หนังสือที่ถูกยืมสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 2561

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


  an image  อันดับที่ 1

657.42 ด842ก

เดชา อินเด. (2547). การบัญชีต้นทุน. กรุงเทพฯ : ธนาเฟรส แอนด์ กราฟฟิค.

สารบัญ : -

  an image  อันดับที่ 2

495.68 J35

Japanese for college students basic. (1996). Tokyo : Kodansha International.

Contents : -  

  an image  อันดับที่ 3

นว บ951ร 

ใบสน. (2555). ร้ายสุดขั้วกะชั่วสุดขีด. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์.

สารบัญ : -

 an image  อันดับที่ 4

657.42 ด218ก 

ดวงมณี โกมารทัต. (2549). การบัญชีต้นทุน. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : บทบาทของการบัญชีต้นทุนในการบริหารธุรกิจ -- แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการจำแนกประเภทต้นทุน -- วงจรต้นทุนและการจัดทำงบการเงิน -- ระบบบัญชีต้นทุน -- วิธีการบัญชีต้นทุนงาน -- การบัญชีต้นทุนวัตถุดิบ -- การบัญชีต้นทุนค่าแรง -- การบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต -- ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร -- ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจำแผนก -- เศษวัสดุ สินค้าเสีย และสินค้ามีตำหนิ -- การบัญชีต้นทุนช่วง -- ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ -- การกำหนดต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง -- ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน

  an image  อันดับที่ 5

657.42 ส253ก 

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. (2540). การบัญชีต้นทุน: แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึกบัญชี เล่ม 1. กรุงเทพฯ :  แมคกรอ-ฮิล.

สารบัญ : แนวคิดและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน[Concepts and introduction of cost accounting]-- ระบบบัญชีต้นทุนและการจัดทำงบการเงิน [Cost accounting system and financial statements]—การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ[Accounting for materials] -- การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน [Accounting for labor]-- การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต [Accounting for manufacturing overhead] -- การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ [Job order costing]-- การบัญชีต้นทุนกระบวนการ[Process costing]-- การบัญชีต้นทุนกระบวนการ[ต่อ][Process costing : Expanded concepts] -- การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน [Standard costing]-- การบัญชีและการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ [Accounting and decision for joint products and by-products]

  an image  อันดับที่ 6

Chi L735t 

Lin Yutang. (1992). Tang run jie. [s.l. :  s.n.].

Contents : -

 

  an image  อันดับที่ 7

657.42 ส253ก 

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. (2547). การบัญชีต้นทุน 1. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล.

สารบัญ : แนวคิดและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน (Concepts and introduction of cost accounting) -- ระบบบัญชีตันทุนและการจัดทำงบการเงิน (Cost accounting system and financial statement) -- การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ (Accounting for materials) -- การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน (Accounting for labor) -- การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต (Accounting for manufacturing overhead) -- การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ (Job order costing) -- การบัญชีต้นทุนกระบวนการ (Process costing) -- การบัญชีต้นทุนกระบวนการ (ต่อ) (Process costing : expanded concepts) -- การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน (Standard costing) -- การบัญชีและการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ (Accounting and decision for joint products and by-products)

  an image  อันดับที่ 8

306.0951 U55 

Understanding Chinese society. (2016). Second edition. New York, NY : Routledge.

Contents : Foundations of Chinese identity : place, past and culture / Marjorie Dryburgh -- Rituals and the life cycle / Lucy Zhao -- Family and marriage / Xiaowei Zang -- Gender and sexuality / Jieyu Liu -- Contested ground : community and neighbourhood / Chunrong Liu -- Education / Gerard A. Postiglione -- Status and hierarchy / Qian Forrest Zhang -- Ethnic minorities / Colin Mackerras -- Transformation of work in post-Mao China / Yi-Min Lin -- Urbanization and its impact in China / Hong Yu --Mass media in China / Xiaoling Zhang -- Environmental protection / Vic Yu-Wai Li -- Civil society in a birdcage / Kam-Yee Law -- Government and changing state-society relations / Xiaowei Zang     

  an image  อันดับที่ 9

822.33 S428s 

Scott, Michael. (2014). Shakespeare's comedies : all that matters. London : Hodder & Stoughton.

Contents : Introduction : Shakespeare and comedy -- The comedy of errors (1592-4) -- A midsummer's night's dream (1595-6) -- As you like it (1599-1600) -- Twelfth night or what you will (1601) -- The taming of the shrew (1592?) -- The merchant to Venice (1596-8) -- Conclusion : language and song   

  an image  อันดับที่ 10

336.2 บ471ท

บุญธรรม ราชรักษ์. (2552). ทฤษฎีภาษีอากร. กรุงเทพฯ : ทีทีเอ็น.

สารบัญ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร -- ระบบภาษี -- หลักความเป็นธรรมของภาษีอากร -- การวิเคราะห์ภาระภาษี -- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- ภาษีการบริโภค -- ภาษีศุลกากร -- ภาษีทรัพย์สิน

 

 

 

หัวข้ออื่นๆ