หนังสือใหม่ สาขานิติศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถก๊อปปี้ เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

342 ก767ห [2559]
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. (2559). หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมาย -- รัฐธรรมนูญ : รัฐ -- รัฐธรรมนูญ -- สิทธิมนุษยชน -- หลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ : ความเกี่ยวโยงของอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติและอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนกับระบบการมีผู้แทน -- การแบ่งแยกอำนาจ -- กฎหมายฝ่ายบ้านเมือง

 

คำอธิบายกฎหมายปกครอง

342.06 ช486ค [2559]
ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2559). คำอธิบายกฎหมายปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 24 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : ความเบื้องต้น -- หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง : หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย ; หลักนิติรัฐ ; ประโยชน์สาธารณะ -- การจัดองค์กรของรัฐ : การจัดองค์กรของรัฐในต่างประเทศ ; ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐในประเทศไทย ; การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ ; การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจ -- บุคลากรภาครัฐ : บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร ; บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ ; บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ ; บุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ; สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน -- การกระทำทางปกครอง : ความหมายของการกระทำทางปกครอง ; ประเภทของการกระทำทางปกครอง ; ประเภทของ นิติกรรมทางปกครอง ; ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ้ายบริหาร ; การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐภายในฝ้ายบริหาร ; การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก ; การควบคุมการใช้อำนาจองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ; การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ ; สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
 

กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร

344.01 ก813ก [2559]
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. (2559). กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารพิมพ์ครั้งที่ 16 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : ความหมายของกฎหมายแรงงาน -- กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน -- กฎหมายคุ้มครองแรงงาน -- กฎหมายเงินทดแทน -- กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ -- กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน -- กฎหมายประกันสังคม -- กฎหมายอื่นที่นักบริหารควรรู้

 

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1

345.02 ค119ค [2559]
คณพล จันทน์หอม. (2559). คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย : ความผิดต่อชีวิต ; ความผิดต่อร่างกาย ; ความผิดฐานทำให้แท้งลูก ; ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา -- ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง : ความผิดต่อเสรีภาพ ; ความผิดฐานเปิดเผยความลับ ; ความผิดฐานหมิ่นประมาท

 

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2

345.02 ค119ค [2559]
คณพล จันทน์หอม. (2559). คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ : ความผิดฐานลักทรัพย์ -- ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ -- ความผิดฐานชิงทรัพย์ -- ความผิดฐานปล้นทรัพย์ -- ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์ -- ความผิดฐานฉ้อโกง -- ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- ความผิดฐานยักยอก -- ความผิดฐานรับของโจร -- ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- ความผิดฐานบุกรุก -- ความผิดเกี่ยวกับศพ

 

345.05 ก382น [2559]
กัญญรัตน์ วิภาตะวัต, ภัทรานิษฐ์ เยาดำ และ บัณฑิต หอมเกษ. (2559). แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

สารบัญ : หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : หลักนิติธรรม ; แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรม ; แนวคิดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและงานตำรวจ ; ลักษณะของกระบวนการยุติธรรมที่พึงประสงค์ ; แนวคิดเกี่ยวกับแบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ; หลักวิธีพิจารณาความอาญาที่ดี ; หลักการดำเนินคดีที่เป็นธรรม ; หลักการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ; แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ; แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม ; แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน – สรุปและวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : สถานการณ์อาชญากรรมและปัญหาของกลไกในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ; สถานการณ์การจัดการข้อพิพาททางอาญาก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ; สถานการณ์การดำเนินคดีอาญาชั้นก่อนพิจารณาคดี (ชั้นเจ้าพนักงาน) ; สถานการณ์การดำเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณา (ชั้นศาล) ; สถานการณ์การดำเนินคดีอาญาในชั้นบังคับโทษ ; ผลกระทบจากสถานการณ์การดำเนินคดีอาญาต่อผู้กี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมและสังคม ; สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม – ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย : วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ; ระบบกฎหมายสารบัญที่กำหนดความผิดอาญาทั้งระบบ ; ชั้นก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (การป้องกันและการควบคุมอาชญากรรม) ; ชั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาก่อนฟ้องคดี (ชั้นเจ้าพนักงาน) ; ปรับปรุงระบบการดำเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา (ชั้นศาล) ; กระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นหลังพิจารณา (ชั้นบังคับโทษ) ; ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการยุติธรรม : รับรองสิทธิและเพิ่มบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการยุติธรรม ; การบริหารงานยุติธรรมและรบบการผลิตนักกฎหมาย
 

หลักกฎหมายบุคคล

346.01 ก675ห [2559]
กิตติศักดิ์ ปรกติ. (2559). หลักกฎหมายบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : บุคคลธรรมดา : สภาพบุคคล ; ข้อความทั่วไป ; นามบุคคล -- ความสามารถ : ข้อความเบื้องต้น ; เกณฑ์อายุบรรลุนิติภาวะ ; หลักทั่วไป ผู้เยาว์ทำนิติกรรมต้องได้รับความยินยอม ; การหย่อนความสามารถเพราะเหตุบกพร่องทางสุขภาพ ; คนเสมือนไร้ความสามารถ -- ภูมิลำเนา : ข้อความทั่วไป ; การเปลี่ยนภูมิลำเนา ; ภูมิลำเนาเฉพาะการ ; ภูมิลำเนาที่กฏหมายกำหนด -- การไม่อยู่และการสาบสูญ : ข้อความเบื้องต้น ; ปัญหาของการเป็นผู้ไม่อยู่ ; มาตรการทางกฎหมาย ; การจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ ; กรณีที่ให้ถือว่าบุคคลผู้ไม่อยู่นั้นเป็นคนสาบสูญ ; ผลของคำสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ ; กรณีศาลถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ -- นิติบุคคล : ข้อความทั่วไป ; นิติบุคคลมีขึ้นได้โดยกฎหมาย ; สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล ; ภูมิลำเนาของนิติบุคคล ; การจัดการนิติบุคคล ; ความรับผิดของนิติบุคคล ; หลักทั่วไป ; ผู้แทนนอกอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ; การปรับใช้บทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนโดยอนุโลม
 

หัวข้ออื่นๆ