การจัดทำผลงาน ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์ เผยแพร่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการความรู้ของศูนย์สนเทศและหอสมุด

คุณปัทมพร โพนไสว

          ศูนย์สนเทศและหอสมุดจัดการความรู้ประเด็นความรู้หัวข้อ “การจัดทำผลงาน ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์ เผยแพร่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์” วิทยากรโดย คุณปัทมพร โพนไสว ให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ๑๒ คน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒ ศูนย์สนเทศและหอสมุด

E_BOOK-3-1 E_BOOK-3-2 E_BOOK-3-3 E_BOOK-3-4 E_BOOK-3-5 E_BOOK-3-6

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

1. การจัดทำผลงานดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ เผยแพร่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ “ธารมณี”
E_BOOK-3

2. คู่มือการจัดทำ e-Book

E_BOOK

3. ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ธารมณี

E_BOOK-2

975 total views, 1 views today