งานประกันคุณภาพการศึกษา

1. KPIs ศูนย์สนเทศและหอสมุด
2. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์
3. การจัดการความรู้ของศูนย์สนเทศและหอสมุด
4. การบริหารความเสี่ยงของศูนย์สนเทศและหอสมุด
5. บุคลากรของศูนย์สนเทศและหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
6. แผนการปฏิบัติงานศูนย์สนเทศและหอสมุด
7. แผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2554
8. แผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด (ปีการศึกษา 2554-2558)
9. แผนการปฏิบัติงานประจำของศูนย์สนเทศและหอสมุด
10. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 หน่วยงาน ศูนย์สนเทศและหอสมุด
11. แผนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์สนเทศและหอสมุด
12. สมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Competency Based HR
13. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ
14. แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด
15. การบริหารความเสี่ยงของศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2556
16. การจัดการความรู้ของศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2556

17. แผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2556
18. แผนกลยุทธ์ศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2556

942 total views, 1 views today