หนังสือที่ถูกยืมสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


   an image  อันดับที่ 1

302.23 ส286ธ

สมสุข หินวิมาน...[และคนอื่นๆ]. (2558). ธุรกิจสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน / กิตติมา สุรสนธิ -- แนวคิดและแนวทางวิเคราะห์ธุรกิจสื่อสารมวลชน / สมสุข หินวิมาน -- ธุรกิจหนังสือเล่ม / ศรรวริศา เมฆไพบูลย์ -- ธุรกิจหนังสือพิมพ์ / เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา -- ธุรกิจนิตยสาร / กำจร หลุยยะพงศ์ -- ธุรกิจการถ่ายภาพ / วารี ฉัตรอุดมผล -- ธุรกิจภาพยนตร์ / อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย -- ธุรกิจวิทยุกระจายเสียง / กุลนารี เสือโรจน์ -- ธุรกิจโทรทัศน์ / ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ -- ธุรกิจข่าว / กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์ -- ธุรกิจเพลง / ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ -- ธุรกิจบันเทิง / สุขสม หินวิมาน -- ธุรกิจสื่อข้ามชาติ/ อารดา ครุจิต -- สื่อทางเลือก / รุจน์ โกมลบุตร

  an image  อันดับที่ 2

658.049 ท228ก

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. (2548). การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.

สารบัญ : ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ -- แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ -- สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ -- การบังคับและการควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศของรัฐ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ -- ระบบการเงินและเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ -- การลงทุนระหว่างประเทศ -- การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ -- กระบวนการเจรจาตกลงการค้าระหว่างประเทศ -- การจัดการการผลิตระหว่างประเทศ -- การจัดการลอจิสติกส์ระดับโลก

  an image  อันดับที่ 3

332.6323 ส579ก 

สันติ กีระนันทน์. (2548). การลงทุนในตราสารหนี้. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

สารบัญ : รู้จักกับตราสารหนี้ -- ราคาตราสารหนี้และผลตอบแทนจากการลงทุน -- รับรู้ความเสี่ยง -- รู้จักตลาดตราสารหนี้ -- การลงทุนในตลาดแรก -- การลงทุนในตลาดรอง -- ติดตามข้อมูลข่าวสาร

 an image  อันดับที่ 4

340.072 ธ517ห 

ธานี วรภัทร์. (2550). หลักการพื้นฐานในการทำวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย -- หัวข้อวิทยานิพนธ์และการเก็บข้อมูลทางกฎหมาย -- การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย -- การเขียนวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย -- รูปแบบการพิมพ์งานวิทยานิพนธ์และการนำเสนอ -- การอ้างอิง บรรณานุกรม และภาคผนวก

  an image  อันดับที่ 5

302.23 ศ287ก 

ศศิกาญจน์ ตั้งบุญเติม. (2554). กลยุทธ์การแย่งชิงพื้นที่สื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยสื่อ -- แนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาด -- แนวคิดเรื่องการโฆษณาแฝง

  an image  อันดับที่ 6

302.23019 E54 

Emotions, technology and social media. (2016). London : Academic Press.

Contents : Affect, people and digital social networks / Adam Nash -- Online community empowerment, emotional connection, and armed love in the Black Lives Matter movement / Joshua Schuschke and Brendesha M. Tynes -- The role of shared emotions in the construction of the cyberculture : from cultural industries to cultural actions : the case of crowdfunding / Gloria Gomez-Diago -- Social media and sorting out family relationships / Jolynna Sinanan Understanding emotional expressions in social media through data mining / John Ranellucci, Eric G. Poitras, Francois Bouchet, Susanne P. Lajoie and Nathan Hall -- Social media as a venue for emotion regulation among adolescents / Fran C. Blumberg, Jaime L. Rice, Anne Dickmeis -- Facebook as a tool for enhancing communication and self-expression / Theresa A. Thorkildsen, Kuan Xing -- Affective impacts of learning on Facebook : postsecondary students' voices / Jenny S. Wakefield, Scott J. Warren and Pam Ponners

  an image  อันดับที่ 7

658.049 H645i 

Hill, Charles W. L., Chow-Hou Wee and Krishna Udayasankar. (2016). International business. Second edition. New York, NY : McGraw-Hill Education.

Contents : Globalization -- Country Differences -- The Global Trade and investment environment -- The Global Monetary system -- The Strategy and structure of International Business -- International Business Operations

  an image  อันดับที่ 8

658.022 K19e 

Katz, Jerome and Green, Richard P. (2014). Entrepreneurial small business. Fourth edition. New York, NY : McGraw-Hill Irwin.

Contents : Small business : its opportunities and rewards -- Small business entrepreneurs : characteristics and competencies -- Small business environment : managing External Relations -- Small Business Ideas : creativity, opportunity and feasibility -- small business entry : paths to part-time entrepreneurship -- Small business entry : paths to full-time entrepreneurship -- Small business strategies : imitation with a twist -- Business plans : seeing audiences and your business clearly -- Small business marketing : product and pricing strategies -- Small business promotion : capturing the eyes of your market -- Small business distribution and location -- Marketing plans : saying how you'll get sales -- Small business accounting : Projecting and evaluating Performance -- Cash : lifeblood of the business -- Small business finance : using equity, debt and gifts – Assets : inventory and operations management -- Small business protection : risk management and insurance -- Legal issues : recognizing your small business needs -- Human resource management : Small business considerations -- Achieving success in the small business     

  an image  อันดับที่ 9

158.1 ห161ค 

หนุ่มเมืองจันท์. (2557). คือลมหายใจไม่ใช่อากาศ. กรุงเทพฯ : มติชน.

สารบัญ : -   

  an image  อันดับที่ 10

332.024 ค451ส

คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที. และ แลชเตอร์, ชารอน แอล. (2545). สอนลูกให้รวย : พ่อรวยเผยเคล็ดลับสอนลูกจัดการเรื่องเงินอย่างฉลาด [Rich dad's rich kid smart kid]. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สารบัญ : เงินคือความคิด -- เงินไม่ได้ทำให้คุณรวย -- ค้นหาความเป็นอัจฉริยะในตัวลูกคุณ

 

 

หัวข้ออื่นๆ