ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2555

          ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด  เป็นข้อมูลข่าวสารของศูนย์สนเทศแจ้งให้สมาชิก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ทราบกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์สนเทศและหอสมุด

บริการล้ำหน้า  เสริมคุณค่าวิชาการ  สรรค์สร้างงานคุณธรรม
Excellent Service, Academic Promotion and Ethical Conduct.

ปีการศึกษา 2555
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2555

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 9 NO 1

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  เดือน สิงหาคม – กันยายน 2555
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 9 NO 2

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3  เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2555
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 9 NO 3

ปีที่ 9 ฉบับที่ 4  เดือน ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 9 NO 4

ปีที่ 9 ฉบับที่ 5  เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 9 NO 5

ปีที่ 9 ฉบับที่ 6  เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2556
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 9 NO 6

847 total views, 1 views today