ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2557

          ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด  เป็นข้อมูลข่าวสารของศูนย์สนเทศแจ้งให้สมาชิก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ทราบกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์สนเทศและหอสมุด

บริการล้ำหน้า  เสริมคุณค่าวิชาการ  สรรค์สร้างงานคุณธรรม
Excellent Service, Academic Promotion and Ethical Conduct.

ปีการศึกษา 2557
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1  เดือน สิงหาคม – กันยายน 2557

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  VOL11 NO 1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2  เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 11 NO 2

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3  เดือน ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 11 NO 3

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4  เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 11 NO 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 5  เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2558
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 11 NO 5

ปีที่ 11 ฉบับที่ 6  เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2558
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  VOL 11 NO 6

900 total views, 1 views today