การจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการบน Internet

นางสาววลัยภรณ์  ไพเราะ
นางสาวพงษ์เนต  สถิตพงษ์
แผนกทรัพยากรสารสนเทศ

          การจัดบริการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์บน Internet วิทยานิพนธ์ที่เป็นฉบับตัวพิมพ์ การจัดทำต้องจัดเตรียมโปรแกรม Adobe Acrobat Professional 8   โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  และเครื่อง Scan

วิธีดำเนินการ
1.  นำรายการบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ลงในฐานข้อมูลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
2.  Scan วิทยานิพนธ์ที่เป็นตัวพิมพ์ โดย Scan ทุกหน้าของวิทยานิพนธ์จัดเก็บ File ของแต่ละบท
3.  Save File ของแต่ละบทของเล่มนั้น ๆ
4.  ทำลายน้ำ (Water Mark)  เพื่อป้องกันการคัดลอกจากต้นฉบับ
5.  นำ File ที่ Scan แล้ว ถ่ายโอนขึ้น Server
6.  บันทึกรายการ Link ในเขตข้อมูล 856 เพื่อ Link ข้อมูล Full – Text  ของวิทยานิพนธ์เล่มนั้น  เช่น 
\u ../cgi-bin/abs.cgi?fname=138558.pdf \2 http \n สาระสังเขป
\u ../cgi-bin/docs.cgi?fname=138558.zip \2 http \n Downloadวิทยานิพนธ์

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

874 total views, 2 views today