แผนกลยุทธ์ศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2556

            ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้จัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา 2556  โดยมีกลยุทธ์ทั้งหมด 7 กลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์จะมีโครงการ/กิจกรรม รองรับการดำเนินงานตลอดปี ทั้งนี้ ได้กำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จและค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ สำหรับของแผนกลยุทธ์ในภาพรวมและของกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์

ปีการศึกษา 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : LAIC-PLAN-2556

845 total views, 1 views today