แผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2556

          ศูนย์สนเทศและหอสมุดได้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2556   ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อย 2 ด้านของสาขาวิชา (เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จดหมายเหตุ/พิพิธภัณฑ์  และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)  โดยมีการสำรวจให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ การฝึกอบรมระยะสั้น การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ และศึกษาดูงาน เป้นต้น

ปีการศึกษา 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : LAIC-PLAN-PERSONAL-2556

871 total views, 2 views today