การเขียนอ้างอิงและเทคนิคการสืบค้นข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการ

สาวิตรี  แสงวิริยภาพ
หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ

          การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนอ้างอิงและเทคนิคการสืบค้นข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการ” เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด

หัวข้อ

1.การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา

2.การสืบค้น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ThaiLIS

km-2556-2-7-2014

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : reference-writing-2-7-2014

780 total views, 1 views today