรม อีบีซีไอ.

สารบัญ : ความหมายของ logistics และ supply chain -- AEC กับประเทศไทย : ผลกระทบต่อธุรกิจ -- การค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดนและโลจิสติกส์ -- ระดับความสามารถการแข่งขันด้าน logistics ของประเทศในอาเซียนปี 2014 และ ปี 2016 -- ระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในอาเซียน -- ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งของไทย -- ปัญหาหลักของโลจิสติกส์ในประเทศไทย -- การปฏิรูปด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์โดยภาครัฐ -- ต้นทุนโลจิสติกส์ไทยต่อ GDP สูง -- โครงสร้างผลผลิตในแต่ละภาคของประเทศไทย -- ปัญหาของระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิต การค้าและบริการ -- โลจิสติกส์ไทย : โอกาสและความท้าทายของไทยสู่อาเซียนและ AEC -- รูปแบบและแนวโน้มของระบบการบริหารโลจิสติกส์ในประเทศไทย -- ระบบโลจิสติกต์สินค้าพืช ผัก ผลไม้ ในภาคเหนือ : ปัญหาระดับชาติของไทย -- ชุมทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Air-Sea-Land Intersection) -- การรุกของบริษัทต่างชาติในธุรกิจการขนส่งและธุรกิจตัวแทนอดของ (ชิปปิ้ง) ในประเทศไทย -- บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศไทย -- Logistics 4.0 กับประเทศไทย -- LSP ไทยควรต้องทำอะไร อย่างไร -- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษและติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน -- แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ -- ความหมายของมูลค่าการค้าของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน -- Incoterms กับการค้าชายแดน -- เส้นทางขนส่งใน GMS -- ประเทศไทยกับการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน : ด่านชายแดนที่สำคัญ -- การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน -- ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ คืออะไร -- ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนรุก AEC -- ตัวอย่างโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อนบ้าน -- เขตเศรษฐกิจพิเศษที่น่าสนใจ ลาว-จีน (บ่อเต็น-บ่อหาน) บนเส้นทาง R3A -- เทคนิคการค้าชายแดน -- กลยุทธ์โลจิสติกส์เพื่อการค้าชายแดน
 

เครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า

658.785 ค357ค [2560]
คำนาย อภิปรัชญาสกุล. (2560). เครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง.

สารบัญ : หลักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า -- อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งในคลังสินค้า -- อุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง -- อุปกรณ์ที่ใช้ในการรวมสินค้าเป็นหน่วยใหญ่ -- อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า -- อุปกรณ์อื่นในระบบโลจิสติกส์ -- อุปกรณ์บ่งชี้อัตโนมัติ -- การเลือกอุปกรณ์ในระบบโลจิสติกส์ -- ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ยกขนสินค้า -- ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์จัดเก็บสินค้า
 

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ

704.9 จ434 [2560]
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ. (2560). กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม.

สารบัญ : พระราชประวัติ -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับงานจิตรกรรม -- จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ -- การอนุรักษ์จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ -- พระอัจฉริภาพล้ำเลิศ

 

 ศิลปะร่วมสมัยไทย

709.593 ศ527 [2558]
ศิลปะร่วมสมัยไทย. (2558). กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

สารบัญ : ปฐมบทศิลปะร่วมสมัยประเทศไทย -- ศิลปะลัทธิสมัยใหม่ : นามธรรมทวนกระแสประเพณี -- ลำดับเวลาการกำเนิดหอศิลป์ และการประกวดศิลปกรรมในประเทศไทย -- การเรียนการสอนศิลปะร่วมสมัยในสถาบันอุดมศึกษา -- รางวัลศิลปาธร -- การเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยไทยสู่นานาชาติ -- ความเคลื่อนไหวศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2556 -- ความเคลื่อนไหวศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2557 -- ความเคลื่อนไหวศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2558
 

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2559

709.92 ส145ศ [2559]
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2559). ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2559. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.

สารบัญ : 24 กุมภาพันธ์ "วันศิลปินแห่งชาติ" -- อัครศิลปิน -- อัคราภิรักษศิลปิน -- วิศิษฏศิลปิน -- สาขาทัศนศิลป์ : นางคำสอน สระทอง ; นายเดโช บูรณบรรพต ; นางลาวัณย์ อุปอินทร์ ; รางศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช -- สาขาวรรณศิลป์ : นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ ; นางชูวงศ์ ฉายะจินดา ; รองศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์ ; ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศุลาสัย -- สาขาศิลปะการแสดง : นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ; นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ; นายสมบัติ เมทะนี ; นายหะมะ แบลือแบ
 

คู่มือการดูแลรักษาศาสนสถาน

726.1 ป458ค [2559]
ปริญญา ชูแก้ว. (2559). คู่มือการดูแลรักษาศาสนสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

สารบัญ : วัดและศาสนสถาน ความหมายและการใช้สอย -- ศาสนสถานในพุทธศาสนา -- ศาสนาสถานในศาสนาอิสลาม -- ศาสนสถานในคริสต์ศาสนา -- ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู -- ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ -- ศาสนสถานในลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื้อ -- การทำนุบำรุงวัดและศาสนสถาน ศาสนวัตถุและศิลปวัตถุ -- การบริหารจัดการศาสนสถาน -- การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของวัดและศาสนสถาน
 

หนังเล็กๆ กับ เด็กน้อยๆ

791.4 ก561ห [2559]
กำจร หลุยยะพงศ์. (2559). หนังเล็กๆ กับ เด็กน้อยๆ. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

สารบัญ : -

 

 

ใคร ๆ ก็หมั่นไส้หนู : ผิดด้วยหรือที่เธอเกิดมาเป็นสาวสวยและเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจชนิดเกินร้อย

895.91 พ492ค [255-]
พอลลี่. (255-). ใคร ๆ ก็หมั่นไส้หนู : ผิดด้วยหรือที่เธอเกิดมาเป็นสาวสวยและเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจชนิดเกินร้อย. กรุงเทพฯ : จิก้าบุ้คส์.

สารบัญ : -

 

 

30 ปี ข้างคลองคันนายาว

895.911 น836ส [2560]
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. (2560). 30 ปี ข้างคลองคันนายาว. กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ.

สารบัญ : -

 

 

ส.ค.ส. พระราชทาน

895.915 ก271ส [2559]
กฤชกร เพชรนอก. (2559). ส.ค.ส. พระราชทาน. ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์.

สารบัญ : ส.ค.ส. พระราชทาน ตั้งแต่ฉบับแรก พุทธศักราช 2530 จนถึงฉบับพุทธศักราช 2559

 

 

Charoenkrung creative district : ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง

915.93 จ724 [2559]
Charoenkrung creative district : ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง. (2559). กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC).

สารบัญ : -

 

 

ตามรอยพระบาทเสด็จ ฯ อยุธยา

915.9304 ต341 [2555]
ตามรอยพระบาทเสด็จ ฯ อยุธยา. (2555). กรุงเทพฯ : ครีเอทมายด์.

สารบัญ : อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง -- ทุ่งมะขามหย่อง : แผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ -- ประวัติสมเด็จโต -- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา -- ตามรอยพระบาท เสด็จฯวัดกษัตราธิราชวรวิหาร -- ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหาร -- พระราชวังบางปะอิน -- ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา -- ทุ่งหันตรา

 

รักแรกมหาราช

923.1593 ธ739ร [2556]
ธุลีพระบาท. (2556). รักแรกมหาราช. กรุงเทพฯ : แสงดาว.

สารบัญ : มหาราชาทรงประสูติ -- ทรงพบรักและอุบัติเหตุ -- ทรงหมั้น -- สัมภาษณ์ชีวิตรัก -- เสด็จนิวัตน์พระนคร -- ถวายพระเพลิงพระบรมศพ -- ราชาภิเษกสมรส -- ทรูแมนถวายพระพร ให้ครองราชย์ยาวนาน -- ทรงทำพิธีเปิดพระรูปสมเด็จพระราชบิดา -- เสด็จฮันนีมูนหัวหิน รถพระที่นั่งตกหล่ม -- ปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" -- บุษบา-หญิงรูปงาม-อุ้มไก่ขาว -- เฉลิมพระราชมณเฑียร -- ทรงเปิดประชุมรัฐสภา -- ข่าวลือในหลวงหาย! -- ภูมิพโลภิกขุ -- เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมนานาประเทศ -- เสด็จเยี่ยมพระสหายคนแรก -- พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

923.1593 ป445พ [2560]
ปราณี ปราบริปู และ ปฤชญีน นาครทรรพ. (2560). พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" : ประวัติครู ฉบับพิเศษ 16 มกราคม 2560. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

สารบัญ : พระราชประวัติ -- ครู ของพระราชโอรสและพระราชธิดา -- ครู ของราษฎร -- ครู ของครู พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา -- พระราชพิธีแห่งรัชสมัย -- พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล -- พลังแห่งแผ่นดินเสด็จแล้ว

 

หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างอาคาร อนันตวิชช์ : เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 58 พรรษา 2 เมษายน 2556 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

923.1593 ล761ห [2560]
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2560). หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างอาคาร อนันตวิชช์ : เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 58 พรรษา 2 เมษายน 2556 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

สารบัญ : พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา -- พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐสภา -- ประมวลเรื่องการสร้างอาคาร อนันตวิชช์ -- โรงเรียนที่จัดสร้างอาคาร อนันตวิชช์ -- บันทึกการเดินทาง
 

มังกรสุพรรณคืนฟ้า

923.2 ม312 [2559]
มังกรสุพรรณคืนฟ้า. (2559). นนทบุรี : มติชนปากเกร็ด.

สารบัญ : -

 

 

1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560

923.7 ห159 [2560]
1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560. (2560). กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยวนา.

สารบัญ : -

 

 

นครสวรรค์ศึกษา : บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพ

959.3 ส761น [2560]
สุชาติ แสงทอง...[และคนอื่นๆ]. (2560). นครสวรรค์ศึกษา : บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพ. นครสวรรค์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

สารบัญ : นครสวรรค์ : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม -- สายวัฒนธรรม สายน้ำ สายชีวิต : สานสัมพันธ์ชุมชนจีนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา -- คนจีนในประวัติศาสตร์ไทยและวัฒนธรรมลุ่มน้ำเจ้าพระยา -- ความเชื่อ และพิธีกรรมของคนจีนในนครสวรรค์ -- อัตลักษณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชนต้นแม่น้ำเจ้าพระยากับปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืน
 

ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7

959.3042 ธ661ต [2559]
ธีระ นุชเปี่ยม. (2559). ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7. กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี.

สารบัญ : ความมุ่งหมาย ขอบเขต และแนวทางการศึกษา -- บริบท/แหล่งที่มาของนโยบายต่างประเทศสยาม -- สยามกับสันนิบาตชาติ -- การแก้ไขสนธิสัญญาไม่เสมอภาค -- สยามกับมหาอำนาจ -- การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเพื่อนบ้าน -- การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรป -- เป้าหมาย รูปแบบ และทิศทางการต่างประเทศสยาม
 

ฝรั่งมองไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : ตะวันออกที่ศิวิไลซ์?

959.3042 ธ661ฝ [2559]
ธีระ นุชเปี่ยม. (2559). ฝรั่งมองไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : ตะวันออกที่ศิวิไลซ์?. กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี.

สารบัญ : สยามภายหลังผลัดแผ่นดินในสายตาของตะวันตก -- สภาพบ้านเมืองสยามในสายตาตะวันตก -- เศรษฐกิจสยามในสายตาชาวตะวันตก -- ตะวันตกมองการเมืองในสยาม

 

คันฉ่องฝรั่งเศสส่องสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 7

959.3042 ป424ค [2559]
ประหยัด นิชลานนท์ และ รัชฎาพร ฤทธิจันทร์. (2559). คันฉ่องฝรั่งเศสส่องสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 7. กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี.

สารบัญ : สภาพทางภูมิศาสตร์ -- ความหลากหลายทางชนชาติในสยาม -- ศาสนา -- การศึกษา -- ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อ -- การละเล่น กีฬา และการพนัน -- การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นสมัยใหม่

 

ประชาธิปกกาลสมัยในกระแสธารประวัติศาสตร์

959.3042 ว836ป [2559]
วีรวัลย์ งามสันติกุล. (2559). ประชาธิปกกาลสมัยในกระแสธารประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี.

สารบัญ : รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ -- สยามก่อนการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2436-2468 -- สยามภายหลังการเสด็จขึ้นครองราชย์จนถึงต้นทศวรรษ 2470 -- สยามในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง พ.ศ. 2473-2477
 

พระภัทรมหาราชรำลึก : ประมวลสารสนเทศเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

อ016.9231593 พ356 [2559]
พระภัทรมหาราชรำลึก : ประมวลสารสนเทศเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ. (2559). เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

สารบัญ : รายชื่อหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เรียงลำดับตามชื่อผู้แต่ง -- หนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เรียงลำดับปีที่จัดพิมพ์ : เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์ ; นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ; ติโต ; พระมหาชนก ; พรมหาชนก ฉบับการ์ตูน ; ทองแดง ; ทองแดง ฉบับการ์ตูน
 

พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

อ615.03 พ174 [2556]
พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

สารบัญ : รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย คำศัพท์พร้อมคำอธิบายที่สำคัญทางการแพทย์และเภสัชกรรมไทย


 

IOT and the industry 4.0 : Principles and educational applications

004 G885i [2016]
Gruber, Vilson...[et.al.]. (2016). IOT and the industry 4.0 : Principles and educational applications. San Francisco, CA : Maker Media.

Contents : Fields of application for interconnected objects (GARTNER, INC 2005) -- Overview of the Didactic Press -- External view of the Didactic Press platform -- Main components of the physical part -- Details of the mechanical platfrom of compression -- Base of the mechanical platform of compression (cross-sectional) -- Hydraulic circuit of the hydraulic unit -- Electrical panel of pump motor control -- Data processing panel -- Raspberry Pi (RASPBERRY PI,2016) -- Signals converter ADC Pi (ABELETRONICS, 2016) -- Data processing panel -- Comparison between e-Learning platforms made by ED-ROM mentioned by (MARCELINO, 2010) -- Page of the press presentation -- Introductory page to the experiment -- Experimentation page -- Output data -- Overlop of the results of the 42 experiments
 

Events marketing management :  A consumer perspective

394.2 R347e [2017]
Reic, Ivna. (2017). Events marketing management : A consumer perspective. London : Routledge.

Contents : About this book -- Defining the event industry for events marketing -- Creating value: the marketing of the event experience -- How many Ps are there? The foundations for the Marketing Mix for events -- Analysing the environment and the foundations of positioning and differentiation for events -- Segmenting events markets -- The demand for event and their consumers -- Customer motivations for attending events: the search for identity, authenticity and hedonic experiences -- An introduction to generic marketing communications strategies for events -- Traditional marketing tactics for events -- The new role of public relations in the promotion of events -- owning, buying and earning digital spaces for events -- Marketing planning for events -- The future of events marketing : an alternative model that puts the consumer at the centre of marketing activities
 

Lighting for animation : The art of visual storytelling

777.7 K19l [2017]
Katatikarn, P. Jasmine and Tanzillo, Michael. (2017). Lighting for animation : The art of visual storytelling. Boca Raton, FL : CRC Press.

Contents : Why We light -- Observing the World Around Us -- The Lighter’s Toolbox -- The Lighter’s Workflow -- Dissecting a Well-lit Shot -- Lighting Scenarios -- Materials and Compositing -- Honing the Artistic Eye -- Lighting Walkthroughs -- Master Lighting -- Closing Statements

 

Who is Who in Thailand 2017

R920.0593 W628 [2017]
Who's Who in Thailand 2017. (2017). Bangkok : Advance.

Contents -

 

 

หัวข้ออื่นๆ