หนังสือที่ถูกยืมสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

  an image  อันดับที่ 1

747 ว397ศ

วัฒนะ จูฑะวิภาต. (2555). ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายใน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.

สารบัญ : การตกแต่งภายใน -- การเลือกและจัดเครื่องเรือน -- สี -- การวางโครงสีตกแต่ง -- การใช้ไฟ -- ห้องรับแขก -- ห้องพักผ่อน -- ห้องนอน -- ห้องรับประทานอาหาร -- ห้องครัว -- ห้องน้ำ ห้องส้วม -- ห้องทำงาน -- ห้องเด็ก -- การจัดบ้านอย่างประหยัดเนื้อที่ -- การเขียนแบบมาตรฐาน -- การสร้างหุ่นจำลอง -- การเขียนภาพประกอบทัศนียภาพ -- การศึกษาสัดส่วนและมาตรฐานเนื้อที่ใช้สอย -- การออกแบบเครื่องเรือน

  an image  อันดับที่ 2

347.012 ธ516ห

ธานิศ เกศวพิทักษ์. (2553). หัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง : พร้อมด้วยข้อสอบเนติบัณฑิตข้อสอบอัยการผู้ช่วยข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา. กรุงเทพฯ : สยามพล พริ้นติ้ง.

สารบัญ : พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 -- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้ในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 -- ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ -- หัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญยุติธรรมที่น่าสนใจ -- ตัวอย่างข้อสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- หัวใจของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง -- ข้อสอบเนติบัณฑิต -- ข้อสอบอัยการผู้ช่วย -- ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา -- ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท (สนามเล็ก)

  an image  อันดับที่ 3

347.012 ป352 

ประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2537. (2537). กรุงเทพฯ : เมอะแคนอิเคิลจัจ.

สารบัญ : ประมวลกฎหมายอาญา : พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.2499 -- บทบัญญัติทั่วไป : บทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป ; บทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ -- ความผิด : ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ; ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ; ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ; ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ; ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความสงบสุขของประชาชน ; ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ; ความผิดเกี่ยวกับการค้า ; ความผิดเกี่ยวกับเพศ ; ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ; ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพแลเชื่อเสียง ; ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : พระราชบัญยัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ข้อความเบื้องต้น: หลักทั่วไป ; อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล ; การฟ้องดคีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ; หมายเรียกและหมายอาญา ; จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว ; สอบสวน : หลักทั่วไป ; การสอบสวน ; วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ; ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง ; การพิจารณา ; คำพิพากษาและคำสั่ง ;อุทธรณ์และฎีกา : อุทธรท์ ; ฎีกา ; พยานหลักฐาน ; การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม ;อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ -- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศักราช 2477 -- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520

 an image  อันดับที่ 4

340 ร155 

รวมคำบรรยาย ภาค...สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559. (2559). กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

สารบัญ : มรดก -- ละเมิด -- ครอบครัว -- ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ -- กฎหมายแรงงาน -- กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 109-208 -- มรดก -- กฎหมายอาญา มาตรา 288-366 -- กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 -- ครอบครัว -- นิติกรรม-สัญญา -- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา -- ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ -- กฎหมายอาญา มาตรา 288-366 -- ละเมิด -- กฎหมายแรงงาน

  an image  อันดับที่ 5

324.22 อ445ช

ออง ซาน ซู จี. (2535). ชีวประวัติอองซานพ่อผู้กอบกู้พม่ายุคใหม่. กรุงเทพฯ : ศยาม.

สารบัญ : -

  an image  อันดับที่ 6

346.078 อ932ก 

เอื้อน ขุนแก้ว. (2558). กฎหมายล้มละลาย. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง.

สารบัญ : การฟ้องขอให้ล้มละลายและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ -- คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ -- ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด -- การประชุมเจ้าหนี้ -- การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย -- คำพิพากษาให้ล้มละลาย -- การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย -- การปลดจากล้มละลาย -- กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายกรณีลูกหนี้ตาย -- กระบวนการพิจารณาในกรณีลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น -- การขอรับชำระหนี้ -- หนี้ที่ไม่อาจขอรับ ชำระหนี้ได้ -- ทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ ในคดีล้มละลาย -- ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว -- การรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สิน -- การแบ่งทรัพย์สิน -- การยกเลิกการล้มละลาย -- การคัดค้านการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ -- การร้องขัดทรัพย์ -- เรื่องอื่น ๆ -- ความผิดอาญาเกี่ยวกับล้มละลาย -- คำถามประกอบการทบทวน -- ข้อสอบกฎหมายล้มละลาย -- พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เฉพาะส่วนคดีล้มละลาย (แก้ไขสมบูรณ์) -- พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547

  an image  อันดับที่ 7

728 พ992ส 

ไพโรจน์ แสงจันทร์. (2536). สถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย. กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการหน่วยศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู.

สารบัญ : -

  an image  อันดับที่ 8

นว ส966ซ 

แสตมป์เบอรี่. (2556?). [ 7'x] betting lover พนันได้เลยว่าคุณจะรักผม. กรุงเทพฯ : แจ่มใส.

สารบัญ : -   

  an image  อันดับที่ 9

นว ส966ซ 

แสตมป์เบอรี่. (255-). [7'x] lady liar ลวงรักจับผิดหัวใจยัยจอมโกหก. กรุงเทพฯ : แจ่มใส.

สารบัญ : -   

  an image  อันดับที่ 10

616.995 บ582ก

บุญส่ง เลขะกุล. (2492). วัณโรคทำอย่างไรจะหายขาด. พระนคร : บริษัทสหกรณ์ จำกัด.

สารบัญ : -

 

 

 

 

หัวข้ออื่นๆ