การเทียบอักษรจีนเป็นอักษรโรมันของ ชื่อเมืองและสำนักพิมพ์

พัชรินทร์ จาริยะ
ศิริพร บัญชาวิมลเชษฐ
วรวิช พุฒิวิสารทภาคย์

          บรรณารักษ์งานวิเคราะห์หนังสือเอกสารและสิ่งพิมพ์ทำการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทางบรรณานุกรมหนังสือภาษาจีน ซึ่งบางเล่มไม่มีแหล่งข้อมูลที่เป็นอักษรโรมันของเมืองที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ บรรณารักษ์ต้องเทียบอักษรจีนเป็นอักษรโรมันเพื่อลงข้อมูลในเขตข้อมูล 260  ดังนั้นเพื่อประหยัดเวลา และเพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลมาใช้ บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ฯ ได้เทียบเคียงชื่อเมืองและสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่มักจะปรากฏในตัวเล่มมาเทียบจากอักษรจีนเป็นอักษรโรมันจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

chiness2555

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

950 total views, 1 views today