สื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขสื่อโสตทัศน์ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย

CD 9845

มหาวิทยาลัยพะเยา. (2560). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยพะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา.

สาระสังเขป การรวมผลงานวิจัย การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 "ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพื่อประเทศไทย 40" โดยจำแนกเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพ -- วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี -- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งนำเสนอในการประชุมวิชาการ วันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ หอประชุม พญารำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑุฒโน)

CD 9846

กรมศิลปากร. สำนักหอสมุดแห่งชาติ. (2559). จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑุฒโน)กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร.

สาระสังเขป พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเนื้อหาการประมวลภาพเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่สิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ การบำเพ็ญพระราชกุศล และการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ การจัดเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระศพฯ 

 

กฎหมายอาญาภาคความผิด

CD 9847

คณิต ณ นคร. (2559). กฎหมายอาญาภาคความผิด. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย ความผิดต่อบุคคล -- ความผิดต่อกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์ -- ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน -- ความผิดต่อรัฐ

 

 

วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 33 ฉบับที่่ 1 (ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560)

CD 9848

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม. (2560). วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 33 ฉบับที่่ 1 (ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย เรื่องเด่น -- นโยบายและแผนงานสำคัญ การขับเคลื่อนนโยบายการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศไทย-- ด้านป้องกัน --ด้านบำบัด -- ปกิณก

 

รายงานประจำปี 2559 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

CD 9849

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน). (2559). รายงานประจำปี 2559. กรุงเทพฯ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.

สาระสังเขป -

 

 

ศิลปวัฒนธรรมสยาม

DVD 1789-1790

สุชาดี มณีวงศ์. (2556). ศิลปวัฒนธรรมสยาม. กรุงเทพฯ : บริษัท ทริลเลี่ยนส์ จำกัด.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 เนื้อหาประกอบด้วย 1. นาฏยศาลา 2. แพรพรรณวิจิตร 3. โขน-หนัง 4. ทวารบาล 5. อุรังคนิทาน / ตอนที่ 2 เนื้อหาประกอบด้วย 1. ปูนปั้นเมืองเพชร 2. ช่างสิบหมู่ 3. จากบ้านเชียงสู่เบญจรงค์ 4. ศิลปะสุโขทัย 5. ธรรมาสน์


 

ไทยหัตถศิลป์

DVD 1791-1792

สุชาดี มณีวงศ์. (255-). ไทยหัตถศิลป์. กรุงเทพฯ : บริษัท ทริลเลี่ยนส์ จำกัด.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 เนื้อหาประกอบด้วย 1. แกะสลัก 2. ตองประดิษฐ์ 3. บายศรี 4. ในใบตอง / ตอนที่ 2 เนื้อหาประกอบด้วย 1. จัดดอกไม้ 2. มาลัย 3. สลักเสลา 4. เครื่องแหวนไทย

 

 

สืบศิลป์ ศิลปินไทย

DVD 1793-1794

สุชาดี มณีวงศ์. (2556). สืบศิลป์ ศิลปินไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท ทริลเลี่ยนส์ จำกัด.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 เนื้อหาประกอบด้วย 1. ปูนปั้นสมัยใหม่ 2. จิตรกรรมไทยประยุกต์ 3. ภาพเหมือน 4. โลหะศิลป์ร่วมสมัย / ตอนที่ 2 เนื้อหาประกอบด้วย 1. ประติมากรรมเพื่อชีวิต 2. ศิลป์สื่อผสม 3. ศิลปะเหนือจริง 4. ศิลปะแห่งราชันย์

 

 

Discovery atlas 4D : Mediterranean (เปิดหน้าต่างโลกเมดิเตอร์เรเนียน)

DVD 1795

Discovery atlas 4D : Mediterranean (เปิดหน้าต่างโลกเมดิเตอร์เรเนียน). (2011). Bangkok : STG Multimedia.

Contents นำเสนอเรื่องราวของประเทศเมดิเตอร์เรเนียน เมดิเตอร์เรเนียนทะเลที่ถูกล้อมด้วยแผ่นดินเกือบทั้งหมด เชื่อมติดกับทวีปใหญ่ทั้ง 3 ทั้งยุโรป แอฟริกา และเอเชีย เมื่อประมาณ 6 ล้านปีก่อนเมดิเตอร์เรเนียนเคยเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้ง และปกคลุมด้วยผลึกเกลือจนกระทั่ง 5.5 ล้านปีน้ำจากแอตแลนติกได้พังเขื่อนและไหลทะลักเข้าท่วมเมดิเตอร์เรเนียนและเหตุนี้เองสิ่งมีชีวิตจึงเกิดขึ้นทั้ง โลมา เต่าทะเลและสัตว์ที่ยืนยันความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนได้ดีที่สุดคือ ทูน่าคลีบน้ำเงิน เมดิเตอร์เรเนียนเป็นมากกว่าคำว่ามหาสมุทร แต่มันคือจุดกำเนิดแห่งชีวิตหลายปีที่อยู่คู่โลก น่านน้ำมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยแสนยานุภาพ แห่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ และวิธีการใช้ชีวิตของชนชาติมากกว่า 21 ประเทศ

 

Asia elephant ชุด คชสารกับพิธีกรรม

DVD 1796

Asia elephant ชุด คชสารกับพิธีกรรม. (2554). กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชัน.

สาระสังเขป สารคดีช้างเป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมรตั้งแต่อดีต ซึ่งคนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับช้างมีข้อบังคับมากว่าอาชีพอื่น โดยในการจับช้างจะมีพิธีกรรมคือ การเบิกไพร เป้นพิธีกรรมบวงสรวงเจ้าป่าเจ้าเขาขอใช้ออกไปจับช้างป่าได้โดยไม่ติดขัด เมื่อเสร็จพิธีจะทำการเสี่ยงทายด้วยการถอดกระดูกคางไก่หัก หรือข้อไก่ห่างถือว่าการเสี่ยงทายครั้งนี้เป็นอัปมงคล การทำพิธีออกไปจับช้างผู้เป็นสามีจะต้องลาภรรยาและครอบครัวให้เรียบร้อยก่อน เมื่อเข้ากรรมแล้วผู้ชายต้องรักษาพรหมจรรย์ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นจับช้าง

 

มังกรแห่งนามิบ

DVD 1797

มังกรแห่งนามิบ. (255-). กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

สาระสังเขป การอาศัยในทะเลแอฟริกา นอกจากจะไม่ง่ายยังถือเป็นเรื่องยากที่จะเอาชีวิตรอดเพราะอันตรายจากสัตว์ต่างๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น งู กิ้งก่า คาเบเรียล เป็นต้น นามิบ เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ ทะเลเงียบสนิท เนินทรายเป็นที่แห้งแล้งที่สุดที่หนึ่งบนโลกสัตว์ทุกชนิดที่อยู่บนทะเลทรายแห่งนี้ ต้องมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นตลอด เพื่อให้พวกมันได้มีชีวิตรอด และต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ภูมิร้อนจัดและต้องอยู่ในพื้นที่นี้เท่านั้นคือ แอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ และมีกฎบังคับตายตัวว่าไม่มีที่อยู่สำหรับผู้อ่อนแอ

 

The Big Day (Le Grand your) (สี่หัวใจ มุ่งสู่ฝัน)

DVD 1798

The Big Day (Le Grand your) (สี่หัวใจ มุ่งสู่ฝัน). (2559). กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด.

สาระสังเขป สารคดีที่เล่าถึงจุดมุ่งหมายและความใฝฝันของเด็ก ๆ จากสี่มุมโลก เริ่มต้นจากความฝันของเด็กชายชาวอูกันดาที่อยากเป็นนักวิชาการป่าไม้ ต่อกันด้วยเด็กชายชาวคิวบาที่มีความฝันอยากเป็นนักมวยอาชีพ ถัดมาเป็นความฝันของเด็กชาวอินเดียที่มุ่งมั่นเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย และสุดท้ายเป็นความฝันของเด็กชาวมองโกเลียที่อยากเป็นนักยิมบาสติกทีมชาติต่อไปในอนาคตกับความฝันของเด็ก ๆ แต่ละคนสามารถฝาฝันอุปสรรคต่างๆ ถึงจุดมุ่งหมายได้

 

ไขความลับ ชุดออกกำลังกายระดับโลก

DVD 1799

ภัทราพร สังข์พวงทอง. (2560). ไขความลับ ชุดออกกำลังกายระดับโลก. กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด.

สาระสังเขป ติดตามชุดชั้นในได้ถูกพัฒนาและออกแบบให้รองรับสรีระ ทุกขนาดทุกสัดส่วนและทุกกิจกรรม ได้รับความนิยมสุดขีด ชุดสำหรับการออกกำลังกาย "CWX" เป็นหนึ่งในชุดออกกำลังกายที่ได้รับความนิยม นอกจากจะมีสีสันลวดลายต่างๆ แล้ว "Sport Taping" สามารถกระชับกล้ามเนี้อ ลดการบาดเจ็บกล้ามเนี้อได้และกว่าจะได้ชุดออกกำลังกายแต่ละชุดจะต้องผ่านกระบวนการวิจัย การนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุุกต์ เป็นที่นิยมอย่างในปัจจุบัน

 

 ประติมากรรมอวัยวะ เติมเต็มชีวิต DVD 1800

มาริสา หนุนเจริญวงศ์. (2560). ประติมากรรมอวัยวะ เติมเต็มชีวิต. กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด.

สาระสังเขป ติดตามกายอุปกรณ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับผู้ป่วยและผู้พิการในประเทศไทย อุปกรณ์เทียมประกอบด้วย แขนเทียม ขาเทียม ข้อเท้าเทียม การประดิษฐอวัยวะเทียมส่วนอื่นๆ ที่คลีนิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้า ขากรรไกร โดยใช้สิ่งเทียม เช่น หูเทียม จมูกเทียม เบ้าตาเทียม เพื่อไปช่วยเติมเต็มให้ผู้ป่วยได้สร้างรอยยิ้ม สร้างพลังชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกครั้ง

 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ยกระดับสินค้าชุมชน DVD 1801

นเรศ หาญพันธ์พงษ์. (2560). สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ยกระดับสินค้าชุมชน. กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด.

สาระสังเขป ติดตามเรื่องความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ทำให้ผู้คนแต่ละชุมชน ทุกภูมิภาคมาสร้างสรรค์ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันแต่ละท้องถิ่น เช่น ส้มโอ นครชัยศรี ผ้าไหมแพรวา กาฬสินธุ์ ทุรียน นนทบุรี ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่นิยมทำให้เกิดการเลียนแบบผลิตภัณฑ์ พระราชบัญญัติ คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 การพัฒนาสินค้าแบรนด์ไทยให้สามารถแข่งขันท่ามกลางเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพร้อมขยายตลาดไปยังตลาดโลก

 

สปา สุนทรียะแห่งการผ่อนคลาย DVD 1802-1803

มาริสา หนุนเจริญวงศ์. (2559). สปา สุนทรียะแห่งการผ่อนคลาย. กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 ติดตามเรียนรู้สปาเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล โดยมีการนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาธรรมชาติมาใช้ นอกจากนี้ไทยยังมีการนวดเป็นการบำบัดเพื่อให้ผ่อนคลายซึ่งสปา หมายถึงการบำบัดด้วยน้ำและอุณหภูมิเปลี่ยนไป สปามีรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโคลน บ่อน้ำพุร้อนทีใช้ในการทำสปา การนวดด้วยสมุนไพร และการนำดีบุกมาใช้ในการทำสปา / ตอนที่ 2 เต๋า การ์เด้นเฮลธ์ สปาแอนด์รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เพื่อหาความรู้เกี่ยวกับการนำศาสตร์จีน ศาสตร์ไทย และตะวันตกมาผสมผสาน เรียกว่า เมติคอดสปา เน้นการฝังเข็มและการนวดท้อง การนวดเพื่อล้างสารพิษ
 

เบื้องหลังพลังประชามติ DVD 1804

นเรศ หาญพันธ์พงษ์. (2559). เบื้องหลังพลังประชามติ. กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด.

สาระสังเขป ประชาธิปไตยเป็นสิทธิและหน้าที่ในการแสดงออกถึงความคิด และความต้องการของประชาชนชาวไทย ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคน เบี้องหลังการลงประชามติ เพื่อรู้ว่าความสำคัญอย่างไร ขั้นตอน กระบวนการอย่างไร โดยเริ่มที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องบทบาทและการรณรงค์คนมาใช้เสียง และไปดูการจัดทำบัตรออกเสียงประชามติ จนถึงขั้นตอนรับวัสดุอุปกรณ์ ประมวลภาพในเขตการเลือกตั้งที่ อ.สังขละบุรี เกาะหลีเปะ และบ้านแม่ละนา ปิดท้ายด้วย ห้องทำงานของศูนย์บัญชาการการเลือกตั้งในการประสานงานกับหน่วยงานเลือกตั้งทั่วประเทศ
 

ประการังเทียมนิเวศใหม่ใต้ทะเล DVD 1805-1806

ภัทราพร สังข์พวงทอง. (2559). ปะการังเทียมนิเวศใหม่ใต้ทะเล. กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด.

สาระสังเขป ตอนที่ 1 ติดตามโครงการปะการังเทียม เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสามารถคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับภายใต้ทะเล ซึ่งที่แรกคือ หาดสวนสน ตลาดที่เสริฟ กุ้ง หอย ปู ปลา สดๆ ที่ได้จากชาวบ้านที่นี่จากนั้นล่องใต้สู่จังหวัดพังงา ที่บ้านในไร่เป็นที่แรก / ตอนที่ 2 การจัดวางปะการังเทียม เพื่อจัดระบบนิเวศใหม่ใต้ท้องทะเล มีการนำบ้านใหม่ลงใต้ท้องทะเลจะเป็นอย่างไร การบริหารจัดการติดตามตรวจสอบ การประเมินผลความเปลี่ยนแปลงใต้ท้องทะเล และปะการังเทียมจะสวยงามขนาดไหนไปเรียนรู้ที่ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา กรมประมงและทีกลุ่มอาสา ได้ส่งไปทำความสะอาดปะการังเทียมใต้ท้องทะเล
 

มหัศจรรย์เกลือที่มีดีกว่าเค็ม DVD 1807

ภัทราพร สังข์พวงทอง. (2560). มหัศจรรย์เกลือที่มีดีกว่าเค็ม. กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด.

สาระสังเขป ติดตามความเค็มของเกลือ ที่เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่่า เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอาชีพ เป็นรายได้ของคนไทย ทุกๆ ที่มีเกลือไทย 2 ประเภท คือ เกลือทะเล เกลือสมุทรหรือ Sea Salt คือเกลือที่ได้จากน้ำทะเลขึ้นมาตากแดดให้น้ำระเหยเหลือแต่ผลึกเกลือ และเกลือหิน เกลือสินเธาว์ Rock Salt ได้จากน้ำที่ชะล้างหินแร่ที่อยู่ใต้ดิน โดยนำมาต้มหรือตากแดนจนตกผลึกเกลือ วัตถุดิบและองค์ประกอบสำคัญโดยเฉพาะส่วนผสมสำคัญของยาสีฟัน ปัจจุบันกระบวนการผลิตจะต้องผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล
 

เชฟอัจฉริยะ คว้าดาว DVD 1808

ชุมพล แจ้งไพร. (2558). เชฟอัจฉริยะ คว้าดาว. กรุงเทพฯ : บริษัท มูฟวิ่ส์แม็ทเทอร์ จำกัด.

สาระสังเขป สารคดี เรื่องราวที่เกี่ยวกับเชฟหนุ่มที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยาน เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเมนูอาหารใหม่ สวยงามและรสชาติอร่อย ศิลปะบนจานอาหารเชพกะทะเหล็ก เชฟชื่อดังชาวไทย

 

 

Linux format Issue 223 DVD 1809

Linux format Issue 223. (2017). [s.l.] : [s.n.].

Contents -

 

 

หนังสือที่ระลึก การจัดสร้างอาคาร อนันตวิชช์ DVD 1810

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์. (2560). หนังสือที่ระลึก การจัดสร้างอาคาร อนันตวิชช์. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์.

สาระสังเขป การจัดสร้างอาคาร อนันตวิชช์ เนื้อหาประกอบด้วย พระราชประวัติ -- พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา -- พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับรัฐสภา -- ประมวลเรื่องการสร้างอาคารอนันตวิชช์ เนื่องในโอกาสทรงเจริงพระชนมมายุ 58 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2556 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

คู่มือการดูแลรักษาศาสนสถาน DVD 1811

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. (2559). คู่มือการดูแลรักษาศาสนสถาน. กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย วัดและศาสนสถาน ความหมายและการใช้สอย -- การทำนุบำรุงวัดและศาสนสถาน-- ศาสนวัตถุและศิลปวัตถุ -- การบริหารจัดการศาสนสถาน -- การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของวัดและศาสนสถาน

 

ขยะเท่ากับพลังงานทดแทน VCD 3205

กระทรวงพลังงาน. (2559). ขยะเท่ากับพลังงานทดแทน. กรุงเทพฯ : IT Tech Multimedia.

สาระสังเขป นำเสนอขยะ ตอน ใช้แล้วทิ้ง=มลภาวะ สังคมไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านอุปโภคบริโภค และด้านอื่นๆ จนก่่อให้เกิดขยะและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเกิดปัญหาส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพอนามัย

 

 โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ VCD 3206

กระทรวงพลังงาน. (2559). โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ. กรุงเทพฯ : IT Tech Multimedia.

สาระสังเขป ติดตามปัญหาขยะนับเป็นปัญหาระดับชาติที่หลายหน่วยงานหาวิธีการแก้ไข เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยรวม ดังนี้ การลดปริมาณขยะทางศูนย์ปฎิบัติการและพลังงานสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หาวิธีการบำบัดเพื่อใช้ประโยชน์จากขยะ


 

การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังทางเลือกด้วยพลังงานก๊าซชีวภาพ VCD 3207

กระทรวงพลังงาน. (255-). การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังทางเลือกด้วยพลังงานก๊าซชีวภาพ. กรุงเทพฯ : IT Tech Multimedia.

สาระสังเขป รวมติดตามกระแสไฟฟ้าของพลังงานก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย ในกลุ่มจุลินทรีย์ภาวะไร้ออกซิเจน -- การสลายโมเลกุลใหม่ -- การผลิตกรดอินทรีย์ -- การผลิตก๊าซมีเทน
 

 

 ช่างประจำบ้านเทคนิคการยาแนวกระเบื้องด้วยตัวเอง VCD 3208

กระทรวงพลังงาน. (2559). ช่างประจำบ้านเทคนิคการยาแนวกระเบื้องด้วยตัวเอง. กรุงเทพฯ : IT Tech Multimedia.

สาระสังเขป สารคดี ติดตามการยาแนวกระเบื้องด้วยตนเอง สังเกตจากแนวกระเบี้องภายในบ้าน หากกระเบื้องถูกน้ำขังหรือมีคราบขี้ไคล ยาแนวกระเบี้องที่ใช้ คือ ยาแนวตัวกันเชื้อรา อุปกรณ์ ได้แก่ เกียงยางใช้ปาดยาแนว ฟองน้ำ


 

The Precious Prince Hearts VCD 3209

พิสมัย จันทวิมล. (2550). The Precious Prince Hearts. ปทุมธานี : สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต.

สาระสังเขป -

 

 

หัวข้ออื่นๆ