ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2557

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2557  ศูนย์สนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

สิงหาคม  2557

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ (การสืบค้นและประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการประเทศอาเซียน

กันยายน  2557

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ (การสืบค้นและประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการประเทศอาเซียน
 • โครงการแนะนำ “การทำวิทยานิพนธ์อย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์” (5 กันยายน 2557)
 • วันรำลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อตั้ง มธบ. (22 กันยายน 2557)

ตุลาคม  2557                         

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ (การสืบค้นและประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการประเทศอาเซียน
 • สัปดาห์ภาพยนตร์รางวัลออสการ์ (13-17 ตุลาคม 2557)

พฤศจิกายน  2557

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ (การสืบค้นและประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการประเทศอาเซียน
 • โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2557   มีกิจกรรม 5 กิจกรรม  (4-5 พฤศจิกายน 2557)
  1.  กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน  (4-5 พฤศจิกายน 2557)
  2.  กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์  ครั้งที่ 1 (4-5 พฤศจิกายน 2557)
  3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ / บรรยายทางวิชาการ (4-5 พฤศจิกายน 2557)
  4.  กิจกรรมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ   (4-5 พฤศจิกายน 2557)
  5.  กิจกรรมมุมตำรา…พี่ฝากน้อง   (4-5 พฤศจิกายน 2557)

ธันวาคม  2557      

 • อบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีห้องสมุด (17 ธันวาคม 2557)

มกราคม  2558

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ (การสืบค้นและประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการประเทศอาเซียน

กุมภาพันธ์  2558   

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ (การสืบค้นและประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการประเทศอาเซียน
 • โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ 16  (กุมภาพันธ์ 2558)

มีนาคม  2558

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ (การสืบค้นและประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการประเทศอาเซียน
 • วันรำลึก อาจารย์สนั่น เกตุทัต ผู้ก่อตั้ง มธบ. (11 มีนาคม 2558)

เมษายน   2558       

 • นิทรรศการจดหมายเหตุ มธบ. (2-3 เมษายน 2558)

พฤษภาคม  2558

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ (การสืบค้นและประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการประเทศอาเซียน
 • มธบ. บุ๊คแฟร์ (DPU Book Fair) (7-8 พฤษภาคม 2558)
 • โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวันรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย (29 พฤษภาคม  2558)

มิถุนายน  2558

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ (การสืบค้นและประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการประเทศอาเซียน
 • การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด  (มิถุนายน 2558)

กรกฎาคม 2558

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ (การสืบค้นและประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการประเทศอาเซียน

1,006 total views, 1 views today