หนังสือใหม่ สาขานิติศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถก๊อปปี้ เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน เล่ม 4 : กำเนิดสำนักกฎหมาย

340.092 อ778ห [2560]
อุกฤษ มงคลนาวิน. (2560). หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน เล่ม 4 : กำเนิดสำนักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

สารบัญ : ตราสำนักกฏหมาย / อุกฤษ มงคลนาวิน -- วิวัฒนาการ -- สำนักงานเทพศรีหริสทนายความ - สำนักงานในเครือ -- ๔๗ ปีแห่งการบริการทางกฎหมาย -- หน้าประวัติศาสตร์ -- ปัญหาของสำนัก -- ปฏิทินประจำปีของสำนัก -- โครงการสารนุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- รายชื่อทนายความที่เคยทำงานและฝึกงานที่สำนัก -- ความทรงจำของอดีตทนายความ
 

ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตยห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

341.48 ว768ศ [2560]
วิษณุ เครืองาม...[และคนอื่นๆ]. (2560). ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตยห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

สารบัญ : ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ในการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี -- ประชาธิปไตยที่ใครๆ คงอยากเห็น / วิษณุ เครืองาม -- การมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของนักศึกษา (กรณีศึกษาเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516) / ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน -- ประชาธิปไตยกับขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ / เชาวน์ กาญจนไพบูลย์ -- แนวทางการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย / ธีระพงศ์ จิระภาค -- หน้าที่พลเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย / นิสสัย บุญศิริ -- สำนักการตรวจเงินแผ่นดินกับการส่งเสริมประชาธิปไตย (The Office of the Auditor General on the promotion of Democracy) / ประพีร์ อังกินันท์ -- เสรีภาพในการชุมนุมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Freedom of Assembly and the Democratic Regime) / ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ -- ระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติ / ภรณี ลีนุตพงษ์ -- รูปแบบวุฒิสภาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยกับความสอดคล้องตามหลักประชาธิปไตย / วราภรณ์ มีเปรมปรีด์ -- ประชาธิปไตย : ประวัติสาสตร์ แนวคิด ปัญหา แนวทางแก้ไขและพัฒนา / วิรัช ชินวินิจกุล -- การกระทำนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย / สถาพร เกียรติภิญโญ -- ประชาธิปไตยแนวพุทธ / สมผล ตระกูลรุ่ง -- การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์กับการพัฒนาประชาธิปไตย / อภิชาต สุขัคคานนท์ -- ศาลรัฐธรรมนูญกับการสร้างบรรทัดฐานทางรัฐธรรมนุญ / อุดมศักดิ นิติมนตรี -- The Rule of Law for Democracy / H.E.PARK Han-Chul -- The Rule of Law for the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand / Dr.Punya Udchachon
 

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

346.082 ธ252ก [2560]
ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์. (2560). กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์. ปทุมธานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์.

สารบัญ : ลักษณะทั่วไปของกฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ -- ค้ำประกัน -- ผลของสัญญาค้ำประกันก่อนการชำระหนี้ -- ผลภายหลังชำระหนี้ของสัญญาค้ำประกัน -- ความระงับสิ้นไปของสัญญาค้ำประกัน -- จำนอง -- สิทธิจำนองครอบเพียงใด -- สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง -- การบังคับจำนอง -- สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง -- ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง -- จำนำ -- สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ -- การบังคับจำนำ -- ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ
 

หัวข้ออื่นๆ