เชิญใช้บริการโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X7

EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Library OPAC) หรือ จากการคีย์ข้อมูลบรรณานุกรมท้ายเล่มเข้าโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถจัดเก็บได้ทั้งรูปภาพ ตาราง กราฟ และบรรณานุกรม ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงภายในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไปได้
 

Download Program
     - สำหรับ Windows : http://libdoc.dpu.ac.th/ENX7Inst.exe
     - สำหรับ Mac : http://libdoc.dpu.ac.th/EndNoteX7Installer.dmg
     - บรรณานุกรมในรูปแบบของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : http://libdoc.dpu.ac.th/DPU Style

คู่มือการติดตั้งและการใช้โปรแกรม
 

 **ติดต่อขอรับ Product Key ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย ชั้น 2 โทร. 0-2954-7300 ต่อ 405**

 

หัวข้ออื่นๆ