การจัดการความรู้ของศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2556

         ศูนย์สนเทศและหอสมุดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ประจำศูนย์สนเทศและหอสมุด เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการความรู้ของศูนย์สนเทศและหอสมุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  โดยมีผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุดเป็นประธาน หัวหน้าแผนก 6 คน เป็นกรรมการและมีหัวหน้าแผนกบริการสื่อโสตทัศน์เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้
          1. ดำเนินการให้ความรู้กับบุคลากรของศูนย์สนเทศและหอสมุดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (knowledge management)
          2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
          3. ประชุมและดำเนินการตามแผนที่ปฏิบัติ 
          4. ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
          5. ปฏิบัติภาระงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

          โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำสั่งศูนย์สนเทศและหอสมุด เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ประจำศูนย์สนเทศและหอสมุด
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  KM-2556-1  

2. แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  KM-2556-2

3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้  ประจำปีการศึกษา 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  KM-2556-3

4. แผนการจัดการความรู้ของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2556
ประเด็นความรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลากร
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  KM-2556-4

5. สรุปแบบสำรวจการจัดการความรู้จาก LAIC Blog ศูนย์สนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  KM-2556-5

1,005 total views, 1 views today