ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2556
กลุ่มที่ 1 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จำนวน 4 คน
วันที่ 3 มิถุนายน – 13 กันยายน 2556
กลุ่มที่ 2 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  จำนวน 3 คน
วันที่ 1 กรกฎาคม – 13 กันยายน 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่
กลุ่มที่ 3 :
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จำนวน 3 คน
วันที่ 28 ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2556
กลุ่มที่ 4 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน 2 คน
วันที่ 30 ตุลาคม 2556 – 3 มีนาคม 2557
กลุ่มที่ 5 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จำนวน 4 คน
วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 มกราคม 2557
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

867 total views, 1 views today