การจัดการความรู้เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์”

การจัดการความรู้เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์”
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 ศูนย์สนเทศและหอสมุด

วิทยากรให้ความรู้
นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ และ
นางสาววิมลรัตน์ ทองปลาด

          การใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นการให้ความรู้จากบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดที่มีความชำนาญถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน เพื่อนำความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ได้จริง  

กิจกรรมให้ความรู้ดังนี้

  1. การผลิตป้ายประชาสัมพันธ์
  2. การนำป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทางออนไลน์
  3. Workshop กลุ่มละ 1 เรื่อง ส่งผลงาน

ผลงาน 3 เรื่อง

Group 1Group 2Group 3

เผยแพร่ความรู้
เอกสารประกอบการบรรยาย
 คลิกที่นี่

PR-IT-24FEB2016-1

ภาพกิจกรรม

PR-IT-24FEB2016-8PR-IT-24FEB2016-7PR-IT-24FEB2016-6PR-IT-24FEB2016-5PR-IT-24FEB2016-4PR-IT-24FEB2016-3PR-IT-24FEB2016-2

680 total views, 2 views today