หนังสือใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

ฆราวาสบรรลุธรรม เล่ม 1

294.3442 อ513ฆ [2559]
อัจฉราวดี วงศ์สกล. (2559). ฆราวาสบรรลุธรรม เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต.

สารบัญ : -

 

ฆราวาสบรรลุธรรม เล่ม 2

294.3442 อ513ฆ [2559]
อัจฉราวดี วงศ์สกล. (2559). ฆราวาสบรรลุธรรม เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต.

สารบัญ : -
 

25 ปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0

303.38 ส381ย [2560]
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2560). 25 ปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

สารบัญ : เรื่องราวอันเป็นจุดเริ่มต้นที่ถือเป็น "พิมพ์เขียว" ของการทำโพลระดับปรากฎการณ์ -- การสร้างสรรค์งานที่มุ้งเน้นถึงการ "สร้างคุณค่าและการนำเสนอคุณค่า" ของทีมสวนดุสิตโพล -- ควาวมมือของเครือข่ายที่กลายเป็น "พลังที่แข็งแกร่ง" ของสวนดุสิตโพล -- การเผชิญหน้าความท้าทายในทุกรูปแบบที่ทำให้สวนดุสิตโพลทวีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคง -- เสียงสะท้อนที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา ศักยภาพ และคุณภาพ ของสวนดุสิตโพล -- ก้าวต่อไปของสวนดุสิตโพลเมื่อองค์กรผลัดใบและการทำโพลในยุคโซเชียลมีเดียครองเมือง
 

นิทรรศการในกระบวนการ พม่าระยะประชิ

303.482 ท229น [2560]
ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร. (2560). นิทรรศการในกระบวนการ "พม่าระยะประชิด" สื่อเพื่อส่งเสริมบทสนทนาระหว่างวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.

สารบัญ : เป้าหมายนิทรรศการ -- โครงสร้าง บทบาท และการจัดการ -- ในกระบวนการ : จากนิทรรศการสู่กิจกรรมสาธารณะ -- นิทรรศการจบ...แต่ไม่สิ้นสุด -- นิทรรศการในกระบวนการ -- การเดินทางในระยะห่างของดวงตา
 

เส้นทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตเมือง

307.14 ก726ส [2560]
กุลธิดา จันทร์เจริญ. (2560). เส้นทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตเมือง. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม.

สารบัญ : ก่อเกิดการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ -- ปีแรก ปีแห่งการเตรียมความพร้อม ขยายแนวคิด และหาแนวร่วม -- ปีที่สอง ปีแห่งการรวมตัวของชุมชนที่เข้มแข็งและขยายพื้นที่ -- ปีที่สาม ปีแห่งบทเรียน และการขับเคลื่อนสู่นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม -- ปีที่สี่ ปีแห่งการตกผลึกต้นแบบ “ครูพื้นที่สุขภาวะ” จากชุมชนพี่ ... สู่ชุมชนน้อง ในบริบทความเป็นเมือง
 

กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือสหราชอาณาจักร

320.9416 ม734ก [2559]
เมธัส อนุวัตรอุดม. (2559). กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือสหราชอาณาจักร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : ภาพรวมของสถานการณ์ความขัดแย้ง -- สาระสำคัญของการสร้างสันติภาพ -- กรอบแนวคิดในการสร้างสันติภาพ -- ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสร้างสันติภาพ

 

จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย 48-59

320.9593 ฐ332จ [2559]
ฐิติกร สังข์แก้ว, สราวุธ ทันทอง, อรรถสิทธิ์ พานแก้ว. (2559). จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย '48-59'. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : จุดออกตัว -- จุดเปลี่ยนผัน -- จุดยุทธศาสตร์ -- จุดเริ่มต้นของจุดจบ? -- บทส่งท้าย: เราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

 

สีสะท้อนสี : ภาพในความคิด (Stereotype) ของคนไทยที่มีต่อกลุ่มการเมืองที่ต่างกัน

320.9593 อ623ส [2559]
อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ... [และคนอื่นๆ]. (2559). สีสะท้อนสี : ภาพในความคิด (Stereotype) ของคนไทยที่มีต่อกลุ่มการเมืองที่ต่างกัน. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : ลักษณะและปัจจัยกำหนดภาพในความคิดของกลุ่ม นปช. -- ลักษณะและปัจจัยกำหนดภาพในความคิดของกลุ่มพันธมิตร -- ลักษณะและปัจจัยกำหนดภาพในความคิดของกลุ่ม กปปส. -- ลักษณะและปัจจัยกำหนดภาพในความคิดของนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ -- ลักษณะและปัจจัยกำหนดภาพในความคิดของประชาชนที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใด -- ลักษณะและปัจจัยกำหนดภาพในความคิดของประชาชนที่เปลี่ยนความคิดทางการเมือง -- สรุปและเปรียบเทียบลักษณะและปัจจัยกำหนดภาพในความคิดของประชาชนที่มีความคิดทางการเมือง
 

ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่

321.8 ป235 [2559]
ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่. (2559). กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษ 21 : ทางตัน ทางออก และแนวทางแก้ไข / ลิขิต ธีรเวคิน -- ประชาธิปไตย : บางมุมมองที่ถูกละเลย / วุฒิสาร ตันไชย -- ความเหลื่อมล้ำกับความเป็นประชาธิปไตย / สมชัย จิตสุชน -- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และประชาธิปไตย / มิ่งสรรพ ขาวสะอาด -- ประชาธิปไตยทางตรงกับความสำคัญของชุมชนท้องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม -- ระบบราชการกับการเคลื่อนตัวสู่ทศวรรษหน้า / อรพินท์ สพโชคชัย -- การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Civic Education) : แก้ปัญหาการเมืองไทยโดยสร้างประชาธิปไตยที่ คน / ปริญญา เทวานฤมิตรกุล -- ประชาธิปไตยแบบไทยๆ สร้างได้แน่ / ถวิลวดี บุรีกุล
 

บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

323 ช237บ [2559]
ชลัช จงสืบพันธ์, ไชยา กุฎาคาร. (2559). บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลและสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ -- องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน -- ระเบียบวิธีวิจัย -- บทบาทหน้าที่ของผู้ตวจการแผ่นดินในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิประชาชน -- การประเมินผลตามบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
 

การเข้าให้ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิมีเสียงและมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน

323 ป533ก [2559]
ปัทมา สูบกำปัง. (2559). การเข้าให้ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิมีเสียงและมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : การรับรู้และรับรองสิทธิชุมชนในสังคมไทยภายในกรอบกฎหมายสูงสุด -- กรอบแนวคิด คุณค่าความสำคัญ และความหมายแห่งสิทธิชุมชนในยริบทไทย -- พัฒนาการแห่งสิทธิชุมชนและข้อความคิดทางกฎหมาย -- การเข้าถึงสิทธิชุมชนผ่านช่องทางกลไกมาตรการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 

นักการเมืองถิ่นจังหวัดลพบุรี

324.2092 ธ132น [2559]
ธนกร จารุตั้งสกุล. (2559). นักการเมืองถิ่นจังหวัดลพบุรี. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดลพบุรี -- แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองและการหาเสียง -- แนวคิดเกี่ยวกับชนชั้นนำ -- นักการเมืองถิ่นจังหวัดลพบุรี

 

นักการเมืองถิ่นจังหวัดตราด

324.2092 น169น [2559]
นพดล พรามณี. (2559). นักการเมืองถิ่นจังหวัดตราด. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตราด -- ข้อมูลนักการเมืองถิ่น : จังหวัดตราด

 

นักการเมืองถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

324.2092 ว447น [2559]
วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล อัคฮาด. (2559). นักการเมืองถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : การศึกษาการเมืองถิ่นและนักการเมืองถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู -- หนองบัวลำภูในอดีต -- หนองบัวลำภูในปัจจุบัน -- แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างฐานอำนาจทางการเมือง -- แนวความคิดระบบอุปถัมถ์ -- แนวความคิดเรื่องสังคมเครือข่ายหรือเครือข่ายสังคม -- ข้อมูลนักการเมืองถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 

นักการเมืองถิ่นจังหวัดน่าน

324.2092 ส773น [2559]
สุทธิชัย ปัญญโรจน์. (2559). นักการเมืองถิ่นจังหวัดน่าน. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดน่าน -- แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง -- แนวคิดการหาเสียงเลือกตั้ง -- นักการเมืองถิ่นจังหวัดน่าน

 

ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป

324.6 ป222ร [2559]
ประจักษ์ ก้องกีรติ. (2559). ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : หลักการและเหตุผลในการออกแบบระบบการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น -- พลวัตรของการเมืองและการเลือกตั้งท้องถิ่นของไทย : กรณีศึกษา -- สรุปสภาพปัญหาในการเลือกตั้งท้องถิ่นของไทย -- พัฒนาการในด้านบวกของการเลือกตั้งในท้องถิ่น -- โจทย์ในการออกแบบระบบเลือกตั้งท้องถิ่น -- ที่มาของฝ่ายบริหารและนิติบัญัติท้องถิ่น -- ระบบการเลือกฝ่ายบริหารกับเกณฑ์คะแนนเสียงข้างมาก -- ระบบการเลือกฝ่ายนิติบัญญัติและเขตเลือกตั้ง -- การเปิดโอกาสและเพิ่มสัดส่วนให้ผู้สมัครที่มีภูมิหลังหลากหลาย -- การบริหารจัดการเลือกตั้งและการจัดการข้อพิพาทในการเลือกตั้งท้องถิ่น
 

40+ ยังไม่สาย เกษียณสบายเป็นจริงได้

332.02401 อ499ส [2560]
อัจฉรา โยมสินธุ์. (2560). 40+ ยังไม่สาย เกษียณสบายเป็นจริงได้. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

สารบัญ : เริ่มต้นวันนี้ เดี๋ยวนี้ -- พิชิตฝัน ไม่มีคำว่าสาย -- วิชาการเงิน...รู้เยอะ...เสี่ยงน้อย -- แผนการเงินสำหรับคนเริ่มช้า -- อาวุโส โอเค

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย New rice supply chains กับทางออกอุุตสาหกรรมข้าวไทย

338.18593 ว794ข [2560]
วิสุทธินี แสงประดับ. (2560). ข้อเสนอเชิงนโยบาย New rice supply chains กับทางออกอุุตสาหกรรมข้าวไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ.

สารบัญ : สรุปภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันและทางออก -- ยุทธศาสตร์ข้าวแบบองค์รวมเพื่อความยั่งยืน -- การปฏิรูปธรรมาภิบาลของห่วงโซ่อุปทานข้าวไทย -- การสร้างเสริมความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้ชาวนาไทย -- การยกระดับตลาดข้าวคุณภาพ -- การสร้างสมดุลใหม่ในโครงสร้างการผลิตข้าว -- การพัฒนา New rice supply chains -- Initiatives ที่ร่วมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานข้าวไทย
 

รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2559

338.4738455 ค121ร [2559]
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.). (2559). รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2559. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.).

สารบัญ : ตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล -- ตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล -- ตลาดการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม -- ตลาดช่องรายการโทรทัศน์
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

342.593 ร355 [2560]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. (2560). กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

สารบัญ : บททั่วไป (มาตรา 1 - 5) -- พระมหากษัตริย์ (มาตรา 6 - 24) -- สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (มาตรา 25 - 49) -- หน้าที่ของปวงชนชาวไทย (มาตรา 50) -- หน้าที่ของรัฐ (มาตรา 51 - 63) -- แนวนโยบาย (มาตรา 64 - 78) -- รัฐสภา (มาตรา 79 - 157) -- คณะรัฐมนตรี (มาตรา 158 – 183) -- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา 184 - 199) -- ศาล (มาตรา 188 - 199) -- ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 200 - 214) -- องค์กรอิสิระ (มาตรา 215 - 247) -- องค์กรอัยการ (มาตรา 248) -- การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 255 - 256) -- การปฏิรูปประเทศ (มาตรา 257 - 261) บทเฉพาะกาล (มาตรา 262 - 279)
 

จดหมายเหตุสภาพัฒนาการเมือง ชุดที่ 2 พ.ศ. 2556-2559

351.593 จ132 [2559]
จดหมายเหตุสภาพัฒนาการเมือง ชุดที่ 2 พ.ศ. 2556-2559. (2559). กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : ความเป็นมาสภาพัฒนาการเมือง -- การได้มาซึ่งสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ชุดที่ 2 -- โครงสร้างการทำงานสภาพัฒนาการเมือง ชุดที่ 2 คณะกรรมการตามกฎหมาย -- สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง -- กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง -- ยุทธศาสตร์การดำเนินงานสภาพัฒนาการเมือง -- ผลการดำเนินงาน -- รายงานการประชุมสภาพัฒนาการเมือง และคณะกรรมการตามกฎหมาย ปี 2556-2559 -- การศึกษาดูงานและการรับฟังความคิดเห็นในการประชุมลักษณะสัญจร -- การศึกษาดูงานต่างประเทศ และกิจกรรมระหว่างประเทศ -- งานวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง และงานสมัชชาพัฒนาการเมือง -- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 เรื่อง -- ข้อเสนอเพื่อการแฏิรูปประเทศไทย -- ข้อเสนอการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... -- วันพลเมือง -- การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และการพบปะบุคคลสำคัญ -- ประเด็นข้อหารือทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง และอื่นๆ -- การสื่อสารต่อสาธารณะ -- การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล -- ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
 

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

352.14 ต146ก [2559]
ตระกูล มีชัย. (2559). การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : ผลดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริการสาธารณะ -- บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บริการสาธารณะด้านการศึกษาท้องถิ่น -- บริการสาธารณะด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย -- บทสรุปและข้อเสนอทางนโยบาย
 

การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชาชน : กรณีศึกษาสภาเมืองขอนแก่น เทศบาลขอนแก่น

352.14 ธ431ก [2559]
ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา. (2559). การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชาชน : กรณีศึกษาสภาเมืองขอนแก่น เทศบาลขอนแก่น. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : การกระจายอำนาจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น -- กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของภาคประชาชน -- ความเชื่อมั่นของประชาชน -- กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ เมือง Porto Alegre ประเทศบราซิล -- สถานการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่นในประเทศไทย -- การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่นเพื่องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน -- การรับรู้และทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อการจัดประชุมสภาการเมือง -- ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเทศบาลนครขอนแก่น
 

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

352.14 ม456ก [2559]
มาโนช นามเดช. (2559). การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : ความสำคัญของการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- ประเภทของการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การกำกับดูแลการกระทำโดยผู้มีอำนาจกำกับดูแลการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย -- มาตรการหรือวิธีการกำกับดูแลองค์กรและบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย

352.14 ว874ก [2559]
วุฒิสาร ตันไชย และ เอกวีร์ มีสุข. (2559). การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยท้องถิ่น (Local Democracy) และแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน (Community) -- การเลือกตั้งท้องถิ่น -- การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น -- การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น -- การลงประชามติท้องถิ่น (Referendum) -- ภาพรวมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น -- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -- กรณีตัวอย่างกลไกและวิธีการการมรส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นและนอกภาครัฐ
 

ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย

352.14 ศ734ข [2559]
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์. (2559). ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : แนวความคิดเรื่องการกระจายอำนาจ (Decentralization) -- แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยท้องถิ่น (Local Democracy) -- แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity) -- การปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของการปกครองท้องถิ่นไทยที่มิได้คำนึงถึงสภาพและความพร้อมของแต่ละพื้นที่เป็นการเฉพาะ -- การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นที่แยกส่วนกับการปฏิรูปโครงสร้างของระบบราชการ -- การปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีได้คำนึงถึงภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ -- โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบ 2 ชั้น ที่ขาดกลไกการประสานการทำงานที่เป็นทางการ -- โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของชุมชน -- หลักการสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น -- ข้อเสนอแนวทางเพื่อการปฏิรูปเชิงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ

352.4214 ด554ก [2559]
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2559). การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : การกระจายอำนาจด้านการเมืองและการบริหาร -- การกระจายอำนาจด้านการคลัง -- การกระจายอำนาจในภาพรวม -- ความไม่สมดุลทางการคลัง -- เครื่องชี้วัดความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่น -- ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ -- ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่น -- GPP และความเหลื่อมล้ำระหว่างจังหวัด -- ความเหลื่อมล้ำของรายได้กรณีศึกษาเทศบาล และ อบต. -- ความเหลื่อมล้ำของรายได้กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด -- ความเหลื่อมล้ำของรายได้กรณีศึกษาการคลังของสำนักงานเขต กทม. -- PR 1 การขยายภาษีฐานร่วม -- PR 2 การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค -- การขยายฐานรายได้ท้องถิ่น
 

แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

352.4214 ส115น [2559]
สกนธ์ วรัญญวัฒนา. (2559). แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : การกระจายอำนาจการคลังฯ ภายใต้ความท้าทายใหม่ของประเทศ -- การกระจายอำนาจและสถานภาพทางการคลังท้องถิ่น -- โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบัน -- การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งที่มาจากการกู้ยืมและตลาดทุน -- ประเด็นพึงพิจารณาในการกำหนดการกู้ยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

352.63 ป547ส [2560]
ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์. (2560). เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

สารบัญ : เสรีภาพและการจำกัดเสรีภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- วิเคราะห์เปรียบเทียบเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักสากล ต่างประเทศและประเทศไทย -- มาตรฐานและความชอบของบทบัญญัติกฎหมายและการใช้อำนาจฝ่ายบริหาร
 

361.6 ธ361พ [2560]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์. (2560). พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับงานสังคมสงเคราะห์. กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร / นฤมล นิราทร -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับความเป็นธรรมในสังคมยุคสมัยใหม่ / สุขุมา อรุณจิต -- ศาสตร์แห่งพระราชา หนทางการจัดสวัสดิการสังคมสู่ปลายด้ามขวานสามจังหวัดชายแดนใต้ ประเทศไทย / นวลปราง อรุณจิต -- ถอดบทเรียนโครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ / มาดี ลิ่มสกุล -- ทฤษฎีกลยุทธ์การกำหนดนโยบายสังคมเพื่อการพิทักษ์สิทธิ์ / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ -- การบริหารจัดการของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็๋กตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ / ณัชชา จันทา -- จากสถานีอนามัยสู่ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ : บทเรียนการพัฒนางานสุขภาวะชุมชนด้วยภารกิจถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น / ณัฎฐพัชร สโรบล และธัญญาภรณ์ จันทรเวช -- การระดมทุนทางสังคม : รากฐานวัฒนธรรมเพื่อความยิ่งยืนของสังคมไทย / จิรพรรณ นฤภัทร -- อาจารย์มหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนใต้ : ตัวตน คนต่างถิ่น กับการดำรงอยู่บนวัฒนธรรมใหม่ในพิ้นที่จังหวัดนราธิวาส / นวลปราง อรุณจิต -- สถานการณ์และความท้าทายของประเด็นทักษะการคิดและทักษะชีวิตในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย / ชานนท์ โกมลมาลย์ และโชติเวชญ์ อึ้งเกลี้ยง -- บทบาทของครอบครัวในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในชั้นการพิจารณาคดี ศึกษาเฉพาะกรณี : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี / ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์ -- การค้นหาแนวทางการจัดสวัสดิการสำหรับแม่วัยรุ่นในสังคมสมัยใหม่ / พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ -- นมแม่ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในบริบทงานสังคมสงเคราะห์ / ปรีนานุช โชคธนวณิชย์ -- คุณลักษณะอาสาสมัครที่มีผลต่อบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข / ชาญณรงค์ วงค์วิชัย -- การจัดบริการสุขภาพจิต : โรงพยาบาลเป็นฐานหรือชุมชนเป็นฐาน / ชัยพร อุโฆษจันทร์ -- คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกับการปฏิบัติงานอาสาสมัคร / กรรวี แก้วมณี -- ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี / วรรณวิภา ศรีวงศ์ -- ความกรุณาต่อตนเอง : จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ / ปรินดา ตาสี, ครรชิต แสนอุบล, อัจศรา ประเสริฐสิน และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย -- อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดกับการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร / ปัฐพร ตุกชูแสง
 

การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

364.1323 ก952ก [2559]
โกวิทย์ พวงงาม. (2559). การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- ความหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่น -- แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล -- แนวคิดว่าด้วยความไม่โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน -- แนวคิดเรื่องการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความโลภ -- การใช้แผนพัฒนาความซื่อตรงแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การจัดการปัญหาการทุจริตในประเทศไทย -- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในประทศและต่างประเทศ -- มาตรการ แนวทางด้านการบริหารในการจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- มาตรการ แนวทางการใช้ภาคประชาสังคมในการจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- มาตรการ แนวทางการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา -- มาตรการ แนวทางในการสร้าง อปท. ต้นแบบจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการ อปท. ต้นแบบจัดการตนเอง
 

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

364.1323 ถ282ก [2559]
ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่นๆ]. (2559). การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : ความหมายและรูปแบบการทุจริต -- สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย -- ปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริต -- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย -- มาตรการป้องกันและปราบปราบการทุจริตในต่างประเทศ -- แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (Moral development) -- แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเยาวชน -- การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริต -- การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน -- ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตและสรุปผลแนวทางในการต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับประเทศไทย -- ผลการดำเนินการจัดทำสื่อ และเผยแพร่ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตไปสู่กลุ่มเยาวชน และสาธารณะ -- ผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนสรุปผลและถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน
 

ด้วยแรงกาย แรงใจและสายตาที่เฝ้ามอง : ประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในแก่ผู้นำรุ่นใหม่

370.1523 ธ211ด [2560]
ธนัญธร เปรมใจชื่น. (2560). ด้วยแรงกาย แรงใจและสายตาที่เฝ้ามอง : ประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในแก่ผู้นำรุ่นใหม่. นครปฐม : โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : เราสร้างผู้นำตามมุมมองและการเติบโตภายในตัวเรา -- การสื่อสารกับสภาวะความเป็นผู้นำ -- เปิดการรับรู้ เพื่อเรียนรู้อารมณ์ -- ออกตามหาตัวตนภายใน -- มากไปกว่าการสร้างทีมเพื่อทำงานร่วม -- การสะท้อนกิจกรรม และการวงจรระเบิดเวลาทางปัญญา
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กกอ. 2+8 (พ.ศ 2556-2560) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

378.1593 ค121ร [2560]
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2560). รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กกอ. 2+8 (พ.ศ 2556-2560) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

สารบัญ : คณะกรรมการการอุดมศึกษา -- ลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา -- ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร -- ประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ -- ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... -- ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการจัดการศึกษา -- ส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัย -- พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา -- ผลิตและพัฒนาครู -- การจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 -- การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา -- ข้อเสนอเชิงนโยบาย
 

โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา

615 ว874ค [2559]
วุฒิสาร ตันไชย...[และคนอื่นๆ]. (2559). โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : แนวทางการพัฒนากลไกระบบยาและตัวอย่างกรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ -- ระบบอภิบาลยาในประเทศไทย (Governance in pharmaceutical system in Thailand) -- ผลการวิเคราะห์ระบบอภิบาลยาในประเทศไทยจากการสำรวจทัศนคติ และการสัมภาษณ์เชิงลึก -- ประเด็นความเสี่ยงของระบบยาในประเทศไทยเบื้องต้น -- สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 

100 บรรยากาศจานเด็ด

647.95 ร192 [2559]
100 บรรยากาศจานเด็ด. (2559). กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน).

สารบัญ : บรรยากาศโอ่อ่าหรูหรา -- บรรยากาศทันสมัยในสไตล์คนรุ่นใหม่ -- บรรยากาศอบอุ่นอย่างมีรสนิยม -- บรรยากาศเรียบง่ายสบายๆ -- บรรยากาศดีใกล้ชิดธรรมชาติ -- บรรยากาศย้อนยุคสไตล์ตะวันออกและตะวันตก -- แผนที่และรายนามผู้แนะนำ -- สิทธิพิเศษจาก SCB
 

องค์กรแห่งความสุข 4.0

658.4012 ช495อ [2560]
ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ และ ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว. (2560). องค์กรแห่งความสุข 4.0. กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

สารบัญ : จากนโยบายประเทศไทย 4.0 สู่องค์กรแห่งความสุข 4.0 -- ความหมายขององค์กรแห่งความสุข -- องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข -- ความสุข 8 ประการ -- ความสัมพันธ์ระหว่างความสุข 8 ประการกับองค์กรแห่งความสุข -- แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข -- ประโยชน์ขององค์กรแห่งความสุข -- การปรับตัวในยุคประเทศไทย 4.0 -- ประเทศไทย 4.0 กับผลกระทบต่อองค์กร -- ประเทศไทย 4.0 กับผลกระทบต่อพนักงาน -- แนวทางพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0 -- การพัฒนาสมรรถนะ -- การจัดการการเงินและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของพนักงาน -- การส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน -- การส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและมุมนมแม่ -- การส่งเสริมสติในการทำงาน -- การส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ ความผูกพันต่อองค์กร -- การพัฒนาทักษะการสอนงาน -- สุนทรียสนทนา -- การพัฒนาระบบการทำงานและนวัตกรรม -- การสื่อสาร -- การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการจัดการความหลากหลายในองค์กร -- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร -- การมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า ชุมชนและทุกภาคส่วน -- การร่วมกิจกรรม/ สนับสนุนชุมชน
 

องค์กรเอี่ยมสุข : 5 องค์กรต้นแบบในการสร้างสุข

658.4012 อ113 [255-]
องค์กรเอี่ยมสุข : 5 องค์กรต้นแบบในการสร้างสุข. (255-). กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สารบัญ : 5 องค์กรต้นแบบ 5 แนวทางในการสร้างสุข -- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส -- บริษัทคาโต้สปริง (ไทยแลนด์) จำกัด -- บริษัทสังคมสุขภาพ จำกัด (ร้านเลมอนฟาร์ม) -- บริษัทไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) -- บริษัทซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

721.822 ก498ซ [2560]
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร. (2560). ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร.

สารบัญ : ซุ้มสง่าศรีสถาปัตย์ -- ซุ้มร้อยหทัยราษฎร์ -- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเกริกหล้า -- ซุ้มโยรามหามงคล

 

อ่านง่ายและดูงาม : การจัดวางตัวอักษรไทย

745.61 ส784อ [2560]
สุธาดา วาดเขียน. (2560). อ่านง่ายและดูงาม : การจัดวางตัวอักษรไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : การจัดวางตัวอักษรคืออะไร -- การจัดวางตัวอักษรสำคัญอย่างไร -- จัดวางตัวอักษรอย่างไรจึงจะอ่านง่ายและดูสวยงาม -- ตัวอักษรเป็นรูป -- ส่วนต่างๆของตัวอักษร -- โครงสร้างของตัวอักษรไทย -- การวัดขนาดตัวอักษร -- แบบของตัวอักษรไทย -- คำศัพท์เฉพาะต่างๆ -- การเลือกใช้แบบอักษร -- แบบของตัวอักษรและคุณสมบัติการอ่านง่าย -- การจัดช่องว่างระหว่างตัวอักษร -- การจัดช่องไฟ -- ช่องว่างระหว่างบรรทัด -- การปรับแนวบรทัด -- กริดคอลัมน์เดี่ยว -- กริดหลายคอลัมน์ -- มอดุลาร์กริด
 

เขียนค่าชีวิต

920.71 ป361ข [2560]
ประยงค์ รณรงค์. (2560). เขียนค่าชีวิต. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา.

สารบัญ : ทำไมต้องเขียนค่าชีวิต -- คนเก่งจริง-ดีจริง -- วัยเด็ก สนุกรู้วิถีพื้นบ้าน -- วัยรุ่น วุ่นเรียนรู้ -- วัยหนุ่ม -- วัยครองเรือน วางแผนชีวิต -- สร้างบำนาญด้วยมือ -- เสี่ยงโชคขุดแร่เข้าศูนย์ เปลี่ยนเป็นเลี้ยงไก่กำไรงาม -- จุดเปลี่ยนสู่งานพัฒนาชุมชน หลักร่วมคิด ผลิตยางคุณภาพดี -- ไปดูงานต่างประเทศครั้งแรก ส่งออกและสร้างเครือข่าย -- โรงยางของเกษตรกร -- ผู้นำภูมิปัญญาชุมชน -- รางวัลชีวิตที่ไม่ได้หวัง -- วัยสูงอายุความมั่นคงของชีวิตและความคิด -- แผนงานในอนาคต -- ภาพชีวิต -- ชีวประวัติและผลงานนายประยงค์ รณรงค์
 

บันทึกประวัติศาสตร์ ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาทวยราษฎร์จงรักล้ำปิตุรงค์

923.1593 ศ615บ [2559]
กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). บันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาทวยราษฎร์จงรักล้ำปิตุรงค์. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.

สารบัญ : พระมหากรุณาธิคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน" -- พระราชปณิธานสานสัมพันธ์ "ปั่นเพื่อพ่อ" -- ร้อยดวงใจถวายงานเทิดพระเกียรติ -- ปั่นหัวใจรวมใจจงรักและภักดี -- สานใจภักดิ์จากต่างแดน -- ประมวลภาพปิตุภูมิไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก
 

สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

927.593 ส145ส [2560]
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (2560). สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.

สารบัญ : โครงการสามทศวรรษอักษรศิลปินและศิลปินแห่งชาติ -- โครงการศิลปินแห่งชาติ -- 24 กุมภาพันธ์ "วันศิลปินแห่งชาติ" -- ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พุทธศักราช 2528 - 2558 -- ทำเนียบศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
 

สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

927.593 ส145ส [2560]
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (2560). สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.

สารบัญ : โครงการสามทศวรรษอักษรศิลปินและศิลปินแห่งชาติ -- โครงการศิลปินแห่งชาติ -- 24 กุมภาพันธ์ "วันศิลปินแห่งชาติ" -- ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2528 - 2558 -- ทำเนียบศิลปินแห่งชาติ วรรณศิลป์
 

สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : อัครศิลปิน อัคราภิรักษศิลปิน วิศิษฏศิลปิน

927.593 ส145ส [2560]
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (2560). สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : อัครศิลปิน อัคราภิรักษศิลปิน วิศิษฏศิลปิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.

สารบัญ : โครงการสามทศวรรษอักษรศิลปินและศิลปินแห่งชาติ -- โครงการศิลปินแห่งชาติ -- 24 กุมภาพันธ์ "วันศิลปินแห่งชาติ" -- อัครศิลปิน -- พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม -- พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม -- พระอัจฉริยภาพด้านภาพถ่าย -- พระอัจฉริยภาพด้านหัตถศิลป์และศิลปะงานออกแบบ -- พระอัฉจริยภาพด้านวรรณศิลป์ -- พระอัจฉริยภาพด้านดุริยางคศิลป์ -- พระอัจฉริยภาพด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย -- พระอัจฉริยภาพด้านวาทศิลป์ -- พระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรมศิลป์ -- อัคราภิรักษศิลปิน -- วิศิษฎศิลปิน
 

สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : ฐาปนันดรศิลปินและศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

927.593 ส145ส [2560]
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (2560). สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : ฐาปนันดรศิลปินและศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.

สารบัญ โครงการสามทศวรรษอักษรศิลปินและศิลปินแห่งชาติ -- โครงการศิลปินแห่งชาติ -- 24 กุมภาพันธ์ "วันศิลปินแห่งชาติ" -- ฐาปนันดรศิลปิน -- ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช 2528 - 2558 -- ทำเนียบศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
 

นนทบุรีศรีมหานคร

959.3 พ757น [2560]
พิศาล บุญผูก. (2560). นนทบุรีศรีมหานคร. นนทบุรี : โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สารบัญ ปฐมบทนนทบุรีศรีมหานคร -- นนทบุรีมีสร้อยนาม -- นนทบุรีที่สองฝั่งเจ้าพระยา -- ลำคลองครรลองชีวิตของนนทบุรี -- ความหลากหลายของผู้คนชุมชนนนทบุรีและอาชีพ -- สร้างมรรคาเข้าสู่อารยธรรมนนท์ -- นนทบุรีมี 6 อำเภอ
 

สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2559

อ331.021 ส184 [2559]
สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2559. (2559). กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.

สารบัญ รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโครงสร้างกำลังแรงงานผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจำนวนสถานประกอบกิจการ การคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน
 

สถิติจัดหางาน 2559

อ331.12 ก446ส [2559]
กรมการจัดหางาน. กระทรวงแรงงาน. (2559). สถิติจัดหางาน 2559. กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน.

สารบัญ กำลังแรงงานและการมีงานทำ -- การจัดหางานในประเทศ -- การจัดหางานในต่างประเทศ -- การแนะแนวอาชีพ -- การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว -- การคุ้มครองคนหางาน
 

Education in Thailand

379.593 O32e [2017]
Office of the Education Eouncil. (2017). Education in Thailand. Second edition. Thailand : Office of the Education Eouncil.

Contents : Introduction of education in Thailand -- Educational administration and management and participation in the provision of education -- Educational system, standards and quality assurance -- Resources and investment in education -- Development of teaching and learning quality -- Development of teaching profession and educational personnel -- Access to education, participation and progression -- Outcomes of education and learning
 

Photovoltaic power system : modeling, design and control

621.31244 X9426p [2017]
Xiao, Weidong. (2017). Photovoltaic power system : modeling, design and control. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.

Contents : Classification of photovoltaic power systems -- Safety standard, guidance and regulation -- PV output characteristics and mathematical models -- Power conditioning -- Dynamic modeling -- Voltage regulation -- Maximum power point tracking -- Battery storage and standalone system design -- System design and integration of grid-tied systems
 

Bangkok world food destination

641.59593 B216 [2015]
Bangkok world food destination. (2015). Bangkok : Tourism Authority of Thailand.

Contents : World most famous -- Thai fine dining -- Go global -- Local Thai -- Outstanding dining -- Asian flavor -- Fresh from the sea -- Cafe & eatery -- The restaurant with a view -- Hip hang out -- Street food

 

Essential MATLAB for engineers and scientists

620.00285 H148e [2017]
Hahn, Brian H. and Valentine, Daniel T. (2017). Essential MATLAB for engineers and scientists. Sixth edition. Cambridge : Academic.

Contents : MATLAB fundamentals -- Program design and algorithm development -- MATLAB functions and data import-export utilities -- Logical vectors -- Matrices and arrays -- Function M-files -- Loops -- MATLAB graphics -- Vectors as arrays and other data structures -- Error and pitfalls -- Dynamical systems -- Simulation -- Introduction to numerical methods -- Signal processing -- SIMULINK toolbox -- Symbolics toolboox
 

Power electronics applied to industrial systems and transports

621.317 P487p [2016]
Patin, Nicolas. (2016). Power electronics applied to industrial systems and transports. London : ISTE.

Contents : Sensors for Power Electronics -- Protections for Electronic Systems -- Storage Systems -- Principles, Technologies and Implementation

 

Lab directory 2016-2017

R001.4025 M594l [2017]
Metrology Society of Thailand. (2017). Lab directory 2016-2017. Bangkok : Metrology Society of Thailand.

Contents : About Metrology Society of Thailand -- Metrology : to the future – Proficiency testing & lab's performance -- Calibration of non-automatic weighing instruments-recent developments -- Recommended products -- PT providers -- Lab directory by functions
 

หัวข้ออื่นๆ