เทคนิคการใช้ Microsoft Office 365 กับงานห้องสมุด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการใช้ Microsoft Office 365 กับงานห้องสมุด”
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์สนเทศและหอสมุด ชั้น 2

365-24-02-2015-1

วิทยากร โดย คุณอุทิตย์ พิมพา

365-24-02-2015-2365-24-02-2015-3

633 total views, 2 views today