การสร้างบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ

8-01-2557-1 8-01-2557-2 8-01-2557-3 8-01-2557-4 8-01-2557-7  8-01-2557-88-01-2557-5

8-01-2557-6

          โครงการการจัดการความรู้ จัดอบรมเรื่อง “การสร้างบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ ” ให้กับบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดในวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด วิทยากรโดย ดร. ชนันนา  รอดสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สรุปแบบประเมินผลได้ดังนี้

1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
         บุคลากรของศูนย์สนเทศและหอสมุด จำนวน 45 คน

1.2  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
         แบบประเมินผลที่ศูนย์สนเทศและหอสมุดจัดทำขึ้น  ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิดและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด

1.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล
         แจกแบบประเมินผลแก่ผู้ที่ร่วมอบรมโครงการการจัดการความรู้  เรื่อง “การสร้างบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ”  จำนวน 45 ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา  45 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

1.4  การวิเคราะห์ข้อมูล
         การประเมินครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel  ในการแจกแจงมัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย  โดยแปลความหมายดังนี้

         4.50-5.00    หมายถึง              มากที่สุด
         3.50-4.49    หมายถึง              มาก
         2.50-3.49    หมายถึง              ปานกลาง
         1.50-2.49    หมายถึง              น้อย
         1.00-1.49    หมายถึง              น้อยที่สุด

1.5  สรุปผลการประเมิน
         มีความคิดเห็นของผู้ที่ร่วมอบรมโครงการการจัดการความรู้  เรื่อง “การสร้างบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ”  อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.68

รายการ ค่าเฉลี่ย แปลผล
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
     1.1  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้
4.73 มากที่สุด
     1.2  เนื้อหาและลำดับการนำเสนอ   4.67 มากที่สุด
     1.3  การเปิดโอกาสให้ซักถามและความชัดเจนของคำตอบ 4.76 มากที่สุด
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาการบรรยาย     
     2.1  เนื้อหาสาระที่ท่านได้รับ
4.76 มากที่สุด
     2.2  ความรู้ใหม่และทันสมัยที่ท่านได้รับ 4.73 มากที่สุด
     2.3  การนำความรู้ที่ได้รับปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้  4.69 มากที่สุด
3. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
     3.1  การจัดสถานที่
4.60 มากที่สุด
     3.2  ระยะเวลา 4.47 มาก
รวม 4.68 มากที่สุด

                จากตาราง พบว่า มีความคิดเห็นของผู้ที่ร่วมอบรมโครงการการจัดการความรู้  เรื่อง “การสร้างบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ”  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร ได้แก่  มีการเปิดโอกาสให้ซักถามและความชัดเจนของคำตอบ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.76  รองลงมา เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.73    เนื้อหาและลำดับการนำเสนอ ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67  ตามลำดับ  สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาการบรรยาย ได้แก่ เนื้อหาสาระที่ท่านได้รับ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.76  รองลงมา ความรู้ใหม่และทันสมัยที่ท่านได้รับ ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.73    การนำความรู้ที่ได้รับปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้  ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.69  ตามลำดับ  ส่วนความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ได้แก่  การจัดสถานที่ ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60   ระยะเวลา ระดับมาก ค่าเฉลี่ยต่ำสุด  4.47

1.6  หัวข้อที่ท่านสนใจในครั้งต่อไป
         (1)  การบริการในยุค  AEC

         (2)  การสร้างแบรนด์ห้องสมุด
         (3)  กฎหมายลิขสิทธิ์ของสิ่งพิมพ์ และสิ่งไม่ตีพิมพ์
         (4)  หัวข้อเดิมแต่เน้นไปทางการปฏิบัติจริง       

1.7  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
         (1)  อยากให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการและในลักษณะเชิงลึก

         (2)  เป็นการอบรมที่ดี 

เอกสารประกอบการบรรยาย
         (1) การพัฒนาเทคนิคการให้บริการในห้องสมุดยุคใหม่: User Engagement, การรับมือกับผู้ใช้บริการ  (ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่)
         (2) การสร้างบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ  (ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่)

1,530 total views, 2 views today