สื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2561

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขสื่อโสตทัศน์ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

The murder at the vicarage ปริศนาฆาตกรรม นักบุญหรือคนบาป

CD 9950

คริสตี, อกาทา. (2560). The murder at the vicarage ปริศนาฆาตกรรม นักบุญหรือคนบาปกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สาระสังเขป -

 

The mysterious affair at styles ฆาตกรรมลึกลับในคฤหาสน์มีเลือด

CD 9951

คริสตี, อกาทา. (2560). The mysterious affair at styles ฆาตกรรมลึกลับในคฤหาสน์มีเลือด. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สาระสังเขป -

 

Death in the clouds คดีฆาตกรรมเหนือน่านฟ้า

CD 9952

คริสตี, อกาทา. (2560). Death in the clouds คดีฆาตกรรมเหนือน่านฟ้ากรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สาระสังเขป -

 

Peril at end house ไขคดีกระสุนปริศนา

CD 9953

คริสตี, อกาทา. (2560). Peril at end house ไขคดีกระสุนปริศนากรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สาระสังเขป -

 

Crooked house เล่ห์ลับตระกูลอำมหิต

CD 9954

คริสตี, อกาทา. (2560). Crooked house เล่ห์ลับตระกูลอำมหิตกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สาระสังเขป -

 

พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557

CD 9955

สำนักงานราชเลขาธิการ. (2557). พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

สาระสังเขป กล่าวถึงพระอัจฉริยภาพ ของพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทรงประยุกต์ เอาราชธรรมทั้งปวงนั้นมาปรับใช้ในการ "ครองราชย์ ครองธรรม และครองใจ" ได้อย่างสมบูรณ์ในรอบปี ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2557 จนถึงเดือน ธันวาคม 2557 พร้อมด้วยภาพพระราชกรณียกิจ

 

กีต้าร์คอร์ดและสเกล

DVD 1844-1846

ศิริศักดิ์ ศิริโชตินันท์. (2560). กีต้าร์คอร์ดและสเกล. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส จำกัด.

สาระสังเขป สื่อการสอน ชุดกีต้าร์คอร์ดและสเกลกีต้าร์เบื้องต้น โดย หมู คาไล แนะนำเกี่ยวกับกีต้าร์ -- การตั้งสายกีต้าร์ -- อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก -- การใช้นิ้วมือขาวเบี้องต้น -- การใช้นิ้วมือซ้ายเบื้องต้น -- วิธีการฝึกนิ้วมือแบบต่างๆ -- วิธีสร้างคอร์ดในบันไดเสียง G Major -- การฝึกนิ้วในบันไดเสียง C majar #1 -- การฝึกนิ้วในบันไดเสียง C majar #2 -- การฝึกนิ้วในบันไดเสียง C majar #3 -- การติดคอร์ด -- คอร์ดกับกีต้ารฺ์ไฟฟ้า

 

วีดิทัศน์พระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

DVD 1847-1850

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (255-). วีดิทัศน์พระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

สารบัญ ศาสตร์พระราชา เพือน้อมนำสู่การปฎิบัติ โดยวีดิทัศน์ชุดนี้มี 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิต Water : Life of the Land -- ตอนที่ 2 พิทักป่า พัฒนาสินสายน้ำ Forest conserved Water Treasure Develaped -- ตอนที่ 3 พืชพรรณาปูลกชีวิตมั่นคง Secure Life with Plants -- ตอนที่่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต Sufficiency Economy : Life's Guidance

 

หัวข้ออื่นๆ