โครงการ มธบ. บุ๊คแฟร์ (DPU Book Fair)

ณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย์

         สรุปโครงการ มธบ. บุ๊คแฟร์ (DPU Book Fair) ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 6-1 ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีผู้เข้าร่วมการเสวนาทั้งสิ้น จำนวน 139 คน บรรลุค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้  100 คน

21-22may2014-1

          1)  สรุปผลการประเมินจากการแจกแบบประเมินให้แก่ผู้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “การพัฒนาตำราให้มีคุณภาพสูง”  วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 จำนวน 74 ชุด และได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 74 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  มีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “การพัฒนาตำราให้มีคุณภาพสูง” อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.34  มีรายละเอียด ดังนี้
              1.1)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาสาระของการเสวนาตรงกับสิ่งที่ต้องการทราบ อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.51  รองลงมา  เนื้อหาสาระของการเสวนาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41     
              1.2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านวิทยากร ได้แก่  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.68  เท่ากัน รองลงมา เนื้อหาและลำดับการนำเสนอ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62   และการเปิดโอกาสให้ซักถามและความชัดเจนของคำตอบ  อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50  
              1.3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านอื่นๆ  ได้แก่ จำนวนเวลาในการเสวนา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.41  รองลงมา ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยาย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95  และเอกสารประกอบการเสวนามีรายละเอียดและครอบคลุมเนื้อหา อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.46   
              1.4)  ส่วน ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความรู้ของผู้เข้ารับการเสวนา (หลังการเสวนา)  ได้แก่ ท่านมีความรู้/ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.51  รองลงมา ท่านสามารถนำความรู้จากการเสวนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35    

21-22may2014-2

         2)  สรุปผลการประเมินจากการแจกแบบประเมินให้แก่ผู้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “เทคนิคการเขียนตำราให้ได้ตีพิมพ์”   วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 จำนวน 65 ชุด และได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 65 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  มีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “เทคนิคการเขียนตำราให้ได้ตีพิมพ์” อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.34  มีรายละเอียด ดังนี้
              2.1)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาสาระของการเสวนาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.45  รองลงมา  เนื้อหาสาระของการเสวนาตรงกับสิ่งที่ต้องการทราบ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43     
              2.2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านวิทยากร ได้แก่  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ และเนื้อหาและลำดับการนำเสนอ อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.42  เท่ากัน รองลงมา การเปิดโอกาสให้ซักถามและความชัดเจนของคำตอบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32  
              2.3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านอื่นๆ  ได้แก่ ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยาย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.35  รองลงมา จำนวนเวลาในการเสวนา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18  และเอกสารประกอบการเสวนามีรายละเอียดและครอบคลุมเนื้อหา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08     
              2.4)  ส่วน ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความรู้ของผู้เข้ารับการเสวนา (หลังการเสวนา)  ได้แก่ ท่านมีความรู้/ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.40  รองลงมา ท่านสามารถนำความรู้จากการเสวนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32    

ภาพประกอบ

21-22may2014-3 21-22may2014-4 21-22may2014-5 21-22may2014-6 21-22may2014-7 21-22may2014-8 21-22may2014-9 21-22may2014-10 21-22may2014-11 21-22may2014-12 21-22may2014-13 21-22may2014-14 21-22may2014-15 21-22may2014-16 21-22may2014-17 21-22may2014-18 21-22may2014-19 21-22may2014-20 21-22may2014-21 21-22may2014-22 21-22may2014-23 21-22may2014-24 21-22may2014-2521-22may2014-26 21-22may2014-2821-22may2014-27

998 total views, 1 views today