หนังสือที่ถูกยืมสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


   an image  อันดับที่ 1

428.0076 น266ห

นเรศ สุรสิทธิ์. (2548). หลักสูตรย่อ TOEIC. กรุงเทพฯ : ที. เอส. เพรส.

สารบัญ : -

  an image  อันดับที่ 2

005.54 S558d

Shmueli, Galit, Bruce, Peter C. and Patel, Nitin R. (2016). Data mining for business analytics : concepts, techniques, and applications with XLMiner. Third edition. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.

Contents : Overview of the data mining process -- Data visualization -- Dimension reduction -- Evaluating predictive performance -- Multiple linear regression -- k-Nearest Neighbors (k-NN) -- The Naive Bayes Classifier -- Classification and regression trees --Logistic regression -- Neural nets -- Discriminant analysis -- Combining methods : ensembles and uplift modeling -- Association rules and collaborative filtering -- Cluster analysis -- Handling time series -- Regression-based forecasting -- Smoothing methods -- Social network analytics -- Text mining

  an image  อันดับที่ 3

025.1 N335k 

Nazim, Mohammad and Mukherjee, Bhaskar. (2016). Knowledge management in libraries : concepts, tools and approaches. Cambridge, MA : Chandos Publishing.

Contents : An introduction to knowledge management -- History and evolution of knowledge management systems -- Knowledge management from a library and information science perspective -- Knowledge management approaches -- Knowledge management strategy -- Knowledge management tools for libraries -- Knowledge management competencies -- Knowledge management education -- Knowledge management in libraries -- Information technology and knowledge management -- Factors critical to the success of knowledge management

 an image  อันดับที่ 4

025.52777 D136n 

Daland, Hilde Drivenes and Wissenschaftlicher Hide, Kari-Mette. (2016). New roles for research librarians : meeting the expectations for research support. Cambridge, MA : Chandos Publishing.

Contents : Getting involved in the research environment and the research process -- Information literacy skills in the research process -- What is research support from the library and what should it be? -- Getting to know the library -- Meeting different expectations : an approach to the different library users’ needs -- What can the library offer and what can the librarian do? -- Communication is key – How to make contact and stay in touch -- Important research support services -- Subject and discipline affect library needs -- More fun and better results -- Cooperating in academic writing -- Conclusions and suggestions for further work -- Suggestions for further reading

  an image  อันดับที่ 5

005.55 G347i 

George, Darren and Mallery, Paul. (2016). IBM SPSS statistics 23 step by step : A simple guide and reference. Fourteenth edition. New York, NY : Routledge.

Contents : An overview of IBM SPSS statistics -- IBM SPSS statistics processes for pc -- IBM SPSS statistics processes for Mac -- Creating and editing a data file -- Managing data -- Graphs and charts : creating and editing -- Frequencies -- Descriptive statistics -- Crosstabulation and X2 analyses -- The means procedure -- Bivariate correlation -- The t test procedure -- The one-way ANOVA procedure -- General linear model : two-way ANOVA -- General linear model : three-way ANOVA -- Simple linear regression -- Multiple regression analysis -- Nonparametric procedures -- Reliability analysis -- Multidimensional scaling -- Factor analysis -- Cluster analysis -- Discriminant analysis -- General linear models: MANOVA and MANCOVA -- G.L.M : Repeated-measures MANOVA -- Logistic regression -- Hierarchical log-linear models -- Nonhierarchical log-linear models -- Residuals : analyzing left-over variance

  an image  อันดับที่ 6

664.7523 B828 

Bread staling. (2001). Boca Raton [FL] : CRC Press.

Contents -

  an image  อันดับที่ 7

657.046 อ555ก 

อัมพร เที่ยงตระกูล. (2548). การบัญชีชั้นสูง 1. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

สารบัญ : การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด -- การบัญชี สำหรับฝากขายสินค้า -- การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ -- การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าซื้อระยะยาว -- บัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา -- การรวมธุรกิจ -- การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา

  an image  อันดับที่ 8

658.5 B193b 

Ballou, Ronald H. (2004). Business logistics/supply chain management. 15th ed. Upper Saddle River [NJ] : Pearson Education.

Contents : Business logistics/supply chain-a vital subject -- Logistics/supply chain strategy and planning -- The logistics/supply chain product -- Logistics/supply chain customer service -- Order processing and information systems -- Transportation fundamentals -- Transport decisions -- Forecasting supply chain requirements -- Inventory policy decisions -- Purchasing and supply scheduling decisions -- The storage and handling system -- Storage and handling decisions -- Facility location decisions -- The network planning process -- Logistics/supply chain organization -- Logistics/supply chain control     

  an image  อันดับที่ 9

657.044 บ593ก 

บุญเสริม วิมุกตะนันทน์... [และคนอื่น ๆ]. (2554). การบัญชีขั้นกลาง 1. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : วิวัฒนาการทางการบัญชีและสถาบันวิชาชีพ -- แม่บทการบัญชี -- เงินสดและการควบคุมเงินสด -- ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ -- เงินลงทุน -- สินค้าคงเหลือ -- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -- ต้นทุนการกู้ยืม -- ทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -- การด้อยค่าของสินทรัพย์   

  an image  อันดับที่ 10

346.02 ศ125ค

ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. (2559). คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา : พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง. พิมพ์ครั้งที่ 20.กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : นิติกรรม : ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม -- ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม -- องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : บุคคล -- องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์ -- องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : แบบ -- องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : เจตนา -- ความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม -- ความเป็นผลทางนิติกรรม -- ระยะเวลา-อายุความ -- สัญญา : ประเภทของสัญญา -- การเกิดสัญญา -- ความสมบูรณ์ของสัญญา -- ผลของสัญญา -- การตีความสัญญา -- มัดจำ-เบี้ยปรับ -- ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด -- การโอนสัญญา -- ความระงับของสัญญา -- การคุ้มครองคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 -- การคุ้มครองคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 -- การร่างสัญญา – สัญญาในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

 

 

 

หัวข้ออื่นๆ