หนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2561

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


  

ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว : ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตชุมชน

333.95 ป547 [2560]
ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว : ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตชุมชน. (2560). กรุงเทพฯ : สำนักงานวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้.

สารบัญ : ผึ้งหลวง ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าและความคงอยู่ของผืนป่าห้วยสวด -- เสียงสะท้อนจากคนเฝ้าป่า -- คุณค่า มูลค่า และความสำคัญของผืนป่า ป่าน้ำเปื่อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว -- ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช -- ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ -- ความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง -- ความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา -- ความหลากหลายทางชีวภาพด้านไลเคน -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

แบบสั่งสอนเสือป่าแลลูกเสือ

369.407 ม113บ [2560]
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (2560). แบบสั่งสอนเสือป่าแลลูกเสือ. กรุงทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : การสืบข่าวและเดินทาง -- อาณัติ์สัญญา -- การช่างและความรู้เบ็ดเตล็ด : วิธีผูกและต่อเชือก ; ของใช้แทนเชือก ; แบบเงื่อนและกระหวัดต่างๆ ; วิธีทำที่พักกลางป่า ; การตัดไม้ ; วิธีทำผ้าเป็นเชือก ฤาบรรได ; การทำตะพาน -- การตั้งค่ายและที่พักแรม -- การอยู่ค่ายและพักแรม -- ยามและด่าน -- การพิจารณา สังเกต และจำ -- การสกดรอย -- การสันนิษฐาน -- การแฝงกายและเกลื่อนรอย -- รายงานและแจ้งเหตุ -- กำบัง -- ตั้งรับ -- ป้องกันตัว -- จับผู้ร้าย -- ช่วยชีวิตและกันภัย -- ปัจจุบันพยาบาล
 

บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์

895.9109 ม113บ [2560]
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (2560). บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์. กรุงทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : ประวัติพระราม -- รามายณฉบับสังสกฤต -- พาลกัณฑ์ -- กุศิกวงศ์ -- เรื่องพระคงคามหานทีและพระอุมา -- เรื่องท้าวสัครราชและกำเหนิดพระสาคร -- เรื่องกวนน้ำอมฤต -- กำเนิดพระมารุต -- ตำนานนครวิศาลา (อุชชยินี) และพงษาวดารกษัตริย์นครนั้น -- แสดงสาเหตุที่ท้าววิศวามิตรวิวาทกับพระวสิษฐพรหมฤษี -- ท้าววิศวามิตรจะเอาชนะพระวสิษฐ
 

เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง

915.93 ม113ร [2560]
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (2560). เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง. กรุงทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : -

 

 

ชานไห่จิง : คัมภีร์ขุนเขาและท้องทะล

นว ซ411ช [2560]
ชุน เจี้ยน คุน. (2560). ชานไห่จิง : คัมภีร์ขุนเขาและท้องทะล. นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง.

สารบัญ : -

 

 

Thailand tourism : The early days

915.9304 B414t [2016]
Beek, Steve Van. (2016). Thailand tourism : The early days. Bangkok : Dusit Thani.

Contents : Introduction -- A Fabled Land -- Exotic Allure -- The Royal Contribution -- Attracting the World -- Bangkok and Beyond -- Laying the Foundations -- Accommodating the World -- Blue Skies -- Broadening the Appeal -- Acknowledgements

 

Thailand through the eyes of the Chinese

915.9304 T364 [2015]
Thailand through the eyes of the Chinese. (2015). Bangkok : Tourism Authority of Thailand.

Contents -

 

 

หัวข้ออื่นๆ