หนังสือที่ถูกยืมสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 2561

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


   an image  อันดับที่ 1

657 W724f

Williams, Jan R. Haka, Susan F. Bettner, Mark S. and Carcello, Joseph V. (2015). Financial & managerial accounting : the basis for business decisions. Seventeenth edition. New York [NY] : McGraw-Hill.

Contents : Accounting : Information for Decision Making -- Basic Financial Statement -- The Accounting Cycle : Capturing Economic Events -- The Accounting Cycle : Acruals and Deferrals -- The Accounting Cycle : Reporting Financial Results -- Merchandising Activities -- Financial Assets -- Inventories and the Cost of Goods Sold -- Plant and Intangible Assets -- Liabilities -- Stockholder's Equity : Paid-In Capital -- Income and Changes in Retained Earnings -- Statement of Cash Flows -- Financial Statement Analysis -- Global Business and Accounting -- Management Accounting : A Business Partner -- Job Order Cost Systems and Overhead Allocations -- Process Costing -- Costing and the Value Chain -- Cost-Volume-Profit Analysis -- Incremental Analysis -- Responsibility Accounting and Transfer Pricing -- Operational Budgeting -- Standard Cost Systems -- Rewarding Business Performance -- Capital Budgeting

  an image  อันดับที่ 2

004.6 ฟ177ก

ฟอโรเซน, เบเราซ์ เอ. (2548). การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data communication and networking). กรุงเทพฯ : ท้อป.

สารบัญ : การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : แบบจำลองของเครือข่าย --ฟิสิคัลเลเยอร์ : สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสาร ; การส่งข้อมูลด้วยสัญญาณดิจิตอล ; การส่งข้อมุลด้วยสัญญาณอะนาล็อก ; การผสมสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสาร ; สื่อที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ; เซอร์กิต สวิตชิง และเครือข่ายโทรศัพท์ ; เครือข่ายดิจิตอลความเร็วสูง -- เดทาลิงค์เลเยอร์ : การตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูล ; โพรโตคอลและการควบคุมโนชั้นเดทาลิงค์ ; เทคโนโลยีแลน อินเทอร์เน็ต ; เทคโนโลยีแลนไร้สาย ; อุปกรณ์เชื่อมต่อแลน เครือข่ายแบ็กโบนและวีแลน ; ระบบโทรศัพท์เซลลูล่าร์และเครือข่ายดาวเทียม ; เวอร์ชวลเซอร์กิตสวิตชิง -- เน็ตเวิร์กเลเยอร์ : การส่งข้อมูลจาดโฮสต์ถึงโฮสต์อินเทอร์เน็ตเวิร์กกิง แอดเดรสและการหาเส้นทาง ; โพรโตคอลโนเน็ตเวิร์กเลเยอร์ ; โพรโตคอลหาเส้นทาง ยูนิคาสต์และมัลติศาสต์เราติง ; การส่งข้อมูลจากโพรเซสถึงโพราเซส -- แอพพลิเคชันเลเยอร์ : แบบจำลองการทำงานของไคลเอ็นต์ - เซิร์ฟเวอร์ ; ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล -- การรักษาความปลอดภัย : การเข้ารหัสข้อมูล ; โพรโตคอล ระบบรักษาความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ต -- รหัสแอสกี -- โปรแกรมไคลเอ็นต์ -เซิร์ฟเวอร์  

  an image  อันดับที่ 3

791.437 ม443ห 

มาณพ อุดมเดช. (2531). หนังไทย : ธุรกิจของคนขายฝัน. กรุงเทพฯ : มัณฑนาสถาปัตย์.

สารบัญ : -

 an image  อันดับที่ 4

346.07 ป524ค 

ปัญญา ถนอมรอด. (2558). คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ปรับปรุงตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายห่งเนติบัณฑิตยสภา.

สารบัญ : ยืม -- ยืมใช้คงรูป -- ยืมใช้สิ้นเปลือง -- ค้ำประกัน -- จำนอง : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ; สิทธิจำนองครอบเพียงใด ; สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง ; การบังคับจำนอง ; สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ; ความระงับสิ้นแห่งสัญญาจำนอง -- จำนำ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ; สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ ; การบังคับจำนำ ; ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ มาตรา 769

  an image  อันดับที่ 5

323.48 ช224ส 

ชลธิชา สัตยาวัฒนา. (2547). สิทธิชุมชนท้องถิ่นบ้านครัว : กรณีการสร้างทางด่วนทับชุมชน. กรุงเทพฯ : นิติกรรม.

สารบัญ : -

  an image  อันดับที่ 6

340.1 ป472น 

ปรีดี เกษมทรัพย์. (2550). นิติปรัชญา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : การแบ่งแยกศาสตร์ออกเป็นสาขาต่างๆ -- วิชานิติศาสตร์ -- วิชานิติปรัชญา -- สมัยโบราณ -- สมัยกลาง -- สมัยใหม่ : รัฐสมัยใหม่และกฎหมายสมัยใหม่ -- ความคิดกฎหมายธรรมชาติสมัยใหม่ -- ความคิดสำนักประวัติศาสตร์ -- ความคิดสำนักกฎหมายบ้านเมือง -- แนวความคิดคัดค้านสำนักกฎหมายบ้านเมือง -- วิวัฒนาการของกฎหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรมและจารีตประเพณี -- กฎหมายคืออะไรในแง่ของนิติปรัชญา -- หลักการของวิชาชีพนักกฎหมาย : หลักความยุติธรรม 

  an image  อันดับที่ 7

658.408 G781a 

Gray, Rob Adams, Carol A. and Owen, Dave. (2014). Accountability, social responsibility, and sustainability : accounting for society and the environment. Harlow : Pearson Education Limited.

Contents : Introduction, issues and context -- Ways of seeing and thinking about the world : systems thinking and world views -- Corporate social responsibility and accountability -- Description, development and explanation of social, environmental and sustainability accounting and reporting -- Social and community issues -- Employees and unions -- Environmental issues -- Finance and financial issues -- Seeking the Holy Grail : towards the triple bottom line and/or sustainability? -- The social audit movement -- Governance, attestation and institutional issues -- CSR and accountability in other organisations : the public and third sectors not-for-profit organisations and social business -- Accounting and accountability for responsibility and sustainability : some possible ways forward? -- What next? A few final thoughts

  an image  อันดับที่ 8

นว ร189บ 

รอมแพง. (2557). บุพเพสันนิวาส. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา.

สารบัญ : -     

  an image  อันดับที่ 9

418.0019 D714s 

Dornyei, Zoltan and Ryan, Stephen. (2015). The psychology of the language learner revisited. New York, NY : Routledge.

Contents : Introduction: individual differences : then and now -- Personality -- Language aptitude -- Motivation -- Learning styles and cognitive styles -- Learning strategies and self-regulation -- Other learner characteristics -- Looking back and forward   

  an image  อันดับที่ 10

321.8 ท238ก

ทศพล สมพงษ์. (2555). การสังเคราะห์บทเรียนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : วาทกรรมว่าด้วยประชาธิปไตยชุมชน -- ปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน -- ตัวแปรด้านกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน -- ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน -- อุปสรรคปัจจัยเกื้อหนุนและข้อเสนอแนะจากมุมมองนักปฏิบัติ -- จากบทเรียนสู่การพัฒนา

 

 

 

หัวข้ออื่นๆ