สื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขสื่อโสตทัศน์ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

ทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชจริยวัตร 10 ประการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 แห่งราชจักรีวงศ์

CD 9895

สิริวรุณ. (2560). ทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชจริยวัตร 10 ประการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชจักรีวงศ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา.

สาระสังเขป อารัมภกถา -- ความสำคัญของทศบารมี -- ทานบารมี -- ศีลบารมี -- เนกขัมมบารมี -- ปัญญาบารมี -- วิริยะบารมี -- ขันติบารมี -- สัจจะ-อธิษฐานบารมี -- เมตตาบารมี -- อุเบกขาบารมี -- ปัจฉิมกถา

 

สถิติการประมงแห่งประเทศไทย 2558

CD 9896

สถิติการประมงแห่งประเทศไทย 2558(2558). กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สาระสังเขป -

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์

CD 9897

อำพล บววงศ์เสถียร. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย การจัดการเชิงกลยุทธ์ -- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร -- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร -- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก -- อุตสาหกรรมและคู่แข่งขัน -- กลยุทธ์ระดับบริษัท -- กลยุทธ์ระดับธุรกิจ -- กลยุทธ์ระดับหน้าที่ -- การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฎิบัติ -- การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ -- จริยธรรมธุรกิจ และบรรษัทภิบาล

 

รายงานประจำปี 2559 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

CD 9898

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). (2559). รายงานประจำปี 2559กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน).

สาระสังเขป : -

 

รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

CD 9899

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2560). รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย ขอบเขตการศึกษา -- นิยามศัพท์ -- ระเบียบวิธีวิจัย ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงสำรวจ -- เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา -- การเก็บรวบรวมข้อมูล -- การวิเคราะห์ข้อมูล -- เกณฑ์การอธิบายค่าเฉลี่ย -- การประมวลผลข้อมูล ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้ปฎิบัติงาน 

 

รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล (รายการ บันทึกสถานการณ์ร่วมพลังประชารัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

CD 9900

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2560). รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล (รายการ บันทึกสถานการณ์ร่วมพลังประชารัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย ขอบเขตการศึกษา ด้านพื้นที่ ด้านสิ่งประชาสัมพันธ์ ด้านเวลา -- นิยามศัพท์ -- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -- ระเบียบวิธีวิจัย -- ประชากร -- กลุ่มตัวอย่าง -- เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา -- การเก็บรวมรวบข้อมูล -- การวิเคราะห์ข้อมูล -- เกณฑ์การอธิบายคะแนนเฉลี่ย -- การประมวลผลข้อมูล -- สรุปผลการวิจัย และการประเมินผล -- ข้อเสนอแนะ 
 

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  กรมการจัดหางาน

CD 9901

กรมการจัดหางาน. (2559). รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน.

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของกรมการจัดหางาน -- ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

 

 

หัวข้ออื่นๆ