โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “Microsoft Office Excel 2010”

excel11dec2013-1           ศูนย์สนเทศและหอสมุดจัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “Microsoft Office Excel 2010” วิทยากรโดย อาจารย์วิธารัตน์  ประดับ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Lab 14 ชั้น 4 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร 8 มีบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดเข้าร่วมการอบรม จำนวน 43 คน  บรรลุค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้  35 คน

excel11dec2013-2

          สรุปผลการประเมินจากการแจกแบบประเมินให้แก่บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด จำนวน 43 ชุด และได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 43 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  มีความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด เรื่อง “Microsoft Office Excel 2010″  อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.36  มีรายละเอียด ดังนี้
          1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านเนื้อหา ได้แก่  เนื้อหาสาระของการอบรมตรงกับสิ่งที่ต้องการทราบ  อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.42  รองลงมา เนื้อหาสาระของการอบรมเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35
          2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านวิทยากร (อาจารย์วิธารัตน์  ประดับ)  ได้แก่ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้  อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.56  รองลงมา เนื้อหาและลำดับการนำเสนอ  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47  และการเปิดโอกาสให้ซักถามและความชัดเจนของคำตอบ  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.37  
          3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านอื่นๆ  ได้แก่  เอกสารประกอบการอบรมมีรายละเอียดและครอบคลุมเนื้อหาอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.44  รองลงมา  ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยาย  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 ความดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่บริหารโครงการฝึกอบรม  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28  และจำนวนเวลาในการอบรม  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05
          4. ส่วน ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม (หลังการอบรม)  ได้แก่ ท่านมีความรู้ / ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.35  รองลงมา ท่านสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28

excel11dec2013-3

excel11dec2013-4

862 total views, 1 views today