การบริหารจัดการหนังสือที่ได้รับบริจาค

ทิพยถนอม  นนทนาคร
ชูชีพ  มามาก
ทรงพร  พิรุณ

          ระบบบริหารจัดการหนังสือที่ได้รับบริจาค เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาหนังสือที่ผู้บริจาคให้กับศูนย์สนเทศและหอสมุด   ซึ่งพัฒนาระบบจาก โปรแกรม  Microsoft  office  Access โดยคุณอุทิตย์  พิมพา  เรียกว่าฐานข้อมูล  “ระบบบริหารจัดการหนังสือรับบริจาค” 

          การนำข้อมูลหนังสือบริจาคลงฐานข้อมูล
          ในปีการศึกษา 2550 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ได้เริ่มดำเนินการนำข้อมูลหนังสือที่ได้รับบริจาคลงในฐานข้อมูล  ประกอบด้วยรายการ  วันที่บันทึกข้อมูล  ชื่อผู้แต่ง  ชื่อเรื่อง จำนวนเล่ม  ชื่อ/หน่วยงานที่บริจาค และ เลขอ้างอิง   (255507004 = ปี พ.ศ.  เดือน  และ ตามด้วยด้วยลำดับของเดือนนั้น)   ดังภาพที่ปรากฏ

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

 

949 total views, 1 views today