ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2555

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2555
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่
กลุ่มที่ 1 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จำนวน 4 คน
วันที่ 5 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2555
กลุ่มที่ 2 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จำนวน 2 คน
วันที่ 5 มิถุนายน – 7 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  จำนวน 3 คน
วันที่ 2 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2555
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2555
กลุ่มที่ 4 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จำนวน 3 คน
วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2555

ภาคการศึกษาที่ 3 / 2555
กลุ่มที่ 1 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จำนวน 3 คน
วันที่ 27 มีนาคม 2556 – 31 พฤษภาคม 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ 

821 total views, 2 views today