ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2556

          ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด  เป็นข้อมูลข่าวสารของศูนย์สนเทศแจ้งให้สมาชิก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ทราบกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์สนเทศและหอสมุด

บริการล้ำหน้า  เสริมคุณค่าวิชาการ  สรรค์สร้างงานคุณธรรม
Excellent Service, Academic Promotion and Ethical Conduct.

ปีการศึกษา 2556
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2556

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 10 NO 1

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2  เดือน กันยายน – ตุลาคม 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 10 NO 2

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3  เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 10 NO 3

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4  เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 10 NO 4

ปีที่ 10 ฉบับที่ 5  เดือน มีนาคม – เมษายน 2557
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :

ปีที่ 10 ฉบับที่ 6  เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2557
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :

851 total views, 1 views today