โครงการ มธบ. บุ๊คแฟร์ (DPU Book Fair) ปีการศึกษา 2557

ศูนย์สนเทศและหอสมุดจัดโครงการ มธบ. บุ๊คแฟร์ (DPU Book Fair) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ ชั้น 2 ศูนย์สนเทศและหอสมุด มีกิจกรรม 5 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 382 คน มีรายละเอียดดังนี้
วันพุธที่ 29 เมษายน 2558
1) การสาธิตการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ “Emerald” พร้อมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 159 คน
29april2015-1 29april2015-22) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน “พบนักเขียน” นามปากกา ชญาน์พิมพ์ ในหัวข้อ “จากตัวอักษรสู่ ละครจอแก้ว ตอนรักไร้พรมแดน” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 38 คน

29april2015-5 29april2015-6 29april2015-7 29april2015-8 29april2015-9 29april2015-10

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
3) สาธิตการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ “Science Direct” พร้อมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 125 คน

30april2015-1 30april2015-2 30april2015-3 30april2015-44) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน “เสริมความรู้ ก้าวสู่อาเซียน” ได้แก่ การแข่งขันต่อจิ๊กซอว์ “การแต่งกายประเทศอาเซียน” และ “แผ่นที่ประเทศอาเซียน” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
30april2015-5 30april2015-6 30april2015-7 30april2015-8วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558
5) การฝึกอบรมโปรแกรม Endnote วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย วารีสอาด ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

1may2015-1 1may2015-2 1may2015-3 1may2015-4 1may2015-5 1may2015-6 1may2015-7 1may2015-8ตลอดงานพบกับ ผู้ร่วมกิจกรรมจากการออกร้านจำหน่ายจากสำนักพิมพ์ จำนวน 40 คน, มุมตำรา…พี่ฝากน้อง, มุมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ, Rummage Sale ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์สนเทศและหอสมุด

กิจกรรม “มุมตำรา…พี่ฝากน้อง” และกิจกรรม “มุมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ”
1may2015-9 1may2015-10 1may2015-11 1may2015-12 1may2015-13 1may2015-14กิจกรรม Rummage Sale

1may2015-15 1may2015-16 1may2015-17 1may2015-18กิจกรรมจากการออกร้านจำหน่ายจากสำนักพิมพ์
1may2015-19 1may2015-20 1may2015-21 1may2015-22

827 total views, 1 views today