Real Time กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ

โดย กนกวรรณ  ก๋งฉิน
แผนกบริการหนังสือ

          ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ตระหนักถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จึงได้นำ “Real Time System” (ระบบเวลาจริง) มาประยุกต์ใช้กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริการที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นการจัดบริการเสริมโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก เนื่องจากศูนย์สนเทศและหอสมุดให้บริการยืม-คืนหนังสือโดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ขณะที่สมาชิกมาใช้บริการยืม-คืนหนังสือ เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานการให้บริการยืมหรือคืนหนังสือผ่านหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการสแกน (Scan) รหัสสมาชิกและรหัสหนังสือเข้าไปในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สมาชิกบางคนต้องการทราบว่าตนเองได้ยืมหนังสืออะไรไปบ้างแล้ว มีรายการใดที่ใกล้ถึงกำหนดส่งเร็วที่สุด รายการที่กำลังทำการยืมมีกำหนดส่งคืนเมื่อไหร่ หรือเมื่อสมาชิกคืนหนังสือต้องการทราบว่ามีค่าปรับหรือไม่ เป็นต้น

          Real Time กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ เป็นบริการที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงสถานภาพของผู้ใช้บริการได้ดีทีเดียว ก่อนอื่นขอกล่าวถึงความหมายของคำว่า “Real Time” ซึ่งได้ศึกษาจากเว็ปไซต์ http://www.mindphp.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555) มีเอกสารเรื่อง “Real Time คืออะไร เรียลทาม คือการทำงานแบบทันที” ผู้เขียนได้ให้ความหมายคำว่า “Real Time” ไว้สั้นๆ  ดังนี้

          คำว่า “Real Time System” (ระบบเวลาจริง) หมายถึง การตอบสนองทันที

          ดังนั้น การนำ Real Time มาประยุกต์ใช้กับงานบริการยืม-คืนหนังสือนั้น ศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงเพิ่มหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จุดบริการยืม-คืนหนังสืออีกหนึ่งหน้าจอสำหรับให้ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นข้อมูลการให้บริการยืม-คืนที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานแบบทันทีและตลอดเวลาที่สมาชิกติดต่อกับเจ้าหน้าที่

          จุดเด่นของ Real Time กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ คือ
          1. สามารถตอบสนองกับผู้ใช้บริการได้ทันที แบบชัดเจนและรวดเร็ว
          2. สามารถเรียกดูรายงานสถานภาพการยืม-คืนหนังสือได้ทันทีที่เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกรายการยืมหรือคืนหนังสือนั้น
          3. ลดความสิ้นเปลืองของกระดาษ และเวลา (กรณีผู้ใช้บริการต้องการให้ print ข้อมูลการยืมหนังสือของตนเอง)
          4. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในระบบได้ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ทันที
          5. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่จากข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อเจ้าหน้าที่ Scan รหัสสมาชิกของผู้ยืมหนังสือ ที่หน้าจอ Check Out ผู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในระบบได้ หากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขได้ทันที

ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อเจ้าหน้าที่ Scan รหัสหนังสือที่สมาชิกต้องการยืม ที่หน้าจอ Check Out ผู้ยืมสามารถตรวจสอบวันส่งคืน (Due Date)ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อเจ้าหน้าที่ Scan รหัสหนังสือที่สมาชิกนำมาส่งคืน ที่หน้าจอ Check In ผู้ยืมสามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือ (New Status) ได้ทันทีว่า ระบบได้ทำการคืนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ มีค่าปรับ (Fine) การส่งคืนเกินกำหนดกี่บาท

1,344 total views, 1 views today