ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2557

กลุ่มที่ 1 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จำนวน 4 คน                
               
วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2557

กลุ่มที่ 2 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  จำนวน 3 คน
                วันที่15 กันยายน –28 พฤศจิกายน 2557

กลุ่มที่ 3 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จำนวน 2 คน
                วันที่ 13 ตุลาคม 2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2558

กลุ่มที่ 4 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จำนวน 3 คน
                วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 – 19 ธันวาคม 2557

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : student 1-2557

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2557

กลุ่มที่ 5 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จำนวน 3 คน
                วันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 27 กุมภาพันธ์ 2558

กลุ่มที่ 6 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จำนวน 2 คน
                วันที่ 5 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2558

กลุ่มที่ 7 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 2 คน
                 วันที่ 7 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2558

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  student 2-2557  
                                     2-2557-58
                                     2-2557-58-new-5-01-2015

883 total views, 1 views today