สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล

สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และ
ประชุมวิชาการ เรื่อง  การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล (Library Development Towards Internationalization)
วันที่ 20-22 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

โดย  นายสัญญา  ประกอบผล

1. เรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการศึกษากับประชาคมอาเซียน
โดยดร. ประพัฒน์พงศ์  เสนาฤทธิ์

ท่านได้กล่าวถึงเป้าหมายและโครงสร้างของ AEC และบทบาทของการศึกษาร่วมทั้งกล่าวถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการศึกษาว่าต้องมีวิสัยทัศน์ มีอัตลักษณ์ มีความคาดหวังของอาเซียนในปี พ.ศ. 2558ที่จะเกิดขึ้นนี้ว่าจะต้องมีการใช้ธรรมนูญอาเซียนร่วมกันเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อร่วมมือกันจะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและบรรณารักษ์ห้องสมุดจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารและประชาชนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ถ้าเรามีธรรมนูญอาเซียนแบบเดียวกัน และในด้านการศึกษากับประชาคมเศรษฐกิจ จะต้องมีการพัฒนากรอบทักษะ(Skill Framework) ในแต่ละประเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และให้มีการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือในภูมิภาครวมทั้งการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) และจะต้องมีการวางแผนงานด้านการศึกษา 5 ปี ของอาเซียน (พ.ศ. 2554 – 2558) และจะต้องจัดตั้งองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBO) ซึ่งจะมีพันธกิจในเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาโดยตรง และจะต้องมีความชัดเจนและต่อเนื่องในเรื่องของนโยบาย บทบาทของห้องสมุดจะต้อง รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน รู้โลก สื่อการเรียนรู้จะต้องเปลี่ยนไป บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์จะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าองค์ความรู้ที่มีเกิดเร็ว ก็จะล้าสมัยเร็ว

2.  เรื่อง สถานภาพบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
โดยดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า

ท่านได้กล่าวว่า ครูบรรณารักษ์จะต้องสร้างการอ่านเพื่อสร้างชาติ บรรณารักษ์กับห้องสมุดมีความสำคัญมากในสภาพปัจจุบันจะต้องสร้างความคาดหวังและมีแนวทางการพัฒนา ท่านบอกว่า ถ้าไม่อ่าน ไม่เรียนรู้ ก็จะใช้ระบบคอมคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเพราะว่าความรู้การอ่านออกเป็นสิ่งจำเป็นไม่อย่างงั้นก็จะใช้และอ่านตัวหนังสือไม่เป็นเมื่ออ่านไม่ออกก็จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้ การส่งเสริมการอ่านจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเดี่ยวนี้ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย
การพัฒนาเด็กให้อ่านเป็นเรียนรู้ ทักษะต่างๆเป็นสิ่งสำคัญและในประเทศ New Zealand ก็เป็นอันดับ 1 ในเรื่องนี้ และยุคนี้เป็นยุคสังคมก้มหน้า เด็กส่วนใหญ่จะก้มหน้าเล่นแต่โทรศัพท์ ดร.เบญจลักษณ์ กล่าว เพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้ห้องสมุดมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ร่วมมากที่สุด ห้องสมุดควรมี บทบาทพื้นฐานสำคัญ 4 ประการ คือ
1. สร้างเสริมและสนับสนุนเป้าหมายการศึกษา
2.
ให้นักเรียนเป็นผู้ใช้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรม
3. สร้างนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมการอ่าน และบริการของห้องสมุดแก่บุคลากรทุกคน ทำอย่างไรให้เด็กๆเกิดการอยากใช้ห้องสมุด

3. เรื่อง การตลาดกับห้องสมุด
โดยดร. รัฐ ธนาดิเรก

ได้กล่าวไว้ว่าห้องสมุดจะต้องมี 4 P คือ Product, Price, Performance, และ Place และห้องสมุดจะต้องมี Paradigm ต้องยืดหยุ่นไม่ยึดติดต้องมีการคิดเชิงกลยุทธ์มีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุที่แน่นอนและต้องมีประเด็นเป็นที่ตั้งว่าจะทำอะไรและห้องสมุดจะต้องกำหนดทิศทางของห้องสมุด เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ยกระดับ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ต้องศึกษาและฟอร์มทีมแล้วจัดตั้ง มีการประเมินผลและติดตามผลที่จะทำของจำนวนผู้ใช้ห้องสมุดหรือความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดว่าเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับสูงต่ำของเป้าหมายหรือไม่ ดร. รัฐ ยังกล่าวว่าการตลาดคือ วิถีทางที่ช่วยให้เรานำผลผลิตไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่า และเพิ่มความต้องการและทำและยอมที่จะให้กลับมาซึ่งทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

4. เรื่อง การสื่อสารกับชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคุณ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ

ได้กล่าวว่าอย่างกลัวที่เริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นสิ่งที่บรรณารักษ์ควรไขว่เรียนรู้ยังไม่สายที่ทุกคนจะเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องเริ่มต้นอย่าอายที่จะเริ่มเพียงคำศัพท์ง่ายๆหรือจะเริ่มจาก A B C……ขอให้มีความตั้งใจที่จะทำและให้เวลากับภาษาอังกฤษอีกไม่นานก็ไม่ต้องวิ่งหนีชาวต่างชาติหรือจะต้องก้มหน้าหนี

5. เรื่อง มหานครแห่งการอ่าน
โดยน.ส. ปราณี สัตยประกอบ

ได้บอกว่าบรรณารักษ์จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงสื่อสาธารณะให้เป็นต้องมีการขยายพื้นที่การอ่านอย่างกว้างขวางและต้องขอความร่วมมือกับร้านค้าต่างๆหรือสำนักพิมพ์ต่างเพื่อทำงานส่งเสริมการอ่านหรือให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งพิมพ์หรือทำ Stam เป็น Passport ให้เด็กที่รักการอ่านมารับของรางวัลให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมเสรีภาพทางด้านการแสดงออกทางความคิดและยังกล่าวอีกว่า ปี 2556 กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองหนังสือโลก มีการจัดกิจกรรม ณ สยามพารากอน ฮอลล์ วันที่ 21-23 เมษายน 2556 มีกิจกรรมลอยฟ้า ปล่อยหนังสือ สนุกคิดผ่าน Sky Walk ตั้งแต่หอศิลวัฒนธรรม ถึง เซ็นทรัลเวิล์ด มีกิจกรรมตักบาตรหนังสือและแสดงไปรษณียากร ชุด กทม. มหานครเมืองหนังสือโลก 2556 ณ ท้องสนามหลวงและจะเปลี่ยนศาลากลาง กทม.เป็นพิพิธภัณฑ์ หนังสือให้เป็นห้องอ่านหนังสือ

6. เรื่อง บรรณารักษ์คิดบวก
โดย อาจารย์ เสริมพรรณ สุทธิธานี

อาจารย์กล่าวว่าสมองเป็นสิ่งสำคัญการอ่านหนังสือมากๆอ่านทุกอย่างจะช่วยพัฒนาสมองให้ไม่หยุดนิ่งมีการคิดตลอดเพื่อไม่ให้สมองฝ่อ เมื่อสมองมีการพัฒนามีความจำดีมีความคิดที่ดีการกระทำที่ออกมาจากสมองจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้มีความคิดที่ดีไม่อคติง่ายไม่อารมณ์แปรปรวนไม่ทำในสิ่งมีเป็นภัยต่อผู้อื่นบรรณารักษ์เป็นผู้ที่อยู่ใกล้หนังสือมากที่สุดควรหาเวลาอ่านหนังสือมากๆเพื่อพัฒนาตนเองและต้องเข้าใจผู้ใช้บริการให้มากเรื่องอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการบริการ

หมายเหตุ :  จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  และประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล  วันที่ 20 – 22  มีนาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ มีผู้ร่วมการประชุม ดังนี้ นายกิตติภูมิ  ศิริวัฒน์ และ นายสัญญา  ประกอบผล

1,157 total views, 1 views today