กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรม 5 ส

1. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2550
2. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2551
3. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2552
4. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2553
5. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2554
6. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2555
7. กิจกรรม 5 ส
8. กิจกรรม 5 ส ศูนย์สนเทศและหอสมุด
9. กิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2552
10. กิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2553
11. ข่าวสารกิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2552
12. ข่าวสารกิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2553
13. ข่าวสารกิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2554
14. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2556
15. ลำตัด “มนต์รักคลองประปา”
16. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการของแผนกบริการหนังสือ

17. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 2/2556
18. โครงการ มธบ. บุ๊คแฟร์ (DPU Book Fair)
19.  ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2557
20. สรุปการศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2557
22. โครงการ มธบ. บุ๊คแฟร์ (DPU Book Fair) ปีการศึกษา 2557
23. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2558
2
4. โครงการ มธบ. บุ๊คแฟร์ (DPU Book Fair) ปีการศึกษา 2558

1,370 total views, 2 views today