สื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขสื่อโสตทัศน์ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

วารสารวิชาการ ป.ป.ช. : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2558)

CD 9798

วารสารวิชาการ ป.ป.ช. : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2558). (2558). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 : บทความพิเศษนิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต -- มหาวิทยาลัยกับธรรมาภิบาล -- คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับการตรวจสอบทรัพย์สิน ระบบภาพนิ่งและการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ -- ภาวะการพิสูจน์คดีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติและคดีร่ำรวยผิดปกติที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. / ตอนที่ 2 : บทความทางวิชาการ : การทุจริตและการต่อต้านการทุจริต / ตอนที่ 3 : บทความปริทัศน์เส้นทางสู่ประชาธิปไตย ทางการเมือง : จากเพลโตสู่กฎบัตรสิทธิชั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป / ตอนที่ 4 : ป.ป.ช. ปกิณกะการสังเคราะห์การทุจริตรอร์รัปชันกับสถาบันประชาธิปไตย
 

วารสารวิชาการ ป.ป.ช. : ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)

CD 9799

วารสารวิชาการ ป.ป.ช. : ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558). (2558). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 : บทความพิเศษความเสี่ยงทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ของนักวิจัยและนักวิชาการภาครัฐของไทย -- ถามหาสุจริตธรรมในระบบที่ไร้ศิลธรรม : คำถามที่แย้งตัวเอง -- มิติทางจริยธรรมและการเมืองของการคอร์รัปชัน / ตอนที่ 2 : บทความทางวิชาการ : การทุจริตและการต่อต้านการทุจริตมาตรการและกลไกในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม : ศึกษากรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ -- การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา -- คอร์รัปชันในประเทศไทย : กรณีศึกษาการคอร์รัปชันและสภาวะการณ์ทางสังคม - การเมืองในวงการก่อสร้างไทย -- การประเมินองค์กรคุณธรรมคู่สัญญารัฐเสริมพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจัดซื้อจัดจ้าง / ตอนที่ 3 : บทความปริทัศน์และบันทึกการโต้เถียงและการปฎิรูปคอร์รัปชัน : หลังของกระบวนการประชาธิปไตยเชิงลึก -- ทุจริตไซเบอร์ : กลวิธีเทคนิคและกระบวนการ -- ข้อสังเกตต่อร่างพระราชาบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... 
 

โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานใน 5 เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

CD 9800

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI). (2559). โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานใน 5 เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI).

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ -- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร -- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว -- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด -- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

 

รายงานฉบับสมบรูณ์การศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการ และการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

CD 9801

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2558). รายงานฉบับสมบรูณ์การศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการ และการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.

สาระสังเขป -

 

 

คำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) : คำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)

CD 9802

สำนักงานศาลยุติธรรม. (2559). คำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) : คำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม). กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม.

สาระสังเขป -

 

 

รายงานการวิจัยการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ การสร้างสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

CD 9803

สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์. (2559). รายงานการวิจัยการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ การสร้างสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์.

สาระสังเขป -

 

 

รายงานผลการปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย ประจำปี 2558

CD 9804

สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย. (2558). รายงานผลการปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย ประจำปี 2558. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย.

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย -- ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย -- ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย -- รายงานสถานะทางการเงิน -- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน


 

การเล่นของเด็กไทย

DVD 1772

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2559). การเล่นของเด็กไทย. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

สาระสังเขป ภาคเหนือ : หลิ่น ; บ่าขี้เบ้าทราย ; ไก่ล้วงข้อง ; เหิบ เหิบ -- ภาคกลาง : งูกินหาง ; รี รี ข้าวสาร ; วิ่งเปี้ยว ; มอญซ่อนผ้า -- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ตีไก่คน ; โค้งตีนเกวียน ; จ้ำหมู่หมี่ ; ตีนเลียน -- ภาคใต้ : ไก่ขึ้นร้าน ; ตีขอบกระด้ง ; แย่งเมือง ; หมากขุม


 

Jack Reacher : Never Go Back  (ยอดคนสืบระห่ำ 2)

DVDM 1996

Zwick, Edward. (2016). Jack Reacher : Never Go Back (ยอดคนสืบระห่ำ 2). Bangkok : United Home Entertainment.

Contents อดีตผู้พัน Jack Reacher (Tom Cruise จาก Mission: Impossible) ไปช่วย Major Susan Turner (Cobie Smulders จาก The Avengers) ที่ถูกจับกุมด้วยข้อกล่าวหาร้ายแรง ทั้งสองต้องพยายามต่อสู้เพื่อทวงคืนความบริสุทธิ์ให้ตัวเอง General Harkness (Robert Knepper จาก Prison Break) จ้างนักฆ่าอดีตนายทหาร (Patrick Heusinger จาก Black Swan) ให้ไปไล่ล่าอดีตผู้พันทั้งสอง และตามจับ Samantha (Danika Yarosh) เด็กสาววัยรุ่นซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นทายาทของ Reacher มาเป็นตัวประกัน
 

Sully (ซัลลี่ ปาฎิหาริย์ที่แม่น้ำฮัดสัน)

DVDM 1997

Eastwood, Clint. (2016). Sully (ซัลลี่ ปาฎิหาริย์ที่แม่น้ำฮัดสัน). Bangkok : Catalyst Alliance.

Contents Sully - ซัลลี่ ปาฏิหาริย์ที่แม่น้ำฮัดสัน ที่สร้างขึ้นจากเหตการณ์จริงกับเรื่องราวของ กัปตัน เชสลีย์ บี. "ซัลลี่" ซัลเลนเบอร์เกอร์ (รับบทโดย ทอม แฮงค์ส) ที่เคยสร้างปาฏิหาริย์ในการนำเครื่องบิน US Airways ไฟท์ 1549 ลงจอดกลางแม่น้ำฮัตสันหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่อเครื่องบินลำนั้นต้องปะทะกับฝูงนกอย่างรุนแรงจนทำให้เครื่องขัดข้องเมื่อปี 2009 การตัดสินใจของเขาทำให้ผู้โดยสาร 155 ชีวิตพร้อมกับลูกเรือทั้งลำปลอดภัยจากอุบัติเหตุครั้งนั้น
 

Train to Busan (ด่วนนรกซอมบี้คลั่ง)

DVDM 1998

Yeon Sang-Ho. (2016). Train to Busan (ด่วนนรกซอมบี้คลั่ง). กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล.

สาระสังเขป : เรื่องราว Train to Busan เล่าถึงเรื่องราวสุดระทึกเมื่อ ซอกวู (รับบทโดย กงยู) และลูกสาว ซูอา (รับบทโดย อาน คิมซู) กำลังขึ้นขบวนรถไฟเคทีเอ็กซ์ที่จะพาทั้งสองเดินจากจากกรุงโซลไปยังเมืองปูซานเพื่อเยี่ยมภรรยาเก่าที่ไม่ได้พบกันมานาน แต่ทันทีที่รถไฟกำลังจะเคลื่อนออกจากชานชาลา กลับเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้โดยสารทั้งขบวนต้องช็อค เมื่อสถานีรถไฟกลับถูกฝูงซอมบี้โจมตี คร่าชีวิตคนขับรถไฟและผู้โดยสาร รถไฟเคทีเอ็กซ์มุ่งตรงไปยังปูซานโดยไร้คนขับ ผู้โดยสารทั้งหมดต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ที่กำลังไล่ล่าพวกเขาจากโบกี้สู่โบกี้อย่างไม่ลดละตลอด 90 นาทีของเส้นทางมุ่งหน้าสู่ปูซาน
 

Finding Dory (ผจญภัยดอรี่ขี้ลืม)

DVDM 1999

Stanton, Andrew. (2016). Finding Dory (ผจญภัยดอรี่ขี้ลืม). Bangkok : Pyramid Digital.

Contents ดำดิ่งสู่ใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่อีกครั้ง แต่คราวนี้มันเป็นการเดินทางและผจญภัยของปลาอีกตัวที่เคยช่วยมาร์ลิน (Albert Brooks) ออกตามหาลูกชายอย่างนีโม (Hayden Rolence) จนเจอ ปลาตัวนี้เป็นปลาขี้ตังเบ็ดฟ้า มันมีชื่อว่า ดอรี่ (Ellen DeGeneres) แต่ความที่มันเป็นโรคความจำสั้นตั้งแต่เกิด มันค่อยๆ ลืมเลือนพ่อแม่ของมันไปจนวันหนึ่ง มันก็นึกขึ้นมาได้สัตว์ทุกตัวต้องมีพ่อแม่ แล้วมันก็เริ่มที่จะเดินทางค้นหาพ่อแม่ของตัวเองโดยอาศัยเศษชิ้นส่วนของความจำเท่าที่มี
 

สุขสันต์วันกลับบ้าน

DVDM 2000

ก้องเกียรติ โขมศิริ. (2559). สุขสันต์วันกลับบ้าน. กรุงเทพฯ : เอ็ม วี ดี.

สาระสังเขป เรื่องราว ในบ้านหลังนี้ แทน ได้พบกับ ทับทิม (วรรณรท สนธิไชย) พี่สาวฝาแฝดของ แทน ที่แต่งงานอยู่กินกับ ชีวิน (ปีเตอร์ นพชัย) พ่อหม้ายลูกสอง พร้อมด้วย แวว (นภาดา สุขกิจ) แม่บ้านผู้เลี้ยงดูแทนมาตั้งแต่เด็ก โดย แทน ต้องเริ่มต้นครั้งใหม่ในการทำความรู้จักกับครอบครัวของเขา! “แน่ใจหรือว่า...มีคนรอคุณอยู่ที่บ้าน" บ้านหลังนี้เก็บความลับบางอย่างไว้ และบ้านหลังนี้น่ากลัวที่สุดเท่าที่คุณเคยกลับบ้านมา

 

โรบินสัน ครูโซ ผจญภัยเกาะมหาสนุก (Robinson Crusoe)

DVDM 2001

Stassen, Ben. (2016). โรบินสัน ครูโซ ผจญภัยเกาะมหาสนุก (Robinson Crusoe). กรุงเทพฯ : บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์.

สาระสังเขป เรื่องราว Robinson Crusoe : บนเกาะสวรรค์เล็กๆ ทิวสเดย์ นกแก้วแสนรู้กับเพื่อนๆฝันจะได้ผจญภัยค้นหาโลกกว้างจนเมื่อพายุโหมเข้าเกาะมันได้พาสิ่งมีชีวิตที่แปลกตาสำหรับทิวสเดย์เข้ามาด้วย นั่นคือมนุษย์ที่ชื่อ โรบินสัน ครูโซ ทิวสเดย์รู้เลยว่าโรบินสันจะเป็นตั๋วเบิกทางสู่โลกภายนอก ขณะที่โรบินสันก็พบว่าทิวสเดย์และสัตว์อื่นๆคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เขามีชีวิตรอดบนเกาะไม่นานพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น จนเมื่อแมวแสบสองตัวก้าวเข้ามาหมายควบคุมเกาะ การต่อสู้เพื่อพิสูจน์พลังมิตรแท้ก็เกิดขึ้น 
 

แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว

DVDM 2002

บรรจง ปิสัญธนะกูล. (2559). แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว. กรุงเทพฯ : จีดีเอส ห้าห้าเก้า จำกัด.

สาระสังเขป : ‘เด่นชัย’ (เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี) เจ้าหน้าที่ไอทีสุดเนิร์ดประจำออฟฟิศวัย 30 ผู้จะมีตัวตนในสายตาพนักงานคนอื่น แค่เวลาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสีย ในชั่วโมงทำงานที่แสนเร่งรีบไม่มีใครสนใจ แม้แต่จะจำชื่อของเด่นชัย จนเขาแอบน้อยใจอยู่บ่อยๆ จนกระทั่งวันที่เขาได้ไปซ่อมปรินเตอร์ให้ ‘นุ้ย’ (มิว นิษฐา จิรยั่งยืน) มาร์เก็ตติ้งสาวคนสวยผู้จดจำชื่อจริงของเขาได้ เด่นชัยตกหลุมรักความน่ารักและจริงใจของนุ้ยที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนมีตัวตนขึ้นมา แต่ก็ทำได้เพียงเฝ้าเก็บรายละเอียดและดูแลเธออยู่ห่างๆ เพราะรู้ดีว่าหมาอย่างเขาคงได้แค่แหงนมองเครื่องบิน
  

Alice Through The Looking Glass (อลิซ ผจญภัยมหัศจรรย์เมืองกระจก)

DVDM 2003

Bobin, James. (2016). Alice Through The Looking Glass (อลิซ ผจญภัยมหัศจรรย์เมืองกระจก). Bangkok : M V D.

Contents : เรื่องราวการผจญภัยครั้งใหม่ของ “อลิซ” สู่ดินแดนมหัศจรรย์ที่ทุกอย่างแตกต่างจากเคย เมื่อกาลเวลานำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ อีกทั้งยังมีเดิมพันการเปลี่ยนแปลงเป็นชีวิตของสหายจากอีกฟากฝั่งบานกระจกอย่าง “เมด เฮตเตอร์” ช่างทำหมวกสุดเพี้ยนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายจากอิทธิพลของราชินีโพแดง หนทางเดียวที่จะสามารถช่วยเหลือเขาได้ คือ อลิซต้องเดินทางฝ่าฟันไปหาบุรุษแห่ง “เวลา” ซึ่งควบคุมทุกเข็มนาฬิกาทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต…
 

Skiptrace (คู่ใหญ่สั่งมาฟัด)

DVDM 2004

Harlin, Renny. (2016). Skiptrace (คู่ใหญ่สั่งมาฟัด). Bangkok : M. Picture.

Contents Skiptrace คู่ใหญ่สั่งมาฟัด เล่าเรื่องของ เบนนี่ ชาน (เฉินหลง Jackie Chan) สายสืบชาวฮ่องกงที่กำลังตามล่าหัวหน้าแก๊งมาเฟียนามว่าวิคเตอร์ หว่อง (วินสตันส เชา Winston Chao) มานานกว่าทศวรรษ เมื่อหลานสาวของเขา ซาแมนธา (ฟ่านปิงปิง Fan BingBing) ต้องไปพัวพันกับองค์กรมาเฟียของหว่อง ซึ่งคนที่มีหลักฐานสามารถสาวถึงตัวเจ้าพ่อได้ นั่นคือนักพนันชาวอเมริกันจอมปากมาก คอนเนอร์ วัตส์(จอห์นนี่ น็อกซ์วิลล์ Johnny Knoxville) แต่ดันโดนแกงค์มาเฟียจับไป รัสเซีย ซึ่งเขาต้องการจะกลับ มาเก๊า ดังนั้นเบนนี่ จึงตามไปช่วยเหลือ คอนเนอร์ เพื่อเป็นพยานลากคอวิคเตอร์มาลงโทษ และช่วยเหลือซาแมนธาให้ได้ ภารกิจฟัด พ่วงความมันข้ามพรมแดนตั้งแต่เทือกเขาในมองโกเลียจนถึงทะเลทรายโกบี เรื่อยมาถึง มาเก๊า จึงอุบัติขึ้น
  

WAR DOGS (คู่ป๋าขาแสบ)

DVDM 2005

Phillips, Todd. (2016). WAR DOGS (คู่ป๋าขาแสบ). Bangkok : Catalyst Alliance.

Contents เรื่องราวของ สองเพื่อนซี้ผู้ค้าอาวุธสงคราม ในช่วงต้นยุค 20 พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไมแอมี ระหว่างช่วงสงครามอิรัก พวกเขาหาผลประโยชน์เล็ก ๆ น้อย ๆ จากการที่รัฐบาลอนุญาตให้พวกเขาทำธุรกิจเล็ก ๆ เพื่อการเสนอราคาบนข้อตกลงสัญญาทางทหารของสหรัฐ เริ่มต้นจากธุรกิจเล็ก ๆ พวกเขาก็ค่อย ๆ กอบโกยเงินมากขึ้น ๆ และใช้ชีวิตอย่างหรูหรา แต่แล้วทั้งคู่ก็มีแผนเข้ามาในหัว เมื่อได้เงิน 300 ล้านดอลล่าร์จากการตกลงค้าขายกับกองทัพอัฟกานิสถาน ซึ่งข้อตกลงนั้นมันดึงพวกเขาเข้ามาอยู่ในธุรกิจมืด ที่มีผู้มีอำนาจมืดมหาศาลคอยบงการ นี่มันไม่ใช่แค่การหันหลังให้กับรัฐบาลสหรัฐเท่านั้น
 

อาม่า

DVDM 2006

บดีกร โลหะชาละ. (2559). อาม่า. กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล.

Contents เรื่องราว “อาม่า” (รัดเกล้า อามระดิษ) เศรษฐีนีเสียชีวิตลง เหล่าลูกหลานในตระกูลก็พร้อมใจกลับมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาโดยมิได้นัดหมาย ก็จะเพราะอะไรซะอีกล่ะ ถ้าไม่ใช่ “มรดกพันล้าน” ที่ทุกคนต่างหมายปองและอยากครอบครองในส่วนแบ่งอันมหาศาลแน่นอน งานนี้มีหรือที่จะสมหวังกันง่ายๆ เพราะ “อาเหมา” (หม่ำ จ๊กม๊ก) พ่อบ้านหน้าตายได้ประกาศก้องว่า พินัยกรรมฉบับสุดท้ายจะไม่ถูกเปิดอ่านจนกว่าคำสั่งเสียที่เป็นกฎเหล็กของอาม่าจะถูกทำให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแต่เมื่อภารกิจใน “พินัยกรรมปริศนา” เริ่มต้นได้ไม่ทันไร พวกเขาก็ต้องเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดโดยไม่คาดคิด เมื่อจู่ๆ “ศพอาม่า” ก็ดันปรากฏกายบนรถเข็นประจำตัวให้ลูกหลานได้ขนหัวลุกเกรียวกันเลยทีเดียว
 

Ice Age 5 : Collision Course (ไอซ์เอจ 5 : ผจญอุกกาบาตสุดอลเวง)

DVDM 2007

Thurmeier, Mike. (2016). Ice Age 5 : Collision Course (ไอซ์เอจ 5 : ผจญอุกกาบาตสุดอลเวง). Bangkok : Catalyst Alliance (Thailand).

Contents Ice Age 5 : Collision Course ที่จะสานต่อความสนุกสนาน ยกก๊วนกันมาสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม ไม่ว่าเจ้าช้างแมมมอธตัวขน แมนนี่ (เรย์ โรมาโน่) และ แอลลี่ (ควีน ลาติฟาห์), เจ้าเสือเขี้ยวดาบ ดีเอโก้ (เดนิส เลียรี่) และ ชีร่า (เจนนิเฟอร์ โลเปซ) แล้วก็เจ้า ซิด (จอห์น เลอกิซาโม) ครั้ง กับเรื่องราวที่พวกมันจะต้องทิ้งบ้านของพวกมันเพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้เมื่ออาณาจักรของพวกมันถูกรุกราน พวกมันออกเดินทางอย่างไร้จุดหมายไปสู่สถานที่ที่พวกมันไม่คุ้นเคยในดินแดนสุดมหัศจรรย์ที่ซึ่งมีเจ้าแชงกรีลามะเป็นผู้นำลัทธิ 
 

 

 

CD 9780

Sharpe, Pamela J. (2015). Practice exercises for the TOEFL : test of English as a foreign language. Eight edition. Hauppauge, NY : Barron's Educational.

สาระสังเขป -

หัวข้ออื่นๆ