บริการหน้าสารบัญวารสารใหม่ (eCurrent Content Service)

แผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ลักษมี พูลทรัพย์
วโรทัย ฉัตรวิรุณ
ธวัชชัย ศรีอัดชา

            บริการสารบัญวารสารใหม่ คือ การสำเนาสารบัญวารสารฉบับใหม่ล่าสุด จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ทราบและเลือกใช้ตามความต้องการ แต่เดิมเป็นบริการเวียนเอกสาร หรือสำเนาหน้าสารบัญวารสารใหม่จัดส่งไปยังคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก้าวหน้าเป็นอันมากศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงจัดบริการเผยแพร่สารบัญวารสารใหม่บนเว็บไซต์(eCurrent  Content) ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้จากระบบออนไลน์ บริการหน้าสารบัญวารสารฉบับใหม่เผยแพร่ให้ผู้ใช้ได้รับทราบและติดตามสารบัญวารสารใหม่ตามความสนใจ โดยไม่ต้องเดินทางมายังศูนย์สนเทศฯ โดยใช้บริการผ่านเว็บไซต์ (URL: http://liblog.dpu.ac.th /currentcontent/doc_translist.php) หากผู้ใช้สนใจบทความจากหน้าสารบัญวารสาร สามารถอ่านบทความจากตัวเล่มได้ที่ ห้องบริการวารสารฉบับปัจจุบัน บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 3 ศูนย์สนเทศและหอสมุด

e-current2555

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

1,248 total views, 2 views today