กิจกรรมส่งเสริมการยืมหนังสือของนักศึกษา

โดย ภารดี ธนูญศักดิ์
แผนกบริการหนังสือ

           เนื่องจากรัฐบาลประกาศนโยบายให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนาให้ “กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการอ่าน”  โดยเข้าร่วมโครงการของยูเนสโกเพื่อคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกในปี พ.ศ.2556 (World Book Capital 2013) ดังนั้นในปีการศึกษา 2555 แผนกบริการหนังสือ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการยืมหนังสือของนักศึกษาขึ้น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมบัตรสะสมแต้มการยืมหนังสือ  2 IN 1 และกิจกรรมยืมหนังสือกลับบ้านตอนปิดภาคการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้หนังสือที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้บริการอย่างคุ้มค่า

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

 

1,069 total views, 1 views today