หนังสือใหม่ สาขานิติศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถก๊อปปี้ เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

343.071 พ993ค [2559]
ไพโรจน์ วายุภาพ. (2559). คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : กรุงสยามพับลิชชิ่ง.

สารบัญ : ข้อความเบื้องต้น -- บททั่วไป -- วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น -- การฟ้องคดี -- การพิจารณาคดี -- คำพิพากษาและคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี -- อุทธรณ์ -- ฎีกา -- วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา -- การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

343.07869 ส214พ [2558]
สนิท สนั่นศิลป์. (2558). พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล.

สารบัญ : การออกกฎกระทรวง -- คณะกรรมการควบคุมอาคาร -- การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร -- การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ -- อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น -- การอุทธรณ์ -- นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ -- เขตเพลิงไหม้ -- อัตราค่าธรรมเนียม
 

วิเคราะห์คดีควบคุมอาคาร

343.07869 ส214ว [2559]
สนิท สนั่นศิลป์. (2559). วิเคราะห์คดีควบคุมอาคารกรุงเทพฯ : สูตรไพศาล.

สารบัญ : คำอธิบายควบคุมอาคาร -- คำพิพากษาศาลฎีกา – คำพิพากษาศาลปกครอง

 

 

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

346.0482 จ493ค [2560]
จิรประภา มากลิ่น. (2560). คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : แนวคิด ความหมาย ลักษณะงาน ความเป็นมาและเหตุผลของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ -- งานอันมีลิขสิทธิ์ -- การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ -- การคุ้มครองลิขสิทธิ์และอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ -- การละเมิดลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ -- สิทธิของนักแสดงและอายุการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง -- ข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี
 

คำอธิบายหลักกฏหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) เล่ม ๒ : คำอธิบายหลักกฏหมายอิสลามว่าด้วยมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)

346.052 ศ365ค [2559]
สำนักงานศาลยุติธรรม. (2559). คำอธิบายหลักกฏหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) เล่ม ๒ : คำอธิบายหลักกฏหมายอิสลามว่าด้วยมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม.

สารบัญ : พินัยกรรม : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ; พินัยกรรมทรัพย์สิน ; พินัยกรรมจัดการ ; ผู้จัดการมรดก ; การรวบรวมทรัพย์มรดก -- การแบ่งปันมรดก : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ; ทายาท ; ทายาทประเภทหนึ่ง ; ทายาทประเภทสอง ; ทายาทประเภทสาม ; ทารกในครรภ์ ผู้สูญหาย บุคคลเพศที่สามและผู้พ้นจากการเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม -- คำสั่งแต่งตั้งคณะอณุกรรมการจัดทำคำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม).
 

Great debates in family law

346.42015 H567g [2015]
Herring, Jonathan, Probert, Rebecca and Gilmore, Stephen. (2015). Great debates in family lawSecond edition. London : Palgrave Macmillan.

Contents : The nature of families and family law -- Parents -- Children's rights -- Disputes over children -- Child protection -- Adoption and special guardianship -- Marriage and civil partnership -- Cohabitation -- Divorce -- Domestic violence -- Division of assets on separation
 

หัวข้ออื่นๆ