บริการจองหนังสือทางโทรศัพท์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด

   โดย เจียรไน  จันทร์จวง
แผนกบริการหนังสือ

          บริการจองหนังสือ เป็นบริการที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดให้บริการสำหรับสมาชิกที่ต้องการใช้หนังสือเล่มที่มีผู้อื่นยืมออกไปจากห้องสมุดแล้ว  สมาชิกสามารถจองไว้เพื่อยืมไปใช้เป็นรายต่อไปได้   
         ในการจองหนังสือของศูนย์สนเทศและหอสมุดนั้น แต่เดิมสมาชิกที่ต้องการจองหนังสือจะต้องสืบค้นหาเลขทะเบียนของหนังสือ (Item Number) จากฐานข้อมูลของห้องสมุดก่อน แล้วติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและกำหนดวันมารับหนังสือจอง พร้อมทั้งเขียน “แบบขอจองหนังสือ” ให้ครบถ้วน และรับสำเนาแบบขอจองหนังสือเพื่อมานำติดต่อขอยืมหนังสือที่ได้จองไว้ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ เมื่อถึงกำหนดวันรับหนังสือจอง             
         ปัจจุบันนี้ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้พัฒนาบริการจองหนังสือให้สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก อันจะทำให้สมาชิกที่ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุดยิ่งขึ้น เนื่องจากสมาชิกสามารถใช้บริการจองหนังสือได้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงจัดให้มีบริการจองหนังสือทางโทรศัพท์เป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงมีบริการจองหนังสือ 2 ลักษณะ คือ
         1. บริการจองหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ
         2. บริการจองหนังสือทางโทรศัพท์  (Book Request by Phone)

         ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเรื่องบริการจองหนังสือทางโทรศัพท์ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

 

           -  หนังสือที่ต้องการจอง ต้องเป็นหนังสือที่มีผู้อื่นยืมไปก่อนแล้ว สถานะหนังสือ (Status) บน Web OPAC จะระบุวันกำหนดส่งคืน จึงจะทำการจองได้
         -  สมาชิกสามารถจองได้คนละ 3 รายการเท่านั้น
         -  การรับหนังสือที่จอง ให้ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โดยศูนย์สนเทศและหอสมุดจะเก็บหนังสือที่จองไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่แจ้งให้มารับนับตั้งแต่วันที่รับคืน หากเกินกำหนดจะนำขึ้นชั้นเพื่อให้บริการต่อไป
         -  ห้องสมุดจะมีระบบแจ้งเตือนหนังสือที่จองไว้ โดยตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด (http://www.dpu.ac.th/laic)
         -  บัตรสมาชิกห้องสมุดต้องไม่หมดอายุ
         -  หนังสือที่ถูกจองแล้วไม่สามารถจองซ้ำกันได้

ขั้นตอนการใช้บริการ
         -  ผู้ใช้บริการโทรติตต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2954-7300 ต่อ 403

         -  จากนั้นแจ้งชื่อและรหัสสมาชิกของผู้ต้องการจอง พร้อมทั้งแจ้ง  Item Number (เลขทะเบียน) หรือ Call Number  (เลขเรียกหนังสือ) ของรายการหนังสือที่ต้องการจอง
         -  เจ้าหน้าที่ทำการจองในระบบ VTLS ให้สมาชิกทันที พร้อมทั้งแจ้งวันมารับหนังสือจอง
         -  หลังจากโทรศัพท์เพื่อการจองเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการจองบน Web OPAC  ของศูนย์สนเทศและหอสมุดได้ โดยตรวจสอบในรายการของสมาชิก และสามารถดูวันกำหนดส่งคืนของหนังสือได้    

 

869 total views, 3 views today