ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2558

กลุ่มที่ 1 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จำนวน 2 คน                
                วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2558

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  student 1-2558

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2558

กลุ่มที่ 2 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จำนวน 2 คน
                วันที่ 7 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2559

กลุ่มที่ 3 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 4 คน
                 วันที่ 7 มกราคม – 8 เมษายน 2559

กลุ่มที่ 4 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  จำนวน 3 คน
                วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 4 พฤษภาคม 2559

กลุ่มที่ 5 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จำนวน 1 คน
                วันที่ 14 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2559

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  student 2-2558

595 total views, 1 views today