การอบรม เรื่อง “DPU Office 365″

dpuoffice365-1วิทยากรอบรม: อุทิตย์ พิมพา

          แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “DPU Office 365” ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  ศูนย์สนเทศและหอสมุดจึงได้จัดการอบรม เรื่อง  “การใช้งาน DPU Office 365 สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง LAB 13 ชั้น 2 อาคาร 8 ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 25 คน รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง) และรอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. (3 ชั่วโมง) ณ ห้อง LAB 13 ชั้น 2 อาคาร 8 ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดเข้าร่วมการอบรม จำนวน 48 คน  บรรลุค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้  35 คน

dpuoffice365-2
dpuoffice365-3
dpuoffice365-4

          สรุปผลการประเมินจากการแจกแบบประเมินให้แก่บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด จำนวน 48 ชุด และได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 46 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.83  มีความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด เรื่อง “การใช้งาน DPU Office 365 สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์”  อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.08   มีรายละเอียด ดังนี้
         1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาสาระของการอบรมตรงกับสิ่งที่ต้องการทราบ  และเนื้อหาสาระของการอบรมเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.30  
         2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านวิทยากร ได้แก่  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.22 รองลงมา เนื้อหาและลำดับการนำเสนอ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13  และการเปิดโอกาสให้ซักถามและความชัดเจนของคำตอบ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11  
         3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านอื่นๆ  ได้แก่  ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยาย อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.07  รองลงมา ความดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่บริหารโครงการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02  จำนวนเวลาในการอบรม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 และเอกสารประกอบการอบรมมีรายละเอียดและครอบคลุมเนื้อหา  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 
         4. ส่วน ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม (หลังการอบรม)  ได้แก่ ท่านมีความรู้/ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.17  รองลงมา ท่านสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11    

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
         1.  ดีมากค่ะ ดีครับ (จำนวน 2 คน)
         2. ความพร้อมของวิทยากรและโปรแกรมไม่มีความพร้อมเข้าใช้ยากและมีขั้นตอนไม่สะดวกในการนำไปใช้งาน
         3. เป็นโปรแกรมที่ดีมากๆ
         4. มี Functions อื่นๆ ที่ยังไม่ได้พูดถึง อยากให้เปิดอบรมอีกเพื่อส่วน Functions ที่เหลือ

เอกสารประกอบเพิ่มเติม
         1. ตั้งค่า Office 365 บนโทรศัพท์ Android ของคุณ  (ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่)      
         2. Set up Office 365 on your Android phone (ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่)  

         3. ใช้ Office 365 บนโทรศัพท์ Android ของคุณ (ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่)  
         4. Use Office 365 on your Android phone (ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่)  
         5. การใช้ Office 365 บน iPhone หรือ iPad ของคุณ (ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่)  
         6. Use Office 365 on your iPhone of iPad  (ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่)  
         7. ตั้งค่า Office 365 บน iPhone หรือ iPad ของคุณ (ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่)  
         8. Set up Office 365 on your iPhone of iPad  (ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่)  

1,057 total views, 2 views today