โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้ Google Apps กับการปฏิบัติงานห้องสมุด”

สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการการจัดการความรู้ 
เรื่อง “การใช้ Google Apps กับการปฏิบัติงานห้องสมุด”

จันทร์ฉาย วีระชาติ 

google_app-18nov2015-1

          ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้ Google Apps กับการปฏิบัติงานห้องสมุด” วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30-16.00 ณ ห้องฝึกอบรมทักษะสารสนเทศ ชั้น 2 ศูนย์สนเทศและหอสมุด โดย คุณจินตนา ปรัสพันธ์ หัวหน้าแผนกการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดเข้าร่วมจำนวน 47 คน ประเมินผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของคะแนนทดสอบหลังกิจกรรมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนกิจกรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15)

          ผลการประเมินจากการทำแบบทดสอบ Pre-test 10 ข้อ และ Post-test 10 ข้อ                                 คะแนน Pre-test           ได้ค่าเฉลี่ย 7.19           ร้อยละ 72
          คะแนน Post-test         ได้ค่าเฉลี่ย 8.72           ร้อยละ 23
          ร้อยละของคะแนนทดสอบหลังกิจกรรมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนกิจกรรม ได้ร้อยละ 15.23

เอกสารคู่มือ “แนะนำการใช้งาน Google Apps สำหรับบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด”
คลิกที่นี่                                                                 google_app-18nov2015-7

ภาพกิจกรรม

 google_app-18nov2015-6google_app-18nov2015-5google_app-18nov2015-4google_app-18nov2015-3google_app-18nov2015-2

637 total views, 3 views today