การจัดเรียงสื่อโสตทัศน์บนชั้น

สุภาพ ซ่อนกลิ่น
ธนพล เซี่ยงหวอง
แผนกบริการสื่อโสตทัศน์

         การจัดเรียงสื่อโสตทัศน์ ในการปฏิบัติงานจัดชั้นสื่อโสตทัศน์ และการจัดเรียงบนชั้น แผนกบริการสื่อโสตทัศน์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติงาน ให้เป็นระบบเดียวกัน อ้างอิงได้ เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการค้นหาสื่อโสตทัศน์บนชั้นและเกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ แผนกบริการสื่อโสตทัศน์ ได้เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเรียง และการจัดชั้นสื่อโสตทัศน์ขึ้น อันจะเกิดประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานให้เป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกันของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานต่อไป

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

 

929 total views, 1 views today