หนังสือใหม่ สาขานิติศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถก๊อปปี้ เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

343.07 น464ค [2559]
นาถนิรันดร์ จันทร์งาม. (2559). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : ความเบื้องต้นของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- ต้นกำเนิดของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- ยุคของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- บ่อเกิดของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- ผู้มีส่วนร่วมในกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- หลักและมาตรฐานกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- การระงับข้อพิพาทในกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 

กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก : การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ

343.087 จ326ก [2559]
จารุประภา รักพงษ์. (2559). กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก : การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญกรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : แนะนำองค์การการค้าโลก -- กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก -- หลักชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-favoured-nation Principle): มาตรา I ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) -- หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National treatment) มาตรา III: 2 และ III: 4 GATT -- กฎเกณฑ์ว่าด้วยมาตรการจำกัดปริมาณ (Quantitative restrictions) และโควตาภาษี (Tariff quota) ภายใต้มาตรา XI และ XIII ของ GATT -- ข้อยกเว้นทั่วไปภายใต้มาตรา XX GATT -- มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช -- กฎระเบียบเทคนิคภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคเทคนิคต่อการค้า
 

หัวข้ออื่นๆ