กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 2/2556

          ศูนย์สนเทศและหอสมุดจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ตึก 7)

กิจกรรม “เกมต่อคำ” เป็นกิจกรรมต่อคำเกี่ยวกับรายชื่อหนังสือของมุมความรู้ตลาดทุนได้ถูกต้องมากที่สุด      

   Reading2-2556-10

กิจกรรม ส้มหล่น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์/พนักงานที่รักการอ่านยืมทรัพยากรสารสนเทศไปอ่านมากที่สุด โดยเก็บสถิติการยืมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 

Reading2-2556-2

กิจกรรม พบนักเขียน ร่มแก้ว เชิญนักเขียน “ร่มแก้ว” (ฉัตรา- รัศม์  แก้วมรกต) เจ้าของผลงานเรื่อง “ในม่านเมฆ” ในนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ ผู้ร่วมเสวนา คือ นางสาวสุนันทา จันทร์หอม นักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

Reading2-2556-1

กิจกรรม “เกมจับคู่” จับคู่อักษรย่อกับชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ได้ถูกต้องมากที่สุด  มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 คน 

Reading2-2556-9

กิจกรรม “เกมจิ๊กซอว์การแต่งกายประเทศอาเซียน” เชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการต่อจิ๊กซอว์การแต่งกายประจำชาติของประเทศในอาเซียนใครต่อเสร็จก่อนและตอบคำถามถูกจะเป็นผู้ชนะมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 คน

Reading2-2556-8

กิจกรรม “ แฟนพันธ์แท้ห้องสมุด ครั้งที่ 6” เป็นกิจกรรมแข่งขันการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของห้องสมุด การค้นหาทรัพยากรในห้องสมุด ฯลฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบถูกมากที่สุดคือแฟนพันธ์แท้ห้องสมุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 22 คน

Reading2-2556-7

กิจกรรม “ต้นไม้ให้ความรู้”   เป็นการตอบคำถามความรู้ทั่วไปตอบถูกได้รับของที่ระลึก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 251 คน

Reading2-2556-11

กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายจากสำนักพิมพ์  ร้านเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 14 ร้าน มีอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรร่วมกิจกรรมคัดเลือกหนังสือ 116 คน คัดเลือกหนังสือภาษาไทย 286 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ 703 ชื่อเรื่อง

Reading2-2556-3

กิจกรรม Rummage Sales ครั้งที่ 2 มีอาจารย์ นักศึกษาบุคคลภายนอก และบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดได้ร่วมกิจกรรมทั้งบริจาคและสมทบทุนกองทุนเด็กด้อยโอกาส มีเงินสบทบกองทุน 7,050 บาท …ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

Reading2-2556-6

มุมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ  คัดเลือกและจัดเตรียมสิ่งพิมพ์  จำนวน  1,426 เล่ม  มีผู้ร่วมกิจกรรม  349 คน จำนวน  1,143 เล่ม  ได้รับหนังสือบริจาค  จำนวน  78 เล่ม

Reading2-2556-4

มุมตำรา…พี่ฝากน้อง  คัดเลือกและจัดเตรียมตำรา-หนังสือประกอบการเรียน จำนวน  689 เล่ม มีผู้ร่วมกิจกรรม  247 คน  จำนวน  516 เล่ม  ได้รับหนังสือบริจาค  จำนวน  36 เล่ม

Reading2-2556-5

1,316 total views, 2 views today