โครงการห้องสมุดดิจิทัล

          ห้องสมุดดิจิทัล คือ องค์กรที่มีทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัล มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะเพื่อจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือก จัดโครงสร้าง จัดช่องทางให้ผู้ใช้เข้าถึงได้  นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงการสงวนรักษาสารสนเทศให้คงสภาพ พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา   ห้องสมุดดิจิทัลมีขนาดและขอบเขตแตกต่างกันไป  อาจเป็นทรัพยากรสารสนเทศส่วนหนึ่งของห้องสมุดปกติ หรืออาจเป็นห้องสมุดดิจิทัลในลักษณะห้องสมุดเสมือนขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา โดยมีคลังสารสนเทศอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง และผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศนั้นได้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
          ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลประกอบด้วยเอกสาร ภาพ และมัลติมีเดีย สำหรับเอกสารและภาพนั้นอาจอยู่ในรูปดิจิทัลมาแต่เดิม (born digital) เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ หรืออาจจะแปลงสภาพมาจากเอกสารและภาพที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ เช่น การทำหนังสือหายากให้อยู่ในรูปไฟล์ PDF การเปลี่ยนภาพถ่ายในรูปกระดาษให้เป็นไฟล์ JPEG เป็นต้น
          ห้องสมุดดิจิทัลเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับการพัฒนาห้องสมุดในปัจจุบัน เนื่องจากการผลิตสารสนเทศในรูปดิจิทัลมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ผู้ใช้ โดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาในยุคอินเทอร์เน็ตก็มีความต้องการใช้สารสนเทศดิจิทัล เนื่องด้วยความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง และข้อได้เปรียบอื่นๆ ที่สิ่งพิมพ์ไม่มี เช่น การเชื่อมโยงไปถึงเอกสารอื่นๆได้ทันที (Hyperlink) ภาพประกอบ 3 มิติ เป็นต้น
          ในปัจจุบัน ศูนย์สนเทศและหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัล เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำเร็จรูปที่ซื้อมาจากผู้ผลิต และมีฐานข้อมูลที่ศูนย์สนเทศและหอสมุดพัฒนาขึ้น เช่น วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  อย่างไรก็ตาม แนวโน้มหนึ่งของการพัฒนาห้องสมุด คือ การผลิตสารสนเทศดิจิทัลเพื่อให้บริการบนเว็บไซต์ของห้องสมุดซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต เช่น เอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัย/สถาบัน หนังสือหายาก วิทยานิพนธ์และงานวิจัย และคลังข้อสอบ เป็นต้น
          ศูนย์สนเทศและหอสมุดจึงเห็นความจำเป็นในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล โดยให้ความรู้แก่บุคลากรในการผลิตสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ การจัดโครงสร้างสารสนเทศดิจิทัลด้วยการทำ metadata การเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สมาร์ทโฟน  คณะกรรมการการจัดการความรู้จึงกำหนดให้ “ห้องสมุดดิจิทัล” เป็นหัวข้อโครงการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของศูนย์สนเทศและหอสมุดในปีการศึกษา 2558

วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การทำ metadata การเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์
สมาร์ทโฟน
          2.  เพื่อสร้างองค์ความรู้ขององค์กร และเผยแพร่ความรู้
          3.  เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล
          4.  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร

วันที่ 21 ม.ค. 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ให้ความรู้เรื่อง
“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล”
วิทยากรบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ชื่นวัฒนา
เอกสารประกอบการบรรยาย

Digital Library-21Jan2016-1

ภาพกิจกรรม

Digital Library-21Jan2016-3 Digital Library-21Jan2016-2

วันที่ 26 ม.ค. 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
และวันที่ 16 ก.พ. 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ให้ความรู้เรื่อง “การผลิตและการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook”
วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ คุณพรเทพ บรมสุข และทีมงาน
เอกสารประกอบการบรรยาย

  • คู่มือการใช้งานระบบสาหรับแอปพลิเคชั่น (User Manual for Application) คลิกที่นี่
  • คู่มือการใช้งานเครื่องมือสร้างเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (User Manual for Authoring Tool)
    คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรม

ebook-26Jan-16Feb2016-1ebook-26Jan-16Feb2016-5ebook-26Jan-16Feb2016-4 ebook-26Jan-16Feb2016-3 ebook-26Jan-16Feb2016-2

วันที่ 9 ก.พ. 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
ให้ความรู้เรื่อง  “การสร้าง และออกแบบเว็บไซต์”
วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์
เอกสารประกอบการบรรยาย

ภาพกิจกรรม

website-joomla!-9Feb2016-4 website-joomla!-9Feb2016-3 website-joomla!-9Feb2016-2 website-joomla!-9Feb2016-1

2,359 total views, 12 views today