บริการหนังสือสำรองของศูนย์สนเทศและหอสมุด

                                                                       โดย สุพดี  บรรจงแต้ม
แผนกบริการหนังสือ

     ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ นั้น อาจารย์ผู้สอนจะมีหนังสือตำราหลักของรายวิชาที่สอน 1 หรือ 2 ชื่อเรื่อง และอาจจะมีหนังสือที่กำหนดให้นักศึกษาต้องอ่านประกอบอีกหลายชื่อเรื่อง และบางครั้งอาจารย์ผู้สอนอาจจะกำหนดให้นักศึกษาอ่านหนังสือดังกล่าวพร้อมกัน หลายๆ คนเพื่อเป็นการแนะนำให้นักศึกษารู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าได้เพิ่มเติม

su1     ดังนั้นศูนย์สนเทศและหอสมุดจึงจัด “บริการสำรองหนังสือออนไลน์ (Book Reserve Online)” ขึ้นสำหรับอาจารย์ผู้สอน ให้อาจารย์ได้สั่งสำรองหนังสือที่มีอยู่แล้วในศูนย์สนเทศและหอสมุด เพื่อให้นักศึกษาทั้งห้องเรียนมีโอกาสใช้หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในรายวิชาของอาจารย์ได้อย่างทั่วถึงกัน โดยห้องสมุดจะนำหนังสือมาจัดแยกไว้ที่ชั้นหนังสือสำรอง ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ ชั้น 2 และจะกำหนดระยะเวลาการให้ยืมหนังสือน้อยกว่าหนังสือทั่วไป และการสำรองหนังสือออนไลน์มีผลใช้เฉพาะภาคการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

1,014 total views, 1 views today