การใช้งาน Office 365 สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

office365-1
วิทยากรอบรม
: อุทิตย์ พิมพา
ผู้ช่วยวิทยากร: สุวิณี บุณสุวรรณ

          ฝ่ายระบบและโครงข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหลักสูตรอบรม การใช้งาน Office 365 สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ให้กับบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด จำนวน 44 คน วันอังคารที่ 25 – วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง LAB 12 ชั้น 3 อาคาร 8 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยแบ่งเป็น 2 รอบๆ ละ 3 ชม.

office365-4office365-2 office365-3

          สรุปแบบประเมินผลการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การใช้งาน Office 365” วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2557  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Lab 12  ชั้น 3 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 8  ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
         บุคลากรของศูนย์สนเทศและหอสมุด จำนวน 44 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
         แบบประเมินที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำขึ้น  ซึ่งเป็นแบบประเมินปลายเปิดและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
         แจกแบบประเมินให้แก่บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด จำนวน 44 ชุด และได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 44 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
         การประเมินครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel  ในการแจกแจงมัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย  โดยแปลความหมายดังนี้
         4.50-5.00    หมายถึง      มากที่สุด
         3.50-4.49    หมายถึง      มาก
         2.50-3.49    หมายถึง      ปานกลาง
         1.50-2.49    หมายถึง      น้อย
         1.00-1.49    หมายถึง      น้อยที่สุด

5. สรุปผลการประเมิน
         มีความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด เรื่อง “การใช้ Office 365″  อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.19

หัวข้อประเมิน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ส่วนที่ 1 : ด้านเนื้อหา

 

 

1.1        เนื้อหาสาระของการอบรมตรงกับสิ่งที่ต้องการทราบ

4.30

มาก

1.2        เนื้อหาสาระของการอบรมเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

4.32

มาก

ส่วนที่ 2 : ด้านวิทยากร

 

 

2.1      เทคนิคการถ่ายทอดความรู้

4.18

มาก

2.2      เนื้อหาและลำดับการนำเสนอ

4.11

มาก

2.3      การเปิดโอกาสให้ซักถามและความชัดเจนของคำตอบ

4.20

มาก

ส่วนที่ 3 : ด้านอื่นๆ

 

 

3.1      เอกสารประกอบการอบรมมีรายละเอียดและครอบคลุมเนื้อหา

3.98

มาก

3.2      ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยาย

4.30

มาก

3.3      จำนวนเวลาในการอบรม

3.91

มาก

3.4      ความดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่บริหารโครงการฝึกอบรม

4.32

มาก

ส่วนที่ 4 : ด้านความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม (หลังการอบรม)

 

 

4.1  ท่านมีความรู้ / ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น

4.14

มาก

4.2      ท่านสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

4.34

มาก

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.19

มาก

         จากตาราง พบว่า มีความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด เรื่อง “การใช้ Office 365″  ดังนี้
         1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาสาระของการอบรมเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.32  รองลงมา  เนื้อหาสาระของการอบรมตรงกับสิ่งที่ต้องการทราบ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30     
         2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านวิทยากร ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ซักถามและความชัดเจนของคำตอบ  อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.20 รองลงมา เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18   และเนื้อหาและลำดับการนำเสนอ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11  
         3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านอื่นๆ  ได้แก่  ความดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่บริหารโครงการฝึกอบรม  อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.32  รองลงมา ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยาย  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30  เอกสารประกอบการอบรมมีรายละเอียดและครอบคลุมเนื้อหา  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98  และจำนวนเวลาในการอบรมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91     
         4. ส่วน ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม (หลังการอบรม)  ได้แก่ ท่านสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.34  รองลงมา ท่านมีความรู้/ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.14    

6.   ข้อเสนอแนะอื่นๆ
         1.  วิทยากรบรรยายเร็วมาก
         2.  เป็นโปรแกรมที่ดีมากๆ สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
         3.  ดีมากค่ะ ขอบคุณน้องทั้ง 2 คน

7.  เอกสารประกอบ (คลิกดูตามหมายเลขข้อ)
   
      1. Office 365 Training       
         2. Office 365

         3. Office 365 Over View
         4. 365Account

1,123 total views, 1 views today