การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน

1. ทำอย่างไร จึงจะไม่เสียค่าปรับหนังสือ ?
2. บริการจองหนังสือทางโทรศัพท์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด
3. Book & Audio Visual Drop
4. Real Time กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ
5. บริการหนังสือสำรองของศูนย์สนเทศและหอสมุด
6. บริการหน้าสารบัญวารสารใหม่ (eCurrent Content Service)
7. บริการหนังสือพิมพ์และการจัดเก็บฉบับย้อนหลัง
8. การบริหารจัดการหนังสือที่ได้รับบริจาค
9. กิจกรรมส่งเสริมการยืมหนังสือของนักศึกษา
10. การแก้ปัญหาในการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในศูนย์สนเทศและหอสมุด
11. การสร้างฟอร์มหรือแบบสอบถามด้วย Google Docs
12. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดหา
13. การจัดการพลังงาน
14. ฐานข้อมูลรูปภาพ มธบ. DPU Photo BanK
15. Microsoft Outlook 2007
16. โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

17. การใช้งาน Social Network (FaceBook)
18. การจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการบน Internet
19. การจัดเรียงสื่อโสตทัศน์บนชั้น
20. การตัดต่อไฟล์เป็นคลิปวีดีโอ

21. การเทียบอักษรจีนเป็นอักษรโรมันของ ชื่อเมืองและสำนักพิมพ์
22.
โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง “Microsoft Office Excel 2010”
23. การสร้างบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ
24. การใช้งาน Office 365 สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
25.
การเขียนอ้างอิงและเทคนิคการสืบค้นข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการ
26. การอบรม เรื่อง “DPU Office 365″
27. การอบรมเรื่อง “การเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการ”
28. การจัดทำผลงาน ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์ เผยแพร่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์
29. เทคนิคการใช้ Microsoft Office 365 กับงานห้องสมุด
30. การประเมินสารสนเทศ
31. LAIC Tour
32. คู่มือการสืบค้นวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
33. ทักษะการสื่อสารสำหรับงานบริการสารสนเทศ
34. โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้ Google Apps กับการปฏิบัติงานห้องสมุด”
35. การจัดการความรู้เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์”
36. โครงการห้องสมุดดิจิทัล 

1,087 total views, 1 views today