หนังสือที่ถูกยืมสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม Matrix
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


   an image  อันดับที่ 1

792.025 ก284ง

กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา. (2551). งานฉากละคร เล่ม 1-2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : เล่ม 1 การทำละคร -- หน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆ -- โรงละครแบบต่างๆ -- รูปแบบฉากและสไตล์ของฉาก -- เครื่องประกอบฉากการแสดงและเวที -- ความปลอดภัยภายในโรงละครและระบบป้องกันเพลิงไหม้ -- การอ่านงานออกแบบการใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ -- ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องให้แสงสว่างเบื้องต้น / เล่ม 2 บทนำเกี่ยวกับงานด้านฉากและเวที -- พัฒนาการของโรงละคร : ฉากและเวที -- ความรู้เกี่ยวกับโรงละครและส่วนประกอบต่างๆ -- ระบบเสียงในโรงละเคร -- โรงสร้างฉาก : สถานที่ประกอบฉาก -- วัสดุที่ใช้ในการสร้างฉาก -- การสร้างฉาก -- เทคนิคการทาสีฉาก -- การติดตั้งฉากและการเปลี่ยนฉาก 

  an image  อันดับที่ 2

658.3 พ647ก

พิชิต เทพวรรณ์. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สารบัญ : แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ -- ตัวแบบและบทบาทใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ -- แนวคิดกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ -- การจัดการทรัพยมนุษย์เชิงกลยุทธ์ -- กลยุทธ์การจัดการมนุษย์ -- กลยุทธ์มุ่งผลการปฏิบัติงานระดับสูง -- กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม -- กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- กลยุทธ์ความผูกพันในงานของพนักงาน -- กลยุทธ์การจัดการความรู้ -- กลยุทธ์การจัดหาและรักษาทรัพยากรมนุษย์ -- กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสูง -- กลยุทธ์การให้รางวัลพนักงาน -- แนวโน้มและประเด็นสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  

  an image  อันดับที่ 3

302.23 ส894ก 

เสถียร เชยประทับ. (2551). การสื่อสาร การเมืองและประชาธิปไตยในสังคมพัฒนาแล้ว. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : กำเนิดและพัฒนาการของการสื่อสารและการตลาดด้านการเมืองในสหรัฐอเมริกา -- การสื่อสารการเมืองในยุคที่ต้องผ่านตัวกลาง -- การเมืองแบบประชาธิปไตยกับสื่อ -- ผลของการสื่อสารทางการเมือง -- สื่อการเมือง -- สื่อในฐานะผู้ปฏิบัติการด้านการเมือง -- การโฆษณาทางการเมืองของพรรค -- การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองของพรรค -- การสื่อสารการเมืองของกลุ่มอิทธิพล -- การสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศ -- สรุป : การเมืองการแสดงและกระบวนการประชาธิปไตย 

 an image  อันดับที่ 4

302.23068 G381d 

Gershon, Richard A. (2017). Digital media and innovation : management and design strategies in communication. Thousand Oaks, CA : SAGE.

Contents : Innovation and the power of a good idea -- Business model innovation -- Product innovation and design -- Business process innovation -- Business and innovation failure -- The diffusion of innovation revisited: product launch strategy in the digital age -- The intelligent network: information and communication design principles -- Digital media and innovation 1 : interactivity, virtual communication, and internet search -- Digital media and innovation 2 : personalization, mobility, convergence, and artificial intelligence -- Smart cities and the common good -- Facebook: social media and business strategy -- Digital news reporting, computer tablets, and the new journalism -- Hacker culture: redefining creative work space

  an image  อันดับที่ 5

658.4012 ม413ห 

มาเกรตตา, โจแอน. (2557). หลักคิดเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขัน (Understanding Michael Porter : the essential guide to competition and strategy). กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.

สารบัญ : การแข่งขัน : กรอบความคิดที่เหมาะสม -- พลังผลักดัน 5 ประการ : การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร -- ความได้เปรียบในการแข่งขัน : ห่วงโซ่คุณค่าและผลการดำเนินงานของธุรกิจ -- การสร้างมูลค่าเพิ่ม : หัวใจสำคัญของธุรกิจ -- การเลือกแบบที่ได้อย่างเสียอย่าง : สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ -- ความสอดคล้องและเหมาะสม : ปัจจัยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน -- ความต่อเนื่องของกลยุทธ์ : ปัจจัยสนับสนุนและส่งเสริม

  an image  อันดับที่ 6

658.4012 ป361ก 

ประยงค์ มีใจซื่อ. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สารบัญ : การบริหารเชิงกลยุทธ์ -- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม -- สภาพแวดล้อมทั่วไป -- สภาพแวดล้อมเชิงการแข่งขัน -- การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อกำหนดข้อดีและข้อเสียขององค์การ -- การกำหนดทิศทางองค์การ -- กลยุทธ์ระดับองค์การ -- กลยุทธ์ระดับธุรกิจ -- กลยุทธ์ระดับหน้าที่ -- การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการและการค้นหาส่วนผสมที่ลงตัว -- การควบคุมเชิงกลยุทธ์ -- ข้อมูลเพื่อการควบคุมเชิงกลยุทธ์ -- การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานระดับนานาชาติ -- การบริหารเชิงกลยุทธ์ในเวทีสากล -- การบริหารเชิงกลยุทธ์กับการจัดการคุณภาพโดยรวม -- การบริหารเชิงกลยุทธ์ มิติทางสังคมและจริยธรรม -- การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การที่ไม่หวังผลกำไร 

  an image  อันดับที่ 7

302.23 ส894ก 

เสถียร เชยประทับ. (2540). การสื่อสารกับการเมืองเน้นสังคมประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : -

  an image  อันดับที่ 8

324.22 ณ214ผ 

ณรงค์ สินสวัสดิ์. (2537). ผู้นำการเมือง : แนวทางวิเคราะห์และกรณีศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2 : แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : วชรินทร์การพิมพ์.

สารบัญ : -     

  an image  อันดับที่ 9

659.1 A648s 

Applegate, Edd. (2016). Strategic copywriting : how to create effective advertising. Second edition. Lanham, MD : Rowman & Littlefield.

Contents : Research -- Creative strategy -- Advertising copy research -- An introduction to design -- Headlines and slogans -- Body copy -- Newspaper advertising -- Magazine advertising -- Radio advertising -- Television advertising -- Internet and social media advertising -- Direct mail advertising -- Other media advertising -- Public relations and corporate advertising   

  an image  อันดับที่ 10

006.312 L331d

Larose, Daniel T. and Larose, Chantal D. (2015). Data mining and predictive analytics. Second edition. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.

Contents : Data Preparation : An Introduction to Data Mining and Predictive Analytics -- Data Preprocessing -- Exploratory Data Analysis -- Dimension-Reduction Methods -- Statistical Analysis : Univariate Statistical Analysis -- Multivariate Statistics -- Preparing to Model the data -- Simple Linear Regression -- Multiple Regression and Model Building -- Classification : k-Nearest Neighbor Algorithm -- Decision trees -- Neural Networks -- Logistic Regression -- Naïve Bayes and Bayesian Networks -- Model Evaluation Techniques -- Cost-Benefit Analysis Using Data-Driven Costs -- Cost-Benefit Analysis For Trinary and k-Nary Classification Models -- Graphical Evaluation of Classification Models -- Clustering : Hierarchical and k-Means Clustering -- Kohonen Networks -- Birch Clustering -- Measuring Cluster Goodness -- Association Rules : Association Rules -- Enhancing Model Performance : Segmentation Models -- Ensemble Methods: Bagging and Boosting -- Model Voting and Propensity Averaging -- Further Topics : Genetic Algorithms -- Imputation of Missing Data -- Case Study: Predicting Response to Direct-Mail Marketing -- Case Study, Part 1: Business Understanding, Data Preparation, and Eda -- Case Study, Part 2: Clustering and Principal Components Analysis -- Case Study, Part 3: Modeling And Evaluation For Performance And Interpretability -- Case Study, Part 4: Modeling And Evaluation For High Performance Only

 

 

 

หัวข้ออื่นๆ