สื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขสื่อโสตทัศน์ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 33 ฉบับที่่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560)

CD 9876

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม. (2560). วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 33 ฉบับที่่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560)กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย เรื่องเด่น -- การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด Commission on Narcotic Drugs-CND) สมัยที่ 60 -- ข่าวความเคลื่อนไหว -- นโยบายและแผนงานสำคัญ -- ด้านป้องกัน --ด้านบำบัด -- การปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย -- เรื่องจากพื้นที่ -- ปกิณกะ


 

รายงานประจำปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CD 9877

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2559). รายงานประจำปี 2559กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

สาระสังเขป -

 


 

Linux format Issue 225

DVD 1826

Linux format Issue 225. (2017). [s.l.] : [s.n.].

Contents -


 

 

หัวข้ออื่นๆ