การบริหารความเสี่ยงของศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2556

          ศูนย์สนเทศและหอสมุดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำศูนย์สนเทศและหอสมุด เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยงของศูนย์สนเทศและหอสมุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุดเป็นประธาน หัวหน้าแผนก 6 คน เป็นกรรมการและมีหัวหน้าแผนกทรัพยากรสารสนเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้
          1. ศึกษาและสำรวจปัจจัยความเสี่ยงของงานแผนกต่างๆ
          2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน 
          3. ประชุมและพิจารณาป้องกัน ปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
          4. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
          5. ปฏิบัติภาระงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : RISK-2556-COMMAND

2.  แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา  2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : RISK-2556-PLAN

3.  การวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk) และกำหนดมาตรการและแผนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  RISK-2556

4.  การติดตามการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : RISK-2556-STATISTICS

5.  การประเมินและข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : RISK-2556-EVALUATION

6.  แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา  2557
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : RISK-2557-PLAN

7. การวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk) และกำหนดมาตรการและแผนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  RISK-2557

1,010 total views, 1 views today