Book & Audio Visual Drop

 

ภารดี  ธนูญศักดิ์
 แผนกบริการหนังสือ

          Book & Audio Visual Drop คือ ตู้ไม้ที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ผู้ยืมต้องการนำมาส่งคืนนอกเวลาทำการของห้องสมุดหรือกรณีเร่งด่วน จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการส่งคืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์โดยไม่ต้องแสดงบัตรหรือเขียนข้อมูลใด ๆ เพียงหย่อนหนังสือ, CD, DVD, VCD ใส่ในตู้ให้เรียบร้อย

          ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้เปิดให้บริการรับคืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์นอกเวลาทำการ (Book & Audio Visual Drop) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถนำหนังสือและสื่อโสตทัศน์มาส่งคืนในเวลาเปิดทำการได้ทันเวลา โดยจัดให้มีตู้รับคืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์ตั้งไว้บริเวณด้านหน้าศูนย์สนเทศและหอสมุดเป็นการจัดบริการเสริมให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด อันจะสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุดได้

          เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศและหอสมุดจะเปิดตู้เพื่อนำหนังสือและสื่อโสตทัศน์มาทำการคืนในระบบห้องสมุดอัตโนมัติทุกวันทำการ กรณีผู้ยืมนำหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์ที่เกินกำหนดส่งแล้วมาส่งคืนผ่านตู้รับคืนนอกเวลาทำการ ผู้ยืมต้องรับผิดชอบเงินค่าปรับการใช้เกินเวลาตามอัตราที่ศูนย์สนเทศและหอสมุดกำหนดไว้ โดยผู้ยืมสามารถมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนเพื่อชำระเงินค่าปรับได้ในภายหลัง

ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
          1. รับคืนเฉพาะหนังสือและสื่อโสตทัศน์ที่ยืมมาจากศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และส่งคืนในช่วงเวลาที่ ศูนย์สนเทศและหอสมุดปิดบริการยืม-คืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์แล้วเท่านั้น 
          2. หลังจากที่ผู้ยืมได้นำหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์มาส่งคืนในตู้บริการรับคืนนอกเวลาทำการแล้ว 1 วัน ผู้ยืมควรตรวจสอบรายละเอียดการคืนผ่าน Web OPAC โดยเข้าเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศและหอสมุดที่  http://www.dpu.ac.th/laic/ ดังภาพ ที่ Quicklink เลือก “บริการออนไลน์” แล้วเลือก “บริการตรวจสอบการยืม-คืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์” จากนั้นให้พิมพ์รหัสสมาชิกห้องสมุด แล้วเลือก “ตรวจสอบประวัติการคืน”

  

ดังภาพ ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในหน้า “ประวัติการคืนของสมาชิกรหัส…” ว่ามีรายการหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์ที่ได้นำมาส่งคืนผ่านตู้บริการรับคืนนอกเวลาทำการหรือไม่

 

ขอบคุณที่มาใช้บริการค่ะ

1,007 total views, 1 views today