การอบรมเรื่อง “การเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการ”

          ศูนย์สนเทศและหอสมุดจัดการความรู้ โครงการ Best Practice โดยจัดอบรมเรื่อง “การเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการ” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 ศูนย์สนเทศและหอสมุด

หัวข้อ “การรู้สารสนเทศ: ภาพรวม”  วิทยากรโดย ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา
ครั้งที่ 1    วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. 

20141202_143633_LLS20141202_143602_LLS
20141202_143532_LLS20141202_143546_LLS
20141202_151320
20141202_151515_LLS

 

 

 

 

 


 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ 1 (Power Point)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่  

IL-2dec2014-1

บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ครั้งที่ 1
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ (แนะนำเปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer หรือ Save File เปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat จะสามารถเปิดใช้งานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น)

IL-2dec2014-1-1

หัวข้อ “ความหมาย ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ สถานการณ์การรู้สนเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การพัฒนาการรู้สารสนเทศของไทย ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา”  วิทยากรโดย อ.สุกานดา ดีโพธิ์กลาง
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 – 16.00 น. 

IL-4dec2014-3 IL-4dec2014-4

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ 2 (Power Point)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

IL-4dec2014-1

บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ครั้งที่ 2
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่  (แนะนำเปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer หรือ Save File เปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat จะสามารถเปิดใช้งานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น)

IL-4dec2014-1-1

 

หัวข้อ “ผู้รู้สารสนเทศ ตัวแบบ/มาตรฐานการรู้สารสนเทศ”
วิทยากรโดย อ.สุกานดา ดีโพธิ์กลาง
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 – 16.00 น. 

เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ 3 (Power Point)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

IL-9dec2014-1

บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ครั้งที่ 3
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่   (แนะนำเปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer หรือ Save File เปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat จะสามารถเปิดใช้งานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น)

IL-9dec2014-1-1

 

หัวข้อ “มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษา การพัฒนาการรู้สารสนเทศ”
วิทยากรโดย อ.สุกานดา ดีโพธิ์กลาง
ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 15.00 – 16.00 น.

IL-6jan2015-1

IL-6jan2015-2

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ 4 (Power Point)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

IL-6jan2015-4

บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ครั้งที่ 4
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่
  (แนะนำเปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer หรือ Save File เปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat จะสามารถเปิดใช้งานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น)

IL-6jan2015-4-1


หัวข้อ “การจัดกิจกรรมพัฒนาการรู้สารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์”

หัวข้อ “บรรณารักษ์แต่ละกลุ่มแจ้งชื่อกิจกรรมพัฒนาการรู้สารสนเทศ”
วิทยากรโดย อ.สุกานดา ดีโพธิ์กลาง และบรรณารักษ์
ครั้งที่ 5-6 วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 15.00 – 16.00 น.

เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ 5-6 (Power Point)
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

 บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ครั้งที่ 5-6
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่   (แนะนำเปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer หรือ Save File เปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat จะสามารถเปิดใช้งานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น)

IL-13jan2015-1-1

หัวข้อ “บรรณารักษ์แต่ละกลุ่มเขียนโครงการกิจกรรม จัดทำคู่มือ/เครื่องมือ/เอกสารสำหรับจัดกิจกรรม ทดลองใช้คู่มือ/เครื่องมือ ติดตามความก้าวหน้าของงาน”
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา อ.สุกานดา ดีโพธิ์กลาง และบรรณารักษ์
ครั้งที่ 7-14 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 – วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558

หัวข้อ “บรรณารักษ์ส่งผลงาน”
ผู้รับผิดชอบ บรรณารักษ์
ครั้งที่ 15 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558  

1,499 total views, 1 views today