หนังสือใหม่ สาขานิติศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถก๊อปปี้ เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

344.046 ก358ก [2558]
กอบกุล รายะนาคร. (2558). การปฏิรูปกฎหมายเพื่อกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.).

สารบัญ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- อำนาจหน้าที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายปัจจุบัน -- ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ อปท. -- ตัวอย่างการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชน -- กรอบแนวคิดและหลักการในการจัดเตรียมร่างพระราชบัญญัติกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและองค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. -- ร่างพระราชบัญญัติกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. มีความซ้ำซ้อนกับร่างกฎหมายที่จัดทำโดยคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปหรือไม่ -- ร่างกฎหมายอื่นๆ ด้านการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

ห้องเช่าหมายเลข 112

345 ย253ห [2559]
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์...[และคนอื่นๆ]. (2559). ห้องเช่าหมายเลข 112. กรุงเทพฯ : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน.

สารบัญ : -

 

 

กฎหมายจอหงวน เล่ม 1 : วิชากฎหมายลัมละลาย

346.078 ค129ก [2560]
คณิตศร์ คงทอง. (2560). กฎหมายจอหงวน เล่ม 1 : วิชากฎหมายลัมละลาย. กรุงเทพฯ : กรุงสยามพับลิชชิ่ง.

สารบัญ : ข้อสันนิษฐานลูกหนี้สินล้นพ้นตัว -- การฟ้องคดีล้มละลาย -- การจัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้ -- การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก -- การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย -- การปลดจากล้มละลาย -- หุ้นส่วนล้มละลายตามห้าง -- การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย -- การตรวจคำขอรับชำระหนี้ -- ทรัพย์สินซึ่งอาจเอามาชำระหนี้ได้ -- การเพิกถอนการโอนระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้อื่น -- การทวงหนี้ -- การคัดค้านการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 

 

 

หัวข้ออื่นๆ