สื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขสื่อโสตทัศน์ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

Xiner tong han yu 2

CD 9883

Liu Xun. (2011). Xiner tong han yu 2. Sanhe : Sanheshi Hui xin yin wu yon xing.

Contents : -

 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กกอ. 2+8 (พ.ศ. 2556-2560) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

CD 9884

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2560). รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กกอ. 2+8 (พ.ศ. 2556-2560) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย การลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา -- ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร -- ประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมสุาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ -- ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... -- ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการจัดการศึกษา -- ส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัย -- พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา -- ผลิตและพัฒนาครู -- การจัดทำแผนอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา -- ผลิตและพัฒนาครู -- การจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่่ 12 -- การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
 

รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2560

CD 9885

กรมการพัฒนาชุมชน. (2560). รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2560กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชนบท.

สาระสังเขป ข้อมูลทั่วไปของคนไทยในชนบท -- รายงานคุณภาพชีวิตคนไทยในชนบท จำแนกรายหมวด และตัวชี้วัด -- รายได้และรายจ่ายของคนไทยในชนบท -- ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขของคนไทยในชนบท -- บทสรุปคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท

 

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ : ปีที่ 19 เล่มที่ 55 มกราคม - เมษายน 2560

CD 9886

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ : ปีที่ 19 เล่มที่ 55 มกราคม - เมษายน 2560(2560). กรุงเทพฯ : ศาลรัฐธรรมนูญ.

สาระสังเขป -

 

วารสารไทยการวิจัยดำเนินการ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

CD 9887

วารสารไทยการวิจัยดำเนินการ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)(2560). กรุงเทพฯ :สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สาระสังเขป เนื่อหาประกอบด้วย การพยากรณ์ของอุปสงค์หลายรูปแบบและการสั่งซื้อแบบตู้คอนเทนเนอร์ ที่เหมาะสมกรณีศึกษา อุปกรณ์ออกกำลังกายนำเข้า -- แบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับจัดเส้นทางเดินรถขนส่งที่ความจุไม่จำกัด กรณีศึกษา ผู้ให้บริการขนส่งอาหารแช่แข็ง -- การกำหนดตำแหน่งฐานปล่อยรถบรรทุก โดยพิจาณาปริมาณสินค้าที่ บรรทุกทั้งเที่ยวไปและกลับ กรณีศึกษาผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ -- การหารูปแบบทำนายอัตราการขจัดเนื้องานในกระบวนการกัดอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้าของวัสดุ Ti - 6Al - 4v ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม ฯลฯ

 

พลัส พร็อพเพอร์ตี้โฟกัส : รายงานผลการวิจัยครึ่งปี มกราคม-มิถุนายน 2560

CD 9888

บริษ้ท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด. (2560). พลัส พร็อพเพอร์ตี้โฟกัส : รายงานผลการวิจัยครึ่งปี มกราคม-มิถุนายน 2560. กรุงเทพฯ : บริษ้ท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด.

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย 1.สรุปภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ 2.ตลาดบ้านเดี่ยว 3.ตลาดทาวน์เฮ้าส์ 4.ตลาดคอนโดมิเนียม 5.ตลาดอะพาร์ตเมนต์ สำหรับชาวต่างชาติ 6.ตลาดเซอร์วิส อะพาร์ทเมนต์ 7.ตลาดอาคารสำนักงาน 

 

บันทึกประวัติศาสตร์ ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สุดหล้าแผ่นฟ้าไทย

DVD 1828

กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). บันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สุดหล้าแผ่นฟ้าไทย. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.

สาระสังเขป กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลยดุลยเดช พระราชปณิธานปั่นเพื่อพ่อ -- ร้อยดวงใจถวายงานเทิดพระเกียรติ -- มั่นทั่วไทยรวมใจจงรักและภักดี -- การให้บริการซ่อมบำรุงและรักษาพยาบาล -- จักรยานพระราชทาน 

 

Linux format Issue 226

DVD 1829

Linux format Issue 226. (2017). [s.l.] : [s.n.].

Contents -

 

ประมวลผลการเรียนรู้จากปฎิบัติการจริง (Action Learning) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง นปส. รุ่นที่ 69

DVD 1830

สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ประมวลผลการเรียนรู้จากปฎิบัติการจริง (Action Learning) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง นปส. รุ่นที่ 69. กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ.

สาระสังเขป นำเสนอโครงการศึกษาอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 69 ณ. จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียดประสงการณ์จากการที่ส่วนร่วมในกรอบการศึกษาเรียนรู้ -- การเรียนรู้ภูมิสังคมและวิถึชีวิตของขุมชน -- ระบบการบริหารจัดการชุมชุม กลุ่มปฎิบัติการที่ 1 บ้านปัวชัย หมู่ที่ 7 กำหละฝายแก้ว อำเภอกูเพียง จังหวัดน่าน กลุ่มปฎิบัตการที่ 2 บ้านดงป่าสัก ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน กุล่มปฎิบัตการที่ 3 บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กลุ่มปฎิบัตการที่ 4 หมู่บ้านป่าฝางสามัคคี ตำบลปอสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน กลุ่มปฎิบัติที่ 5 บ้านซาวหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลปกสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ฯลฯ
 

สาระดีๆ จากพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ

DVD 1831

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2560). สาระดีๆ จากพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

สาระสังเขป การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการออกกำลังกาย -- ปรับพื้นที่รกร้างเป็นพื้นที่สุขภาวะ -- พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการปลูกพืชผักในเมือง -- ปรับน้ำเสียเป็นพื้นที่สุขภาวะ -- Zero waste ขยะเป็น 0 -- ขอทางให้หนูปั้น -- ตลาดผักปลอดภัย -- ทำอะไรที่ใต้สะพาน -- ปั่นน้ำใจ -- ปั่น รถ เรือ ราง -- รอไป ... ปั่นไป

 

 

 

 

หัวข้ออื่นๆ