ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2558

dpu-laic

ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด  เป็นข้อมูลข่าวสารของศูนย์สนเทศแจ้งให้สมาชิก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ทราบกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์สนเทศและหอสมุด

บริการล้ำหน้า  เสริมคุณค่าวิชาการ  สรรค์สร้างงานคุณธรรม
Excellent Service, Academic Promotion and Ethical Conduct.

ปีการศึกษา 2558
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1  เดือน สิงหาคม – กันยายน 2558

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ :  VOL 12 NO 1

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2  เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2558
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 12 NO 2

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3  เดือน ธันวาคม 2558 – มกราคม 2559
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 12 NO 3

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4  เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 12 NO 4

ปีที่ 12 ฉบับที่ 5  เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2559
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 12 NO 5

ปีที่ 12 ฉบับที่ 6  เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2559
ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : VOL 12 NO 6

763 total views, 1 views today