หนังสือที่ถูกยืมสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


  an image  อันดับที่ 1

025.524 C337l

Case, Donald O. and Given, Lisa M. (2016). Looking for information : a survey of research on information seeking, needs, and behavior. Fourth edition. Bingley, UK : Emerald.

Contents : Information behavior : an introduction -- The complex nature of information behavior -- The history and focus of information behavior research -- The concept of information -- Information needs, motivations and use -- Related concepts -- Models of information behavior -- Metatheories, theories and paradigms -- Research design, methodology and methods -- Research by roles and contexts -- Reviewing, critiquing, concluding

  an image  อันดับที่ 2

340 ร155

รวมคำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560. (2560). กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

สารบัญ : ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ -- มรดก -- ละเมิด -- ครอบครัว -- กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 -- กฎหมายแรงงาน -- กฎหมายอาญา มาตรา 288-366 -- นิติกรรม-สัญญา -- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา -- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 -- หุ้นส่วน-บริษัท -- ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ

  an image  อันดับที่ 3

นว ค421อ 

คิงสลีย์, แคซา. (2556). เอเร็ค เร็กซ์ ดวงตาแห่งมังกร (Erec Rex : The Dragon's eye). พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : อิ่มอ่าน.

สารบัญ : -

 an image  อันดับที่ 4

701.17 ก561ส 

กำจร สุนพงษ์ศรี. (2555). สุนทรียศาสตร์ : หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : สุนทรียศาสตร์ -- ปรัชญาศิลปะ -- ทฤษฎีทัศนศิลป์ -- ศิลปวิจารณ์-การวิจารณ์ทัศนศิลป์

  an image  อันดับที่ 5

332.6 ต199ต 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. (2557). ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

สารบัญ : กลไกตลาดการเงินและหลักการลงทุนเบื้องต้น : ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน -- ตลาดตราสารทุน -- ตลาดตราสารหนี้ -- ตลาดการเงินระหว่างประเทศ -- ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์-- ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ -- การวิเคราะห์หลักทรัพย์ -- การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ -- การวางแผนการลงทุน -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารและการประเมินมูลค่า : ตราสารทุน -- ตราสารหนี้ -- กองทุนรวมและหน่วยลงทุน -- ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์

  an image  อันดับที่ 6

342 ก767ห 

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. (2552). หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมาย -- รัฐธรรมนูญ : รัฐ -- รัฐธรรมนูญ -- สิทธิมนุษยชน หลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ : ความเกี่ยวโยงของอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติและอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนกับระบบการมีผู้แทน -- การแบ่งแยกอำนาจ -- กฎหมายฝ่ายบ้านเมือง 

  an image  อันดับที่ 7

657.046 อ555ก 

อัมพร เที่ยงตระกูล. (2548). การบัญชีชั้นสูง 1. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

สารบัญ : การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด -- การบัญชี สำหรับฝากขายสินค้า -- การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ -- การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าซื้อระยะยาว -- บัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา -- การรวมธุรกิจ -- การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา

  an image  อันดับที่ 8

346.038 ห321 

หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด : ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539. (2552). กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง.

สารบัญ : เจตนารมณ์และการบังคับใช้กฎหมาย -- ลักษณะการกระทำที่ถือเป็น "ละเมิด" -- การกระทำละเมิดในทางแพ่งและละเมิดในทางปกครอง -- ลัทธิเรียกค่าเสียหายของบุคคลภายนอกเมื่อเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ -- หน่วยงานของรัฐเสียหาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการเรียกค่าสินไหมทดแทน -- การกำหนดค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดในทางปกครอง -- เงื่อนไขการฟ้องคดีละเมิดในทางปกครอง    

  an image  อันดับที่ 9

657.046 น643ก 

นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์. (2550). การบัญชีชั้นสูง 1. พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ : ธนเพรส.

สารบัญ : การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย -- การบัญชีเกี่ยวกับการขายผ่อนชำระ -- การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา -- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสาขาต่างประเทศ -- ระบบบัญชีเดี่ยว   

  an image  อันดับที่ 10

338.47910688 K87m

Kotler, Philip...[et.al.]. (2017). Marketing for hospitality and tourism. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ : Pearson.

Contents : Introduction: Marketing for Hospitality and Tourism -- Service Characteristics of Hospitality and Tourism Marketing -- The Role of Marketing in Strategic Planning -- The Marketing Environment -- Managing Customer Information to Gain Customers Insights -- Consumer Markets and Consumer Buying Behavior -- Organizational Buyer Behavior of Group Market -- Customer Driven Marketing Strategy: Creating Value for Target Customers -- Designing and Managing Products and Brands: Building Customer Value -- Internal Marketing -- Pricing: Understanding and Capturing Customer Value -- Marketing Channels: Delivering Customer Value -- Engaging Customers and Communicating Customer Value -- Public Relations and Sales Promotion -- Professional Sales -- Direct, Online, Social Media and Mobile -- Destination Marketing -- Next Year's Marketing Plan

 

 

 

หัวข้ออื่นๆ