หนังสือใหม่ สาขานิติศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถก๊อปปี้ เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

340 ป413ค [2559]
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. (2559). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : สถาบันสังคม: จากครอบครัวสู่รัฐ -- บ่อเกิดของกฎหมาย -- การแบ่งประเภทของกฎหมาย -- ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย -- การตีความกฎหมาย -- ธรรมเนียมปฏิบัติทางกฎหมายของซีวิลลอร์และคอมมอนลอว์ -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง : 1 -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง: 2 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- กฎหมายขัดกัน -- กฎหมายระหว่างประเทศ
 

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

343.087 ก563ก [2559]
กำชัย จงจักรพันธ์. (2559). กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

สารบัญ : การค้าระหว่างประเทศและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- ลักษณะของการค้าระหว่างประเทศและบทบาทของรัฐกับการค้าระหว่างประเทศ -- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคเอกชนและภาคมหาชน -- สัญญาหลักในการค้าระหว่างประเทศ -- ความสัมพันธ์ของสัญญาต่างๆ ในการค้าระหว่างประเทศกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง -- บททั่วไป -- การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ -- หลักการสำคัญของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ -- ความหมาย ความเป็นมาและความมีผลใช้บังคับของ INCOTERMS -- ข้อตกลงทางการค้าที่กำหนดไว้ใน INCOTERMS -- สิทธิหน้าที่ที่สำคัญที่กำหนดไว้ใน INCOTERMS -- ข้อตกลงทางการค้าประเภท FOB และ CIF -- บทนำ – สัญญาว่าด้วยการรับขนของทางทะเล (Contract of affreightment) -- พัฒนาการของสัญญารับขนของทางทะเล -- ลักษณะของสัญญารับขนของทางทะเล และขอบเขตของการบังคับใช้ พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ -- เอกสารในการขนส่งทางทะเล -- สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ส่งของ -- สิทธิหน้าที่ของผู้ขนส่ง -- ความรับผิดของผู้ขนส่ง -- ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง -- อายุความและระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหาย -- ข้อตกลงที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ -- การประกันภัยทางทะเลในประเทศไทย -- การประกันภัยทางทะเลในประเทศอังกฤษ -- ความหมายของการประกันภัยทางทะเล -- วัตถุแห่งการประกันภัยทางทะเล -- ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ -- หลักสุจริตอย่างยิ่งใหญ่ในสัญญาประกันภัย -- คำรับรอง -- กรมธรรม์ปะกันภัย -- ภัยที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดและภัยที่ได้รับการยกเว้น -- วินาศภัย -- สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย -- บทนำ -- ระเบียบประเพณีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเลตเอตร์ออฟเครดิต -- เลตเตอร์ออฟเครดิตตามกฎหมายไทย -- ความหมาย การดำเนินการและการชำระราคาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต -- หลักการสำคัญของเลตเตอร์ออฟเครดิต -- ประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิต -- ความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในเลตเตอร์ออฟเครดิต -- เอกสารที่ส่งมอบในเลตเตอร์ออฟเครดิต -- การตรวจพิจารณาเอกสารในเลตเตอร์ออฟเครดิต
 

กฎหมายธุรกิจ

346.07 ว561ก [2559]
วิเชียร วิทยอุดม. (2559). กฎหมายธุรกิจกรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์.

สารบัญ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป -- บุคคล ทรัพย์และทรัพย์สิน -- นิติกรรมและสัญญา -- หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ -- ซื้อขาย ขายฝาก ขาดทอดตลาด แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ -- จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน เก็บของในคลังสินค้า กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ -- ค้ำประกัน จำนอง จำนำ -- ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้าและประนีประนอมยอมความ -- ตั๋วเงิน -- ประกันภัยและประกันชีวิต -- ห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- ครอบครัวและมรดก -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา -- กฎหมายอุตสาหกรรม
 

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

347.05 ส239ค [2559]
สมชาย จุลนิติ์. (2559). คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

สารบัญ : วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา -- การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- เหตุที่การบังคับคดีไม่อาจดำเนินไปได้ -- เจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีและวิธีการบังคับคดี -- สิทธิของบุคคลภายนอกกับการบังคับคดีในกรณีหนี้ตามคำพิพากษาเป็น "หนี้เงิน"
 

การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการขออนุญาตฎีกา

347.053 อ932ก [2559]
เอื้อน ขุนแก้ว. (2559). การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการขออนุญาตฎีกากรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง.

สารบัญ : การดำเนินคดีแบบกลุ่ม -- กลุ่มบุคคลและสมาชิกกลุ่ม -- การใช้และการตีความกฎหมาย -- คำร้องขออนุญาตดำเนินคดีแบบกลุ่ม -- การพิจารณาคดีแบบกลุ่ม -- วันนัดพร้อมและการยื่นบัญชีระบุพยาน -- การพิจารณาคดี -- การยื่นขอเข้าแทนที่โจทก์ -- การขอถอนฟ้อง การตกลงหรือประนีประนอมยอมความ -- ผลเกี่ยวกับอายุความ -- คำพิพากษา -- การขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีอื่น -- การแบ่งทรัพย์สิน -- การอุทธรณ์และฎีกา -- สิทธิของบุคคลภายนอกในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม -- ค่าธรรมเนียม -- การขอรับชำระหนี้ – การขออนุญาตฎีกา
 

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

347.08 พ993ค [2559]
ไพโรจน์ วายุภาพ. (2559). คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกาพิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : กรุงสยามพับลิชชิ่ง.

สารบัญ : การอุทธรณ์ -- ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ -- ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์ -- คำฟ้องอุทธรณ์ -- การยื่นอุทธรณ์ -- การทุเลาการบังคับในชั้นอุทธรณ์ -- การสั่งอุทธรณ์ -- การอุทธรณ์ -- การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ -- การส่งสำเนาอุทธรณ์ -- คำแก้อุทธรณ์ -- การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา -- การถอนอุทธรณ์ -- การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ -- การชี้ขาดตัดสินอุทธรณ์ -- การอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ -- ผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ -- การขอถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์หรือคืนเงินที่วาง -- การฎีกา -- ผู้มีสิทธิฎีกา -- ข้อจำกัดสิทธิฎีกา -- คำฟ้องฎีกา -- การยื่นฎีกา -- การทุเลาการบังคับชั้นฎีกา -- การสั่งฎีกา -- การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา -- การส่งสำเนาฎีกา -- คำแก้ฎีกา -- การถอนฎีกา -- การพิจารณาคดีของศาลฎีกา -- การชี้ขาดตัดสินฎีกา -- การอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกา -- ผลของคำพิพากษาศาลฎีกา
 

 

หัวข้ออื่นๆ