หนังสือใหม่ สาขานิติศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2561

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถก๊อปปี้ เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

343.0994 ส832ก [2560]
สุพิศ ปราณีตพลกรัง. (2560). กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : ความรู้ทั่วไป -- ลักษณะของความผิดและการลงโทษ -- เกี่ยวกับฐานความผิด -- การเปรียบเทียบคดี -- การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ -- ความรับผิดและโทษตามกฎหมาย -- บทเฉพาะกาลและอื่นๆ

 

กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

344.09 ย158ก [2559]
ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์. (2559). กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม. กรุงเทพ : วิญญูชน.

สารบัญ : รากฐานทางความคิด -- องค์การระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ -- วิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อนปี พ.ศ. 2559 -- การพัฒนากฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลังปี พ.ศ. 2559

 

กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ : กฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิดและสิ่งแวดล้อม

346 ธ338ก [2559]
ธรรมนิตย์ สุมันตกุล. (2559). กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ : กฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิดและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์ -- กฎหมายทรัพย์สิน -- กฎหมายสัญญา -- กฎหมายละเมิด -- กฎหมายสิ่งแวดล้อม -- การใช้ประโยชน์ในที่ดิน การผังเมือง และการพัฒนาพื้นที่และเมือง ; การประเมินค่าทดแทนภาระอสังหาริมทรัพย์ใต้ดินในกฎหมายฝรั่งเศส

 

ถาม-ตอบ ห้างหุ้นส่วนบริษัท

346.066 อ785ถ [2559]
อุดม งามเมืองสกุล. (2559). ถาม-ตอบ ห้างหุ้นส่วนบริษัท. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บริษัทจำกัด

 

 

ถาม-ตอบ ละเมิด ครอบครัว วิ.แพ่ง (ภาค 1-4)

347.05076 ว741ถ [2560]
วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์, กมลนัยน์ ชลประทิน, เนติพงษ์ เหล่าเจริญ. (2560). ถาม-ตอบ ละเมิด ครอบครัว วิ.แพ่ง (ภาค 1-4). เชียงราย : แม่สายการพิมพ์.

สารบัญ : ประเภทของข้อสอบกฎหมาย -- วิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแต่ละประเภท -- ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระมัดระวังในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย -- ถาม-ตอบ ละเมิด -- ถาม-ตอบ ครอบครัว -- ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง (ภาค 1) -- ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง (ภาค 2) -- ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง (ภาค 3) -- ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง (ภาค 4) -- มาตราที่สำคัญของละเมิด ครอบครัว วิ.แพ่ง (ภาค 1-4)
 

ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย

428.002434 จ276ภ [2559]
จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก. (2559). ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : การเรียนรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรากศัพท์ -- ส่วนของคำและกาลเวลาในภาษาอังกฤษ -- การอ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษจากตำรา -- ภาษาอังกฤษในภาคปฏิบัติ

 

หัวข้ออื่นๆ