หนังสือใหม่ สาขานิติศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถก๊อปปี้ เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

คำอธิบายกฎหมายละเมิด

346.03 ภ373ค [2560]
ภัทรศักดิ์ วรรณแสง. (2560). คำอธิบายกฎหมายละเมิด. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจาการการะทำของตนเอง -- ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น -- ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากทรัพย์ -- ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด -- อายุความ -- นิรโทษกรรม


 

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด

346.038 ช486ค [2560]
ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2560). คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพ : วิญญูชน.

สารบัญ : กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที -- วิวัฒนาการแนวความคิดว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในต่างประเทศและในประเทศไทยก่อนที่จะมีการตรากฎหมายว่าด้วย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความ รับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที -- การกำหนดค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าที่ -- ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด -- ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมาย ฝรั่งเศส – ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายไทย
 

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

346.04 ศ242ค [2560]
ศรีราชา (เจริญพานิช) วงศารยางกูร. (2560). คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : ความหมายและประเภทของทรัพย์สิน -- ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์ -- ทรัพย์สินของแผ่นดิน -- ทรัพย์สิทธิ -- การแสดงออกซึ่งการทรงทรัพนสิทธิ -- กรรมสิทธิ์ -- การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ -- การใช้กรรมสิทธิ์ -- กรรมสิทธิ์รวม -- ครอบครอง -- ครอบครองปรปักษ์ -- ภาระจำยอม -- อาศัย -- สิทธิเหนือพื้นดิน -- สิทธิเก็บกิน -- ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

 

คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

346.05 พ917ค [2560]
เพรียบ หุตางกูร. (2560). คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : มรดกกับการตกทอดแห่งมรดก -- ทายาทและความสามารถในการเป็นทายาท -- ทายาทโดยธรรม -- ผู้ได้ทรัพย์สินของผู้ตายโดยเหตุอื่นนอกจากการเป็นทายาท -- การเสียสิทธิในการรับมรดก -- พินัยกรรมและผู้รับพินัยธรรม -- การจัดการมรดก -- การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นเงินและการชำระหนี้ของกองมรดก -- การแบ่งมรดก -- อายุความเกี่ยวกับมรดก
 

คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท

346.066 ส447ค [2560]
สหธน รัตนไพจิตร. (2560). คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : องค์กรธุรกิจ -- ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล -- ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บริษัทจำกัด -- การชำระบัญชี


 

คำอธิบายกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวง ประกาศและคำพิพากษาฎีกา

346.0668 ว539ค [2560]
วิชัย ตันติกุลานันท์ และ จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์. (2560). คำอธิบายกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวง ประกาศและคำพิพากษาฎีกา. กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร.

สารบัญ : การเริ่มจัดตั้งบริษัท -- การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท -- หุ้นและผู้ถือหุ้น -- คณะกรรมการ -- การประชุมผู้ถือหุ้น -- บัญชีและรายงาน -- การตรวจสอบ -- การเพิ่มทุนและการลดทุน -- หุ้นกู้ -- การควบบริษัท -- การเลิกบริษัท -- การชำระบัญชี -- การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชน -- นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ -- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 

กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่อง กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

346.078 ว545ก [2559]
วิชา มหาคุณ. (2559). กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่อง กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

สารบัญ : วิวัฒนาการโดยสังเขปของระบบล้มละลาย -- บทบาทของศษลยุติธรรมในการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ -- หลักเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เรียงตามลำดับมาตรา -- หลักเบื้องต้นของการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- กระบวนการร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- สภาวะพักการชำระหนี้ -- ผู้ทำแผน -- การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ -- กระบวนการอันสืบเนื่องมาจากการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- แผนฟื้นฟูกิจการ การพิจารณาแผน และผู้บริหารแผน -- การสิ้นสุดของคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- การแก้ไขแผนและการตั้งผู้บริหารคนใหม่ภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน -- การอุทธรณ์คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 

คำอธิบายตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัด

346.096 ป277ค [2560]
ประทีป เฉลิมภัทรกุล. (2560). คำอธิบายตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัด. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

สารบัญ : บัญชีเดินสะพัด -- ตั๋วเงิน -- ตั๋วแลกเงิน --ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- เช็ค -- ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินหาย และตั๋วเงินถูกลัก -- อายุความ


 

คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน

346.096 ส447ค [2560]
สหธน รัตนไพจิตร. (2560). คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 12 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : สัญญาตั๋วเงิน -- คู่สัญญาในตั๋วเงิน -- การออกตั๋วเงิน -- การโอนตั๋วแลกเงิน -- การรับรอง -- อาวัล -- การใช้เงิน -- การสอดเข้าแก้หน้า -- สิทธิไล่เบี้ย -- ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ (Bell in a set) -- ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- เช็ค -- อายุความ -- ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหาย -- การคุ้มครองผู้ใช้เงินตามตั๋ว
 

ยากยิ่งสิ่งเดียว วิทยานิพนธ์ทางกฎหมายหลากหลายทรรศนะ

808.066 ย231 [2560]
ยากยิ่งสิ่งเดียว วิทยานิพนธ์ทางกฎหมายหลากหลายทรรศนะ. (2560). กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : วิทยานิพนธ์นี้ทำยากขนาดนั้นเชียวหรือ? / คณพล จันทน์หอม -- Checkpoint อย่าปล่อยให้ผ่านไป / ไกลพล อรัญรัตน์ -- ประสบการณ์เมื่อวันวาน ช่วยสานในวันนี้ / กชกร วชยาภัย บุนนาค -- ถ้ารู้อย่างนี้เสียตั้งแต่แรก คงเรียนจบไปนานแล้ว / วริศรา สุรเดช -- ขึ้นชื่อว่าวิทยานิพนธ์ ทุกคนสามารถทำได้ / วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ -- วิทยานิพนธ์ผัดกะเพรา / อัญชลี วานิจจะกูล
 

หัวข้ออื่นๆ